Районен съд - Царево
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 302/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.Н.Б. МАСИПА ГРУП ЕООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 8.2.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.108 от ЗС, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „М***” ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. К***, ул. „И***” № 8, че Е.Н.Б., род. па ***г***, Р***, притежаваща паспорт 64 № ***, изд.на ***. от УФМС 410-Р***, с постоянен адрес *** и съдебен адрес:*** - чрез адв. А.П.Т., е собственик на недвижим имот, който съгласно КККР на гр.П*** представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, находящ се в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива - 1, посочена в документа плош: 29,03 кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж ***.1.7; под обекта ***.1.2.; над обекта: ***.1.15.; ***.1.14. ОСЪЖДА „М***” ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. К***, ул. „И***” № 8, ДА ПРЕДАДЕ на ищцата Е.Н.Б., род. па ***г***, Р***, притежаваща паспорт 64 № ***, изд.на ***. от УФМС 410-Р***, с постоянен адрес *** и съдебен адрес:*** - чрез адв. А.П.Т., владението върху недвижим имот, който съгласно КККР на гр.П*** представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, находящ се в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива - 1, посочена в документа плош: 29,03 кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж ***.1.7; под обекта ***.1.2.; над обекта: ***.1.15.; ***.1.14. ОСЪЖДА „М***” ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. К***, ул. „И***” № 8, ДА ЗАПЛАТИ на Е.Н.Б., род. па ***г***, Р***, притежаваща паспорт 64 № ***, изд.на ***. от УФМС 410-Р***, с постоянен адрес *** и съдебен адрес:*** - чрез адв. А.П.Т., сумата в размер на 180.00 лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело No 375/2016, III състав Искове по ЗУЕС Е.Н.Х.,
К.Р.В.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛ СПАС АТАНАСОВ АТАНАСОВ Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 16.2.2017г.
Прекратява производството по гр.д.№375/2016г. по описа на ЦРС. Определението подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 416/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение И.С.С. С.И.С. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.2.2017г.
ОСЪЖДА С.И.С., ЕГН **********,*** да заплаща на детето И.С.С., ЕГН **********,***, действащо със съгласието на своята майка и законен представител М.М. Динева, ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, адв. Д.К., месечна издръжка в размер на 200 /двеста/ лева, начиная предявяване на исковата молба - 23.11.2016г. до настъпване на законните причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, както и издръжка за минало време в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева, за период от една година назад преди предявяване на исковата молба. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка в полза на детето ОСЪЖДА С.И.С., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 336 лева.
4 Гражданско дело No 441/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Г.Х. ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Н.Г.Х., ЕГН********** и А.М.Х., ЕГН**********, и двамата от гр. Харманли, чрез адв. Г.Р. ***, адрес на призоваване гр. Харманли, пл. Възраждане№13, против държавата, представлявана от министъра на финансите, за приемане за установено спрямо ответника, че ищците са собственици на товарен автомобил, марка Мерцедес, модел Вито, рег.№WHD 21, рама № WDF63970313092949, ведно със стартерния ключ с пулт за дистанционно управление с емблема „Мерцедес“ за същия автомобил и за осъждане на ответника да предаде владението им на ищците. ОСЪЖДА Н.Г.Х., ЕГН********** и А.М.Х., ЕГН**********, и двамата от гр. Харманли, чрез адв. Г.Р. ***, адрес на призоваване гр. Харманли, пл. Възраждане№13, да заплатят на държавата, представлявана от министъра на финансите, сумата от 200 лева, представляваща направени по делото съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 449/2016, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Т.К.В. БОЛЕРО ЕООД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 17.2.2017г.
Така мотивиран и на основание чл. 233 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 449/2016г. по описа на ЦРС. Определението подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 476/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Г.С. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Разпореждане от 1.2.2017г.
поради което производството по делото следва да бъде прекратено. Така мотивиран, съдът Р А З П О Р Е Д И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№476 по описа на ЦРС за 2016година.
7 Гражданско дело No 9/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Х.С. Т.И.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 22.2.2017г.
Съдът, след като се запозна с представената спогодба и като прецени, че същата не противоречи на закона и добрите нрави, намери, че следва да бъде одобрена. Предвид горното, съдът: ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигната спогодба между страните, съгласно условията на която: 1.) По отношение на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ВЪРХУ роденото дете ИВАН ТОДОРОВ С., ЕГН-**********: родителските права се предоставят за упражняване на майката В.Х.С., ЕГН-**********, с правото бащата Т.И.С., ЕГН-**********, да се вижда с детето си и да го взема при себе си с преспиване всяка първа и трета календарна седмица на месеца от 08,00 часа на съботния ден до 17,00 часа на неделния ден, както и през лятото за един цял календарен месец, при условие, че майката не ползва през това време платен годишен отпуск, като бащата се задължава да взема детето си от гр. Царево, на ул. „Резвая” № 5 и в неделния ден да го връща на същия адрес. 2.) Бащата- Т.И.С., ЕГН-**********, ще заплаща месечна издръжка за детето си ИВАН ТОДОРОВ С., ЕГН-**********, чрез неговата майка В.Х.С., ЕГН-**********, месечна издръжка от 180.00 (сто и осемдесет) лева занапред, НАЧИНАЯ от датата на одобряване на това споразумение, ДО НАСТЪПВАНЕ НА ЗАКОННИ ПРИЧИНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ИЗДРЪЖКАТА, КАКТО И СЪОТВЕТНАТА ЗАКОННА ЛИХВА ВЪРХУ ВСЯКА ЗАКЪСНЯЛА ВНОСКА, като издръжката следва да се заплаща до десето число на месеца, за който се дължи. 3. В.Х.С., ЕГН-**********, ОТТЕГЛЯ претенцията си за издръжка за МИНАЛО ВРЕМЕ, така както е предявена. 5. Разноските по съдебното производство, остават за всяка една от двете страни, така както са ги направили. ОСЪЖДА Т.И.С., ЕГН-**********, да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС, сумата от 129.60 лева държавна такса върху присъдения размер на издръжката. Съдът обяви на страните, че одобрената спогодбата има значение на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд съобразно чл.234, ал.3 от ГПК
8 Гражданско дело No 10/2017, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Г.М. А.Г.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 22.2.2017г.
на основание чл.118 ал.2 вр.чл.119 ал.3 вр.чл.105 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10/2017 г. по описа на Районен съд - Царево. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Габрово. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - Бургас.
9 Гражданско дело No 16/2017, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество БОЛЕРО ЕООД Т.К.В. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 17.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 16/2017г. по описа на ЦРС. Определението подлежи на въззивно обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.
10 НОХД No 528/2016, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.2.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №528/2016г. по описа на РС – Царево между Районна прокуратура – Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия К.С.С. с ЕГН ********** роден на ***г., с адрес ***, понастоящем в Затвора в гр. София, българин, български гражданин, със средно образование, управител на фирма “НИЯ - 2008”ЕООД – гр. София, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимия К.С.С. се признава за виновен за това че на 20.02.2016 год., около 06:35 часа, в землището на гр. Царево, обл. Бургаска, по общински път №90079, посока от с. Бродилово, общ. Царево към третокласен път III-9901, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “200ТЕ”, черен на цвят, с рег. № ВН 1085 ВМ, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление № 16-0299-000008/26.01.2016 год. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Бургас, влязло в сила на 08.02.2016 год. - Престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК За посоченото престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.С.С. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален общ режим и глоба в размер на 500.00 лв. ОСЪЖДА К.С.С. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС сумата в размер на 54.00 лева за направени разноски по делото. Веществените доказателства няма . Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.С.С.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №528/2016г. по описа на РС – Царево между Районна прокуратура – Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия К.С.С. с ЕГН ********** роден на ***г., с адрес ***, понастоящем в Затвора в гр. София, българин, български гражданин, със средно образование, управител на фирма “НИЯ - 2008”ЕООД – гр. София, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимия К.С.С. се признава за виновен за това че на 20.02.2016 год., около 06:35 часа, в землището на гр. Царево, обл. Бургаска, по общински път №90079, посока от с. Бродилово, общ. Царево към третокласен път III-9901, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Мерцедес”, модел “200ТЕ”, черен на цвят, с рег. № ВН 1085 ВМ, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление № 16-0299-000008/26.01.2016 год. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Бургас, влязло в сила на 08.02.2016 год. - Престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК За посоченото престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.С.С. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален общ режим и глоба в размер на 500.00 лв. ОСЪЖДА К.С.С. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ЦРС сумата в размер на 54.00 лева за направени разноски по делото. Веществените доказателства няма . Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.2.2017г.
