РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2016г. до 29.2.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 86/2015, II състав Вещни искове Г.И.Б. АТОН ООД,
А.Д.Т.,
А.З.Т.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВО в ЧАСТТА му, с която се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на А.Д.Т., ЕГН **********, А.З.Т., ЕГН **********, двамата с адрес *** и „Атон“ ООД, Код по Булстат 102860373, гр. Царево, „Ел. подстанция“ 1, че Г.И.Б., ЕГН **********,***, е собственик на 62,12/525 кв.м. идеални части от УПИ III- 113 в кв. 37 по плана на гр. Царево, обл. Бургаска, поради недопустимост на иска. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, иска в частта му, в която се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди А.Д.Т., ЕГН **********, А.З.Т., ЕГН **********, двамата с адрес *** и „Атон“ ООД, Код по Булстат 102860373, гр. Царево, „Ел. подстанция“ 1, да заплатят на Г.И.Б., ЕГН **********,***, сумата от общо 1500.00 лева, представляваща обезщетение за времето от 01.01.2015 год. до 09.03.2015 год. или общо за срок от 15 месеца, по 100.00 лева на месец, за което време ищеца е бил лишен от правото си на ползване върху имота. ОСЪЖДА Г.И.Б., ЕГН **********,***, да заплати на А.Д.Т., ЕГН **********, А.З.Т., ЕГН **********, двамата с адрес *** и „Атон“ ООД, Код по Булстат 102860373, гр. Царево, „Ел. подстанция“ 1, сумата от 1150,00 лева, за направени разноски по делото.
2 Гражданско дело No 103/2015, II състав Облигационни искове ЛАЛОВ ЕГРЕК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД А.В.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от „Лалов Егрек Мениджмънт“ ЕООД с ЕИК 200067711, против А.В.Р., гражданин на Руската федерация, род. на *** ***, с адрес : град Москва, ул. „Ореховь бульвар“ № 63, к. 1, кв. 121, с която се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ответника, да заплати на ищеца: Сумата 378.06 лева главница, представляваща стойността на незаплатеното от ответника частично годишно възнаграждение по фактура № 205/ 03.02.2011 година; Сумата от 300,00 лева, представляващи заплатен адвокатски хонорар за водене на делото; Сумата от 50,00 лева, представляваща държавна такса за завеждане на иска, както и направените в производството разноски. ОСЪЖДА „Лалов Егрек Мениджмънт“ ЕООД с ЕИК 200067711, да заплати на А.В.Р., гражданин на Руската федерация, род. на *** ***, с адрес : град Москва, ул. „Ореховь бульвар“ № 63, к. 1, кв. 121, сумата от 300,00 лева, за направените в производството разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.
3 Гражданско дело No 341/2015, II състав Делби П.С.Г.,
А.П.Г.,
М.С.П.
Т.Г.Т.,
Т.Г.Я.,
В.Г.Я.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 17.2.2016г.
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба, на следните недвижими имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 37023.501.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Китен, община Приморско, област Бургас, одобрени със заповед РД-18-94/21.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота - гр. Китен, ул. „Лазур" № 2 - две, с площ на имота от 1006 кв.м. трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - средно застрояване(от 10-десет до 15 - петнадесет метра) стар идентификатор - 206 - двеста и шест, квартал - 27 - двадесет и седем, парцел XV- петнадесети, при съседи на имота : поземлени имоти с идентификатори 37023.501.410, 37023.501.399, 37023.501.563; 2. Поземлен имот с идентификатор 37023.501.563 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Китен, община Приморско, област Бургас, одобрени със заповед РД-18-94/21.12.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота - гр. Китен, ул. Странджа №26-А, с площ на имота от 285 кв.м. - двеста осемдесет и пет квадратни метра, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - средно застрояване (от 10 десет до 15- петнадесет метра) стар идентификатор - 206 - двеста и шест, квартал - 27 - двадесет и седем, парцел XVI- шестнадесети, при съседи на имота : поземлени имоти с идентификатори 37023.501.410, 37023.501.411, 37023.501.399, 37023.501.220. ПРИ КВОТИ: 1. По отношение на поземлен имот с идентификатор 37023.501.563, с площ на имота от 285 кв.м. 1.1. По отношение на 10/285 кв.м.ид.ч. от имота: за П.С.Г.- 2/18 идеални части, за А.П.Г.- 2/18 идеални части, за М.С.П. и съпруга и П.М.П.- 2/18 идеални части /СИО/, за Т.Г.Т. и съпругата му Н.Д.Т.- 6/18 идеални части /СИО/, за Т. Трудов Я. и съпругата му Т.С.Я.- 3/18 идеални части /СИО/, за В.Г.Я.- 3/18 идеални части, 1.2. По отношение на 275/285 кв.м. ид.ч. от имота: за П.С.Г.-2/18 идеални части, за А.П.Г.- 2/18 идеални части, за М.С.П.- 2/18 идеални части, за Т.Г.Т.- 6/18 идеални части, за Т.Г.Я.- 3/18 идеални части, за В.Г.Я.- 3/18 идеални части. 2. По отношение на поземлен имот с идентификатор 37023.501.411, с площ на имота от 1006 кв.м. за П.С.Г.- 2/18 идеални части, за А.П.Г.- 2/18 идеални части, за М.С.П.- 2/18 идеални части, за Т.Г.Т.- 6/18 идеални части, за Т.Г.Я.-3/18 идеални части, за В.Г.Я.- 3/18 идеални части .
