РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2016г. до 30.4.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 165/2015, II състав Облигационни искове ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД В.Г.Й. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 27.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №165 по описа на ЦРС за 2015г. в ЧАСТТА, в която е образувано по искането за приемане на установено спрямо В.Г.Й., ЕГН**********, с адрес ***, че в полза на „Обединена Българска Банка” АД, ЕИК 000694959, със седалище гр. София, ул. Света София№5, съществува вземане по ч.гр.д.№579/2014г. на РС Карлово, при условията на солидарна отговорност с длъжника С.Н.М., ЕГН********** ***, за законна лихва върху главницата от 3023,62 лв. за периода 27.05.2014г.-28.05.2014г., както и по евентуално предявеното акцесорно искане за осъждане на ответника да заплати законната лихва върху главницата от 3023,62 лв. за периода 27.05.2014г. до 29.04.2015г. ОБЕЗСИЛВА заповед за незабавно изпълнение №282 от 30.05.2014г. на РС Карлово по ч.гр.д.№579 по описа на РС Карлово за 2014г. в ЧАСТТА, в която е разпоредено длъжникът В.Г.Й., ЕГН**********, с адрес ***, да заплати на „Обединена Българска Банка” АД, ЕИК 000694959, със седалище гр. София, ул. Света София№5, при условията на солидарна отговорност с длъжника С.Н.М., ЕГН********** ***, законната лихва върху главницата от 3023,62 лв. за периода 27.05.2014г.-28.05.2014г. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Г.Й., ЕГН**********, с адрес ***, че в полза на „Обединена Българска Банка” АД, ЕИК 000694959, със седалище гр. София, ул. Света София№5, съществува вземане по ч.гр.д.№579/2014г. на РС Карлово, по което при условията на солидарна отговорност на ответника с длъжника С.Н.М., ЕГН********** ***, е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК№282 от 30.05.2014г., за сумата от 668,75 лева /шестстотин шестдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/ - сборна главница, включваща 12 броя кредитни вноски по договор за потребителски кредит с обезпечение от 29.12.2008г. с настъпили падежи за периода 02.06.2013г.-02.05.2014г., ведно със законната лихва върху главницата начиная 29.05.2014г. до окончателното плащане, сумата от 180,53 лева /сто и осемдесет лева и петдесет и три стотинки/- сборна възнаградителна лихва за периода 02.06.2013г.-26.05.2014г., както и сумата от 34,60 лева/тридесет и четири лева и шестдесет стотинки/- мораторна лихва за сборен период 03.06.2013г.-26.05.2014г. ОТХВЪРЛЯ предявения с правно основание чл.422 от ГПК вр. чл. 430, ал. 1 от ТЗ, вр. чл. 288 от ТЗ вр. чл.79 от ЗЗД за горницата над уважения до предявения размер от 3023,62 лева. ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл.422 от ГПК вр. чл. 86 от ЗЗД вр. чл. 288 от ТЗ за периода 02.06.2013г.-26.05.2014г. за горницата над уважения до предявения размер от 357,76 лева. ОСЪЖДА В.Г.Й., ЕГН**********, с адрес ***, да заплати на „Обединена Българска Банка” АД, ЕИК 000694959, със седалище гр. София, ул. Света София№5, сумата от 2174,34 лева/две хиляди сто седемдесет и четири лева и тридесет и четири стотинки/ - предсрочно изискуема главница по договор за договор за потребителски кредит с обезпечение от 29.12.2008г., ведно със законната лихва начиная 30.04.2015г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА В.Г.Й., ЕГН**********, с адрес ***, да заплати на „Обединена Българска Банка” АД, ЕИК 000694959, със седалище гр. София, ул. Света София№5, направените разноски в заповедното производство в размер на 105,61 лева, както и сумата от 1289,33 лева разноски в исковото производство. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело No 236/2015, II състав Облигационни искове Р.М.М.,
К.Й.М.
М.К.К. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 6.4.2016г.
Мотивиран от горното и на основание чл.118, ал.2, вр. чл.119, ал.1, вр. чл.104, т.4 и т.6 от ГПК, Царевският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 236/2015 г. по описа на Царевски районен съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Бургаския окръжен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 264/2015, I състав Делби К.Н.Т.,
С.Н.Т.,
Н.Н.А.,
П.С.Н.
Д.С.Н.,
К.С.Т.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 28.4.2016г.
СЪДЪТ, като взе предвид изявленията на страните и постигната между тях спогодба за уреждане на взаимоотношенията им, подписана от същите в днешно съдебно заседание и като намери, че така направената спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, на основание чл.234, ал.1 от ГПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между страните по делото, както следва:
4 Гражданско дело No 29/2016, II състав Облигационни искове ДКУЧПППЗМВА-ИЗПЪЛНИТЕЛИ -"ПРОФОН" ЗОРА ПАЛМА ЕООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Разпореждане от 14.4.2016г.
съдът Р А З П О Р Е Д И : ВРЪЩА исковата молба, по която е образувано гр.д.№29 по описа на РС-Царево за 2016 година. Разпореждането подлежи на обжлване с частна жалба пред ОС-Бургас в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.
5 Гражданско дело No 49/2016, II състав Чл.19 ЗГР П.П. ОБЩИНА ЦАРЕВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 14.4.2016г.
ДОПУСКА по реда на чл.19 ЗГР промяна на собственото име на малолетното дете П.П. от „П.” на „Петя”, по молбата на неговата майка и законен представител Н.К.П., ЕГН **********, с адрес за призоваване и съобщения: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Зеленика" № 25. ДА СЕ ИЗПРАТИ служебно заверен препис от настоящото решение на Община Царево за отразяване на промяната на името в съответните регистри на длъжностните лица по гражданското състояние, включително за отраяване на промяната в личния регистрационен картон на лицето. Решението е окончателно на основание чл. 537, ал.1 от ГПК.
6 Гражданско дело No 60/2016, II състав Издръжка Ц.М.Г.,
Б.М.Г.
М.И.Г. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 27.4.2016г.
Съдът на основание чл.234 от ГПК като взе предвид, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която ответникът М. Иванова Г., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, се задължава да заплаща на малолетните си деца Ц.М.Г., ЕГН **********, и Б.М.Г., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител С.С.С., ЕГН **********,***, месечна издръжка за всяко от децата в размер на 105.00 лева, платима до 10-то число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от 24.02.2016г. до настъпване на основанията за изменяване или прекратяване на издръжката. Страните се съгласяват, че направените разноски остават така, както са направени. ОСЪЖДА ответника М. Иванова Г., ЕГН ********** да заплати по сметка на ЦРС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 151.20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №60/2016г. по описа на ЦРС.
7 Гражданско дело No 65/2016, I състав Развод по взаимно съгласие З.А.С. С.П.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 4.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 16.05.2011г. в гр. Бургас, с акт № № 0063 от същата дата на Община Бургас, граждански брак между З.А.С., с ЕГН **********,***, и с адрес за призоваване: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, кв. „Василико” ул. „Лилия” № 2, ет. 3, ап. 18 и С.П.С., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение
В законна сила от 4.4.2016г.
8 АНД No 89/2016, II състав Административни дела ЕТ А.-9.-Е.Е. КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.4.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-01/ 12.01.2016 г. на Кмета на Община Царево, с което на основание чл. 47, ал. 1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околна среда на територията на Община Царево, на ЕТ „Агро-91-Е.Е.“ ЕИК 812146921 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 8, т. 1 от същата Наредба, в частта му досежно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на ЕТ „Агро-91-Е.Е.“ ЕИК 812146921, административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 50,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
9 АНД No 135/2016, I състав По ЗД по пътищата С.Г.С. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-4635-000104/11.06.2015г. на Началника РУП- Приморско, с което на С.Г.С. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.315 ал.1 от Кодекса на застраховането е наложена глоба в размер на 400. 00 лева на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ..
10 АНД No 136/2016, I състав По ЗД по пътищата С.Г.С. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 7.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-4635-000105/11.06.2015г. на Началника РУП- Приморско, с което на С.Г.С. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.150 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100. 00 лева на основание чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП, и за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП на е наложена глоба в размер на 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП.
11 АНД No 137/2016, II състав По ЗД по пътищата Н.Т.Г. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 127/13 от 09.07.2013 год. на Началника на РУП- Приморско, с което на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, на Н.Т.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
12 АНД No 141/2016, I състав По ЗГ и ЗЛОД В.И.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.4.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 918 от 24.11.2015 год. на Директора на РДГ- Бургас, с което на В.И.К. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 148 ал.2 т.1 от Закона за горите, вр. чл.23 ал.2 т.1 от Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. на основание чл. 270 от Закона за горите, като НАМАЛЯ глобата от 500 на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 АНД No 142/2016, I състав По ЗГ и ЗЛОД А.А.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1170 от 25.01.2016 год. на Директора на РДГ- Бургас, с което на А.А.К. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 84 ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. на основание чл.84 ал.1 от ЗЛОД и е лишен от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94 ал.1 от ЗЛОД. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 АНД No 146/2016, I състав Административни дела ВЕРИТАЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-000805/20.11.2015година на Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на „ВЕРИТАЛ“ ООД с ЕИК 201309731 със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул.“Иглика“ № 2 представлявано от И.Р.П., в качеството му на работодател за нарушение на чл.152 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 / две хиляда / лева на основание чл.414 ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 147/2016, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 118/20.01.2016 год. на Директора на РИОСВ- Бургас, с което на Димитър Германов Германов - кмет на Община Приморско за нарушение на чл. 19 ал.3 т.7 и чл.33 ал.1 от Закона за управление на отпадъците, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000.00 лева на основание чл. 151 ал.2 т.10 от Закона за управление на отпадъците. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 АНД No 148/2016, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЕТ А.-9.-Е.Е. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 127/ 25.01.2016 г. на Директор на РИОСВ-Бургас, с което на основание чл. 162, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда, на ЕТ „Агро-91-Е.Е.“ ЕИК 812146921 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000,00 лева, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 159/2016, II състав По ЗГ и ЗЛОД П.Г.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1169 от 03.02.2016 год. на Директор на РДГ- Бургас, издадено срещу П.Г.К., ЕГН **********, за нарушение на чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 176/2016, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.И.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.4.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.И.С. - роден на ***г. в гр.София, живущ ***,българин, български гражданин, със средно образование, безработен, не осъждан, неженен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 20.08.2015г. около 17,00ч., в гр. Китен, в района на КПП - Китен, в посока от центъра на града към бензиностанция „Петрол“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Тойота”, модел „Селика” с рег.№ **, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление №31006/21.06.2012г. на началник „АНД“ в отдел „Пътна полиция“ при СДВР, влязло в сила на 28.10.2014г. и Наказателно постановление №32009/27.06.2012г. на началник „АНД“ в отдел „Пътна полиция“ при СДВР, влязло в сила на 28.10.2014г., като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия К.И.С., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
К.И.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.И.С. - роден на ***г. в гр.София, живущ ***,българин, български гражданин, със средно образование, безработен, не осъждан, неженен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 20.08.2015г. около 17,00ч., в гр. Китен, в района на КПП - Китен, в посока от центъра на града към бензиностанция „Петрол“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Тойота”, модел „Селика” с рег.№ **, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление №31006/21.06.2012г. на началник „АНД“ в отдел „Пътна полиция“ при СДВР, влязло в сила на 28.10.2014г. и Наказателно постановление №32009/27.06.2012г. на началник „АНД“ в отдел „Пътна полиция“ при СДВР, влязло в сила на 28.10.2014г., като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия К.И.С., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
Мотиви от 7.4.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 20.4.2016г.
19 АНД No 180/2016, I състав По ЗГ и ЗЛОД И.Й.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 14.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1053 от 27.11.2015 год. на Директор на РДГ- Бургас, с което на И.Й.К., ЕГН ********** ***, е наложено на основание чл. 270 от Закона за горите административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 124 т.5 от Закона за горите против. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 НОХД No 181/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.П.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 27.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-231/2015г. по описа на РУ на МВР – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Т.П.С. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, и с настоящ адрес ***, български гражданин, образование - средно, безработен, разведен, осъждан, и адв.Г., съгласно което подсъдимият Т.П.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 15.09.2015 год., около 21:45 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. "Михаил Герджиков", в района на автогара "Странджа автотранспорт", без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "БМВ", модел "3161", сив на цвят металик, с рег. № М 6878 АН в едногодишен срок от наказанията му по административен ред наложени както следва: наказателно постановление № 14-0344-000204/07.08.2014 год. на началник РУ-Сливница при ОДМВР - София, влязло в сила на 18.02.2015 год., наказателно постановление № 14-4332-020733/28.01.2015 год. на началник отдел "Пътна полиция" при СДВР, влязло в сила на 18.02.2015 год., наказателно постановление № 14-5285-004262/26.03.2015 год. на началник група в отдел "Пътна полиция" при СДВР, влязло в сила на 12.08.2015 год., наказателно постановление № 15-0328-000044/26.03.2015 год. на началник РУ-Радомир при ОДМВР-Перник, влязло в сила на 12.08.2015 год., наказателно постановление № 15-4332-007570/02.06.2015 год. на началник група в отдел "Пътна полиция" при СДВР, влязло в сила на 11.08.2015 год. и наказателно постановление № 15-4332-007612/02.06.2015 год. на началник отдел "Пътна полиция" при СДВР, влязло в сила на 11.08.2015 год., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.С., ЕГН **********, на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 320 /триста и двадесет/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Т.П.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-231/2015г. по описа на РУ на МВР – Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Т.П.С. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, и с настоящ адрес ***, български гражданин, образование - средно, безработен, разведен, осъждан, и адв.Г., съгласно което подсъдимият Т.П.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 15.09.2015 год., около 21:45 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. "Михаил Герджиков", в района на автогара "Странджа автотранспорт", без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "БМВ", модел "3161", сив на цвят металик, с рег. № М 6878 АН в едногодишен срок от наказанията му по административен ред наложени както следва: наказателно постановление № 14-0344-000204/07.08.2014 год. на началник РУ-Сливница при ОДМВР - София, влязло в сила на 18.02.2015 год., наказателно постановление № 14-4332-020733/28.01.2015 год. на началник отдел "Пътна полиция" при СДВР, влязло в сила на 18.02.2015 год., наказателно постановление № 14-5285-004262/26.03.2015 год. на началник група в отдел "Пътна полиция" при СДВР, влязло в сила на 12.08.2015 год., наказателно постановление № 15-0328-000044/26.03.2015 год. на началник РУ-Радомир при ОДМВР-Перник, влязло в сила на 12.08.2015 год., наказателно постановление № 15-4332-007570/02.06.2015 год. на началник група в отдел "Пътна полиция" при СДВР, влязло в сила на 11.08.2015 год. и наказателно постановление № 15-4332-007612/02.06.2015 год. на началник отдел "Пътна полиция" при СДВР, влязло в сила на 11.08.2015 год., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.С., ЕГН **********, на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 320 /триста и двадесет/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 27.4.2016г.