11 АНД No 1674/2016, IV състав ДИТ ЕВРОС-КИП ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 16-001306 от 14.10-2016г. на инж.Георги Димитров Милчин , изпълняващ функциите на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда „ гр.София, с което на основание чл. 416, ал.5 от КТ/Кодекса на труда / , във връзка с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда , на „Еврос –Кип”ЕООД , със седалище и адрес на управление:гр.Бургас 8000, ж.к. Лазур, бл.18, вх.4, ет.1, с ЕИК : 102733988, представлявано от Р.И.К. е наложено административно наказание- „ имуществена санкция „ в размер на 1500,00 лв./хиляда и петстотин лева / за извършено нарушение на чл. 152 от Кодекса на труда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му на страните.
12 АНД No 1681/2016, IV състав ДИТ ТИРОЛ-Р ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-000441 от 21.10-2016г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”Румяна Михайлова Михайлова, с което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1, във връзка с чл. 415в, ал.1 от Кодекса на труда на жалбоподателя „ТИРОЛ– Р” ЕООД, ЕИК : 204005609, със седалище и адрес на управление : гр.Русе,ул.” Плиска „ №3, вх.2, ет.7, представлявано от Р.Г.Ш. – управител, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 300,00 лв./ триста лева / за нарушение по чл. 261 от КТ, във връзка с чл. 140, ал.2 от КТ , във връзка с чл. 8 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.
13 АНД No 1682/2016, IV състав ДИТ ТИРОЛ-Р ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 28.2.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 13-000395 от 21.10-2016г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”Румяна Михайлова Михайлова, с което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1, във връзка с чл. 415в, ал.1 от Кодекса на труда на жалбоподателя „ТИРОЛ– Р” ЕООД, ЕИК : 204005609, със седалище и адрес на управление : гр.Русе,ул.” Плиска „ №3, вх.2, ет.7, представлявано от Р.Г.Ш. – управител, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 300,00 лв./ триста лева / за нарушение по чл. 261 от КТ, във връзка с чл. 140, ал.2 от КТ , във връзка с чл. 8 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
14 АНД No 1771/2016, II състав НАП И.И.М. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.2.2017г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ОТМЕНЯ Наказателно постановление, № 2583 от 17.10.2016 год. на Директор на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закон за данък върху добавенaта стойност на И.И.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ, вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 1773/2016, II състав НАП БОЛС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.2.2017г.
Мотивиран от гореизложеното на основание чл. 63, ал.1 предложение трето от ЗАНН, съда Р Е Ш И ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2162/ 23.08.2016 г. на зам. директора на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Болс“ ЕООД, ЕИК 102877248 е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
16 НОХД No 8/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.П.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 23.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №8/2017г. по описа на РС – Царево между Районна прокуратура – Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия А.П.А. - ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Бургаска, жител ***, с адрес ***, складова база “Пиргос”, български гражданин, образование – средно, професия – няма, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.С.К., съгласно което подсъдимия А.П.А. се признава за виновен за това че на 27.05.2016 г., около 23.45 часа в гр. Царево, Бургаска обл., по ул. „Михаил Герджиков” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка БМВ, модел 318 И с рег. № А 0966 МС, след употреба на наркотично вещество - „ТНС” - тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред - с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA 0071 - престъпление по чл. 343 б , ал.3 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.П.А. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия А.П.А. - ЕГН ********** наказанието „Глоба”. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.П.А. - ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 28.05.2016г. до 01.12.2016г. Веществените доказателства - DRAGER DRUG CHECK 3000 STK / ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000 СТК / с № REF 8325554 –за еднократна употреба /употребен /в сива опаковка /скъсана/- на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени след влизане в сила на съдебния акт. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.П.А. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 241.54 лева, представляваща разноски в досъдебното производство, както и сумата в размер на 50 лева по сметка на РС – Царево, представляваща разноски по съдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.П.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №8/2017г. по описа на РС – Царево между Районна прокуратура – Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия А.П.А. - ЕГН **********, роден на ***г***, обл.Бургаска, жител ***, с адрес ***, складова база “Пиргос”, български гражданин, образование – средно, професия – няма, безработен, неженен, осъждан, и неговия защитник адв.С.К., съгласно което подсъдимия А.П.А. се признава за виновен за това че на 27.05.2016 г., около 23.45 часа в гр. Царево, Бургаска обл., по ул. „Михаил Герджиков” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка БМВ, модел 318 И с рег. № А 0966 МС, след употреба на наркотично вещество - „ТНС” - тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред - с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA 0071 - престъпление по чл. 343 б , ал.3 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.П.А. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия А.П.А. - ЕГН ********** наказанието „Глоба”. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.П.А. - ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 28.05.2016г. до 01.12.2016г. Веществените доказателства - DRAGER DRUG CHECK 3000 STK / ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000 СТК / с № REF 8325554 –за еднократна употреба /употребен /в сива опаковка /скъсана/- на основание чл.343б, ал.3 от НК вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени след влизане в сила на съдебния акт. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.П.А. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 241.54 лева, представляваща разноски в досъдебното производство, както и сумата в размер на 50 лева по сметка на РС – Царево, представляваща разноски по съдебното производство. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.2.2017г.
17 НОХД No 27/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.М.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД № 27/2017г. по описа на РС – Царево между Районна прокуратура – Царево, представлявана от прокурор Богомилова подсъдимия Х. Мухамад Х. /Husen Muhamad Hadji/ - род. на *** г. в гр. Камишли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неграмотен, безработен, женен, осъждан, без документи за самоличност, задържан в Затвора Бургас с МНО „Задържане под стража” и неговия защитник адв. П.Д., съгласно което подсъдимия Х. Мухамад Х. се признава за виновен за това че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, на основание чл. чл. 279, ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Х. Мухамад Х. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален общ режим и глоба в размер на 100.00 лв. На осн чл. 59 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 21.09.2016, като един ден задържане под стража се счита за един ден ЛОС. ОСЪЖДА Х. Мухамад Х. да заплати в полза на държавата по сметка на ГПУ- гр. Царево сумата в размер на 105.25 лева за разноски по делото ОСЪЖДА Х. Мухамад Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС- гр. Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Х.М.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД № 27/2017г. по описа на РС – Царево между Районна прокуратура – Царево, представлявана от прокурор Богомилова подсъдимия Х. Мухамад Х. /Husen Muhamad Hadji/ - род. на *** г. в гр. Камишли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неграмотен, безработен, женен, осъждан, без документи за самоличност, задържан в Затвора Бургас с МНО „Задържане под стража” и неговия защитник адв. П.Д., съгласно което подсъдимия Х. Мухамад Х. се признава за виновен за това че на 17.09.2016 г. през река Резовска, в района на местност „Сърпиите”, в землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК, на основание чл. чл. 279, ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Х. Мухамад Х. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален общ режим и глоба в размер на 100.00 лв. На осн чл. 59 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 21.09.2016, като един ден задържане под стража се счита за един ден ЛОС. ОСЪЖДА Х. Мухамад Х. да заплати в полза на държавата по сметка на ГПУ- гр. Царево сумата в размер на 105.25 лева за разноски по делото ОСЪЖДА Х. Мухамад Х. да заплати в полза на държавата по сметка на РС- гр. Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.2.2017г.