4 Гражданско дело No 358/2015, I състав Облиг.искове - дела по гл.8-ма от ЗЗППТ ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО АД ХОЛИДЕЙ ИН БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл.327 от ТЗ „Холидей Ин България“ ООД с ЕИК 102833262, седалище и адрес на управление гр.Китен, общ.Приморско, ул.“Странджа“ № 3, ДА ЗАПЛАТИ на „Завод за хартия-Белово“ АД с ЕИК 822104867, седалище и адрес на управление гр.Белово, обл.Пазарджик, ул.“Дъбравско шосе“ № 1а, сумата от общо 1835.22 лева, представляваща стойността на процесните фактури: фактура № 50044749/20.06.2012г. на стойност 909.85 лв. и по фактура № 50053242/09.07.2013г. на стойност 925.37 лв., ведно със законната лихва върху главницата от 1835.22 лева, считано от датата на подаване на исковата молба в съда - 14.10.2015 год. до окончателното изплащане на сумата ОСЪЖДА на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД „Холидей Ин България“ ООД с ЕИК 102833262, седалище и адрес на управление гр.Китен, общ.Приморско, ул.“Странджа“ № 3, ДА ЗАПЛАТИ на „Завод за хартия-Белово“ АД с ЕИК 822104867, седалище и адрес на управление гр.Белово, обл.Пазарджик, ул.“Дъбравско шосе“ № 1а, обезщетение за забавено плащане в размер общо на 241.34 лева, както следва: в размер на 29.37 лева върху главниците по фактура № 50044749/20.06.2012г. за периода от 21.06.2015г. до 14.10.2015г. и в размер на 211.97 лв. по фактура № 50053242/ 09.07.2013г. за периода от 09.07.2013г. до 09.10.2015г. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Холидей Ин България“ ООД с ЕИК 102833262, седалище и адрес на управление гр.Китен, общ.Приморско, ул.“Странджа“ № 3, ДА ЗАПЛАТИ на „Завод за хартия-Белово“ АД с ЕИК 822104867, седалище и адрес на управление гр.Белово, обл.Пазарджик, ул.“Дъбравско шосе“ № 1а, сумата общо в размер на 737.43 лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 360/2015, II състав Облигационни искове ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО АД КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.2.2016г.
ОСЪЖДА "Китен Бийч Холидей“ ООД, ЕИК 102857758 със седалище и адрес на управление: гр. Китен- 8183,община Приморско, област Бургас, ул. “Странджа“ №3, със законен представител П.П.Н.-Управител, да заплати на “Завод за хартия - Белово” АД, ЕИК 822104867, представлявано от М.Е.С.-Изпълнителен Директор и С.А.А.-член на Съвета на Директорите на дружеството, със седалище: гр. Белово, област Пазарджик, ул. “Дъбравско шосе” № 1а, сумата от: главница 4067.61 лв. представляваща цена на доставена, но неизплатена стока, мораторни лихви, както следва по отделните процесни фактури : по ф-ра № 50044450/ 20.06.2012 г. лихва за периода 20.06.2012 г.-14.10.2015 г. в размер на 396.25 лв., по ф-ра № 50045391/ 16.07.2012 г. лихва за периода 16.07.2012г.-14.10.2015г. в размер на 466.41 лв., по фактура № 50053241/ 09.07.2013 г. лихва за периода 09.07.2013 г.- 14.10.2015 г. в размер на 337.90 лева, или общо в размер на 1200,56 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- 14.10.2015 г. до окончателното изплащане на сумите, да заплати на ищеца всички направени съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА "Китен Бийч Холидей“ ООД, ЕИК 102857758 със седалище и адрес на управление: гр. Китен- 8183,община Приморско, област Бургас, ул. “Странджа“ №3, със законен представител П.П.Н.-Управител, да заплати на “Завод за хартия - Белово” АД, ЕИК 822104867, представлявано от М.Е.С.-Изпълнителен Директор и С.А.А.-член на Съвета на Директорите на дружеството, със седалище: гр. Белово, област Пазарджик, ул. “Дъбравско шосе” № 1а, сумата от 554,16 лева, за разноски по делото.
В законна сила от 3.2.2016г.
6 Гражданско дело No 437/2015, II състав Искове по КТ С.К.М. БУЛ ТРАВЕЛ ТУРС ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.2.2016г.
ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, ДА ЗАПЛАТИ на С.К.М. ***, ЕГН ********** сумите както следва: Дължимите трудови възнаграждения за месец октомври 2014 г. в размер на 340,00 лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 30.10.2014 год. до момента на предявяването на настоящите искове 30.11.2015 год. в размер на 37,56 лева, за месец ноември 2014 г. в размер на 340,00 лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 30.11.2014 год. до момента на предявяването на настоящите искове 30.11.2015 год. в размер на 34,62 лева; за месец декември 2014 г. в размер на 340,00 лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.12.2014 год. до момента на предявяването на настоящите искове 30.11.2015 год. в размер на 31,68 лева; за месец януари 2015 г. в размер на 360,00 лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.01.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове 30.11.2015 год. в размер на 30,45 лева; за месец февруари 2015 г. в размер на 360,00 лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 28.02.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове 30.11.2015 год. в размер на 27,64 лева; за месец март 2015 г. в размер на 360,00 лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.03.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове 30.11.2015 год. в размер на 24,54 лева; за месец април 2015 г. в размер на 360,00 лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 30.04.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове 30.11.2015 год. в размер на 21,54 лева и за месец май 2015 г. в размер на 360,00 лева, ведно с лихвата за забава от датата на падежа 31.05.2015 год. до момента на предявяването на настоящите искове 30.11.2015 год. в размер на 18,43 лева. Общият размер на не изплатените трудови възнаграждения за посочения период е 2 820,00 лева, ведно с лихвите за забава за всяко от месечните трудови възнаграждения в общ размер на 226,46 лв. ведно със законната лихва върху тези суми от датата на предевяване на иска 30.11.2015 год. до окончателното му изплащане. ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, ДА ЗАПЛАТИ на С.К.М. ***, ЕГН **********, уговореното обезщетение в размер на 360,00 лева за не спазен срок на предизвестието, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска 30.11.2015 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, ДА ЗАПЛАТИ на С.К.М. ***, ЕГН ********** обезщетение за неизползван от ищеца годишен отпуск за 2013 год. в размер на 310,00 лева, за 2014 год. в размер на 340,00 лева и за 2015 год. в размер на 189,47 лева, или общо в размер на 839,47 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска 30.11.2015 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, ДА ЗАПЛАТИ на по сметка на ЦРС, в полза на държавата, сумата от 362.80 лева държавна такса по делото. Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
7 Гражданско дело No 451/2015, II състав Издръжка И.Д.Ц. Д.Б.Ц.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 15.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между Д.П.П., ЕГН ********** и И. Даниелов Ц., ЕГН **********, представляван от неговата майка и законен представител Д.П.П., ЕГН **********, двамата чрез адв.М.Б. и Д.Б.Ц. ЕГН **********, съгласно условията на която Д.Б.Ц. ще заплаща месечна издръжка на детето си И. Даниелов Ц., ЕГН ********** в размер на по 130.00лв. месечно, начиная от 10.12.2015г. и за напред, платима от първо до десето число на всеки месец, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане, до настъпване на законни промени за изменяване или прекратяване на издръжката, както и сумата от 200 лева, представляваща издръжка за минало време за месеците октомври и ноември на 2015г. Разноските по делото остават за всяка една от страните така, както са направени. Държавната такса за производството е в тежест на ответника. ОСЪЖДА Д.Б.Ц. да заплати по сметка на РС Царево сумата в размер на 97.60 лева, представляващи държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и сумата от 50 лева държавна такса за производството, или общо 147.60 лева. Съдът разясни на страните, че съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.