21 АНД No 189/2016, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПЕРЛА ТУРИСТ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 29573/02.12.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП, РД Бургас), с което на „Перла Турист“ АД с ЕИК 130211770, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цанко Церковски“ бл.67А, представляван от Й.Н.Х., за нарушение на чл. 177 от Закона за виното и спиртните напитки е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева на основание чл. 195 от Закона за виното и спиртните напитки. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 АНД No 190/2016, I състав По ЗД по пътищата К.Ж.Ш. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000561/24.11.2015г. на Началника ОО“АА“ -Бургас, с което на К.Ж.Ш. с ЕГН ********** и адрес ***, за нарушение на чл.15 §7 б.“а“ т.i от Регламент 3821/85 вр.изреч.последно от същата буква и вр. чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвПр му е наложена глоба в размер на 1500 лева на основание чл.93в ал.17 т.4 от ЗАвПр. . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
23 АНД No 191/2016, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ДАЛИКС 2015 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 29634/15.12.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП, РД Бургас), с което на „Даликс 2015“ ООД с ЕИК 203320534, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул.“А.Велешки“ № 31, представляван от Д.С.К., за нарушение на чл. 9 ал.2 вр.ал.1 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 300.00 лева на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите; за нарушение на чл.77 ал.1 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 1000.00 лева на основание чл. 216 от Закона за защита на потребителите и за нарушение на чл.77 ал.3 т.2 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 1000.00 лева на основание чл. 216 от Закона за защита на потребителите. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
24 АНД No 196/2016, I състав По ЗД по пътищата Н.Д.Ф. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 12.4.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-4635-000128/03.09.2015г. на Началника РУП- Приморско, с което на Н.Д.Ф. с ЕГН ********** и адрес ***, в частта, с която за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наказанието на глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, и го ПОТВЪРЖДАВА в частта, с която за нарушение на чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100. 00 лева на основание чл.177 ал.1 т.4 предл.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
25 АНД No 208/2016, I състав По ЗД по пътищата Я.Д.Я. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-4635-000001/12.02.2016г. на Началника РУП- Приморско, с което на Я.Д.Я. с ЕГН ********** и адрес ***, с която за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
26 НОХД No 213/2016, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Г.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 13.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.С., ЕГН **********, роден на *** ***, обл.Бургаска, ул.„Любен Каравелов” №40, български гражданин, с основно образование, работи като автомонтьор в „Арту - 2008”ЕООД, разведен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че: В периода месец май 2015 год. - месец януари 2016 год. включително, в гр. Царево, след като е бил осъден с решение №100/08.12.2014 год. по гр. дело №98/2014 год. по описа на РС-Царево, влязло в сила на 23.12.2014 год., да издържа свой низходящ - малолетното си дете С. Стоянова Стоянова, ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Т.К.К., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 9 / девет / месечни вноски по 120.00 / сто и двадесет / лева всяка, всички дължими вноски на обща стойност 1080.00 / хиляда и осемдесет / лева, платими в гр. Царево, като деянието е извършено повторно – деецът го е извършил, след като е бил осъден с. присъда № 25 от 16.07.2015 год. по НОХД № 207/2015 год. по описа на РС-Царево влязла в сила на 01.08.2015 год., за друго такова престъпление - престъпление по чл. 183, ал. 4 вр. с ал. 1 вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.Г.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.С., ЕГН **********, роден на *** ***, обл.Бургаска, ул.„Любен Каравелов” №40, български гражданин, с основно образование, работи като автомонтьор в „Арту - 2008”ЕООД, разведен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че: В периода месец май 2015 год. - месец януари 2016 год. включително, в гр. Царево, след като е бил осъден с решение №100/08.12.2014 год. по гр. дело №98/2014 год. по описа на РС-Царево, влязло в сила на 23.12.2014 год., да издържа свой низходящ - малолетното си дете С. Стоянова Стоянова, ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Т.К.К., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 9 / девет / месечни вноски по 120.00 / сто и двадесет / лева всяка, всички дължими вноски на обща стойност 1080.00 / хиляда и осемдесет / лева, платими в гр. Царево, като деянието е извършено повторно – деецът го е извършил, след като е бил осъден с. присъда № 25 от 16.07.2015 год. по НОХД № 207/2015 год. по описа на РС-Царево влязла в сила на 01.08.2015 год., за друго такова престъпление - престъпление по чл. 183, ал. 4 вр. с ал. 1 вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 15.4.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
27 АНД No 228/2016, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ДИ ЕНД ДЖИ ЕН ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 29568 от 06.11.2015 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 222 от Закон за защита на потребителите, на „Ди Енд Джи Ен“ ЕООД, ЕИК 203471486, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 127, ал 2 от ЗЗП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
28 АНД No 239/2016, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.А.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.4.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.А.М. - ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 31.07.2015г. около 00.35ч., в гр.Китен, Бургаска област, по ул.Съединение управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А4” с рег.№ СА 8710 ТВ, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, наложено с Наказателни постановления №14-0938-002599/11.08.2014г., влязло в сила на 02.12.2014г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР Плевен и НП №14-1204-001215/15.09.2014г., влязло в сила на 02.12.2014г. на началник група ОД на МВР София, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р.А.М., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Р.А.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.А.М. - ЕГН **********, роден на ***г***, с адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 31.07.2015г. около 00.35ч., в гр.Китен, Бургаска област, по ул.Съединение управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А4” с рег.№ СА 8710 ТВ, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, наложено с Наказателни постановления №14-0938-002599/11.08.2014г., влязло в сила на 02.12.2014г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР Плевен и НП №14-1204-001215/15.09.2014г., влязло в сила на 02.12.2014г. на началник група ОД на МВР София, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р.А.М., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 22.4.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
29 АНД No 240/2016, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) СИГМА-ТУР ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 29486/ 26.10.2015 г. на Директор на регионална дирекция към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в КЗП, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 208, вр. чл. 114, т. 2 от Закон за туризма на „Сигма-тур“ ЕООД, ЕИК 113060546 е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 114, т. 2 от ЗТ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
30 НОХД No 241/2016, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.И.М.,
Й.П.А.,
А.Х.А.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.4.2016г.
За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.И.М. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.10.2015г. до 10.12.2015г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.59, ал.1, т.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е търпял мярка за неотклонение домашен арест, считано от 10.12.2015г., като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по споразумение от 18.11.2014г. по НОХД №2982/2014г. на Софийски районен съд в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Х.А. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.10.2015г. до 30.11.2015г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.П.А. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.10.2015г. до 08.12.2015г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.59, ал.1, т.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е търпял мярка за неотклонение домашен арест, считано от 08.12.2015г., като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по споразумение от 25.02.2013г. по НОХД №446/2013г. на Районен съд - Стара Загора в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.
М.И.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №241/2016г. по описа на РС – Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимият М.И.М. – род. на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.В.Р., съгласно което подсъдимият М.И.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК, а именно, че: На 16.10.2015г. в землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по ВП ІІ-99 в посока гр. Царево – гр. Китен, обл. Бургаска, КПП Караагач, зоната за отговорност на ГПУ на МВР Царево, подсъдимият М.И.М. действайки в качеството на подбудител и помагач, в съучастие с подс. Й.П.А. и подс. А.Х.А., в качеството им на извършители, с цел да набави за себе си имотна облага, подбудил и подпомогнал Й.П.А. и А.Х.А. чрез даване на съвети, заплащане на гориво, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка Ровър 200 с рег. № ***, собственост на „ПРОЕКТ КОНСУЛТ – Б. Д.” ООД с управител М.Б.Д., противозаконно да подпомогнат група чужденци – 25 /двадесет и пет/ лица, граждани на Сирия - Havar Lazgin Mohammad /Хавар Лазгин Мохамад/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Salem Sarhan Ali /Салем Сархан Али/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Favas Jasem Hasan /Фавас Джасем Хасан/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Alla Jasem Hasan /Ала Джасем Хасан/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Jafar Ali Zoeir /Джафар Али Зоеир/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Sabah Hosein Hasan /Савах Хосеин Хасан/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Kheiri Jasen Hasan /Хейри Джасем Хасан/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Azad Dalir Hashem /Азад Джалир Хашем/ - мъж,род. на 02.031.1995 год. в Сирия; Falah Zido Hasan /Фалах Зидо Хасан/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Simar Sabah Said /Симар Сабах Саид/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Mehdi Mohammad Jasem /Мехди Мохамад Джасем / - мъж, род. на *** год. в Сирия; Lazi Khalaf Rashoo /Лази Халаф Рашю/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Hasan Soleiman Hasan /Хасан Солейман Хасан/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Eniyad Hasan Soleiman /Енияд Хасан Солейман/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Blend Hasan Soleiman /Бленд Хасан Солейман / - момче, род. на *** год. в Сирия; Deliyar Haji Esmail / Делияр Хаджи Есмаил/ - момче, род. на *** год. в Сирия; Amanda Mashha Said /Аманда Машха Саид / - момиче, род. на *** год.; Rihan Brahim Soleiman /Рихан Брахим Солейман/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Arin Hasan Soleiman /Арин Хасан Солейман/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Avin Hasan Soleiman /Авин Хасан Солейман/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Solia Khader Esmail /Солия Хадер Есмаил/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Delkhosh Haji Somai /Делхош Хаджи Сомай/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Delvar Haji Somari /Делвар Хаджи Сомари/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Nadiya Ali Mohammad /Надия Али Мохамад/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Inas Elias Gharoo /Инас Елиас Гару / - жена, род. на *** год. в Сирия, между които 3 /три/ лица – Blend Hasan Soleiman /Бленд Хасан Солейман / - момче, род. на *** год. в Сирия; Deliyar Haji Esmail / Делияр Хаджи Есмаил/ - момче, род. на *** год. в Сирия; Amanda Mashha Said /Аманда Машха Саид/ - момиче, род. на *** год. в Сирия ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Бродилово, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен микробус Форд Транзит с рег. № ***, собственост на „Софикарс” ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала Н.П.П., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.И.М. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.10.2015г. до 10.12.2015г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.59, ал.1, т.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е търпял мярка за неотклонение домашен арест, считано от 10.12.2015г., като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по споразумение от 18.11.2014г. по НОХД №2982/2014г. на Софийски районен съд в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.