18 АНД No 40/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ю.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ПРИЗНАВА А.Ю.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с настоящ адрес *** и с адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2016г., около 06:00ч., в гр. Приморско, по ул. „Перла“ в посока ул. „Иглика“, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Сеат Леон“ с рег. № СВ 4021 АХ, след употреба на наркотично вещество, съдържащо тетрахидроканабинол – марихуана, канабис, установено по надлежния ред – със съдебно-химическа (токсикологична) експертиза от специализираната Токсикохимична лаборатория към ВМА – гр. София – престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА А.Ю.М. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 07.08.2016г. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, както следва: -1 бр. комплект тест Друг Чек 3000, състоящ се от тестова касета, с поставен в тестовия отвор на тестовата касета тампон. -1 бр. торбичка фолио/ опаковка/ от тест Друг Чек 3000, LOT ARJA-0071, REF 8325554, които след влизане на решението в сила следва да бъдат унищожени.
А.Ю.М.
ПРИЗНАВА А.Ю.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с настоящ адрес *** и с адрес ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2016г., около 06:00ч., в гр. Приморско, по ул. „Перла“ в посока ул. „Иглика“, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Сеат Леон“ с рег. № СВ 4021 АХ, след употреба на наркотично вещество, съдържащо тетрахидроканабинол – марихуана, канабис, установено по надлежния ред – със съдебно-химическа (токсикологична) експертиза от специализираната Токсикохимична лаборатория към ВМА – гр. София – престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА А.Ю.М. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 07.08.2016г. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, както следва: -1 бр. комплект тест Друг Чек 3000, състоящ се от тестова касета, с поставен в тестовия отвор на тестовата касета тампон. -1 бр. торбичка фолио/ опаковка/ от тест Друг Чек 3000, LOT ARJA-0071, REF 8325554, които след влизане на решението в сила следва да бъдат унищожени.
Мотиви от 23.2.2017г.
Мотивите изготвени в срок.
19 НОХД No 45/2017, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 13.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №45/2017г. по описа на РС - Царево, между Районна прокуратура – Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия И.М.Т. с ЕГН **********, род. на *** ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като барман, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което: Подсъдимия И.М.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343В, ал.2 от НК, а именно, че: На 11.09.2016 год. около 17.00 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.“Г.Бенковски“ без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство- мотопед „Ямаха“, модел ИК 50 с рег.№ У 1608 М, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-4635-000084/11.06.2015 год., влязло в законна сила на 27.05.2016 год. на Началник група при РУ-Приморско за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. Подсъдимия И.М.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343Б, ал.3 от НК, а именно, че: На 11.09.2016 год. около 17.00 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.“Г.Бенковски“ управлявал моторно превозно средство- мотопед „Ямаха“, модел ИК 50 с рег.№ У 1608 М, след употреба на наркотично вещество „ТНС“ – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT, ARJA 0071 . За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, на основание чл. 343в, ал.2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.М.Т. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено наказание „Глоба”. За посоченото престъпление по чл. 343б ал.3 от НК, на основание чл. 343б ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.М.Т. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подс. И.М.Т. едно общо наказание в размер на най-тежкото, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо наказание в размер на най-тежкото наказанието ГЛОБА в размер на 200.00 лева . На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 135.24 лева за разноски по делото, както и разноски в размер на 18 лева по сметка на РС - Царево. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. техническо средство Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT, ARJA 0071 с валидност до м.март 2017 год. за еднократна употреба, ведно с опаковката, които след изтичане срока на пазене на делото, същите следва да бъдат унищожени.
И.М.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №45/2017г. по описа на РС - Царево, между Районна прокуратура – Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия И.М.Т. с ЕГН **********, род. на *** ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като барман, неженен, неосъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което: Подсъдимия И.М.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343В, ал.2 от НК, а именно, че: На 11.09.2016 год. около 17.00 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.“Г.Бенковски“ без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство- мотопед „Ямаха“, модел ИК 50 с рег.№ У 1608 М, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-4635-000084/11.06.2015 год., влязло в законна сила на 27.05.2016 год. на Началник група при РУ-Приморско за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. Подсъдимия И.М.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343Б, ал.3 от НК, а именно, че: На 11.09.2016 год. около 17.00 часа в гр.Китен, обл.Бургаска, по ул.“Г.Бенковски“ управлявал моторно превозно средство- мотопед „Ямаха“, модел ИК 50 с рег.№ У 1608 М, след употреба на наркотично вещество „ТНС“ – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT, ARJA 0071 . За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, на основание чл. 343в, ал.2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.М.Т. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено наказание „Глоба”. За посоченото престъпление по чл. 343б ал.3 от НК, на основание чл. 343б ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.М.Т. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подс. И.М.Т. едно общо наказание в размер на най-тежкото, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо наказание в размер на най-тежкото наказанието ГЛОБА в размер на 200.00 лева . На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.Т. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 135.24 лева за разноски по делото, както и разноски в размер на 18 лева по сметка на РС - Царево. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. техническо средство Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT, ARJA 0071 с валидност до м.март 2017 год. за еднократна употреба, ведно с опаковката, които след изтичане срока на пазене на делото, същите следва да бъдат унищожени.
В законна сила от 13.2.2017г.
20 НОХД No 50/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Б.В. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.2.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №50/2017г. по описа на РС – Царево между Районна прокуратура – Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Б.Б.В. - роден на *** ***, с настоящ адрес ***, тел. 0877/336184, българин, български гражданин, с висше образование, работи като шофьор в киноцентър “Бояна”, неженен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимия Б.Б.В. се признава за виновен за това че на 21.11.2016 г., около 10.30 часа по ВП II – 99, км. 49, в района на КПП - Караагач, землище на с. Лозенец, обл. Бургаска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Мерцедес, модел Ц 220 ЦДИ с рег. № СВ 6828 АТ, след употреба на наркотично вещество ТНС – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071, протокол № 0001440/21.11.2016 г. - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. Подсъдимия Б.Б.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК, а именно, че: На 21.11.2016 г. в района на КПП - Караагач, землище на с. Лозенец, обл. Бургаска, в лек автомобил марка Мерцедес, модел Ц 220 ЦДИ с рег. № СВ 6828 АТ, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата „Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 3.158 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.40 % на стойност 18.95 лева; хашиш с нетно тегло 0.354 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10.10 % на стойност 3.19 лева; смес от тютюн и коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.129 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.80 % на стойност 0.77 лева и коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.014 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.50 % на стойност 0.08 лева, всичко на обща стойност 22.99 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г., като деянието не представлява маловажен случай. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Б.В. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Б.Б.В. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 21.11.2016г. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК, на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Б.В. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подс. Б.Б.В. ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най-тежкото, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо наказание в размер на най-тежкото изцяло наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА Б.Б.В. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 75.76 лева за разноски по делото. Веществените доказателства кожен калъф с надпис „Gucci” и очила с надпис „Gucci” ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Б.Б.В.. Веществените доказателства 1 бр. плик с опаковки, съдържащ пластмасова кутия СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и предвид ниската им стойност същите да бъдат унищожени. Веществено доказателсвто плик, съдържащ техническо средство Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA – 0071 с валидност до м. март 2017 г., за еднократна употреба, с ръкописен надпис на корпуса над скалата **********, ведно с опаковката ДА СЕ ПАЗЯТ в срока на съхранение на делото, след което същите да бъдат унищожени. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Б.Б.В.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на НОХД №50/2017г. по описа на РС – Царево между Районна прокуратура – Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Б.Б.В. - роден на *** ***, с настоящ адрес ***, тел. 0877/336184, българин, български гражданин, с висше образование, работи като шофьор в киноцентър “Бояна”, неженен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимия Б.Б.В. се признава за виновен за това че на 21.11.2016 г., около 10.30 часа по ВП II – 99, км. 49, в района на КПП - Караагач, землище на с. Лозенец, обл. Бургаска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Мерцедес, модел Ц 220 ЦДИ с рег. № СВ 6828 АТ, след употреба на наркотично вещество ТНС – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071, протокол № 0001440/21.11.2016 г. - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. Подсъдимия Б.Б.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК, а именно, че: На 21.11.2016 г. в района на КПП - Караагач, землище на с. Лозенец, обл. Бургаска, в лек автомобил марка Мерцедес, модел Ц 220 ЦДИ с рег. № СВ 6828 АТ, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата „Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 3.158 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.40 % на стойност 18.95 лева; хашиш с нетно тегло 0.354 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10.10 % на стойност 3.19 лева; смес от тютюн и коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.129 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5.80 % на стойност 0.77 лева и коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.014 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.50 % на стойност 0.08 лева, всичко на обща стойност 22.99 лева, определена съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 г., като деянието не представлява маловажен случай. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Б.В. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Б.Б.В. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 21.11.2016г. За посоченото престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК, на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Б.В. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подс. Б.Б.В. ЕГН ********** едно общо наказание в размер на най-тежкото, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо наказание в размер на най-тежкото изцяло наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА Б.Б.В. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 75.76 лева за разноски по делото. Веществените доказателства кожен калъф с надпис „Gucci” и очила с надпис „Gucci” ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Б.Б.В.. Веществените доказателства 1 бр. плик с опаковки, съдържащ пластмасова кутия СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и предвид ниската им стойност същите да бъдат унищожени. Веществено доказателсвто плик, съдържащ техническо средство Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA – 0071 с валидност до м. март 2017 г., за еднократна употреба, с ръкописен надпис на корпуса над скалата **********, ведно с опаковката ДА СЕ ПАЗЯТ в срока на съхранение на делото, след което същите да бъдат унищожени. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 27.2.2017г.