8 Гражданско дело No 22/2016, II състав Чл.19 ЗГР Н.Г.Ц. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.2.2016г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОТО ИМЕ на Н.Г.Ц., ЕГН ********** от “Н.” на “НИКОЛАЙ”. След влизане на решението в сила да се изпрати препис на Община Царево, за извършване на промяна в акта за раждане с новото собствено име на основание чл. 74 и сл. от ЗГР и отразяване на промяната в регистрите на населението, както и препис на Районна прокуратура Царево за сведение.
9 АНД No 805/2015, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЕКОКОЛЕКТ АД РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.2.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4/13.07.2015 год. на Директора на РИОСВ- Бургас, с което на „ЕКОКОЛЕКТ“ АД с ЕИК 200730421, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, бул.“Мадрид“ № 38, за нарушение на чл. 15 от Закона за управление на отпадъците вр. чл.24 ал.1 т.4 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, е наложено на основание чл. 148 ал.1 т.6 от Закона за управление на отпадъците административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 50 000.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 АНД No 883/2015, I състав Административни дела ЖАНИНИ 2013 ЕАООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 8.2.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000572/30.10.2015 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което на „ЖАНИНИ 2013“ ЕООД, ЕИК 202838068 със седалище и адрес на управление: град Царево,ул.“Цар Калоян“№ 6, в качеството му на работодател за нарушение на чл.303 ал.3 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000.00 лева на основание чл.414 ал.1 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като на основание чл.415в, ал.1 КТ, за това нарушение НАЛАГА на „ЖАНИНИ 2013“ ЕООД административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. /сто лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
11 АНД No 897/2015, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) АВТОТЕХ - ВЕЛИ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.2.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1533/28.10.2015 год. на Директора на ТД на НАП- гр. Бургас, издадено против „Автотех-В.“ ЕООД с ЕИК 203576658, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. „Васил Левски” № 4, срещу, с което за нарушение на чл.3, ал.1 и чл.7, ал.1, ал. 2 и ал.3 от Наредба № Н - 18 от 13.12.2006 год. на МФ вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС, е наложено на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 АНД No 907/2015, II състав По ЗД по пътищата Г.А.А. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0302-000246 от 14.10.2015 год. на Началник РУП- Царево, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 179, ал. 2 от ЗДвП и чл. 181, т. 7 от ЗДвП, на Г.А.А., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200,00 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП и административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лв. за нарушение на чл. 133, ал. 1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
13 АНД No 908/2015, II състав Административни дела МАЙСТОР - КОСТА КАЗЕПОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.2.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-000571 от 30.10.2015 год. на Изпълнителен директор на ИА „ГИТ“ с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда, на ЕТ „Майстора- К.К.“ ЕИК 102237294, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000.00 лева, за нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за извършеното нарушение НАЛАГА на ЕТ „Майстора- К.К.“ ЕИК 102237294, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 АНД No 909/2015, I състав Административни дела МАЙСТОР - КОСТА КАЗЕПОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 9.2.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000567/30.10.2015 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което на ЕТ “Майстор – К.К.“, със седалище и адрес на управление: град Царево,ул.“Шипка“№ 9Б, в качеството му на работодател, за нарушение на чл.12 ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева на основание чл.413 ал.2 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
15 АНД No 910/2015, I състав Административни дела ЕТ И.-Д.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 8.2.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000447/26.10.2015година на Изп.директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на ЕТ„И.-Д.Н.“ с ЕИК 203260941 със седалище и адрес на управление: град Царево, ул.“Чайка“ № 12, представляван от Д.Г.Н., в качеството му на работодател за нарушение на чл.61 ал.2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 3000.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 3000.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 АНД No 911/2015, I състав Административни дела ЕТ И.-Д.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 8.2.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000448/26.10.2015година на Изп.директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на ЕТ„Ишон-Д.Н.“ с ЕИК 203260941 със седалище и адрес на управление: град Царево, ул.“Чайка“ № 12, представляван от Д.Г.Н., в качеството му на работодател за нарушение на чл.61 ал.2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция“в размер на 3000.00 лева на основание чл.414 ал.3 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 3000.00 лева на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 914/2015, II състав Административни дела ПЕРФЕКТ АРТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.2.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-000565 от 30.10.2015 год. на Изпълнителен директор на ИА „ГИТ“ с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда, на „Перфект Арт“ ЕООД, ЕИК 126743777, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000.00 лева, за нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за извършеното нарушение НАЛАГА на „Перфект Арт“ ЕООД, ЕИК 126743777, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 АНД No 934/2015, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ Н.-Щ.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.2.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36954/15.10.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на „ЕТ „Нептун – Щилян Д.“ със седалище и адрес на управление: гр. Царево, кв.“Василико“, ул.“Черковна“ № 21, на основание чл. 208 от Закона за туризма вр.чл.114 т.2 от НКСПМНЗХР е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 1000.00 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 114 т.2 от ЗТ и на основание чл.229 ал.1 от Закона за туризма вр.чл.18 ал.5 от НКСПМНЗХР е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 200.00 /двеста/ лева за нарушение на чл.18 ал.5 от НКСПМНЗХР. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 АНД No 951/2015, I състав Административни дела ЕЛ МОНД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 9.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-000885/01.10.2015година на Изп.директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда ” –София, с което на „Елмонд“ ЕООД с ЕИК 202057429 със седалище и адрес на управление: град Китен, ул.“Здравец“ № 6, представлявано от К.Х.П., в качеството му на работодател за нарушение на чл.62 ал.1 от КТ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева на основание чл.414 ал.3 от КТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 АНД No 970/2015, I състав По ЗД по пътищата К.Л.И. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.2.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 523/ 20.08.2007 на Началника на РУП-Приморско, с което на К.Л.И. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ му е наложено на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ наказание „глоба“ в размер на 400.00 лева, като незаконосъобразно поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 АНД No 973/2015, II състав Административни дела Т.Г.Г. ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.2.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-86/ 25.11.2015 г. на Кмета на Община Царево, с което на основание чл. 47, ал. 1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околна среда на територията на Община Царево, на Т.Г.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150,00 лева, за нарушение на чл. 9, т. 4 от същата Наредба, в частта му досежно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на Т.Г.Г., ЕГН **********, административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
22 НОХД No 989/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.А.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №989/2015г. по описа на РС Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия П.А.П. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като шофьор, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Г.С., съгласно което подсъдимият П.А.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 27.07.2015г. около 03.20 часа, по ВП ІІ-99, км. 37, в района на р.Ропотамо, в посока гр.Созопол - гр.Приморско, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка Хонда ВТХ 1800 с рег. № РВ 4455 Х след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.97 промила на хиляда установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза № 527/2015г год. на лекар в отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия П.А.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от една година. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.А.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 27.07.2015г. ОСЪЖДА П.А.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 438.18 лева за разноски по делото.