Й.П.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №241/2016г. по описа на РС – Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимият Й.П.А. – род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Иван М., съгласно което подсъдимият Й.П.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че: На 16.10.2015 г. в землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по ВП ІІ-99 в посока гр. Царево – гр. Китен, обл. Бургаска, КПП Караагач, зоната за отговорност на ГПУ на МВР Царево, подсъдимият Й.П.А. в съучастие като съизвършител с А.Х.А. и в съучастие с М.И.М. в качеството му на подбудител и помагач, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 25 /двадесет и пет/ лица, граждани на Сирия - Havar Lazgin Mohammad /Хавар Лазгин Мохамад/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Salem Sarhan Ali /Салем Сархан Али/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Favas Jasem Hasan /Фавас Джасем Хасан/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Alla Jasem Hasan /Ала Джасем Хасан/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Jafar Ali Zoeir /Джафар Али Зоеир/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Sabah Hosein Hasan /Савах Хосеин Хасан/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Kheiri Jasen Hasan /Хейри Джасем Хасан/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Azad Dalir Hashem /Азад Джалир Хашем/ - мъж,род. на 02.031.1995 год. в Сирия; Falah Zido Hasan /Фалах Зидо Хасан/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Simar Sabah Said /Симар Сабах Саид/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Mehdi Mohammad Jasem /Мехди Мохамад Джасем / - мъж, род. на *** год. в Сирия; Lazi Khalaf Rashoo /Лази Халаф Рашю/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Hasan Soleiman Hasan /Хасан Солейман Хасан/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Eniyad Hasan Soleiman /Енияд Хасан Солейман/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Blend Hasan Soleiman /Бленд Хасан Солейман / - момче, род. на *** год. в Сирия; Deliyar Haji Esmail / Делияр Хаджи Есмаил/ - момче, род. на *** год. в Сирия; Amanda Mashha Said /Аманда Машха Саид / - момиче, род. на *** год.; Rihan Brahim Soleiman /Рихан Брахим Солейман/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Arin Hasan Soleiman /Арин Хасан Солейман/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Avin Hasan Soleiman /Авин Хасан Солейман/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Solia Khader Esmail /Солия Хадер Есмаил/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Delkhosh Haji Somai /Делхош Хаджи Сомай/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Delvar Haji Somari /Делвар Хаджи Сомари/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Nadiya Ali Mohammad /Надия Али Мохамад/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Inas Elias Gharoo /Инас Елиас Гару / - жена, род. на *** год. в Сирия, между които 3 /три/ лица – Blend Hasan Soleiman /Бленд Хасан Солейман / - момче, род. на *** год. в Сирия; Deliyar Haji Esmail / Делияр Хаджи Есмаил/ - момче, род. на *** год. в Сирия; Amanda Mashha Said /Аманда Машха Саид/ - момиче, род. на *** год. в Сирия ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Бродилово, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен микробус Форд Транзит с рег. № ***, собственост на „Софикарс” ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала Н.П.П., по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.П.А. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.10.2015г. до 08.12.2015г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл.59, ал.1, т.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е търпял мярка за неотклонение домашен арест, считано от 08.12.2015г., като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по споразумение от 25.02.2013г. по НОХД №446/2013г. на Районен съд - Стара Загора в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.
А.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №241/2016г. по описа на РС – Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимият А.Х.А. – род. на *** г. в гр. Стара Загора, с постоянен и настоящ адрес ***, посочен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Е.Й., съгласно което подсъдимият А.Х.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно, че: На 16.10.2015 г. в землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл., зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по ВП ІІ-99 в посока гр. Царево – гр. Китен, обл. Бургаска, КПП Караагач, зоната за отговорност на ГПУ на МВР Царево, подсъдимият А.Х.А. в съучастие като съизвършител с Й.П.А. и в съучастие с М.И.М., в качеството му на подбудител и помагач, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 25 /двадесет и пет/ лица, граждани на Сирия - Havar Lazgin Mohammad /Хавар Лазгин Мохамад/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Salem Sarhan Ali /Салем Сархан Али/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Favas Jasem Hasan /Фавас Джасем Хасан/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Alla Jasem Hasan /Ала Джасем Хасан/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Jafar Ali Zoeir /Джафар Али Зоеир/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Sabah Hosein Hasan /Савах Хосеин Хасан/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Kheiri Jasen Hasan /Хейри Джасем Хасан/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Azad Dalir Hashem /Азад Джалир Хашем/ - мъж,род. на 02.031.1995 год. в Сирия; Falah Zido Hasan /Фалах Зидо Хасан/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Simar Sabah Said /Симар Сабах Саид/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Mehdi Mohammad Jasem /Мехди Мохамад Джасем / - мъж, род. на *** год. в Сирия; Lazi Khalaf Rashoo /Лази Халаф Рашю/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Hasan Soleiman Hasan /Хасан Солейман Хасан/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Eniyad Hasan Soleiman /Енияд Хасан Солейман/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Blend Hasan Soleiman /Бленд Хасан Солейман / - момче, род. на *** год. в Сирия; Deliyar Haji Esmail / Делияр Хаджи Есмаил/ - момче, род. на *** год. в Сирия; Amanda Mashha Said /Аманда Машха Саид / - момиче, род. на *** год.; Rihan Brahim Soleiman /Рихан Брахим Солейман/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Arin Hasan Soleiman /Арин Хасан Солейман/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Avin Hasan Soleiman /Авин Хасан Солейман/ - мъж, род. на *** год. в Сирия; Solia Khader Esmail /Солия Хадер Есмаил/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Delkhosh Haji Somai /Делхош Хаджи Сомай/ - мъж,род. на *** год. в Сирия; Delvar Haji Somari /Делвар Хаджи Сомари/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Nadiya Ali Mohammad /Надия Али Мохамад/ - жена, род. на *** год. в Сирия; Inas Elias Gharoo /Инас Елиас Гару / - жена, род. на *** год. в Сирия, между които 3 /три/ лица – Blend Hasan Soleiman /Бленд Хасан Солейман / - момче, род. на *** год. в Сирия; Deliyar Haji Esmail / Делияр Хаджи Есмаил/ - момче, род. на *** год. в Сирия; Amanda Mashha Said /Аманда Машха Саид/ - момиче, род. на *** год. в Сирия ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Бродилово, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен микробус Форд Транзит с рег. № ***, собственост на „Софикарс” ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала Н.П.П., по отношение на лица ненавършили 16-годишна възраст и по отношение на повече от едно лице За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.54, ал.1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Х.А. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.10.2015г. до 30.11.2015г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.
В законна сила от 19.4.2016г.
31 АНД No 253/2016, II състав Административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "МН" ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ЗА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МН" КЪМ ДАМТН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно Постановление № 02-031/ 15.03.2016 г. на началника на Регионален отдел "МН Югоизточна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор, с което за нарушение на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията, на основание чл. 85, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗИ на "ВиК" ЕАД, ЕИК 812115210 е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 200,00 лева.. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
32 АНД No 254/2016, II състав Административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "МН" ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ЗА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МН" КЪМ ДАМТН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно Постановление № 02-028/ 15.03.2016 г. на началника на Регионален отдел "МН Югоизточна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор, с което за нарушение на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията, на основание чл. 85, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗИ на "ВиК" ЕАД, ЕИК 812115210 е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 200,00 лева.. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
33 АНД No 256/2016, II състав Административни дела ВЕЛИНА - ВПИ ЕООД ЗАМ.МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА - ГР. СОФИЯ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4767 от 24.04.2015 г. издадено от Заместник-министър на културата - гр. София, с което за нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 5 предл. 2 алтернатива първа от Закона за авторското право и сродните му права (обн. ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г., в сила от 1.08.1993 г.), на основание чл. 98в, ал. 1 във връзка с чл. 97, ал. 1 изречение последно от същия закон, на дружеството е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 2500,00 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
34 НОХД No 263/2016, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Ц.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №30/2015 г. по описа на ГПУ - град Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия Н.Ц.Н. – роден на ***г. в гр.Бургас, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като инвентарчик в КРЗ Порт Бургас, неженен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.С.К., съгласно което обвиняемият Н.Ц.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 13.09.2015 г. в местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, в съучастие с неустановено по досъдебното производство лице, като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с товарен автомобил марка Мерцедес” с рег. № А 1483 АР група от хора – 31 (тридесет и едно) лица, от които 6 (шест) лица - AMANOLAN AMARKHEIL /АМАНОЛАХ АМАРХЕИЛ /- момче, род. на *** г. в Афганистан, Heshmatollan Rahimi / ХЕШМАТОЛАХ РАХИМИ / - момче, род. на *** г. в Афганистан, Raiz Akakhil / РИАЗ АКАХИЛ / - момче, род. на *** г. в Афганистан, Edris Enger / ЕДРИС ЕНГЕР / - момче, род. на *** г. в Афганистан, Raiskhan Tanha /РАЙСХАН ТАНХА/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, AMROLLAH NIAZI /АМРОЛАХ НИАЗИ/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, ненавършили шестнадесет годишна възраст и лицата: PAYGHAM MAMOOZAI /ПАЙГАМ МАМУЗАЙ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, FAHIM IBRAHIMI /ФАХИМ ИБРАХИМИ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, MOHAMMAD NASIM /МОХАМАД НАСИМ ИБРАХИМ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, BASIR AHMAD /БАСИР АХМАД/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, ROSHAN EBRAHIMI /РОШАН ЕБРАХИМИ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, ROMAL AKAKHIL /РОМАЛ АКАХИЛ/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, NORHASAN BRAHIMI /НЮРХАСАН БРАХИМИ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, LAJBAR EBRAHIMI /ЛАЛАДЖИ ЕБРАХИМИ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, LALAGA EBRAHIMI /ЛАДЖБАР ЕБРАХИМИ/- мъж, род. на *** г.в Афганистан, VAZIR KHEIL /ВАЗИР ХЕИЛ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, NAJIB BRAMKHEIL /НАДЖИБ БРАМХЕИЛ/ - мъж, род. на *** г. в Афганистан, GHESMATOLLAN ZAMAN /ГЕСМАТОЛАХ ЗАМАН/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, AMED TANHA /АМЕД ТАНХА/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, AJMODIN HAMDARD /АДЖОМОДИН ХАМДАРД/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, EDRIS SOLEIMANI /ЕДРИС СОЛЕЙМАНИ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, ALAHMAHMAD SALARZI / АЛАХМАХМАД САЛАРЗИ /-мъж, род. на *** г. в Афганистан, BELAL SAHEI /БЕЛАЛ САХЕЛ/- момче, род. на *** г. в Афганистан, EMRANOLLAH MOMEN /ЕМРАНОЛЛАХ МОМЕН/ - мъж, род. на *** г.в Афганистан, HAYATOLLAH DELSOOZ /ХАИАТОЛАХ ДЕЛСЮЗ/ - момче, род. на 01.011998 г. в Афганистан, ROOHOLAH ALAHKOOZEN /РЮХОЛАХ АЛАХКОЗЕХ/ - мъж, род. на *** г. в Афганистан, TALEBJAN HAGHBIN /ТАЛЕБЖАН ХАГБИН/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, SUBRAMANIYAM MAHURSMAN /СУБРАМАНИЯМ МАДУРШАН/- мъж, род. на *** год. в Шри Ланка, PERAMPALAM PUSHPARASA /ПЕРАМПАЛАМ ПУШПАРАСА/ - мъж, род. на *** г.в Шри Ланка, MAKENDRAN AKILAN /МАКЕНДРАН АКИЛАН/ - мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, KEETLAN KEENTHAN /КЕТЛАН КИНДАН/- мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от в местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка Мерцедес” с рег. № А 1483 АР към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Ц.Н. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ лева и КОНФИСКАЦИЯ на лек автомобил марка Фолксваген Пасат с рег. № А 0798 ММ, рама № WVWZZZ3BZWPO91999, собственост на Н.Ц.Н., съгласно справка в Централна база КАТ за ПС. Веществените доказателства: - мобилен телефон марка Samsung Duos с IMEI1 353501071628960 и с IMEI2 353502071628968, мобилен телефон марка Nokia с IMEI 353648018883776, Сим карта на М-тел със сериен № 8935901187021962224 и Сим карта на М-тел със сериен № 8935901919814638244, предадени с протокол за доброволно предаване, ОСТАВАТ като веществени доказателства по Пор. № 31, по описа на РП – Царево, вх. № 120/2016 г. по описа на РП – Царево, образувано след разделяне на основание чл. 216 от НПК на материалите по досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Ц.Н., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 314.88 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
Н.Ц.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №30/2015 г. по описа на ГПУ - град Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия Н.Ц.Н. – роден на ***г. в гр.Бургас, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като инвентарчик в КРЗ Порт Бургас, неженен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.С.К., съгласно което обвиняемият Н.Ц.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 13.09.2015 г. в местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска, в съучастие с неустановено по досъдебното производство лице, като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирал с товарен автомобил марка Мерцедес” с рег. № А 1483 АР група от хора – 31 (тридесет и едно) лица, от които 6 (шест) лица - AMANOLAN AMARKHEIL /АМАНОЛАХ АМАРХЕИЛ /- момче, род. на *** г. в Афганистан, Heshmatollan Rahimi / ХЕШМАТОЛАХ РАХИМИ / - момче, род. на *** г. в Афганистан, Raiz Akakhil / РИАЗ АКАХИЛ / - момче, род. на *** г. в Афганистан, Edris Enger / ЕДРИС ЕНГЕР / - момче, род. на *** г. в Афганистан, Raiskhan Tanha /РАЙСХАН ТАНХА/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, AMROLLAH NIAZI /АМРОЛАХ НИАЗИ/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, ненавършили шестнадесет годишна възраст и лицата: PAYGHAM MAMOOZAI /ПАЙГАМ МАМУЗАЙ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, FAHIM IBRAHIMI /ФАХИМ ИБРАХИМИ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, MOHAMMAD NASIM /МОХАМАД НАСИМ ИБРАХИМ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, BASIR AHMAD /БАСИР АХМАД/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, ROSHAN EBRAHIMI /РОШАН ЕБРАХИМИ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, ROMAL AKAKHIL /РОМАЛ АКАХИЛ/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, NORHASAN BRAHIMI /НЮРХАСАН БРАХИМИ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, LAJBAR EBRAHIMI /ЛАЛАДЖИ ЕБРАХИМИ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, LALAGA EBRAHIMI /ЛАДЖБАР ЕБРАХИМИ/- мъж, род. на *** г.в Афганистан, VAZIR KHEIL /ВАЗИР ХЕИЛ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, NAJIB BRAMKHEIL /НАДЖИБ БРАМХЕИЛ/ - мъж, род. на *** г. в Афганистан, GHESMATOLLAN ZAMAN /ГЕСМАТОЛАХ ЗАМАН/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, AMED TANHA /АМЕД ТАНХА/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, AJMODIN HAMDARD /АДЖОМОДИН ХАМДАРД/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, EDRIS SOLEIMANI /ЕДРИС СОЛЕЙМАНИ/- мъж, род. на *** г. в Афганистан, ALAHMAHMAD SALARZI / АЛАХМАХМАД САЛАРЗИ /-мъж, род. на *** г. в Афганистан, BELAL SAHEI /БЕЛАЛ САХЕЛ/- момче, род. на *** г. в Афганистан, EMRANOLLAH MOMEN /ЕМРАНОЛЛАХ МОМЕН/ - мъж, род. на *** г.в Афганистан, HAYATOLLAH DELSOOZ /ХАИАТОЛАХ ДЕЛСЮЗ/ - момче, род. на 01.011998 г. в Афганистан, ROOHOLAH ALAHKOOZEN /РЮХОЛАХ АЛАХКОЗЕХ/ - мъж, род. на *** г. в Афганистан, TALEBJAN HAGHBIN /ТАЛЕБЖАН ХАГБИН/ - момче, род. на *** г. в Афганистан, SUBRAMANIYAM MAHURSMAN /СУБРАМАНИЯМ МАДУРШАН/- мъж, род. на *** год. в Шри Ланка, PERAMPALAM PUSHPARASA /ПЕРАМПАЛАМ ПУШПАРАСА/ - мъж, род. на *** г.в Шри Ланка, MAKENDRAN AKILAN /МАКЕНДРАН АКИЛАН/ - мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, KEETLAN KEENTHAN /КЕТЛАН КИНДАН/- мъж, род. на *** г. в Шри Ланка, без документи за самоличност, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от в местността „Сърпии”, землище на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургаска и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка Мерцедес” с рег. № А 1483 АР към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Ц.Н. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ лева и КОНФИСКАЦИЯ на лек автомобил марка Фолксваген Пасат с рег. № А 0798 ММ, рама № WVWZZZ3BZWPO91999, собственост на Н.Ц.Н., съгласно справка в Централна база КАТ за ПС. Веществените доказателства: - мобилен телефон марка Samsung Duos с IMEI1 353501071628960 и с IMEI2 353502071628968, мобилен телефон марка Nokia с IMEI 353648018883776, Сим карта на М-тел със сериен № 8935901187021962224 и Сим карта на М-тел със сериен № 8935901919814638244, предадени с протокол за доброволно предаване, ОСТАВАТ като веществени доказателства по Пор. № 31, по описа на РП – Царево, вх. № 120/2016 г. по описа на РП – Царево, образувано след разделяне на основание чл. 216 от НПК на материалите по досъдебното производство. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.Ц.Н., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 314.88 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
В законна сила от 1.4.2016г.