21 НОХД No 86/2017, I състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 3.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ № 15-299/2014г. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия С.А.А. с ЕГН **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, работи в строителството, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият С.А.А. с ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 346, ал.2, т.1, предл. първо и второ, т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ от НК, за това, че на 21.08.2014 год. в гр. Китен, Бургаска обл., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“ модел „Кампо“, с рег. № С 0226 НР на стойност 800.00 лева от владението на Виктор Пламенов Лилов ЕГН **********, собственост на Румен Петров Расолков, без негово съгласие с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в счупване на предно обзорно стъкло на стойност 111,48 лева, счупване на преден ляв фар на стойност 117.51 лева, счупване стъкло на предна лява врата на стойност 93.88 лева, деформация на предна дясна врата на стойност 284.61 лева, счупване стъкло на предна дясна врата на стойност 93.88 лева, всичко на обща стойност 701.36 лева, превозното средство е оставено без постоянен надзор на ВП ІІ-99, км.36 и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал.1, т.4 от НК - чрез използване на техническо средство. За посоченото престъпление по чл. 346, ал.2, т.1, предл. първо и второ, т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ от НК, на основание чл. 346, ал.2, т.1, предл. първо и второ, т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ от НК и чл. 55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.А.А. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.А.А. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 407.86 лева за разноски по делото.
С.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ № 15-299/2014г. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия С.А.А. с ЕГН **********, роден на *** ***, с адрес ***, български гражданин, с основно образование, работи в строителството, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият С.А.А. с ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 346, ал.2, т.1, предл. първо и второ, т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ от НК, за това, че на 21.08.2014 год. в гр. Китен, Бургаска обл., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“ модел „Кампо“, с рег. № С 0226 НР на стойност 800.00 лева от владението на Виктор Пламенов Лилов ЕГН **********, собственост на Румен Петров Расолков, без негово съгласие с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство, изразяваща се в счупване на предно обзорно стъкло на стойност 111,48 лева, счупване на преден ляв фар на стойност 117.51 лева, счупване стъкло на предна лява врата на стойност 93.88 лева, деформация на предна дясна врата на стойност 284.61 лева, счупване стъкло на предна дясна врата на стойност 93.88 лева, всичко на обща стойност 701.36 лева, превозното средство е оставено без постоянен надзор на ВП ІІ-99, км.36 и отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал.1, т.4 от НК - чрез използване на техническо средство. За посоченото престъпление по чл. 346, ал.2, т.1, предл. първо и второ, т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ от НК, на основание чл. 346, ал.2, т.1, предл. първо и второ, т.3, вр. ал.1, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ от НК и чл. 55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия С.А.А. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.А.А. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 407.86 лева за разноски по делото.
В законна сила от 3.2.2017г.
22 ЧНД No 92/2017, II състав Други частни наказателни дела по искания към съда в досъдебното производство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 6.2.2017г.
на основание чл. 381, ал. 1 и чл. 94. ал. 3 от НПК О П Р Е Д Е Л И На основание чл. 23 и чл. 25 от ЗПрП, ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на обвиняемия А.С.П., ЕГН **********, по бързо производство № 302 ЗМ-06/ 2017 год. по описа на РУП- Царево. НАЗНАЧАВА адв. Драгомир Диков, за защитник на обвиняемия А.С.П., ЕГН **********, по това дело. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.2.2017г.
23 НОХД No 95/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С.П. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 6.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-6/2017г. по описа на РУ МВР- гр. Царево, представлявана от прокурор Елкин, подсъдимия А.С.П. - ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, грамотен, неженен, осъждан, с постоянен адрес ***, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно подсъдимия А.С.П. се признава за виновен, за това, че на 24.01.2017г. около 17:25 часа в гр. Ахтопол, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Саксо“ с рег.№ СО 7187 ВР след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда /промила/, а именно - 1,61 на хиляда / промила/, установено по надлежния ред с химическа експертиза №37/25.01.2017г. на БНТЛ при ОД МВР- гр. Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно: Споразумение №40/06.03.2014г. по Н.О.Х.Д. №32/2014 по описа на РС- Сливница, влязло в сила на 06.03.2014г. - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, на основание чл.343б, ал.2 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.С.П., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И „ГЛОБА“ в размер на 600 (шестстотин) лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.С.П., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 24.01.2017г. ОСЪЖДА А.С.П., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 35.08 лева за разноски по делото.
А.С.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №302 ЗМ-6/2017г. по описа на РУ МВР- гр. Царево, представлявана от прокурор Елкин, подсъдимия А.С.П. - ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, грамотен, неженен, осъждан, с постоянен адрес ***, и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно подсъдимия А.С.П. се признава за виновен, за това, че на 24.01.2017г. около 17:25 часа в гр. Ахтопол, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Саксо“ с рег.№ СО 7187 ВР след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда /промила/, а именно - 1,61 на хиляда / промила/, установено по надлежния ред с химическа експертиза №37/25.01.2017г. на БНТЛ при ОД МВР- гр. Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно: Споразумение №40/06.03.2014г. по Н.О.Х.Д. №32/2014 по описа на РС- Сливница, влязло в сила на 06.03.2014г. - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, на основание чл.343б, ал.2 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.С.П., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И „ГЛОБА“ в размер на 600 (шестстотин) лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.С.П., ЕГН: **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА изпълнението на така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 24.01.2017г. ОСЪЖДА А.С.П., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 35.08 лева за разноски по делото.
В законна сила от 6.2.2017г.
24 НОХД No 102/2017, I състав Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Х.Б.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №4635ЗМ-256/2016г. по описа на РУ МВР- гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Елкин, подсъдимия Х.Б.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, с постоянен адрес *** и неговия защитник адв.Т.И., съгласно което подсъдимият Х.Б.А. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.192а,ал.1 от НК, за това, че на 18.07.2016г. в гр. Китен, обл. Бургас, ул. „Атлиман“ в бистро „Петел“ в качеството си на съсобственик и управител на „ХРИСАНТИ-81“ ООД като работодател, без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Бургас, изискуемо по чл. 303,ал.3 вр. ал.4 от КТ, вр. чл. 15 от Наредба №6/24.07.2006 год. за условия и реда за издаване на разрешение за работа на лица ненавършили 18 години, издадена от МТСП и МЗ /ДВ, бр. 64/08.08.2006г./, приел на работа лице ненавършило 18-годишна възраст: непълнолетната Велиана Чавдарова Георгиева, ЕГН:**********. За посоченото престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, на основание чл.192а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1, от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Х.Б.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от три месеца и ГЛОБА в размер на 1 100.00 /хиляда и сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Х.Б.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №4635ЗМ-256/2016г. по описа на РУ МВР- гр. Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Елкин, подсъдимия Х.Б.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, с постоянен адрес *** и неговия защитник адв.Т.И., съгласно което подсъдимият Х.Б.А. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.192а,ал.1 от НК, за това, че на 18.07.2016г. в гр. Китен, обл. Бургас, ул. „Атлиман“ в бистро „Петел“ в качеството си на съсобственик и управител на „ХРИСАНТИ-81“ ООД като работодател, без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Бургас, изискуемо по чл. 303,ал.3 вр. ал.4 от КТ, вр. чл. 15 от Наредба №6/24.07.2006 год. за условия и реда за издаване на разрешение за работа на лица ненавършили 18 години, издадена от МТСП и МЗ /ДВ, бр. 64/08.08.2006г./, приел на работа лице ненавършило 18-годишна възраст: непълнолетната Велиана Чавдарова Георгиева, ЕГН:**********. За посоченото престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, на основание чл.192а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1, от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Х.Б.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от три месеца и ГЛОБА в размер на 1 100.00 /хиляда и сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 7.2.2017г.