П.А.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №989/2015г. по описа на РС Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия П.А.П. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като шофьор, неженен, неосъждан, ЕГН ********** и неговия защитник адв.Г.С., съгласно което подсъдимият П.А.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 27.07.2015г. около 03.20 часа, по ВП ІІ-99, км. 37, в района на р.Ропотамо, в посока гр.Созопол - гр.Приморско, Бургаска обл., управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка Хонда ВТХ 1800 с рег. № РВ 4455 Х след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.97 промила на хиляда установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза № 527/2015г год. на лекар в отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия П.А.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от една година. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.А.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 27.07.2015г. ОСЪЖДА П.А.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 438.18 лева за разноски по делото.
В законна сила от 15.2.2016г.
23 НОХД No 991/2015, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.Т.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 19.2.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.Х., ЕГН ********** - роден на *** ***, обл. Бургаска, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин от ромски произход, образование - начално, безработен, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 27.10.2014год. до 27.11.2015год. в гр. Царево, Бургаска обл., след като е осъден с Решение №8 от 26.01.2015год. по гр. дело №106/2014год. по описа на РС - Царево, влязло в сила на 10.02.2015год. да издържа свой низходящ - малолетното си дете Г.И.Х., ЕГН ********** с месечна издръжка в размер на 90.00 /деветдесет/ лева месечно, платима чрез неговата майка и законен представител З.Б.А. до 10-то число на всеки месец, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 12 /дванадесет / месечни вноски общо в размер на 1080.00 /хиляда и осемдесет/ лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.57, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
И.Т.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.Х., ЕГН ********** - роден на *** ***, обл. Бургаска, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин от ромски произход, образование - начално, безработен, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 27.10.2014год. до 27.11.2015год. в гр. Царево, Бургаска обл., след като е осъден с Решение №8 от 26.01.2015год. по гр. дело №106/2014год. по описа на РС - Царево, влязло в сила на 10.02.2015год. да издържа свой низходящ - малолетното си дете Г.И.Х., ЕГН ********** с месечна издръжка в размер на 90.00 /деветдесет/ лева месечно, платима чрез неговата майка и законен представител З.Б.А. до 10-то число на всеки месец, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 12 /дванадесет / месечни вноски общо в размер на 1080.00 /хиляда и осемдесет/ лева - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.183, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.57, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Мотиви от 22.2.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
24 АНД No 995/2015, I състав По ЗД по пътищата К.Ж.Б. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 15.2.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-4635-000089/ 11.06.2015г. на Началника на РУП – Приморско, с което на К.Ж.Б. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП му е наложено на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП наказание „глоба“ в размер на 100.00 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 АНД No 996/2015, I състав По ЗД по пътищата Х.М.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 9.2.2016г.
Съдът, като установи от писмените доказателства по АНП, че жалбоподателят е бил издирен и поканен да се яви за връчването на електронния фиш № 0248033/16.06.2012г., както и че върху електронния фиш длъжностното лице от Трето РУП на МВР-Бургас - св.Д. надлежно е удостоверил отказа на жалбоподателя на 25.10.2012г. да получи електронния фиш, намери, че електронния фиш следва да се счита за връчен на 25.10.2012г. съгласно разпоредбата на чл.186 ал.4 от ЗДвП (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.), следователно законоустановения срок за обжалване на същия е изтекъл на 02.11.2012г. Жалбата срещу процесния фиш е депозирана пред АНО на 23.11.2015г., т.е. повече от три години след изтичането на срока за обжалване, поради което същата се явява процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, а образуваното производство следва да се прекрати. Мотивиран от гореизложеното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.М.К. ***, срещу електронния фиш № 0248033/16.06.2012г. на ОД на МВР-Бургас, като просрочена. ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО НАХД № 996/2015г. по описа на РС-Царево Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред Адм.съд-Бургас с частна жалба.
В законна сила от 17.2.2016г.
26 АНД No 997/2015, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА ЦАРЕВО РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № И-2-0574-1 от 23.11.2015 год. на Директора на РИОСВ- гр. Бургас, с което на основание чл. 69, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда, чл. 1, чл. 19, ал. 1, 6, 7 и 9 от Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, на Община Царево е наложено административно наказание „текуща, месечна санкция с фиксиран размер на 1067,00 лева“ за нарушение на чл. 69, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 АНД No 998/2015, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА ЦАРЕВО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 15.2.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1202/ 03.12.2015 год. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“- гр. Варна, с което на Община Царево, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, обл. Бургаска, ул. "Хан Аспарух" № 36, представлявана от Г.Л.- кмет, на основание чл. 200 ал.1 т.2 от Закона за водите /ЗВ/ е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл. 46 ал.1 т.3 б.“б“ от ЗВ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
28 АНД No 999/2015, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА ЦАРЕВО РИОСВ БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.2.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 91/ 24.11.2015 год. на Директора на РИОСВ- гр. Бургас, с което на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/ на Община Царево е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5000,00 лева, за нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, в частта му досежно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на Община Царево, административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
29 НОХД No 1006/2015, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.В.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 17.2.2016г.
Приведеното в изпълнение на осн. чл.68, ал.1 от НК наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца наложено на подсъдимия Г.В.Г., ЕГН ********** със споразумение по НОХД № 131/2013 г. на PC - Самоков, ще бъде изтърпяно от подсъдимия в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок считано от днес пред БОС.
Г.В.Г.
Приведеното в изпълнение на осн. чл.68, ал.1 от НК наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца наложено на подсъдимия Г.В.Г., ЕГН ********** със споразумение по НОХД № 131/2013 г. на PC - Самоков, ще бъде изтърпяно от подсъдимия в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален Строг режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок считано от днес пред БОС.