35 НОХД No 264/2016, II състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Т.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302ЗМ-268/2015 год. по описа на РУМВР-Приморско, между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и обвиняемата М.Т.М. - родена на *** ***, настоящ адрес ***, българка, български гражданин, работи като собственик и управител на „Олблекс”ЕООД – гр. София, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемата М.Т.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпления по чл. 192а, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, а именно през месец август 2015 год. в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. „Свети Никола” № 18, в заведение за обществено хранене – китайски ресторант „Златен дракон“, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик на „Олблекс”ЕООД-гр. София, с ЕИК 200229894, като работодател без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас, изискуемо по чл. 302, ал. 2 във вр. с чл. 303, ал. 4 от КТ, във вр. с чл. 15 от Наредба № 6 от 24.07.2006 год. за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадени от МТСП и МЗ (ДВ, бр. 64/08.08.2006 год., изм. и доп., бр. 46/23.06.2015 г.), приела на работа, като сервитьори две лица ненавършили 16-годишна възраст – непълнолетните Стела Маринова Кирилова, ЕГН ********** и Искрена Миленова Димитрова, ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл. 192а, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, на основание чл. 192а, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА обвиняемата М.Т.М. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обв. М. няма да бъде налагано по-лекото наказание „глоба“.
М.Т.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302ЗМ-268/2015 год. по описа на РУМВР-Приморско, между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и обвиняемата М.Т.М. - родена на *** ***, настоящ адрес ***, българка, български гражданин, работи като собственик и управител на „Олблекс”ЕООД – гр. София, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, представлявана от нейния защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемата М.Т.М. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпления по чл. 192а, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, а именно през месец август 2015 год. в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. „Свети Никола” № 18, в заведение за обществено хранене – китайски ресторант „Златен дракон“, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик на „Олблекс”ЕООД-гр. София, с ЕИК 200229894, като работодател без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас, изискуемо по чл. 302, ал. 2 във вр. с чл. 303, ал. 4 от КТ, във вр. с чл. 15 от Наредба № 6 от 24.07.2006 год. за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадени от МТСП и МЗ (ДВ, бр. 64/08.08.2006 год., изм. и доп., бр. 46/23.06.2015 г.), приела на работа, като сервитьори две лица ненавършили 16-годишна възраст – непълнолетните Стела Маринова Кирилова, ЕГН ********** и Искрена Миленова Димитрова, ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл. 192а, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, на основание чл. 192а, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА обвиняемата М.Т.М. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обв. М. няма да бъде налагано по-лекото наказание „глоба“.
В законна сила от 1.4.2016г.
36 НОХД No 265/2016, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.А.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 1.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-51/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия Г.А.А. - род. на *** г. в гр. София, с настоящ адрес гр. София, ж. к. Овча купел, бл. 525, вх. Д, ет. 8, ап. 140, българин, български гражданин, със средно образование, работи като таксиметров шофьор, разведен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Г.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно, че за времето от 23.00 ч. на 29.03.2016 г. до 00.10 ч. на 30.03.2016 г. в землището на с. Ново Паничарево, обл. Бургаска и по третокласен път 992 в посока от с. Ново Паничарево към гр. Приморско, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 6 /шест/ лица, граждани на Афганистан - Абеид Хан Лалмохамад/ Abeid Khan Lalmohammad/ - мъж, род. на *** г. в Афганистан; Сарвархан Хакимхан/ Sarvarkhan Hakimkhan / - момче, род. на *** г. в гр. Лагман Афганистан; Шахмохамад Лалмохамад /Shahmohammad Lalmohammad/ - момче, род. на *** г. в гр. Гондоз, Афганистан; Вали Абдулах /Vali Abdullah/ -. момче, род. на *** г. в гр. Каписа Афганистан; Билалхан Арефхан/ Bilalkhan Arefkhan / - момче, род. на *** год. в гр. Гондоз, Афганистан, Парвиз Фазолхаг /Parviz Fazolhagh/ - момче, род. на *** г. в гр. Сахруд, Афганистан, между които 5 /пет/ лица - Сарвархан Хакимхан/ Sarvarkhan Hakimkhan / - момче, род. на *** г. в гр. Лагман Афганистан; Шахмохамад Лалмохамад /Shahmohammad Lalmohammad/ - момче, род. на *** г. в гр. Гондоз, Афганистан; Вали Абдулах /Vali Abdullah/ -. момче, род. на *** г. в гр. Каписа Афганистан; Билалхан Арефхан/ Bilalkhan Arefkhan / - момче, род. на *** год. в гр. Гондоз, Афганистан, Парвиз Фазолхаг /Parviz Fazolhagh/ - момче, род. на *** г. в гр. Сахруд, Афганистан ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Ново Паничарево, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Алфа, модел Ромео, с рег. № СА 0114 РХ, собственост на Денислав Радославов Крумов, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. А., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.А.А. на наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Г.А.А. е бил задържан по Бързото производство, считано от 30.03.2016 г. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - лек автомобил марка Алфа, модел Ромео, с рег. № СА 0114 РХ; контактен ключ за автомобила и свидетелство за регистрация на МПС част ІІ № 005063000, намиращи се на съхранение в РУ-Приморско и предоставени доброволно на Г.А.А., на основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - мобилен телефон марка Нокия с IMEI 353674051046881, ведно със СИМ карта на Виваком, намиращи се на съхранение в РУ – Приморско - ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им, като ако в едногодишен срок от влизане на споразумението в сила собствениците не бъдат установени или вещите не бъдат потърсени, същите да се отнемат в полза на държавата. Предвид ниската стойност на СИМ картата, същата да бъде унищожена. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Г.А.А., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 120.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №265/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Г.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-51/2016 г. по описа на РУ - град Приморско, между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия Г.А.А. - род. на *** г. в гр. София, с настоящ адрес гр. София, ж. к. Овча купел, бл. 525, вх. Д, ет. 8, ап. 140, българин, български гражданин, със средно образование, работи като таксиметров шофьор, разведен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Г.А.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно, че за времето от 23.00 ч. на 29.03.2016 г. до 00.10 ч. на 30.03.2016 г. в землището на с. Ново Паничарево, обл. Бургаска и по третокласен път 992 в посока от с. Ново Паничарево към гр. Приморско, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 6 /шест/ лица, граждани на Афганистан - Абеид Хан Лалмохамад/ Abeid Khan Lalmohammad/ - мъж, род. на *** г. в Афганистан; Сарвархан Хакимхан/ Sarvarkhan Hakimkhan / - момче, род. на *** г. в гр. Лагман Афганистан; Шахмохамад Лалмохамад /Shahmohammad Lalmohammad/ - момче, род. на *** г. в гр. Гондоз, Афганистан; Вали Абдулах /Vali Abdullah/ -. момче, род. на *** г. в гр. Каписа Афганистан; Билалхан Арефхан/ Bilalkhan Arefkhan / - момче, род. на *** год. в гр. Гондоз, Афганистан, Парвиз Фазолхаг /Parviz Fazolhagh/ - момче, род. на *** г. в гр. Сахруд, Афганистан, между които 5 /пет/ лица - Сарвархан Хакимхан/ Sarvarkhan Hakimkhan / - момче, род. на *** г. в гр. Лагман Афганистан; Шахмохамад Лалмохамад /Shahmohammad Lalmohammad/ - момче, род. на *** г. в гр. Гондоз, Афганистан; Вали Абдулах /Vali Abdullah/ -. момче, род. на *** г. в гр. Каписа Афганистан; Билалхан Арефхан/ Bilalkhan Arefkhan / - момче, род. на *** год. в гр. Гондоз, Афганистан, Парвиз Фазолхаг /Parviz Fazolhagh/ - момче, род. на *** г. в гр. Сахруд, Афганистан ненавършили 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима” чрез извършване на превоз от землището на с. Ново Паничарево, обл. Бургаска към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Алфа, модел Ромео, с рег. № СА 0114 РХ, собственост на Денислав Радославов Крумов, ЕГН **********, предоставен доброволно на обв. А., по отношение на лица ненавършили 16 годишна възраст и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.А.А. на наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Г.А.А. е бил задържан по Бързото производство, считано от 30.03.2016 г. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - лек автомобил марка Алфа, модел Ромео, с рег. № СА 0114 РХ; контактен ключ за автомобила и свидетелство за регистрация на МПС част ІІ № 005063000, намиращи се на съхранение в РУ-Приморско и предоставени доброволно на Г.А.А., на основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - мобилен телефон марка Нокия с IMEI 353674051046881, ведно със СИМ карта на Виваком, намиращи се на съхранение в РУ – Приморско - ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им, като ако в едногодишен срок от влизане на споразумението в сила собствениците не бъдат установени или вещите не бъдат потърсени, същите да се отнемат в полза на държавата. Предвид ниската стойност на СИМ картата, същата да бъде унищожена. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Г.А.А., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 120.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №265/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.4.2016г.