25 НОХД No 104/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.И.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.2.2017г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №302ЗМ-314/2016г. по описа на РУ гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия В.И.М. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Средец, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан и неговия защитник адв.А.К., съгласно което подсъдимият В.И.М. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че на 26.10.2016г., по третокласен път № 9901, км. 4, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Опел Астра” с рег. № РВ 6852 ХМ, след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол /канабис, марихуана/, установено по надлежния ред /със съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза, изх. № И – 274/13.01.2017г. на Военномедицинска академия гр. София/ – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на осн. чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 39, ал. 1 НК, ОСЪЖДА обвиняемия В.И.М. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА В.И.М. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Бургас разноските по делото в размер на 217.60 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В.И.М.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №302ЗМ-314/2016г. по описа на РУ гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, обвиняемия В.И.М. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Средец, с адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан и неговия защитник адв.А.К., съгласно което подсъдимият В.И.М. с ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че на 26.10.2016г., по третокласен път № 9901, км. 4, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Опел Астра” с рег. № РВ 6852 ХМ, след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол /канабис, марихуана/, установено по надлежния ред /със съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза, изх. № И – 274/13.01.2017г. на Военномедицинска академия гр. София/ – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на осн. чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 39, ал. 1 НК, ОСЪЖДА обвиняемия В.И.М. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА В.И.М. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Бургас разноските по делото в размер на 217.60 лв. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 8.2.2017г.
26 НОХД No 122/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Н.Р.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 10.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-16 /2017г. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Н.Р.К. ЕГН ********** род. на *** год. в гр. Шумен с адрес *** , българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, и със служебния защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Н.Р.К. ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, за това, че на 05.02.2017 год. около 21.25 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул.”Трети март”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“ модел „Лагуна“, с рег. № Н 3952 АК, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,6 промила, установено по надлежния ред – химическа експертиза №62/08.02.2017год. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към сектор БНТЛ при ОД МВР – гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Н.Р.К. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Н.Р.К. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 09.02.2017г. ОСЪЖДА Н.Р.К. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 35.08лв. за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
Н.Р.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-16 /2017г. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия Н.Р.К. ЕГН ********** род. на *** год. в гр. Шумен с адрес *** , българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, и със служебния защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият Н.Р.К. ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, за това, че на 05.02.2017 год. около 21.25 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул.”Трети март”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“ модел „Лагуна“, с рег. № Н 3952 АК, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,6 промила, установено по надлежния ред – химическа експертиза №62/08.02.2017год. на експерт химик в специализираната химическа лаборатория към сектор БНТЛ при ОД МВР – гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Н.Р.К. ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 /двеста/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Н.Р.К. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 09.02.2017г. ОСЪЖДА Н.Р.К. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас сумата в размер на 35.08лв. за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
В законна сила от 10.2.2017г.
27 НОХД No 123/2017, IV състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.М.В.,
Х.Т.А.,
Д.Х.А.,
Х.Х.А.,
А.М.А.,
А.Д.М.
Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 10.2.2017г.
Д.М.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №383/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимият Д.М.В., роден на ***г*** с ЕГН **********,***, безработен, неженен, осъждан, българин, с българско гражданство и в.М. М. Н., съгласно условията на което обвиняемият Д.М.В., ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, за това, че на 17.11.2016г. в землището на гр. Царево, обл. Бургаска, и по второстепенен път ІІ-99 в посока от гр. Царево към гр. Китен, обл. Бургаска, в съучастие, като извършител, заедно с Х.Т.А. с ЕГН **********,*** – извършител, с А.М.А. с ЕГН ********** *** – извършител, с А.Д.М. с ЕГН ********** *** – извършител, с Х.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин – подбудител и помагач и с Д.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин – подбудител и помагач, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Република Афганистан и Република Сирия, между които и едно лице ненавършило 16-годишна възраст (ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан), както следва: ФАХИМ ХАН /FAHIM KHAN/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, строител; МАРЯМ БИБИ /MARYAM BIBI/, роден на ***г., жена, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, неосъждана, начално образование, домакиня; ВЕИС БАРИКЗАИ /WEIS BARIKZAI/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЗОХЕИБ САХАК /ZOHEIB SAHAK/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан; ШИРАЛИ ХАКСАР /SHIRALI KHASAR/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале, щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор; ФАРУГ САХАК /FARUGH SAHAK/, роден на ***г., момче, Ненгерхар Джалалабад, Афганистан; РУКАНД АХМАД АЛХАСАН /RUKAND AHMAD ALHASSAN/, родена на ***г., жена, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование без документи за самоличност;РАМЕЗАН АБДУЛГАДЕР СОЛЕИМАН /RAMEZAN ABDULGHADER SOLE/, роден на ***г., мъж, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; АХМАД ФАКРОЛДИН САДИТ /AHMAD FAKHROLDIN SADIGH/, роден на ***г., мъж. в гр. Антари, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; ХАЛИЛ МАХМУД ОСМАН /KHALIL MAHMOUD OSMAN/, роден на ***г., момче, Тубас Мактумалгеид, Сирия, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона – чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ – „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на гр. Царево, обл. Бургаска, към вътрешността на страната на 5 /пет/ лица, както следва: ФАХИМ ХАН /FAHIM KHAN/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, строител; МАРЯМ БИБИ /MARYAM BIBI/, роден на ***г., жена, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, неосъждана, начално образование, домакиня; ФАРУГ САХАК /FARUGH SAHAK/, роден на ***г., момче, Ненгерхар Джалалабад, Афганистан; РУКАНД АХМАД АЛХАСАН /RUKAND AHMAD ALHASSAN/, родена на ***г., жена, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование без документи за самоличност; РАМЕЗАН АБДУЛГАДЕР СОЛЕИМАН /RAMEZAN ABDULGHADER SOLE/, роден на ***г., мъж, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, с рег. № РВ 6205 АТ, собственост на А. СТЕФАНОВ АСЕНОВ с ЕГН ********** от гр. Харманли, предоставен доброволно на Х.Т.А. с ЕГН **********, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лице ненавършило 16-годишна възраст – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 54 във вр. чл. 36, ал. 1 НК ОСЪЖДА Д.М.В., ЕГН **********,,на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 (една) година и „Глоба“ в размер на 5000 (пет хиляди) лева. На основание на чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок в размер на 3 (три) години. На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода, времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.11-2016г.като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.