30 АНД No 1012/2015, II състав По ЗГ и ЗЛОД Г.Е.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.2.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 904/ 18.11.2015 г. на Директор РДГ- Бургас, с което на основание чл. 64 от Закон за рибарство и аквакултурите, на Г.Е.С., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400,00 лева, за нарушение на чл. 22, ал. 1 от ЗРА, в частта му досежно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на Г.Е.С., ЕГН **********, административно наказание „глоба” в размер на 100,00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
31 АНД No 1013/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.К.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.2.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.К.Р. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан - реабилитиран, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 23.06.2015г. около 02.15 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул.Атлиман, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „80”, с рег.№ СС 5015 АС в едногодишен срок от наказването му по административен ред, наложено с наказателно постановление №14-0362-000655/08.10.2014год., влязло в сила на 15.12.2014г. на Началник РУМВР - Тутракан към ОДМВР - Силистра за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като деянието представлява маловажен случай, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р.К.Р., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Р.К.Р.
ПРИЗНАВА обвиняемия Р.К.Р. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан - реабилитиран, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в извършено престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 23.06.2015г. около 02.15 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул.Атлиман, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „80”, с рег.№ СС 5015 АС в едногодишен срок от наказването му по административен ред, наложено с наказателно постановление №14-0362-000655/08.10.2014год., влязло в сила на 15.12.2014г. на Началник РУМВР - Тутракан към ОДМВР - Силистра за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като деянието представлява маловажен случай, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р.К.Р., ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
Мотиви от 26.2.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
32 АНД No 1021/2015, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.2.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 36866 от 28.09.2015 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 214 от Закон за туризма на „Китен бийч холидей“ ООД, ЕИК 102857758 е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 132, ал. 1 от ЗТ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
33 АНД No 1022/2015, I състав Административни дела СИМ 2007 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.2.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-000803 от 20.11.2015 год. на Изпълнителен директор на ИА „ГИТ“ с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, на „СИМ 2007“ ЕООД, ЕИК 147145231 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева, за нарушение на чл. 403а, ал. 1 от КТ, като за извършеното нарушение НАЛАГА на „СИМ 2007“ ЕООД, ЕИК 147145231 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100.00 лв. на основание чл. 415в от КТ. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 АНД No 1024/2015, II състав Административни дела ЕТ Р.-8.-А.Г. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 3.2.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 23-000777 от 20.11.2015 год. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” гр. София, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда, на ЕТ „Ралица-89-А.Г.“ ЕИК 102224133, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000.00 лева, за нарушение на чл. 4а, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 АНД No 3/2016, II състав Административни дела СОФИЯ МЕДИЯ ПУЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.2.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-000564 от 14.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”, с което на “София Медия Пул” ЕООД, ЕИК-202027069, на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000,00 лева, за нарушение на чл. 153, ал. 2 от КТ, като за извършеното нарушение, НАЛАГА на “София Медия Пул” ЕООД, ЕИК-202027069, наказание „имуществена“ санкция в размер на 1500,00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 АНД No 18/2016, II състав Административни дела АГРО- КК-10 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.2.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-000747 от 30.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на „Агро-КК-10“ ООД, ЕИК 201139268, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на „Агро-КК-10“ ООД, ЕИК 201139268, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
37 НОХД No 25/2016, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Д.З. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 23.2.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.Д.З. - ЕГН **********, родена на ***г*** Търново, с постоянен и настоящ адрес ***, българска гражданка, с основно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 30.06.2015 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Георги Кондолов” №5А, в търговски обект, стопанисван от „Нова БГ Надежда” ЕООД, собственост на П.М.П., без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявани от Велизар Драгомиров Соколов, в качеството му на управител на „АРСИС консултант” ЕООД, гр. София, упълномощен с пълномощно от 07.02.2007 г. от Габриеле Дириан и Роланд Лесих, с преупълномощен пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.07.2015 г., използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 10 бр. къси дамски панталони марка Adidas на стойност 590.00 лева, 6 бр. мъжки тениски марка Adidas на стойност 324.00 лева, 10 бр. дамски тениски марка Adidas на стойност 470 лева, 3 бр. къси мъжки панталони марка Adidas на стойност 163.50 лева, 3 бр. комплекти дамски анцузи марка Adidas на стойност 343.50 лева, 19 бр. ватирани суичери с качулка марка Adidas на стойност 2356.00 лева, 1 бр. дамски потник марка Adidas на стойност 67.50 лева, 1 бр. яке от шушлякова материя марка Adidas на стойност 101.50 лева, 4 бр. комплекти анцузи - шушлякова материя марка Adidas с надпис Porche Design на стойност 484.00 лева, 12 бр. комплекти анцузи марка Adidas иа стойност 1608.00 лева, 6 бр. комплекти анцузи - шушлякова материя без качулка марка Adidas на стойност 684.00 лева, 7 бр. комплекти анцузи шушлякова материя с качулка марка Adidas на стойност 868.00 лева, 2 бр. анцузи без качулка марка Adidas на стойност 259.00 лева, всичко на обща стойност 8319.00 лева - престъпление по чл. 1726, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от змго, поради което и на основание чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от змго, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 10 бр. къси дамски панталони марка Adidas, 6 бр. мъжки тениски марка Adidas, 10 бр. дамски тениски марка Adidas, 3 бр. къси мъжки панталони марка Adidas, 3 бр. комплекти дамски анцузи марка Adidas, 19 бр. ватирани суичери с качулка марка Adidas, 1 бр. дамски потник марка Adidas, 1 бр. яке от шушлякова материя марка Adidas, 4 бр. комплекти анцузи - шушлякова материя марка Adidas с надпис Porche Design, 12 бр. комплекти анцузи марка Adidas, 6 бр. комплекти анцузи - шушлякова материя без качулка марка Adidas, 7 бр. комплекти анцузи шушлякова материя с качулка марка Adidas и 2 бр. анцузи без качулка марка Adidas, намиращи се на съхранение в РУ на МВР — Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и следва да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА М.Д.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 176.18 лв. за направени по делото разноски.