37 НОХД No 266/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.С.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 4.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №5/2016 г. по описа на ГПУ- Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Воруков, подсъдимия И.С.Н. - ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, строителен работник, женен, осъждан, и неговия защитник адв.Р.Н., съгласно което подсъдимият И.С.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, а именно за това, че: На 02.02.2016г. местността „Маджура“, землището на село Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, по общински път с. Бродилово-гр. Царево и по второстепенен път II-99 в посока гр. Царево – гр. Бургас, до подстанция „Царево“- зоната за отговорност на ГПУ – Царево, в съучастие като извършители с К.П.С. и Щ.С.С. с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 47 (четирийсет и седем) гражданин на Република Ирак: Roveida Najmadi Rashid /Ровеида Наджмади Рашид/- жена-род. на ***г.,Мусул; Hazrat Adel Rashoo /Хазрат Адел Рашу/ - жена – род.на 10.101989г., Мусул; Asiya Abdi Bibo /Асия Абди Бибо/ - жена – род. на ***г., Шенгал; Khaleda Ebrahim Koro /Халеда Ебрахим Каро/ - жена – род. на ***г., Дохук; Nasin Mamoo Haji /насин Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук; Dariya Khalil Khadar /Дария Халил Халар/ - жена-род. на ***г., Сенджар; Adiba Agi Khazi / Адиба Аги Хази/ - жена – род. на ***г., Шенгал; Golestan Krit Khalaf /Голестан Крит Халаф/ - жена-род.на ***г., Шенга; Hezra Mamoo Haji /Хезра Маму Хаджи/ - жена- род.на ***г., Дохук; Shilan Arab Ali /Шилан Араб Али/ - жена-род.на ***г., Шенгал; Harman Arab Ali /Харман Араб Али/- мъж-род.на***г., Шенгал; Marva Krit Malham /Марва Крит Малхам/- момиче-род.на***г., Шенгал; Raghida Krit Malham / Рагида Крит Малхам /- момиче-род.на ***г., Шенгал; Taesin Ali Taher /Таесин Али Тахер/- мъж-род.на ***г., Мусул; Eliyas Khader Esmail /Елияс Хедер Есмаил/- мъж-род.на 0101.1978г., Сенджар; Hadil Rashid Heidar /Хадил Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал; Hani Rashiid Heidar /Хани Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал; Saher Salah Gheiro Malham /Сахер Салах Геиро Малхам /-мъж-род.на***г., Сенжар; Mamoo Haji Samoo /Мамо Хаджи Само/- мъж-род.на ***г., Дохук; Hassan Bibo Siso /Хасан Бибо Сисо/- мъж-род.на***г., Мусул; Ali Hassein Dooman /Али Хосеин Думан/- момче-род.на ***г., Мусул, сред който и ненавършилите 16 – годишна възраст: Yousof Tahsi Ali /Юсоф Тахси Али/- момче- род. на ***г.,Мусул; Benyamin Tahsi Dli /Бенямин Тахси Али/- момче- род.на ***г., Мусул; Sandiya Hassan Bibo /Сандия Хасан Бибо/ - момиче - род. на***г., Мусул; Seili Hassan Bibo /Сеили Хасан Биббо/ - момиче – род.на***г., Мусул; Sidar Hassan Bibo /Сидар Хасан Бибо/ - момче – род.на 31.052015г., Мусул; Amar Harman Arab /Амар Харман Араб/ - момче – род. на ***г., Шенгал; Alen Harman Arab /Ален Харман Араб/ -момче- род. на ***г., Шенгел; Azad Mamoo Haji /Азад Маму Хаджи/ - момче – род. на ***г., Дохук; Deniya Mamoo Haji /Дения Маму Хаджи/ - момиче – род. на ***г., Дохук; Midiya Mamoo Haji /Мидия Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук; Nansi Diyas Khader /Нанси Дияс Хадар/ - момиче- род.на ***г.,Сенджар; Odiyan Kheiri Naser / Одиян Хеири Насер/ -момиче – род.на ***г., Шенгал; Sardel Kheiri Naser /Сардел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г., Шенгал; Baskal Kheiri Naser /Баскал Хеири Насер/ - момиче –род.на ***г.,Шенгал; Sidan Kheiri Naser / Сидан Хеири Насер/ - момче –род.на ***г.,Шенгал; Def Kheiri Naser / Деф Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Vazhi Kheiri Naser / Важи Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Ibro Kheiri Naser / Ибро Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Vahel Kheiri Naser / Вахел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Dilava Kheiri Naser / Дилава Хеири Насер/ - момиче – род. на ***г.,Шенгал; Mohanad Saleh Nermoo/Моханад Салех Нерму/- момче- род. на ***г.,Шенгал; Monir Saleh Nermoo /Монир Салех Нерму/- момче- род. на ***г., Шенгал; Magrin Saleh Nermoo /Магрин Салех Нерму / - момиче-род.на***г., Шенгал; Deirin Saleh Nermoo /Деирин Салех Нерму / - момиче-род.на07.05..2007г., Шенгал; Safi Bibo Siso /Сафи Бибо Сисо/- момче- род.на ***г., Мусул; Vael Bibo Siso /Ваел Бибо Сисо/- момче-род.на ***г., Мусул, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „714Д” с рег.№ ВТ 7517 ВК, собственост на Ганчо Кирчев Ганчев от с. Писарево и л.а. „Опел“, модел „Вектра“ с рег.№ У 1888 АВ, собственост на „Брайт Фючър“ЕООД-Ямбол, със собственик Уйлям Дейвид Хайкок, ЛНЧ **********, по отношение на повече от едно лице и по отношение на лица, ненавършили 16 – годишна възраст. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.С.Н. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10000 (ДЕСЕТ ХИЛЯДИ) лева. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което подсъдимият И.С.Н. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 03.02.2016г. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1.Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „714Д” с рег.№ ВТ 7517 ВК, собственост на Ганчо Кирчев Ганчев от с. Писарево, намиращ се на съхранение в ГПУ-Царево, СЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА на Държавата на основание чл. 281, ал. 3 във вр. с ал. 2, т. 1 от НК. 2. Л.а. „Опел“, модел „Вектра“ с рег.№ У 1888 АВ, собственост на „Брайт Фючър“ЕООД-Ямбол, със собственик Уйлям Дейвид Хайкок, ЛНЧ **********, контактен ключ за същия, свидетелство за регистрация част I № 001641779, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево , СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата на основание чл. 281, ал. 3 във вр. с ал. 2, т. 1 от НК; 3. 1бр. мобилен телефон „Самсунг“ с IMEI 354447/01/102834/2, ведно със СИМ-карта, намиращ се на съхранение в ГПУ-Царево, СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК. 4. 1бр. уоки-токи марка „UNIDEN“, намиращ се на съхранение в ГПУ-Царево, СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК. 5. 1бр. мобилен телефон марка „Нокиа“ с IMEI 351715/06/040708/5 – на съхранение в ГПУ-Царево, СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.С.Н., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 32.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Опреде
И.С.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №5/2016 г. по описа на ГПУ- Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Воруков, подсъдимия И.С.Н. - ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, строителен работник, женен, осъждан, и неговия защитник адв.Р.Н., съгласно което подсъдимият И.С.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, а именно за това, че: На 02.02.2016г. местността „Маджура“, землището на село Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, по общински път с. Бродилово-гр. Царево и по второстепенен път II-99 в посока гр. Царево – гр. Бургас, до подстанция „Царево“- зоната за отговорност на ГПУ – Царево, в съучастие като извършители с К.П.С. и Щ.С.С. с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 47 (четирийсет и седем) гражданин на Република Ирак: Roveida Najmadi Rashid /Ровеида Наджмади Рашид/- жена-род. на ***г.,Мусул; Hazrat Adel Rashoo /Хазрат Адел Рашу/ - жена – род.на 10.101989г., Мусул; Asiya Abdi Bibo /Асия Абди Бибо/ - жена – род. на ***г., Шенгал; Khaleda Ebrahim Koro /Халеда Ебрахим Каро/ - жена – род. на ***г., Дохук; Nasin Mamoo Haji /насин Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук; Dariya Khalil Khadar /Дария Халил Халар/ - жена-род. на ***г., Сенджар; Adiba Agi Khazi / Адиба Аги Хази/ - жена – род. на ***г., Шенгал; Golestan Krit Khalaf /Голестан Крит Халаф/ - жена-род.на ***г., Шенга; Hezra Mamoo Haji /Хезра Маму Хаджи/ - жена- род.на ***г., Дохук; Shilan Arab Ali /Шилан Араб Али/ - жена-род.на ***г., Шенгал; Harman Arab Ali /Харман Араб Али/- мъж-род.на***г., Шенгал; Marva Krit Malham /Марва Крит Малхам/- момиче-род.на***г., Шенгал; Raghida Krit Malham / Рагида Крит Малхам /- момиче-род.на ***г., Шенгал; Taesin Ali Taher /Таесин Али Тахер/- мъж-род.на ***г., Мусул; Eliyas Khader Esmail /Елияс Хедер Есмаил/- мъж-род.на 0101.1978г., Сенджар; Hadil Rashid Heidar /Хадил Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал; Hani Rashiid Heidar /Хани Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал; Saher Salah Gheiro Malham /Сахер Салах Геиро Малхам /-мъж-род.на***г., Сенжар; Mamoo Haji Samoo /Мамо Хаджи Само/- мъж-род.на ***г., Дохук; Hassan Bibo Siso /Хасан Бибо Сисо/- мъж-род.на***г., Мусул; Ali Hassein Dooman /Али Хосеин Думан/- момче-род.на ***г., Мусул, сред който и ненавършилите 16 – годишна възраст: Yousof Tahsi Ali /Юсоф Тахси Али/- момче- род. на ***г.,Мусул; Benyamin Tahsi Dli /Бенямин Тахси Али/- момче- род.на ***г., Мусул; Sandiya Hassan Bibo /Сандия Хасан Бибо/ - момиче - род. на***г., Мусул; Seili Hassan Bibo /Сеили Хасан Биббо/ - момиче – род.на***г., Мусул; Sidar Hassan Bibo /Сидар Хасан Бибо/ - момче – род.на 31.052015г., Мусул; Amar Harman Arab /Амар Харман Араб/ - момче – род. на ***г., Шенгал; Alen Harman Arab /Ален Харман Араб/ -момче- род. на ***г., Шенгел; Azad Mamoo Haji /Азад Маму Хаджи/ - момче – род. на ***г., Дохук; Deniya Mamoo Haji /Дения Маму Хаджи/ - момиче – род. на ***г., Дохук; Midiya Mamoo Haji /Мидия Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук; Nansi Diyas Khader /Нанси Дияс Хадар/ - момиче- род.на ***г.,Сенджар; Odiyan Kheiri Naser / Одиян Хеири Насер/ -момиче – род.на ***г., Шенгал; Sardel Kheiri Naser /Сардел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г., Шенгал; Baskal Kheiri Naser /Баскал Хеири Насер/ - момиче –род.на ***г.,Шенгал; Sidan Kheiri Naser / Сидан Хеири Насер/ - момче –род.на ***г.,Шенгал; Def Kheiri Naser / Деф Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Vazhi Kheiri Naser / Важи Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Ibro Kheiri Naser / Ибро Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Vahel Kheiri Naser / Вахел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Dilava Kheiri Naser / Дилава Хеири Насер/ - момиче – род. на ***г.,Шенгал; Mohanad Saleh Nermoo/Моханад Салех Нерму/- момче- род. на ***г.,Шенгал; Monir Saleh Nermoo /Монир Салех Нерму/- момче- род. на ***г., Шенгал; Magrin Saleh Nermoo /Магрин Салех Нерму / - момиче-род.на***г., Шенгал; Deirin Saleh Nermoo /Деирин Салех Нерму / - момиче-род.на07.05..2007г., Шенгал; Safi Bibo Siso /Сафи Бибо Сисо/- момче- род.на ***г., Мусул; Vael Bibo Siso /Ваел Бибо Сисо/- момче-род.на ***г., Мусул, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „714Д” с рег.№ ВТ 7517 ВК, собственост на Ганчо Кирчев Ганчев от с. Писарево и л.а. „Опел“, модел „Вектра“ с рег.№ У 1888 АВ, собственост на „Брайт Фючър“ЕООД-Ямбол, със собственик Уйлям Дейвид Хайкок, ЛНЧ **********, по отношение на повече от едно лице и по отношение на лица, ненавършили 16 – годишна възраст. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.С.Н. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10000 (ДЕСЕТ ХИЛЯДИ) лева. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което подсъдимият И.С.Н. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 03.02.2016г. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1.Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „714Д” с рег.№ ВТ 7517 ВК, собственост на Ганчо Кирчев Ганчев от с. Писарево, намиращ се на съхранение в ГПУ-Царево, СЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА на Държавата на основание чл. 281, ал. 3 във вр. с ал. 2, т. 1 от НК. 2. Л.а. „Опел“, модел „Вектра“ с рег.№ У 1888 АВ, собственост на „Брайт Фючър“ЕООД-Ямбол, със собственик Уйлям Дейвид Хайкок, ЛНЧ **********, контактен ключ за същия, свидетелство за регистрация част I № 001641779, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево , СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата на основание чл. 281, ал. 3 във вр. с ал. 2, т. 1 от НК; 3. 1бр. мобилен телефон „Самсунг“ с IMEI 354447/01/102834/2, ведно със СИМ-карта, намиращ се на съхранение в ГПУ-Царево, СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК. 4. 1бр. уоки-токи марка „UNIDEN“, намиращ се на съхранение в ГПУ-Царево, СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК. 5. 1бр. мобилен телефон марка „Нокиа“ с IMEI 351715/06/040708/5 – на съхранение в ГПУ-Царево, СЕ ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.С.Н., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 32.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Опреде
В законна сила от 4.4.2016г.