Х.Т.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №383/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимият Х.Т.А., роден на ***г*** с ЕГН **********,***, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, българин, с българско гражданство и адв.М. М. Н., съгласно условията на което обвиняемият Х.Т.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, за това, че на 17.11.2016г. в землището на гр. Царево, обл. Бургаска, и по второстепенен път ІІ-99 в посока от гр. Царево към гр. Китен, обл. Бургаска, в съучастие, като извършител, заедно с Д.М.В. с ЕГН **********,*** – извършител, с А.М.А. с ЕГН ********** *** – извършител, с А.Д.М. с ЕГН ********** *** – извършител, с Х.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин – подбудител и помагач и с Д.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин – подбудител и помагач, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Република Афганистан и Република Сирия, между които и едно лице ненавършило 16-годишна възраст (ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан), както следва: ФАХИМ ХАН /FAHIM KHAN/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, строител; МАРЯМ БИБИ /MARYAM BIBI/, роден на ***г., жена, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, неосъждана, начално образование, домакиня; ВЕИС БАРИКЗАИ /WEIS BARIKZAI/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЗОХЕИБ САХАК /ZOHEIB SAHAK/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан; ШИРАЛИ ХАКСАР /SHIRALI KHASAR/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале, щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор; ФАРУГ САХАК /FARUGH SAHAK/, роден на ***г., момче, Ненгерхар Джалалабад, Афганистан; РУКАНД АХМАД АЛХАСАН /RUKAND AHMAD ALHASSAN/, родена на ***г., жена, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование без документи за самоличност;РАМЕЗАН АБДУЛГАДЕР СОЛЕИМАН /RAMEZAN ABDULGHADER SOLE/, роден на ***г., мъж, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; АХМАД ФАКРОЛДИН САДИТ /AHMAD FAKHROLDIN SADIGH/, роден на ***г., мъж. в гр. Антари, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; ХАЛИЛ МАХМУД ОСМАН /KHALIL MAHMOUD OSMAN/, роден на ***г., момче, Тубас Мактумалгеид, Сирия, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на гр. Царево, обл. Бургаска, към вътрешността на страната на 5 /пет/ лица, както следва: ФАХИМ ХАН /FAHIM KHAN/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, строител; МАРЯМ БИБИ /MARYAM BIBI/, роден на ***г., жена, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, неосъждана, начално образование, домакиня; ФАРУГ САХАК /FARUGH SAHAK/, роден на ***г., момче, Ненгерхар Джалалабад, Афганистан; РУКАНД АХМАД АЛХАСАН /RUKAND AHMAD ALHASSAN/, родена на ***г., жена, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование без документи за самоличност; РАМЕЗАН АБДУЛГАДЕР СОЛЕИМАН /RAMEZAN ABDULGHADER SOLE/, роден на ***г., мъж, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, с рег. № РВ 6205 АТ, собственост на А. СТЕФАНОВ АСЕНОВ с ЕГН ********** от гр. Харманли, предоставен му доброволно, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лице ненавършило 16-годишна възраст – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, вр. чл. 54 във вр. чл. 36, ал. 1 НК ОСЪЖДА Х.Т.А. ЕГН ********** на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 (една) година и „Глоба“ в размер на 5000 (пет хиляди) лева. На основание на чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок в размер на 3 (три) години. На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода, времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.11-2016г.,като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.
Д.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №383/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимият Д.Х.А. /DALIL HUSEYN ABDULRAHMAN/, притежаващ карта на чужденец с хуманитарен статут № 852005932, издадена на 12.08.2016г. от ДБДС, роден на ***г. в гр. Хасеке, Арабска република Сирия, с ЕГН **********, с адрес *** (Петко Кунчев), 10, безработен, неженен, неосъждан, сириец, сирийски гражданин и адв.Ц.К., съгласно условията на което обвиняемият Д.Х.А. /DALIL HUSEYN ABDULRAHMAN/, притежаващ карта на чужденец с хуманитарен статут № 852005932, издадена на 12.08.2016г. от ДБДС, роден на ***г. в гр. Хасеке, Арабска република Сирия, с ЕГН **********, с адрес *** (Петко Кунчев), 10, безработен, неженен, неосъждан, сириец, сирийски гражданин се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 във вр. ал. 1 НК, за това, че на 17.11.2016г. в землището на гр. Царево, обл. Бургаска, и по второстепенен път ІІ-99 в посока от гр. Царево към гр. Китен, обл. Бургаска, в съучастие, като подбудител и помагач, заедно с Х.Т.А. с ЕГН ********** *** – извършител, с Д.М.В. с ЕГН ********** *** – извършител, с А.М.А. с ЕГН ********** *** – извършител, с А.Д.М. с ЕГН ********** *** – извършител и с Х.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин – подбудител и помагач, с цел да набави за себе си имотна облага, подбудил и подпомогнал Х.Т.А., Д.М.В., А.М.А. и А.Д.М., чрез предлагане на имотна облага, даване на съвети, заплащане на гориво, отвеждане до мястото на товарене на чужденците, използвайки лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6 Оуроуд“ с рег. № Х 1431 КВ, собственост на Х.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин, противозаконно да подпомогнат група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Република Афганистан и Република Сирия, между които и едно лице ненавършило 16-годишна възраст (ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан), както следва: ФАХИМ ХАН /FAHIM KHAN/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, строител; МАРЯМ БИБИ /MARYAM BIBI/, родена на ***г., жена, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, неосъждана, начално образование, домакиня; ВЕИС БАРИКЗАИ /WEIS BARIKZAI/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале, щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЗОХЕИБ САХАК /ZOHEIB SAHAK/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан; ШИРАЛИ ХАКСАР /SHIRALI KHASAR/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале, щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор; ФАРУГ САХАК /FARUGH SAHAK/, роден на ***г., момче, Ненгерхар Джалалабад, Афганистан; РУКАНД АХМАД АЛХАСАН /RUKAND AHMAD ALHASSAN/, родена на ***г., жена, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование без документи за самоличност; РАМЕЗАН АБДУЛГАДЕР СОЛЕИМАН /RAMEZAN ABDULGHADER SOLE/, роден на ***г., мъж, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; АХМАД ФАКРОЛДИН САДИТ /AHMAD FAKHROLDIN SADIGH/, роден на ***г., мъж. в гр. Антари, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; ХАЛИЛ МАХМУД ОСМАН /KHALIL MAHMOUD OSMAN/, роден на ***г., момче, Тубас Мактумалгеид, Сирия, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на гр. Царево, обл. Бургаска, към вътрешността на страната на посочените 11 /единадесет/ лица, като деянието е извършено чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, с рег. № РВ 6205 АТ, собственост на А. СТЕФАНОВ АСЕНОВ с ЕГН ********** от гр. Харманли, предоставен доброволно на Х.Т.А. с ЕГН ********** *** и лек автомобил марка „Ситроен“, модел „ZX“, с рег. № К 9759 АР, собственост на НАИМ БЕКИР САЛИМ с ЕГН **********, предоставен доброволно на А.Д.М. с ЕГН ********** ***, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лице ненавършило 16-годишна възраст – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 във вр. ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 във вр. ал. 1 от НК, на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 във вр. ал. 1 НК, вр. чл. 54 във вр. чл. 36, ал. 1 НК ОСЪЖДА Д.Х.А. ЕГН ********** на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 (една) година и „Глоба“ в размер на 5000 (пет хиляди) лева. На основание на чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок в размер на 3 (три) години. На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода, времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.11-2016г.,като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.