М.Д.З.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.Д.З. - ЕГН **********, родена на ***г*** Търново, с постоянен и настоящ адрес ***, българска гражданка, с основно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 30.06.2015 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Георги Кондолов” №5А, в търговски обект, стопанисван от „Нова БГ Надежда” ЕООД, собственост на П.М.П., без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявани от Велизар Драгомиров Соколов, в качеството му на управител на „АРСИС консултант” ЕООД, гр. София, упълномощен с пълномощно от 07.02.2007 г. от Габриеле Дириан и Роланд Лесих, с преупълномощен пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.07.2015 г., използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 10 бр. къси дамски панталони марка Adidas на стойност 590.00 лева, 6 бр. мъжки тениски марка Adidas на стойност 324.00 лева, 10 бр. дамски тениски марка Adidas на стойност 470 лева, 3 бр. къси мъжки панталони марка Adidas на стойност 163.50 лева, 3 бр. комплекти дамски анцузи марка Adidas на стойност 343.50 лева, 19 бр. ватирани суичери с качулка марка Adidas на стойност 2356.00 лева, 1 бр. дамски потник марка Adidas на стойност 67.50 лева, 1 бр. яке от шушлякова материя марка Adidas на стойност 101.50 лева, 4 бр. комплекти анцузи - шушлякова материя марка Adidas с надпис Porche Design на стойност 484.00 лева, 12 бр. комплекти анцузи марка Adidas иа стойност 1608.00 лева, 6 бр. комплекти анцузи - шушлякова материя без качулка марка Adidas на стойност 684.00 лева, 7 бр. комплекти анцузи шушлякова материя с качулка марка Adidas на стойност 868.00 лева, 2 бр. анцузи без качулка марка Adidas на стойност 259.00 лева, всичко на обща стойност 8319.00 лева - престъпление по чл. 1726, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от змго, поради което и на основание чл. 172б, ал. 1 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от змго, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства - 10 бр. къси дамски панталони марка Adidas, 6 бр. мъжки тениски марка Adidas, 10 бр. дамски тениски марка Adidas, 3 бр. къси мъжки панталони марка Adidas, 3 бр. комплекти дамски анцузи марка Adidas, 19 бр. ватирани суичери с качулка марка Adidas, 1 бр. дамски потник марка Adidas, 1 бр. яке от шушлякова материя марка Adidas, 4 бр. комплекти анцузи - шушлякова материя марка Adidas с надпис Porche Design, 12 бр. комплекти анцузи марка Adidas, 6 бр. комплекти анцузи - шушлякова материя без качулка марка Adidas, 7 бр. комплекти анцузи шушлякова материя с качулка марка Adidas и 2 бр. анцузи без качулка марка Adidas, намиращи се на съхранение в РУ на МВР — Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и следва да бъдат унищожени след влизане в сила на присъдата от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП Приморско да изпрати препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА М.Д.З. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 176.18 лв. за направени по делото разноски.
Мотиви от 24.2.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
38 ЧНД No 29/2016, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Х.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 23.2.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения М.Х.М., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по споразумение по НОХД №898/2015 г. на Районен съд - Царево и НОХД №655/2011 г. на PC - Свиленград, НОХД №640/2011 г. на PC - Хасково, НОХД №1088/2011 г. на PC - Свиленград, НОХД №644/2012 г. на PC - Хасково и НОХД №104/2012 г. на PC - Хасково, в размер на по-тежкото от тях, а именно - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. На осн. чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното изцяло от осъдения М.Х.М. наказание ЛОС, считано от 05.01.2012г. до 04.07.2012г., през който период е изтърпяно изцяло наложеното наказание по НОХД №655/2011г. на PC – Свиленград. На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНАВА към така определеното общо наказание наказанието глоба, наложено му по НОХД №640/2011г. на PC - Хасково.
М.Х.М.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения М.Х.М., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по споразумение по НОХД №898/2015 г. на Районен съд - Царево и НОХД №655/2011 г. на PC - Свиленград, НОХД №640/2011 г. на PC - Хасково, НОХД №1088/2011 г. на PC - Свиленград, НОХД №644/2012 г. на PC - Хасково и НОХД №104/2012 г. на PC - Хасково, в размер на по-тежкото от тях, а именно - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор. На осн. чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното изцяло от осъдения М.Х.М. наказание ЛОС, считано от 05.01.2012г. до 04.07.2012г., през който период е изтърпяно изцяло наложеното наказание по НОХД №655/2011г. на PC – Свиленград. На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНАВА към така определеното общо наказание наказанието глоба, наложено му по НОХД №640/2011г. на PC - Хасково.
39 ЧНД No 34/2016, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Б.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 9.2.2016г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Б.Б.Г., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени със споразумение по НОХД № 916/2015 г. на Районен съд - Царево и споразумение по НОХД № 149/2012 г. на PC - Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно пробация при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 НК със следните пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година, задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от една година и безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 часа годишно за срок от една година. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното общо наказание изтърпяното до момента наказание пробация, наложено по НОХД №149/2012г. на PC - Котел, което е изтърпяно изцяло на 20.08.2013 г. Наказанията, наложени със споразумение по НОХД №231/2012г. на PC - Котел, споразумение по НОХД №54/2015г. на PC - Малко Търново и споразумение по НОХД №99/2015г. на PC — Малко Търново ДА СЕ ИЗТЪРПЯТ ОТДЕЛНО. ПРИСПАДА изтърпяното до момента наказание по споразумение по НОХД №231/2012г. на PC - Котел, НОХД №54/2015г. на PC - Малко Търново и споразумение по НОХД №99/2015г. на PC — Малко Търново. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
Б.Б.Г.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Б.Б.Г., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени със споразумение по НОХД № 916/2015 г. на Районен съд - Царево и споразумение по НОХД № 149/2012 г. на PC - Котел в размер на по-тежкото от тях, а именно пробация при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 НК със следните пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година, задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от една година и безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 часа годишно за срок от една година. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното общо наказание изтърпяното до момента наказание пробация, наложено по НОХД №149/2012г. на PC - Котел, което е изтърпяно изцяло на 20.08.2013 г. Наказанията, наложени със споразумение по НОХД №231/2012г. на PC - Котел, споразумение по НОХД №54/2015г. на PC - Малко Търново и споразумение по НОХД №99/2015г. на PC — Малко Търново ДА СЕ ИЗТЪРПЯТ ОТДЕЛНО. ПРИСПАДА изтърпяното до момента наказание по споразумение по НОХД №231/2012г. на PC - Котел, НОХД №54/2015г. на PC - Малко Търново и споразумение по НОХД №99/2015г. на PC — Малко Търново. Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.
40 АНД No 35/2016, II състав По ЗД по пътищата С.В.М. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 15-0302-000319 от 29.12.2015 год. на Началник група РУП, гр. Царево, с което на С.В.М., ЕГН **********, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 3 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
41 НОХД No 41/2016, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.С.И.,
Х.М.А.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 23.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №41/2016г. по описа на РС Царево. ВРЪЩА делото на РП Царево за отстраняване на допуснати в хода на ДП съществени процесуални нарушения, а именно участие на защитник, който се намира в родствени отношения с разследващия орган. Определението подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок считано от днес преди БОС.