38 НОХД No 267/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.П.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 4.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 5/2016 г. по описа на ГПУ- Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Воруков, подсъдимия К.П.С., ЕГН ********** - адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан и неговия защитник адв.Р.Н., съгласно което обвиняемият К.П.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, а именно, за това, че на 02.02.2016г. местността „Маджура“, землището на село Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, по общински път с. Бродилово-гр. Царево и по второстепенен път II-99 в посока гр. Царево – гр. Бургас, до подстанция „Царево“- зоната за отговорност на ГПУ – Царево, в съучастие като извършители с Иван Станчев Н. ЕГН ********** и Щерьо Стефанов С. ЕГН ********** с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 47 (четирийсет и седем) гражданин на Република Ирак: Roveida Najmadi Rashid /Ровеида Наджмади Рашид/- жена-род. на ***г.,Мусул; Hazrat Adel Rashoo /Хазрат Адел Рашу/ - жена – род.на 10.101989г., Мусул; Asiya Abdi Bibo /Асия Абди Бибо/ - жена – род. на ***г., Шенгал; Khaleda Ebrahim Koro /Халеда Ебрахим Каро/ - жена – род. на ***г., Дохук; Nasin Mamoo Haji /насин Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук; Dariya Khalil Khadar /Дария Халил Халар/ - жена-род. на ***г., Сенджар; Adiba Agi Khazi / Адиба Аги Хази/ - жена – род. на ***г., Шенгал; Golestan Krit Khalaf /Голестан Крит Халаф/ - жена-род.на ***г., Шенгал; Hezra Mamoo Haji /Хезра Маму Хаджи/ - жена- род.на ***г., Дохук; Shilan Arab Ali /Шилан Араб Али/ - жена-род.на ***г., Шенгал; Harman Arab Ali /Харман Араб Али/- мъж-род.на***г., Шенгал; Marva Krit Malham /Марва Крит Малхам/- момиче-род.на***г., Шенгал; Raghida Krit Malham / Рагида Крит Малхам /- момиче-род.на ***г., Шенгал; Taesin Ali Taher /Таесин Али Тахер/- мъж-род.на ***г., Мусул; Eliyas Khader Esmail /Елияс Хедер Есмаил/- мъж-род.на 0101.1978г., Сенджар; Hadil Rashid Heidar /Хадил Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал; Hani Rashiid Heidar /Хани Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал; Saher Salah Gheiro Malham /Сахер Салах Геиро Малхам /-мъж-род.на***г., Сенжар; Mamoo Haji Samoo /Мамо Хаджи Само/- мъж-род.на ***г., Дохук; Hassan Bibo Siso /Хасан Бибо Сисо/- мъж-род.на***г., Мусул; Ali Hassein Dooman /Али Хосеин Думан/- момче-род.на ***г., Мусул, сред който и ненавършилите 16 – годишна възраст: Yousof Tahsi Ali /Юсоф Тахси Али/- момче- род. на ***г.,Мусул; Benyamin Tahsi Dli /Бенямин Тахси Али/- момче- род.на ***г., Мусул; Sandiya Hassan Bibo /Сандия Хасан Бибо/ - момиче - род. на***г., Мусул; Seili Hassan Bibo /Сеили Хасан Биббо/ - момиче – род.на***г., Мусул; Sidar Hassan Bibo /Сидар Хасан Бибо/ - момче – род.на 31.052015г., Мусул; Amar Harman Arab /Амар Харман Араб/ - момче – род. на ***г., Шенгал; Alen Harman Arab /Ален Харман Араб/ -момче- род. на ***г., Шенгел; Azad Mamoo Haji /Азад Маму Хаджи/ - момче – род. на ***г., Дохук; Deniya Mamoo Haji /Дения Маму Хаджи/ - момиче – род. на ***г., Дохук; Midiya Mamoo Haji /Мидия Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук; Nansi Diyas Khader /Нанси Дияс Хадар/ - момиче- род.на ***г.,Сенджар; Odiyan Kheiri Naser / Одиян Хеири Насер/ -момиче – род.на ***г., Шенгал; Sardel Kheiri Naser /Сардел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г., Шенгал; Baskal Kheiri Naser /Баскал Хеири Насер/ - момиче –род.на ***г.,Шенгал; Sidan Kheiri Naser / Сидан Хеири Насер/ - момче –род.на ***г.,Шенгал; Def Kheiri Naser / Деф Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Vazhi Kheiri Naser / Важи Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Ibro Kheiri Naser / Ибро Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Vahel Kheiri Naser / Вахел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Dilava Kheiri Naser / Дилава Хеири Насер/ - момиче – род. на ***г.,Шенгал; Mohanad Saleh Nermoo/Моханад Салех Нерму/- момче- род. на ***г.,Шенгал; Monir Saleh Nermoo /Монир Салех Нерму/- момче- род. на ***г., Шенгал; Magrin Saleh Nermoo /Магрин Салех Нерму / - момиче-род.на***г., Шенгал; Deirin Saleh Nermoo /Деирин Салех Нерму / - момиче-род.на07.05..2007г., Шенгал; Safi Bibo Siso /Сафи Бибо Сисо/- момче- род.на ***г., Мусул; Vael Bibo Siso /Ваел Бибо Сисо/- момче-род.на ***г., Мусул, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „714Д” с рег.№ ВТ 7517 ВК, собственост на Ганчо Кирчев Ганчев от с. Писарево и л.а. „Опел“, модел „Вектра“ с рег.№ У 1888 АВ, собственост на „Брайт Фючър“ЕООД-Ямбол, със собственик Уйлям Дейвид Хайкок, ЛНЧ **********, по отношение на повече от едно лице и по отношение на лица, ненавършили 16 – годишна възраст. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.П.С. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 59, ал. 1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимия С. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 03.02.2016г. По отношение на веществените доказателства по ДП №5/2016г. на ГПУ Царево, съдът се е произнесъл с определение по НОХД №266/2016г. на РС – Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.П.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 32.00лв за разноски по делото.
К.П.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 5/2016 г. по описа на ГПУ- Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Воруков, подсъдимия К.П.С., ЕГН ********** - адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан и неговия защитник адв.Р.Н., съгласно което обвиняемият К.П.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК, а именно, за това, че на 02.02.2016г. местността „Маджура“, землището на село Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, по общински път с. Бродилово-гр. Царево и по второстепенен път II-99 в посока гр. Царево – гр. Бургас, до подстанция „Царево“- зоната за отговорност на ГПУ – Царево, в съучастие като извършители с Иван Станчев Н. ЕГН ********** и Щерьо Стефанов С. ЕГН ********** с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 47 (четирийсет и седем) гражданин на Република Ирак: Roveida Najmadi Rashid /Ровеида Наджмади Рашид/- жена-род. на ***г.,Мусул; Hazrat Adel Rashoo /Хазрат Адел Рашу/ - жена – род.на 10.101989г., Мусул; Asiya Abdi Bibo /Асия Абди Бибо/ - жена – род. на ***г., Шенгал; Khaleda Ebrahim Koro /Халеда Ебрахим Каро/ - жена – род. на ***г., Дохук; Nasin Mamoo Haji /насин Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук; Dariya Khalil Khadar /Дария Халил Халар/ - жена-род. на ***г., Сенджар; Adiba Agi Khazi / Адиба Аги Хази/ - жена – род. на ***г., Шенгал; Golestan Krit Khalaf /Голестан Крит Халаф/ - жена-род.на ***г., Шенгал; Hezra Mamoo Haji /Хезра Маму Хаджи/ - жена- род.на ***г., Дохук; Shilan Arab Ali /Шилан Араб Али/ - жена-род.на ***г., Шенгал; Harman Arab Ali /Харман Араб Али/- мъж-род.на***г., Шенгал; Marva Krit Malham /Марва Крит Малхам/- момиче-род.на***г., Шенгал; Raghida Krit Malham / Рагида Крит Малхам /- момиче-род.на ***г., Шенгал; Taesin Ali Taher /Таесин Али Тахер/- мъж-род.на ***г., Мусул; Eliyas Khader Esmail /Елияс Хедер Есмаил/- мъж-род.на 0101.1978г., Сенджар; Hadil Rashid Heidar /Хадил Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал; Hani Rashiid Heidar /Хани Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал; Saher Salah Gheiro Malham /Сахер Салах Геиро Малхам /-мъж-род.на***г., Сенжар; Mamoo Haji Samoo /Мамо Хаджи Само/- мъж-род.на ***г., Дохук; Hassan Bibo Siso /Хасан Бибо Сисо/- мъж-род.на***г., Мусул; Ali Hassein Dooman /Али Хосеин Думан/- момче-род.на ***г., Мусул, сред който и ненавършилите 16 – годишна възраст: Yousof Tahsi Ali /Юсоф Тахси Али/- момче- род. на ***г.,Мусул; Benyamin Tahsi Dli /Бенямин Тахси Али/- момче- род.на ***г., Мусул; Sandiya Hassan Bibo /Сандия Хасан Бибо/ - момиче - род. на***г., Мусул; Seili Hassan Bibo /Сеили Хасан Биббо/ - момиче – род.на***г., Мусул; Sidar Hassan Bibo /Сидар Хасан Бибо/ - момче – род.на 31.052015г., Мусул; Amar Harman Arab /Амар Харман Араб/ - момче – род. на ***г., Шенгал; Alen Harman Arab /Ален Харман Араб/ -момче- род. на ***г., Шенгел; Azad Mamoo Haji /Азад Маму Хаджи/ - момче – род. на ***г., Дохук; Deniya Mamoo Haji /Дения Маму Хаджи/ - момиче – род. на ***г., Дохук; Midiya Mamoo Haji /Мидия Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук; Nansi Diyas Khader /Нанси Дияс Хадар/ - момиче- род.на ***г.,Сенджар; Odiyan Kheiri Naser / Одиян Хеири Насер/ -момиче – род.на ***г., Шенгал; Sardel Kheiri Naser /Сардел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г., Шенгал; Baskal Kheiri Naser /Баскал Хеири Насер/ - момиче –род.на ***г.,Шенгал; Sidan Kheiri Naser / Сидан Хеири Насер/ - момче –род.на ***г.,Шенгал; Def Kheiri Naser / Деф Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Vazhi Kheiri Naser / Важи Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Ibro Kheiri Naser / Ибро Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Vahel Kheiri Naser / Вахел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Dilava Kheiri Naser / Дилава Хеири Насер/ - момиче – род. на ***г.,Шенгал; Mohanad Saleh Nermoo/Моханад Салех Нерму/- момче- род. на ***г.,Шенгал; Monir Saleh Nermoo /Монир Салех Нерму/- момче- род. на ***г., Шенгал; Magrin Saleh Nermoo /Магрин Салех Нерму / - момиче-род.на***г., Шенгал; Deirin Saleh Nermoo /Деирин Салех Нерму / - момиче-род.на07.05..2007г., Шенгал; Safi Bibo Siso /Сафи Бибо Сисо/- момче- род.на ***г., Мусул; Vael Bibo Siso /Ваел Бибо Сисо/- момче-род.на ***г., Мусул, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „714Д” с рег.№ ВТ 7517 ВК, собственост на Ганчо Кирчев Ганчев от с. Писарево и л.а. „Опел“, модел „Вектра“ с рег.№ У 1888 АВ, собственост на „Брайт Фючър“ЕООД-Ямбол, със собственик Уйлям Дейвид Хайкок, ЛНЧ **********, по отношение на повече от едно лице и по отношение на лица, ненавършили 16 – годишна възраст. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.П.С. на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 59, ал. 1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимия С. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 03.02.2016г. По отношение на веществените доказателства по ДП №5/2016г. на ГПУ Царево, съдът се е произнесъл с определение по НОХД №266/2016г. на РС – Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.П.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 32.00лв за разноски по делото.
В законна сила от 4.4.2016г.