Х.Х.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №383/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимият Х.Х.А. /HASAN HUSEYN ABDULRAHMAN/, притежаващ карта на чужденец с хуманитарен статут № 852005935, издадена на 12.08.2016г. от ДБДС роден на ***г. в гр. Хасеке, Арабска република Сирия с ЕГН **********, с адрес *** (Петко Кунчев), 10, безработен, женен, неосъждан, сириец, сирийски гражданин и адв.Ц.К., съгласно условията на което обвиняемият Х.Х.А. /HASAN HUSEYN ABDULRAHMAN/, притежаващ карта на чужденец с хуманитарен статут № 852005935, издадена на 12.08.2016г. от ДБДС роден на ***г. в гр. Хасеке, Арабска република Сирия с ЕГН **********, с адрес *** (Петко Кунчев), 10, безработен, женен, неосъждан, сириец, сирийски гражданин се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 във вр. ал. 1 НК, за това, че на 17.11.2016г. в землището на гр. Царево, обл. Бургаска, и по второстепенен път ІІ-99 в посока от гр. Царево към гр. Китен, обл. Бургаска, в съучастие, като подбудител и помагач, заедно с Х.Т.А. с ЕГН ********** *** – извършител, с Д.М.В. с ЕГН ********** *** – извършител, с А.М.А. с ЕГН ********** *** – извършител, с А.Д.М. с ЕГН ********** *** – извършител и с Д.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин – подбудител и помагач, с цел да набави за себе си имотна облага, подбудил и подпомогнал Х.Т.А., Д.М.В., А.М.А. и А.Д.М., чрез предлагане на имотна облага, даване на съвети, заплащане на гориво, отвеждане до мястото на товарене на чужденците, използвайки лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6 Оуроуд“ с рег. № Х 1431 КВ, негова собственост, противозаконно да подпомогнат група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Република Афганистан и Република Сирия, между които и едно лице ненавършило 16-годишна възраст (ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан), както следва: ФАХИМ ХАН /FAHIM KHAN/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, строител; МАРЯМ БИБИ /MARYAM BIBI/, родена на ***г., жена, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, неосъждана, начално образование, домакиня; ВЕИС БАРИКЗАИ /WEIS BARIKZAI/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале, щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЗОХЕИБ САХАК /ZOHEIB SAHAK/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан; ШИРАЛИ ХАКСАР /SHIRALI KHASAR/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале, щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор; ФАРУГ САХАК /FARUGH SAHAK/, роден на ***г., момче, Ненгерхар Джалалабад, Афганистан; РУКАНД АХМАД АЛХАСАН /RUKAND AHMAD ALHASSAN/, родена на ***г., жена, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование без документи за самоличност; РАМЕЗАН АБДУЛГАДЕР СОЛЕИМАН /RAMEZAN ABDULGHADER SOLE/, роден на ***г., мъж, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; АХМАД ФАКРОЛДИН САДИТ /AHMAD FAKHROLDIN SADIGH/, роден на ***г., мъж. в гр. Антари, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; ХАЛИЛ МАХМУД ОСМАН /KHALIL MAHMOUD OSMAN/, роден на ***г., момче, Тубас Мактумалгеид, Сирия, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на гр.Царево, обл. Бургаска към вътрешността на страната на посочените 11 /единадесет/ лица, като деянието е извършено чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, с рег. № РВ 6205 АТ, собственост на А. СТЕФАНОВ АСЕНОВ с ЕГН ********** от гр. Харманли, предоставен доброволно на Х.Т.А. с ЕГН ********** *** и лек автомобил марка „Ситроен“, модел „ZX“, с рег. № К 9759 АР, собственост на НАИМ БЕКИР САЛИМ с ЕГН **********, предоставен доброволно на А.Д.М. с ЕГН ********** ***, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лице ненавършило 16-годишна възраст – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 във вр. ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 във вр. ал. 1 НК, на осн. на чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 във вр. ал. 1 НК, вр. чл. 54 във вр. чл. 36, ал. 1 НК ОСЪЖДА Х.Х.А. ЕГН ********** на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 (една) година и „Глоба“ в размер на 5000 (пет хиляди) лева. На основание на чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок в размер на 3 (три) години. На осн. чл.59, ал.1, т.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода, времето през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 17.11-2016г.,като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.
А.М.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №383/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия А.М.А., роден на ***г***, с ЕГН **********,***, безработен, женен, неосъждан, българин, с българско гражданство, без образование и в.М. П Н., съгласно условията на което обвиняемият А.М.А., ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, за това, че на 17.11.2016г. в землището на гр. Царево, обл. Бургаска, и по второстепенен път ІІ-99 в посока от гр. Царево към гр. Китен, обл. Бургаска, в съучастие, като извършител, заедно с Х.Т.А. с ЕГН **********,*** – извършител, с Д.М.В. с ЕГН ********** *** – извършител, с А.Д.М. с ЕГН ********** *** – извършител, с Х.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин – подбудител и помагач и с Д.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин – подбудител и помагач, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Република Афганистан и Република Сирия, между които и едно лице ненавършило 16-годишна възраст (ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан), както следва: ФАХИМ ХАН /FAHIM KHAN/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, строител; МАРЯМ БИБИ /MARYAM BIBI/, роден на ***г., жена, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, неосъждана, начално образование, домакиня; ВЕИС БАРИКЗАИ /WEIS BARIKZAI/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЗОХЕИБ САХАК /ZOHEIB SAHAK/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан; ШИРАЛИ ХАКСАР /SHIRALI KHASAR/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале, щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор; ФАРУГ САХАК /FARUGH SAHAK/, роден на ***г., момче, Ненгерхар Джалалабад, Афганистан; РУКАНД АХМАД АЛХАСАН /RUKAND AHMAD ALHASSAN/, родена на ***г., жена, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование без документи за самоличност;РАМЕЗАН АБДУЛГАДЕР СОЛЕИМАН /RAMEZAN ABDULGHADER SOLE/, роден на ***г., мъж, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; АХМАД ФАКРОЛДИН САДИТ /AHMAD FAKHROLDIN SADIGH/, роден на ***г., мъж. в гр. Антари, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; ХАЛИЛ МАХМУД ОСМАН /KHALIL MAHMOUD OSMAN/, роден на ***г., момче, Тубас Мактумалгеид, Сирия, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона – чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ – „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на гр. Царево, обл. Бургаска, към вътрешността на страната на 6 /шест/ лица, както следва: ВЕИС БАРИКЗАИ /WEIS BARIKZAI/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЗОХЕИБ САХАК /ZOHEIB SAHAK/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан; ШИРАЛИ ХАКСАР /SHIRALI KHASAR/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале, щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор; АХМАД ФАКРОЛДИН САДИТ /AHMAD FAKHROLDIN SADIGH/, роден на ***г., мъж. в гр. Антари, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; ХАЛИЛ МАХМУД ОСМАН /KHALIL MAHMOUD OSMAN/, роден на ***г., момче, Тубас Мактумалгеид, Сирия, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ситроен“, модел „ZX“, с рег. № К 9759 АР, собственост на НАИМ БЕКИР САЛИМ с ЕГН **********, предоставен доброволно на А.Д.М. с ЕГН ********** ***, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лице ненавършило 16-годишна възраст – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 54 във вр. чл. 36, ал. 1 НК ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН **********, на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 (една) година и „Глоба“ в размер на 5000 (пет хиляди) лева. На основание на чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок в размер на 3 (три) години.