42 АНД No 42/2016, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А.С. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 11.2.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.А.С. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че на 06.01.2016г. в гр.Бургас придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 17.00ч. на 07.01.2016г. в гр.Китен, Бургаска обл. без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 3,800 /три цяло и осемстотин/ грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,60% /шест цяло и шестдесет тегловни процента/, на стойност 22.80 /двадесет и два лева и осемдесет ст./ лева. Обект № 2 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 1,590 /едно цяло, петстотин и деветдесет/ грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,60% /шест цяло, шестдесет тегловни процента/ на стойност 9,54 /девет лева и петдесет и четири ст./ лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. всичко с общо нетно тегло 5,390 /пет цяло триста и деветдесет/ грама, на обща стойност 32,34 /тридесет и два лева и тридесет и четири ст./ лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: Обект № 1 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 3,800 /три цяло и осемстотин/ грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,60% /шест цяло и шестдесет тегловни процента/, на стойност 22.80 /двадесет и два лева и осемдесет ст./ лева. Обект № 2 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 1,590 /едно цяло, петстотин и деветдесет/ грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,60% /шест цяло, шестдесет тегловни процента/ на стойност 9,54 /девет лева и петдесет и четири ст./ лева. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – опаковки, запечатани в 1 бр. плик по ДП №4635 ЗМІ3/2016г. по описа на РУП - Приморско, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. ОСЪЖДА обвиняемия С.А.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 70.41 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево. Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд - Бургас.
С.А.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.А.С. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че на 06.01.2016г. в гр.Бургас придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 17.00ч. на 07.01.2016г. в гр.Китен, Бургаска обл. без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1” на ЗКВНП, Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011г. - високо рискови наркотични вещества: Обект № 1 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 3,800 /три цяло и осемстотин/ грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,60% /шест цяло и шестдесет тегловни процента/, на стойност 22.80 /двадесет и два лева и осемдесет ст./ лева. Обект № 2 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 1,590 /едно цяло, петстотин и деветдесет/ грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,60% /шест цяло, шестдесет тегловни процента/ на стойност 9,54 /девет лева и петдесет и четири ст./ лева. Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. всичко с общо нетно тегло 5,390 /пет цяло триста и деветдесет/ грама, на обща стойност 32,34 /тридесет и два лева и тридесет и четири ст./ лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1” от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: Обект № 1 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 3,800 /три цяло и осемстотин/ грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,60% /шест цяло и шестдесет тегловни процента/, на стойност 22.80 /двадесет и два лева и осемдесет ст./ лева. Обект № 2 със съдържание КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло 1,590 /едно цяло, петстотин и деветдесет/ грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 6,60% /шест цяло, шестдесет тегловни процента/ на стойност 9,54 /девет лева и петдесет и четири ст./ лева. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – опаковки, запечатани в 1 бр. плик по ДП №4635 ЗМІ3/2016г. по описа на РУП - Приморско, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. ОСЪЖДА обвиняемия С.А.С., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 70.41 лева, представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Царево. Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд - Бургас.
Мотиви от 11.2.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
43 АНД No 44/2016, II състав По ЗД по пътищата К.Я.Д. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.2.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0302-000010 от 17.02.2015 год. на Началника на РУП- Царево, с което на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), на К.Я.Д., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400,00 лв. за нарушение на чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
44 АНД No 63/2016, II състав По ЗД по пътищата М.Г.Г. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.2.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-4635-000076 от 10.06.2015 год. на Началник РУП- Приморско, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 179, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, на М.Г. Гюзелев, ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150,00 лв. за нарушение на чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, в частта му досежно размерите на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение, НАЛАГА на М.Г. Гюзелев, ЕГН **********, наказание както следва: административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.
45 АНД No 64/2016, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.И.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 24.2.2016г.
НП-изменено
46 НОХД No 65/2016, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ш.М.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 25.2.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Ш.М.К. - родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, българка гражданка, с начално образование, не учи, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 30.06.2015 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Черно море” № 19, в търговски обект, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявани от Велизар Драгомиров Соколов, в качеството му на управител на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София, упълномощен с пълномощно от 07.02.2007 г. от Габриеле Дириан и Роланд Лесих, с преупълномощен пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.07.2015 г„ използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 25 бр. мъжки тениски марка Adidas на стойност 1350.00 лева, 23 бр. мъжки потник с мрежа марка Adidas на стойност 1046.50 лева, 28 бр. мъжки потник марка Adidas на стойност 1414.00 лева, 11 бр. мъжки шорти марка Adidas на стойност 429.00 лева, 5 бр. дамски анцуг марка Adidas на стойност 572.50 лева, 3 бр. дамски тениски марка Adidas на стойност 141.00 лева и 1 бр. детски анцуг марка Adidas на стойност 86.00 лева, всичко на обща стойност 5039.00 лева, като макар и непълнолетна е разбирала свойството и значението на извършеното и е могла да ръководи постъпките си - престъпление по чл.1726, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.1726, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.2 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства - 25 бр. мъжки тениски марка Adidas, 23 бр. мъжки потник с мрежа марка Adidas, 28 бр. мъжки потник марка Adidas, 11 бр. мъжки шорти марка Adidas, 5 бр. дамски анцуг марка Adidas, 3 бр. дамски тениски марка Adidas и 1 бр. детски анцуг марка Adidas - намиращи се на съхранение в РУ - Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. ОСЪЖДА Ш.М.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС- Царево сумата в размер на 166.18 лв. за направени по делото разноски.
Ш.М.К.
ПРИЗНАВА подсъдимата Ш.М.К. - родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, българка гражданка, с начално образование, не учи, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 30.06.2015 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Черно море” № 19, в търговски обект, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявани от Велизар Драгомиров Соколов, в качеството му на управител на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София, упълномощен с пълномощно от 07.02.2007 г. от Габриеле Дириан и Роланд Лесих, с преупълномощен пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.07.2015 г„ използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 25 бр. мъжки тениски марка Adidas на стойност 1350.00 лева, 23 бр. мъжки потник с мрежа марка Adidas на стойност 1046.50 лева, 28 бр. мъжки потник марка Adidas на стойност 1414.00 лева, 11 бр. мъжки шорти марка Adidas на стойност 429.00 лева, 5 бр. дамски анцуг марка Adidas на стойност 572.50 лева, 3 бр. дамски тениски марка Adidas на стойност 141.00 лева и 1 бр. детски анцуг марка Adidas на стойност 86.00 лева, всичко на обща стойност 5039.00 лева, като макар и непълнолетна е разбирала свойството и значението на извършеното и е могла да ръководи постъпките си - престъпление по чл.1726, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.1726, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.2 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства - 25 бр. мъжки тениски марка Adidas, 23 бр. мъжки потник с мрежа марка Adidas, 28 бр. мъжки потник марка Adidas, 11 бр. мъжки шорти марка Adidas, 5 бр. дамски анцуг марка Adidas, 3 бр. дамски тениски марка Adidas и 1 бр. детски анцуг марка Adidas - намиращи се на съхранение в РУ - Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват. ОСЪЖДА Ш.М.К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС- Царево сумата в размер на 166.18 лв. за направени по делото разноски.