39 НОХД No 268/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Щ.С.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 4.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №5/2016 г. по описа на ГПУ- Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Воруков, подсъдимия Щ.С.С. - ЕГН **********, адрес ***, български гражданин, завършен втори клас, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Щ.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, а именно за това, че: На 02.02.2016г. местността „Маджура“, землището на село Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, по общински път с. Бродилово-гр. Царево и по второстепенен път II-99 в посока гр. Царево – гр. Бургас, до подстанция „Царево“- зоната за отговорност на ГПУ – Царево, в съучастие като извършители с И.С.Н. и К.П. С. с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 47 (четирийсет и седем) гражданин на Република Ирак: Roveida Najmadi Rashid /Ровеида Наджмади Рашид/- жена-род. на ***г.,Мусул; Hazrat Adel Rashoo /Хазрат Адел Рашу/ - жена – род.на 10.101989г., Мусул, Asiya Abdi Bibo /Асия Абди Бибо/ - жена – род. на ***г., Шенгал, Khaleda Ebrahim Koro /Халеда Ебрахим Каро/ - жена – род. на ***г., Дохук, Nasin Mamoo Haji /насин Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук, Dariya Khalil Khadar /Дария Халил Халар/ - жена-род. на ***г., Сенджар, Adiba Agi Khazi / Адиба Аги Хази/ - жена – род. на ***г., Шенгал, Golestan Krit Khalaf /Голестан Крит Халаф/ - жена-род.на ***г., Шенгал, Hezra Mamoo Haji /Хезра Маму Хаджи/ - жена- род.на ***г., Дохук, Shilan Arab Ali /Шилан Араб Али/ - жена-род.на ***г., Шенгал, Harman Arab Ali /Харман Араб Али/- мъж-род.на***г., Шенгал, Marva Krit Malham /Марва Крит Малхам/- момиче-род.на***г., Шенгал, Raghida Krit Malham / Рагида Крит Малхам /- момиче-род.на ***г., Шенгал, Taesin Ali Taher /Таесин Али Тахер/- мъж-род.на ***г., Мусул, Eliyas Khader Esmail /Елияс Хедер Есмаил/- мъж-род.на 0101.1978г., Сенджар, Hadil Rashid Heidar /Хадил Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал, Hani Rashiid Heidar /Хани Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал, Saher Salah Gheiro Malham /Сахер Салах Геиро Малхам /-мъж-род.на***г., Сенжар, Mamoo Haji Samoo /Мамо Хаджи Само/- мъж-род.на ***г., Дохук, Hassan Bibo Siso /Хасан Бибо Сисо/- мъж-род.на***г., Мусул, Ali Hassein Dooman /Али Хосеин Думан/- момче-род.на ***г., Мусул, сред който и ненавършилите 16 – годишна възраст: Yousof Tahsi Ali /Юсоф Тахси Али/- момче- род. на ***г.,Мусул; Benyamin Tahsi Dli /Бенямин Тахси Али/- момче- род.на ***г., Мусул; Sandiya Hassan Bibo /Сандия Хасан Бибо/ - момиче - род. на***г., Мусул; Seili Hassan Bibo /Сеили Хасан Биббо/ - момиче – род.на***г., Мусул; Sidar Hassan Bibo /Сидар Хасан Бибо/ - момче – род.на 31.052015г., Мусул; Amar Harman Arab /Амар Харман Араб/ - момче – род. на ***г., Шенгал; Alen Harman Arab /Ален Харман Араб/ -момче- род. на ***г., Шенгел; Azad Mamoo Haji /Азад Маму Хаджи/ - момче – род. на ***г., Дохук; Deniya Mamoo Haji /Дения Маму Хаджи/ - момиче – род. на ***г., Дохук; Midiya Mamoo Haji /Мидия Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук; Nansi Diyas Khader /Нанси Дияс Хадар/ - момиче- род.на ***г.,Сенджар; Odiyan Kheiri Naser / Одиян Хеири Насер/ -момиче – род.на ***г., Шенгал; Sardel Kheiri Naser /Сардел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г., Шенгал; Baskal Kheiri Naser /Баскал Хеири Насер/ - момиче –род.на ***г.,Шенгал; Sidan Kheiri Naser / Сидан Хеири Насер/ - момче –род.на ***г.,Шенгал; Def Kheiri Naser / Деф Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Vazhi Kheiri Naser / Важи Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Ibro Kheiri Naser / Ибро Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Vahel Kheiri Naser / Вахел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Dilava Kheiri Naser / Дилава Хеири Насер/ - момиче – род. на ***г.,Шенгал; Mohanad Saleh Nermoo/Моханад Салех Нерму/- момче- род. на ***г.,Шенгал; Monir Saleh Nermoo /Монир Салех Нерму/- момче- род. на ***г., Шенгал; Magrin Saleh Nermoo /Магрин Салех Нерму / - момиче-род.на***г., Шенгал; Deirin Saleh Nermoo /Деирин Салех Нерму / - момиче-род.на07.05..2007г., Шенгал; Safi Bibo Siso /Сафи Бибо Сисо/- момче- род.на ***г., Мусул; Vael Bibo Siso /Ваел Бибо Сисо/- момче-род.на ***г., Мусул, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „714Д” с рег.№ ВТ 7517 ВК, собственост на Ганчо Кирчев Ганчев от с. Писарево и л.а. „Опел“, модел „Вектра“ с рег.№ У 1888 АВ, собственост на „Брайт Фючър“ЕООД-Ямбол, със собственик Уйлям Дейвид Хайкок, ЛНЧ **********, по отношение на повече от едно лице и по отношение на лица, ненавършили 16 – годишна възраст. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Щ.С.С. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 (ПЕТ ХИЛЯДИ) лева. По отношение на веществените доказателства по ДП №5/2016г. на ГПУ Царево, съдът се е произнесъл с определение по НОХД №266/2016г. на РС – Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Щ.С.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 32.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Щ.С.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №5/2016 г. по описа на ГПУ- Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Воруков, подсъдимия Щ.С.С. - ЕГН **********, адрес ***, български гражданин, завършен втори клас, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Щ.С.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, а именно за това, че: На 02.02.2016г. местността „Маджура“, землището на село Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, по общински път с. Бродилово-гр. Царево и по второстепенен път II-99 в посока гр. Царево – гр. Бургас, до подстанция „Царево“- зоната за отговорност на ГПУ – Царево, в съучастие като извършители с И.С.Н. и К.П. С. с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 47 (четирийсет и седем) гражданин на Република Ирак: Roveida Najmadi Rashid /Ровеида Наджмади Рашид/- жена-род. на ***г.,Мусул; Hazrat Adel Rashoo /Хазрат Адел Рашу/ - жена – род.на 10.101989г., Мусул, Asiya Abdi Bibo /Асия Абди Бибо/ - жена – род. на ***г., Шенгал, Khaleda Ebrahim Koro /Халеда Ебрахим Каро/ - жена – род. на ***г., Дохук, Nasin Mamoo Haji /насин Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук, Dariya Khalil Khadar /Дария Халил Халар/ - жена-род. на ***г., Сенджар, Adiba Agi Khazi / Адиба Аги Хази/ - жена – род. на ***г., Шенгал, Golestan Krit Khalaf /Голестан Крит Халаф/ - жена-род.на ***г., Шенгал, Hezra Mamoo Haji /Хезра Маму Хаджи/ - жена- род.на ***г., Дохук, Shilan Arab Ali /Шилан Араб Али/ - жена-род.на ***г., Шенгал, Harman Arab Ali /Харман Араб Али/- мъж-род.на***г., Шенгал, Marva Krit Malham /Марва Крит Малхам/- момиче-род.на***г., Шенгал, Raghida Krit Malham / Рагида Крит Малхам /- момиче-род.на ***г., Шенгал, Taesin Ali Taher /Таесин Али Тахер/- мъж-род.на ***г., Мусул, Eliyas Khader Esmail /Елияс Хедер Есмаил/- мъж-род.на 0101.1978г., Сенджар, Hadil Rashid Heidar /Хадил Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал, Hani Rashiid Heidar /Хани Рашид Хеидар/- мъж-род.на ***г., Шенгал, Saher Salah Gheiro Malham /Сахер Салах Геиро Малхам /-мъж-род.на***г., Сенжар, Mamoo Haji Samoo /Мамо Хаджи Само/- мъж-род.на ***г., Дохук, Hassan Bibo Siso /Хасан Бибо Сисо/- мъж-род.на***г., Мусул, Ali Hassein Dooman /Али Хосеин Думан/- момче-род.на ***г., Мусул, сред който и ненавършилите 16 – годишна възраст: Yousof Tahsi Ali /Юсоф Тахси Али/- момче- род. на ***г.,Мусул; Benyamin Tahsi Dli /Бенямин Тахси Али/- момче- род.на ***г., Мусул; Sandiya Hassan Bibo /Сандия Хасан Бибо/ - момиче - род. на***г., Мусул; Seili Hassan Bibo /Сеили Хасан Биббо/ - момиче – род.на***г., Мусул; Sidar Hassan Bibo /Сидар Хасан Бибо/ - момче – род.на 31.052015г., Мусул; Amar Harman Arab /Амар Харман Араб/ - момче – род. на ***г., Шенгал; Alen Harman Arab /Ален Харман Араб/ -момче- род. на ***г., Шенгел; Azad Mamoo Haji /Азад Маму Хаджи/ - момче – род. на ***г., Дохук; Deniya Mamoo Haji /Дения Маму Хаджи/ - момиче – род. на ***г., Дохук; Midiya Mamoo Haji /Мидия Маму Хаджи/ - момиче – род.на ***г., Дохук; Nansi Diyas Khader /Нанси Дияс Хадар/ - момиче- род.на ***г.,Сенджар; Odiyan Kheiri Naser / Одиян Хеири Насер/ -момиче – род.на ***г., Шенгал; Sardel Kheiri Naser /Сардел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г., Шенгал; Baskal Kheiri Naser /Баскал Хеири Насер/ - момиче –род.на ***г.,Шенгал; Sidan Kheiri Naser / Сидан Хеири Насер/ - момче –род.на ***г.,Шенгал; Def Kheiri Naser / Деф Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Vazhi Kheiri Naser / Важи Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Ibro Kheiri Naser / Ибро Хеири Насер/ - момиче – род.на ***г.,Шенгал; Vahel Kheiri Naser / Вахел Хеири Насер/ - момче – род.на ***г.,Шенгал; Dilava Kheiri Naser / Дилава Хеири Насер/ - момиче – род. на ***г.,Шенгал; Mohanad Saleh Nermoo/Моханад Салех Нерму/- момче- род. на ***г.,Шенгал; Monir Saleh Nermoo /Монир Салех Нерму/- момче- род. на ***г., Шенгал; Magrin Saleh Nermoo /Магрин Салех Нерму / - момиче-род.на***г., Шенгал; Deirin Saleh Nermoo /Деирин Салех Нерму / - момиче-род.на07.05..2007г., Шенгал; Safi Bibo Siso /Сафи Бибо Сисо/- момче- род.на ***г., Мусул; Vael Bibo Siso /Ваел Бибо Сисо/- момче-род.на ***г., Мусул, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „714Д” с рег.№ ВТ 7517 ВК, собственост на Ганчо Кирчев Ганчев от с. Писарево и л.а. „Опел“, модел „Вектра“ с рег.№ У 1888 АВ, собственост на „Брайт Фючър“ЕООД-Ямбол, със собственик Уйлям Дейвид Хайкок, ЛНЧ **********, по отношение на повече от едно лице и по отношение на лица, ненавършили 16 – годишна възраст. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Щ.С.С. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 (ПЕТ ХИЛЯДИ) лева. По отношение на веществените доказателства по ДП №5/2016г. на ГПУ Царево, съдът се е произнесъл с определение по НОХД №266/2016г. на РС – Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Щ.С.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 32.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 4.4.2016г.
40 НОХД No 273/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.А.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 5.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302ЗМ-201/2015 год. по описа на РУМВР-Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Воруков, подсъдимия Г.А.Г., ЕГН: ********** - роден на *** г. в гр.Хасково, с постоянен адрес:*** ж.к.Надежда II блок 240 вход: В ет.1 ап.66, български гражданин, с основно образование, земеделски производител, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.Г., съгласно което подсъдимият Г.А.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпления по чл.280, ал.2, т.3 и 4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, а именно на 24.08.2015год. в землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, Община Царево, и транспортирал от землището на гр. Ахтопол, община Царево с моторно превозно средство лек автомобил марка “Опел”, модел “Зафира”, с рег. № А4509КТ, собственост на Купен Видев Иванов, от гр. Бургас, превел през границата на страна група хора – 6 (шест) граждани на Сирийска Арабска Република и Република Ирак, както следва: Мохамед Аббаси Ибрахим /Mohamаd Abbasi Ibrahim/, род.на ***г. в Ирак, гр. Ерби; Шаго Али Расул /Chago Ali Rasul/, род. на ***г в Сирия; Казем Маджит Мохамед /Kazem Majit Mohamаd/, род. на ***г. в Сирия; Юсеф Мохамед Ахмад /Iusef Mohamad Ahmad/, род. на ***г. в Сирия; Ахмед Мохамед Сардар /Ahmed Mohamad Sardar/, род на 23.06.1996г. в Сирия; Асо Мохамед Али /Aso Mohamad Ali/, род.на ***г. в Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на гр. Ахтопол, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство лек автомобил марка „Опел”, модел „Зафира”, с рег. № А4509КТ, собственост на Купен Видев Иванов от гр. Бургас към вътрешността на страната. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и 4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.3 и 4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 във вр. с чл.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.Г., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подс. Г. няма да бъдат налагани по-леките наказания: „глоба“ и конфискация на част или цялото имущество. Веществените доказателства: На осн. чл. 53, ал.1, б”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата: - 1 бр мобилен апарат марка „NOKIA” с IMEI1:355169/06/173268/5 и IMEI2: 355169/06/173269/3, и 1 бр. СИМ карта с надпис TURKCELL и №1310260192517 и 1бр. мобилен телефон марка „Самсунг“ с IMEI 351952/07/635805/7. - 1 бр. мобилен апарат марка „NOKIA” с IMEI1:351525/04/528027/9, 1 бр. СИМ карта с надпис Vivacom и № 89359033203002942634 и 1бр. памет micro SD fj 128 MB, намиращи се на съхранение в РУП Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.А.Г., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 177.40лв за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №273/2016г. по описа на ЦРС.
Г.А.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302ЗМ-201/2015 год. по описа на РУМВР-Царево, между РП - Царево, представлявана от прокурор Воруков, подсъдимия Г.А.Г., ЕГН: ********** - роден на *** г. в гр.Хасково, с постоянен адрес:*** ж.к.Надежда II блок 240 вход: В ет.1 ап.66, български гражданин, с основно образование, земеделски производител, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.Г., съгласно което подсъдимият Г.А.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпления по чл.280, ал.2, т.3 и 4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, а именно на 24.08.2015год. в землището на с. Резово, община Царево, Бургаска обл. в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на община Царево в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагач на територията на Република България, превели през границата на страната от Република Турция в Република България, през река Резовска, Община Царево, и транспортирал от землището на гр. Ахтопол, община Царево с моторно превозно средство лек автомобил марка “Опел”, модел “Зафира”, с рег. № А4509КТ, собственост на Купен Видев Иванов, от гр. Бургас, превел през границата на страна група хора – 6 (шест) граждани на Сирийска Арабска Република и Република Ирак, както следва: Мохамед Аббаси Ибрахим /Mohamаd Abbasi Ibrahim/, род.на ***г. в Ирак, гр. Ерби; Шаго Али Расул /Chago Ali Rasul/, род. на ***г в Сирия; Казем Маджит Мохамед /Kazem Majit Mohamаd/, род. на ***г. в Сирия; Юсеф Мохамед Ахмад /Iusef Mohamad Ahmad/, род. на ***г. в Сирия; Ахмед Мохамед Сардар /Ahmed Mohamad Sardar/, род на 23.06.1996г. в Сирия; Асо Мохамед Али /Aso Mohamad Ali/, род.на ***г. в Сирия, като превеждането през границата на страната е извършено без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето и от землището на гр. Ахтопол, Бургаска обл. и превозването им с моторно превозно средство лек автомобил марка „Опел”, модел „Зафира”, с рег. № А4509КТ, собственост на Купен Видев Иванов от гр. Бургас към вътрешността на страната. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и 4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.3 и 4, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 във вр. с чл.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.Г., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подс. Г. няма да бъдат налагани по-леките наказания: „глоба“ и конфискация на част или цялото имущество. Веществените доказателства: На осн. чл. 53, ал.1, б”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата: - 1 бр мобилен апарат марка „NOKIA” с IMEI1:355169/06/173268/5 и IMEI2: 355169/06/173269/3, и 1 бр. СИМ карта с надпис TURKCELL и №1310260192517 и 1бр. мобилен телефон марка „Самсунг“ с IMEI 351952/07/635805/7. - 1 бр. мобилен апарат марка „NOKIA” с IMEI1:351525/04/528027/9, 1 бр. СИМ карта с надпис Vivacom и № 89359033203002942634 и 1бр. памет micro SD fj 128 MB, намиращи се на съхранение в РУП Царево. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.А.Г., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 177.40лв за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №273/2016г. по описа на ЦРС.