А.Д.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №383/2016г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимият А.Д.М., роден на ***г***, с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, женен, осъждан, българин, с българско гражданство, без образование и адв.М. П. Н., съгласно условията на което обвиняемият А.Д.М., роден на ***г***, с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, женен, осъждан, българин, с българско гражданство, без образование се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 във вр, ал. 1 НК., за това, че на 17.11.2016г. в землището на гр. Царево, обл. Бургаска, и по второстепенен път ІІ-99 в посока от гр. Царево към гр. Китен, обл. Бургаска, в съучастие, като извършител, заедно с Х.Т.А., ЕГН **********,*** – извършител, с Д.М.В. с ЕГН ********** *** – извършител, с А.М.А. с ЕГН ********** *** – извършител, с Х.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин – подбудител и помагач и с Д.Х.А. с ЕГН **********, сирийски гражданин – подбудител и помагач, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 11 /единадесет/ лица, граждани на Република Афганистан и Република Сирия, между които и едно лице ненавършило 16-годишна възраст (ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан), както следва: ФАХИМ ХАН /FAHIM KHAN/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, строител; МАРЯМ БИБИ /MARYAM BIBI/, роден на ***г., жена, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, неосъждана, начално образование, домакиня; ВЕИС БАРИКЗАИ /WEIS BARIKZAI/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЗОХЕИБ САХАК /ZOHEIB SAHAK/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан; ШИРАЛИ ХАКСАР /SHIRALI KHASAR/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале, щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор; ФАРУГ САХАК /FARUGH SAHAK/, роден на ***г., момче, Ненгерхар Джалалабад, Афганистан; РУКАНД АХМАД АЛХАСАН /RUKAND AHMAD ALHASSAN/, родена на ***г., жена, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сирийка, сирийски гражданин, неомъжена, неосъждана, средно образование без документи за самоличност;РАМЕЗАН АБДУЛГАДЕР СОЛЕИМАН /RAMEZAN ABDULGHADER SOLE/, роден на ***г., мъж, в гр. Джомаии, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; АХМАД ФАКРОЛДИН САДИТ /AHMAD FAKHROLDIN SADIGH/, роден на ***г., мъж. в гр. Антари, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; ХАЛИЛ МАХМУД ОСМАН /KHALIL MAHMOUD OSMAN/, роден на ***г., момче, Тубас Мактумалгеид, Сирия, да пребивават и да преминават към вътрешността на страната в нарушение на закона – чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ – „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на гр. Царево, обл. Бургаска, към вътрешността на страната на 6 /шест/ лица, както следва: ВЕИС БАРИКЗАИ /WEIS BARIKZAI/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЗОХЕИБ САХАК /ZOHEIB SAHAK/, роден на ***г., мъж, в гр. Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен; ЕБРАР АХМАДШАХ ЗАРИНЗАИ /EBRAR AHMADSHAH ZARINZAI/, роден на ***г., момче, гр.Джалалабад, щат Ненгерхар, Афганистан; ШИРАЛИ ХАКСАР /SHIRALI KHASAR/, роден на ***г., мъж, в гр. Джанмахале, щат Нимруз, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, фризьор; АХМАД ФАКРОЛДИН САДИТ /AHMAD FAKHROLDIN SADIGH/, роден на ***г., мъж. в гр. Антари, щат Гамешли, Република Сирия, сириец, сирийски гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, без документи за самоличност; ХАЛИЛ МАХМУД ОСМАН /KHALIL MAHMOUD OSMAN/, роден на ***г., момче, Тубас Мактумалгеид, Сирия, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ситроен“, модел „ZX“, с рег. № К 9759 АР, собственост на НАИМ БЕКИР САЛИМ с ЕГН **********, предоставен му доброволно, по отношение на повече от едно лице, сред които по отношение на лице ненавършило 16-годишна възраст- престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК, на осн. чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36, ал. 1 НК ОСЪЖДА А.Д.М. ЕГН ********** на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 10 /десет/ месеца и „ГЛОБА“ в размер на 4000 (четири хиляди) лева. На основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ “ режим ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО в затвор.
В законна сила от 10.2.2017г.
28 НОХД No 141/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Г.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 46353M-27/2017г. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия М.Г.М., ЕГН ********** ***, постоянен и настоящ адрес ***18, български гражданин,българин, работи като личен асистент по програма за социална заетост, разведен, не осъждан и неговия защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият М.Г.М., се признава за виновен в това, че на 22.02.2017г. около 16.20ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Иглика“ в посока към „Опълченска“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“ с рег. номер: А3550ВА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,48 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с инв.номер:0069- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на осн. чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.Г.М., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА М.Г.М., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца. На основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което М.Г.М., ЕГН ********** е бил лишен от горепосоченото право по административен ред, считано от 22.02.2017г.
М.Г.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 46353M-27/2017г. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия М.Г.М., ЕГН ********** ***, постоянен и настоящ адрес ***18, български гражданин,българин, работи като личен асистент по програма за социална заетост, разведен, не осъждан и неговия защитник адв.А.П., съгласно което подсъдимият М.Г.М., се признава за виновен в това, че на 22.02.2017г. около 16.20ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Иглика“ в посока към „Опълченска“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“ с рег. номер: А3550ВА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,48 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с инв.номер:0069- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на осн. чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.Г.М., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г. във вр. чл. 343б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК ЛИШАВА М.Г.М., ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца. На основание чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА времето, през което М.Г.М., ЕГН ********** е бил лишен от горепосоченото право по административен ред, считано от 22.02.2017г.
В законна сила от 24.2.2017г.
29 НОХД No 142/2017, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ц.С.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 24.2.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №1/2017г. по описа на ГПУ – Царево, сключено между РП-Царево, представлявана от прокурор Страшимиров, подсъдимия Ц.С.Д., ЕГН ********** - роден на ***г***, с настоящ адрес ***№ 7, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, и неговия защитник адв.Т.Н., съгласно което подсъдимият Ц.С.Д., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление, за това, че на 26.01.2017г. в землището на с. Резово, обл. Бургаска, и по второстепенен път ІІ-99 от с. Резово, обл. Бургаска, към с. Велика, обл. Бургаска, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 10 /десет/ лица, граждани на Ислямска Република Афганистан и Република Пакистан, както следва – НАДЖИБ ХАН /NAJIB KHAN/, роден на ***г. в гр. Гарабаг, щат Кабул, държава Афганистан; ДЖАМИЛ РАББАНИ /JAMIL RABBANI/, роден на ***г. в гр. Шекардара, щат Кабул, държава Афганистан; ХАБИБ ЗАМАНХЕИЛ /HABIB ZAMANKHEIL/, роден на ***г. в гр. Полехомри, щат Баглан, държава Афганистан; ВАХИДУЛАХ ШИРЗАД /WAHIDULLAH SHIRZAD/, роден на ***г. в гр. Джалалабад, щат Ненегерхан, държава Афганистан; САЛМАН РАХИМИ /SALMAN RAHIMI/, роден на ***г. в гр. Джалалабад, щат Ненгерхан, държава Афганистан; АХМАДФАХИМ РАУФИ /AHMADFAHIM RAUFI/, роден на ***г. в гр. Мохамадага, щат Логар, държава Афганистан; АХМАДШАХ МОБАРАК /AHMADSHAN MOBARAK/, роден на ***г. в гр. Бандечак, щат Маиданвардак, държава Афганистан; АЗИЗУЛАХ ТЕИМУРШАН /AZIZULLAH TEIMURSHAN/, роден на ***г. в гр. Бандечак, щат Маиданвардак, държава Афганистан; АБДЕЛ ГАФУР /ABDEL GAFUR/ роден на ***г. в държава Афганистан, Азим Хосеин / Azim Hosein/, роден на ***г. в гр. Панджгра, щат Есламабад, държава Пакистан – да пребивават в страната в нарушение на закона – чл. 22, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ – „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците” и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима”, чрез извършване на превоз от землището на с. Резово, обл. Бургаска, към вътрешността на страната, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Мерцедес МЛ“ с рег. № СВ 2434 АН, собственост на Стефанка Росенова Кабаева с ЕГН **********, предоставен му доброволно, и по отношение на повече от едно лице - престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во и т. 5 във вр. ал. 1 НК. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 във вр. ал. 1 НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5 във вр. ал. 1 НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.С.Д., ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от открит тип, на осн. чл. 58, т. 3 ЗИНЗС и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 3000 /ТРИ ХИЛЯДИ/ лева. На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода по споразумението времето, през което подсъдимият Ц.С.Д., ЕГН **********, е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 26.01.2017г. до 24.02.2017г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. На основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево, както следва: Лек автомобил (джип) марка/модел „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“ с рег. № СВ 2434 АН; Удостоверение за техническа изправност на моторно превозно средство на лек автомобил (джип) марка/модел „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“ с рег. № СВ 2434 АН; 1бр. зелена карта за моторно превозно средство – лек автомобил марка/модел „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“ с рег. № СВ 2434 АН; 1бр. застрахователна полица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ към ЗД „Бул Инс“ за лек автомобил (джип) марка/модел „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“ с рег. № СВ 2434 АН, ведно с квитанция за платена вноска по застраховка; 1бр. талон за моторно превозно средство номер 007075818; 1бр. ключ за моторно превозно средство. ДА СЕ ВЪРНАТ на подс. Ц.С.Д. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево. както следва: 1бр. покана за доброволно изпълнение на частен съдебен изпълнител Димитър Вълчев Вълков до Десислав Цветанов Димитров; Молба от Десислав Цветанов Димитров до частен съдебен изпълнител Димитър Вълков; Квитанция за погасяване на дълг; 1бр. мобилен телефон марка „Самсунг“; 1бр. мобилен телефон марка „Алкател“. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ц.С.Д., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ГПУ - Царево сумата в размер на 150.00 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
В законна сила от 24.2.2017г.