В законна сила от 5.4.2016г.
41 НОХД No 281/2016, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.Г.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №281/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. Г.А., ЕГН ********** - роден на ***г*** с настоящ адрес ***, с основно образование, българин, български гражданин, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият С. Г.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, 2 от НК, за това, че на 03.04.2016 год., в гр. Приморско, Селищно образувание “Узунджата”, от партерен етаж на вила, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – входна врата от ПВЦ, отнел от владението на М.С.М., ЕГН ********** чужди движими вещи - 1 бр. преносим компютър марка „Асус”, модел Х551 СА-SX1430 с размер на екрана 15,6 инча и 4GB памет, ведно със зарядно устройство на стойност на стойност 390,23 лева, собственост на “КАЙТ СЪРФ ЗОНА” ЕООД с ЕИК 147131840 с управител М.С.М., ЕГН ********** без негово съгласие с намерението противозаконно да го присвои, като до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 2 от НК на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 2 от НК и вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Г.А., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА обвиняемия С. Г.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 69.92 лева за разноски по делото. Веществените доказателства – 1 бр. преносим компютър марка „Асус”, модел Х551 СА-SX1430 с размер на екрана 15,6 инча и 4GB памет, ведно със зарядно устройство върнати на собственика “КАЙТ СЪРФ ЗОНА” ЕООД с ЕИК 147131840 с управител М.С.М., ЕГН **********. Причинени от престъплението имуществени вреди в размер на 390,23 лева са възстановени.
С.Г.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №281/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. Г.А., ЕГН ********** - роден на ***г*** с настоящ адрес ***, с основно образование, българин, български гражданин, безработен, неженен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият С. Г.А., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, 2 от НК, за това, че на 03.04.2016 год., в гр. Приморско, Селищно образувание “Узунджата”, от партерен етаж на вила, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот – входна врата от ПВЦ, отнел от владението на М.С.М., ЕГН ********** чужди движими вещи - 1 бр. преносим компютър марка „Асус”, модел Х551 СА-SX1430 с размер на екрана 15,6 инча и 4GB памет, ведно със зарядно устройство на стойност на стойност 390,23 лева, собственост на “КАЙТ СЪРФ ЗОНА” ЕООД с ЕИК 147131840 с управител М.С.М., ЕГН ********** без негово съгласие с намерението противозаконно да го присвои, като до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 2 от НК на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 2 от НК и вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Г.А., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ОСЪЖДА обвиняемия С. Г.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 69.92 лева за разноски по делото. Веществените доказателства – 1 бр. преносим компютър марка „Асус”, модел Х551 СА-SX1430 с размер на екрана 15,6 инча и 4GB памет, ведно със зарядно устройство върнати на собственика “КАЙТ СЪРФ ЗОНА” ЕООД с ЕИК 147131840 с управител М.С.М., ЕГН **********. Причинени от престъплението имуществени вреди в размер на 390,23 лева са възстановени.
В законна сила от 8.4.2016г.
42 НОХД No 307/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 15.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ - 58/2016 год. по описа на РУП-Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Р.Б. /Ruslan Byvshev/ - роден на ***г. в гр.Николаев, Република Украйна, притежаващ паспорт с. Р UKR № FA214471, изд. на 14.04.2015 г., живущ в Р. Украйна, гр.Николаев, ул.„Голяма морска” №44, дом 13, украински гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, притежаващ украински личен номер 19851114-00273 и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Р.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 10.04.2016г., около 21.30 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.„Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Киа”, модел „Карнивал” с рег. № А 4496 ММ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.31 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 275/12.04.2016 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.Б., притежаващ украински личен номер 19851114-00273 на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подс. Р.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.04.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Б., притежаващ украински личен номер 19851114-00273 да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 150.84 лева за разноски по делото.
Р.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ - 58/2016 год. по описа на РУП-Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Р.Б. /Ruslan Byvshev/ - роден на ***г. в гр.Николаев, Република Украйна, притежаващ паспорт с. Р UKR № FA214471, изд. на 14.04.2015 г., живущ в Р. Украйна, гр.Николаев, ул.„Голяма морска” №44, дом 13, украински гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, притежаващ украински личен номер 19851114-00273 и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият Р.Б. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 10.04.2016г., около 21.30 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.„Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Киа”, модел „Карнивал” с рег. № А 4496 ММ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.31 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 275/12.04.2016 год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 НК, на основание чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.Б., притежаващ украински личен номер 19851114-00273 на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева . На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА подс. Р.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.04.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Б., притежаващ украински личен номер 19851114-00273 да заплати в полза на държавата по сметка на РС – Царево сумата в размер на 150.84 лева за разноски по делото.
В законна сила от 15.4.2016г.
43 НОХД No 311/2016, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.Д.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 18.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ-36/2016 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия П.Д.Б. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, работи като монтажист в кабелна телевизия „Скат”, разведен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият П.Д.Б. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода м. февруари 2016г. - 05.04.2016г. в гр.Царево, Бургаска обл., ул. „Грънчар” №34, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас с МОЛ св. Б. Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода. За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.Б., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
П.Д.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ-36/2016 г. по описа на РУ - град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия П.Д.Б. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, работи като монтажист в кабелна телевизия „Скат”, разведен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият П.Д.Б. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода м. февруари 2016г. - 05.04.2016г. в гр.Царево, Бургаска обл., ул. „Грънчар” №34, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас с МОЛ св. Б. Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода. За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.Б., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.4.2016г.
44 ЧНД No 313/2016, I състав Разпит на свидетел - чл.223 НПК РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ - РУП ЦАРЕВО Г.Т.Т. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Протокол от 19.4.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРИКЛЮЧВА РАЗПИТА НА СВИДЕТЕЛЯ по ЧН дело №313/2016г. по описа на Районен съд Царево. Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.25 ч. Препис от протокола да се предостави незабавно на разследващия полицай.
45 НОХД No 315/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Й.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №315/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия К.Й.С. - роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин, образование - основно, пастир, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият К.Й.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК за това, че: На 18.04.2016 год., около 17:20 часа, в гр Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул.“Яна”, посока ул.“Велека”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “Балкан”, модел “МК 50”, 50 куб.см., без регистрационна табела в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0302-000308/07.12.2015 год. влязло в сила на 21.12.2015 год. на Началник РУ – Царево при ОДМВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.Й.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №315/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
К.Й.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №315/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Попдобрев и обвиняемия К.Й.С. - роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин, образование - основно, пастир, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият К.Й.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК за това, че: На 18.04.2016 год., около 17:20 часа, в гр Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, по ул.“Яна”, посока ул.“Велека”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “Балкан”, модел “МК 50”, 50 куб.см., без регистрационна табела в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление № 15-0302-000308/07.12.2015 год. влязло в сила на 21.12.2015 год. на Началник РУ – Царево при ОДМВР - Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.Й.С., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №315/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 21.4.2016г.
46 НОХД No 316/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Й.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 21.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-280/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия К.Й.С. - ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което: 1. Подсъдимият К.Й.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 30.11.2015г. около 17.10ч. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, по ул.„Велека” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф с рег. № А 8604 КР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.86 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Дрегер 7410+ с фабричен № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.Й.С. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 800.00 /ОСЕМСТОТИН/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 2. Подсъдимият К.Й.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.345, предл. първо от НК, а именно, че на 30.11.2015 г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф с рама № WVWZZZ1HZNW232307 си служил с контролен знак – задна регистрационна табела с рег. № С 5513 КА, издадена за друго моторно превозно средство - за лек автомобил марка Фиат, модел Панда, като я монтирал на лекия автомобил марка Фолксваген, модел Голф. За посоченото престъпление по чл.345, предл. първо от НК, на основание чл.345, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.Й.С. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 300 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К.Й.С. най - тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 800.00 /ОСЕМСТОТИН/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства – лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф с рама № WVWZZZ1HZNW232307, намиращ се на съхранение в склада на кметство Ахтопол; 1 бр. рег. табела с рег. № А 8604 КР, 1 бр. регистрационна табела с рег. № С 5513 КА и 1 бр. ключ за лек автомобил марка Фолксваген, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Й.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 52.31 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.Й.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №302 ЗМ-280/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия К.Й.С. - ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което: 1. Подсъдимият К.Й.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 30.11.2015г. около 17.10ч. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, по ул.„Велека” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф с рег. № А 8604 КР, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.86 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Дрегер 7410+ с фабричен № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.Й.С. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 800.00 /ОСЕМСТОТИН/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 2. Подсъдимият К.Й.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.345, предл. първо от НК, а именно, че на 30.11.2015 г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф с рама № WVWZZZ1HZNW232307 си служил с контролен знак – задна регистрационна табела с рег. № С 5513 КА, издадена за друго моторно превозно средство - за лек автомобил марка Фиат, модел Панда, като я монтирал на лекия автомобил марка Фолксваген, модел Голф. За посоченото престъпление по чл.345, предл. първо от НК, на основание чл.345, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.Й.С. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 300 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К.Й.С. най - тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 800.00 /ОСЕМСТОТИН/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства – лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф с рама № WVWZZZ1HZNW232307, намиращ се на съхранение в склада на кметство Ахтопол; 1 бр. рег. табела с рег. № А 8604 КР, 1 бр. регистрационна табела с рег. № С 5513 КА и 1 бр. ключ за лек автомобил марка Фолксваген, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Й.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 52.31 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.4.2016г.
47 НОХД No 320/2016, I състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Я.Г.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №15-333/2014г. по описа на РУ- град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Я.Г.К. - ЕГН **********, род. на ***г***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като монтьор, неженен, осъждан и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият Я.Г.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 10.08.2014г. около 04.50 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, хотел „Кремиковци” чрез нанасяне на удар с юмрук, причинил средна телесна повреда на П.Л.К., изразяваща се в счупване на долна челюст на две места, довело до трайно затруднение дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни. За посоченото престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Я.Г.К., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 300 часа годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.Г.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 88.30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Я.Г.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №15-333/2014г. по описа на РУ- град Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Я.Г.К. - ЕГН **********, род. на ***г***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи като монтьор, неженен, осъждан и неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият Я.Г.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 10.08.2014г. около 04.50 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, хотел „Кремиковци” чрез нанасяне на удар с юмрук, причинил средна телесна повреда на П.Л.К., изразяваща се в счупване на долна челюст на две места, довело до трайно затруднение дъвченето и говоренето за срок повече от 30 дни. За посоченото престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Я.Г.К., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 300 часа годишно за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.Г.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 88.30 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 25.4.2016г.
48 НОХД No 321/2016, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.И.Й. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ-16/2015г. по описа на РУ - град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия С.И.Й. - род. на ***г***, с настоящ адрес ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно което обвиняемият С.И.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. второ и т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, а именно, че за времето от 16.30 часа на 09.02.2015 г. до 08.30 часа на 10.02.2015 г. в гр.Приморско, Бургаска обл., ММЦ, ресторант „Бисер”, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - измъкване на халка на катинар и планка, държаща катинара и чрез използване на техническо средство – лост, отнел от владението на Илюшин Георгиев Тончев, в качеството му на управител на „ИЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ООД, собственост на „КАБАНО” ООД, с управител Димо Грудов Илиев чужди движими вещи - 1 бр. перфоратор „Felisatti” модел RHF 40 на стойност 745.37 лева и 1 бр. секач за перфоратор SDS Мах. накрайник на стойност 41.75 лева, всичко на обща стойност 787.12 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.И.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства са върнати на собственика им. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 787.12 лева, които са възстановени изцяло. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.И.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 80.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
С.И.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 4635 ЗМ-16/2015г. по описа на РУ - град Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия С.И.Й. - род. на ***г***, с настоящ адрес ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Е.Д., съгласно което обвиняемият С.И.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. второ и т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, а именно, че за времето от 16.30 часа на 09.02.2015 г. до 08.30 часа на 10.02.2015 г. в гр.Приморско, Бургаска обл., ММЦ, ресторант „Бисер”, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - измъкване на халка на катинар и планка, държаща катинара и чрез използване на техническо средство – лост, отнел от владението на Илюшин Георгиев Тончев, в качеството му на управител на „ИЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ООД, собственост на „КАБАНО” ООД, с управител Димо Грудов Илиев чужди движими вещи - 1 бр. перфоратор „Felisatti” модел RHF 40 на стойност 745.37 лева и 1 бр. секач за перфоратор SDS Мах. накрайник на стойност 41.75 лева, всичко на обща стойност 787.12 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 НК, ОСЪЖДА обвиняемия С.И.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства са върнати на собственика им. От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 787.12 лева, които са възстановени изцяло. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.И.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 80.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.4.2016г.