Мотиви от 26.2.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
47 ЧНД No 72/2016, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО,
Г.Я.И.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 5.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА постановление на прокурор при PП- Царево от 03.11.2015 год. постановено по Досъдебно производство № 93/ 2015 год. по описа на ГПУ - Малко Търново, преписка вх. № 675/ 2015 год. по описа на РП- Царево, с което постановление, на Г.Я.И., ЕГН ********** е било отказано връщане на веществените доказателства иззети по делото, а именно 1 бр. автомобил, марка „Пежо” модел „Боксер” с рег. № А 7888 КТ. Определението е необжалваемо.
В законна сила от 5.2.2016г.
48 НОХД No 92/2016, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Д.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 10.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №92/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия К.Д.Г. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан (реабилитиран), със средно образование, пенсионер и работещ като таксиметров шофьор, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С.Д., съгласно което подсъдимият К.Д.Г., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5 във вр. с ал.1 от НК, за това, че: На 03.12.2015г. от землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас - зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ-Малко Търново и по второстепенен път ІІ-99 в посока с. Синеморец, община Царево – гр. Бургас, на бензиностанция „Лукойл” - Царево, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 8 (осем) граждани на Сирийска Арабска Република и Република Ирак, а именно: 1. Карим Xасу Асу (Karim Hasoo Asoo)- мъж, роден на 01.01 1991 год., гражданин на Република Ирак, без документи за самоличност; 2. Садег Ату Мурад (Sadegh Атоо Murad) - мъж, роден на *** год., гражданин на Република Ирак, без документи за самоличност; 3. Халил Давид Хадер (Haul David Hader) - мъж, роден на *** год., гражданин на Република Ирак, без документи за самоличност; 4. Али Хасан Хоршид (Ali Hasan Khorsi-Hd) -мъж, роден на *** год., гражданин на Сирийска Арабска Република, без документи за самоличност; 5. Дали Кемал Хаджи (Ali Kemal Hadji) -мъж, роден на *** год., гражданин на Република Ирак, без документи за самоличност; 6. Ахмад Баги Хасан Хоршид (Ahmad Baghi Hasan Horshid) -мъж ,роден на *** год., гражданин на Сирийска Арабска Република, без документи за самоличност 7. Бехзад Хаджи Бейтар (Behzad Hadji Beitar) -мъж, род.на *** год., гражданин на Сирийска Арабска Република, без документи за самоличност; 8. Виан Хаджи Бейтар (Vian Hadji Beitar) - жена, род.на *** год., гражданка на Сирийска Арабска Република, без документи за самоличност, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Бродилово, общ. Царево към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „ДЕУ”, модел „Такума CDX” с рег.№А 87 32ВК, собственост на Лиляна Борисова Ганчева-Шарпанова , ЕГН:**********, и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5 във вр. с ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 и т.5 във вр. с ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Д.Г., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимият К.Д.Г., ЕГН **********, е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК считано от 03.12.2015г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: ? лек автомобил марка „ДЕУ”, модел „Такума CDX” с рег.№ А 8732 ВК, жълт на цвят, собственост на Лиляна Борисова Ганчева-Шарпанова, ЕГН ********** – намиращ се на съхранение в РУМВР – Царево и свидетелство за регистрация на МПС част II № 006859722 – също на съхранение в РУМВР - Царево; - 1 бр. ключ за МПС с надпис „DAEWOO” и два бутона; ? 1бр. мобилен телефон „Nokia“ с IMEI 357259056563860 със СИМ – карта на мобилен оператор „Виваком“; ? 1бр. мобилен телефон „Nokia“ с IMEI 359766064509469 със СИМ – карта на мобилен оператор „Виваком“; ? 1бр. банкнотата с номинал 100 (сто) евро, със сериен № Х13301002334; ? 1бр. силиконово портмоне, зелено на цвят, съдържащо 5 бр. монети / 4 бр. с номинал 1 ст. и 1 бр. с номинал 5 ст./ 1 бр. жетон и 1бр. СИМ-карта на мобилен оператор „Виваком“ с № 89359032200036434795 – приложени по делото, на основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: ? 1бр. таблет, черен на цвят, марка „ALLVIEV AX4 nano plus“, с ИМЕЙ 352714062310560, със СИМ - карта на „Виваком” – на съхранение в РС-Царево; ? 1бр. таблет, черен на цвят, марка „PRESTIGIO MULTIPAD“ с ИМЕЙ 356925060517792, със СИМ-карта на „Виваком” – на съхранение в РС-Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им К.Д.Г., а ако не бъдат потърсени в едногодишен срок от влизане на споразумението в сила, да се отнемат в полза на държавата. ОСЪЖДА К.Д.Г., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 240.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №92/2016г. по описа на ЦРС Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
К.Д.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №92/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия К.Д.Г. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан (реабилитиран), със средно образование, пенсионер и работещ като таксиметров шофьор, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С.Д., съгласно което подсъдимият К.Д.Г., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5 във вр. с ал.1 от НК, за това, че: На 03.12.2015г. от землището на с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас - зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ-Малко Търново и по второстепенен път ІІ-99 в посока с. Синеморец, община Царево – гр. Бургас, на бензиностанция „Лукойл” - Царево, с цел да набави за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнал група чужденци – 8 (осем) граждани на Сирийска Арабска Република и Република Ирак, а именно: 1. Карим Xасу Асу (Karim Hasoo Asoo)- мъж, роден на 01.01 1991 год., гражданин на Република Ирак, без документи за самоличност; 2. Садег Ату Мурад (Sadegh Атоо Murad) - мъж, роден на *** год., гражданин на Република Ирак, без документи за самоличност; 3. Халил Давид Хадер (Haul David Hader) - мъж, роден на *** год., гражданин на Република Ирак, без документи за самоличност; 4. Али Хасан Хоршид (Ali Hasan Khorsi-Hd) -мъж, роден на *** год., гражданин на Сирийска Арабска Република, без документи за самоличност; 5. Дали Кемал Хаджи (Ali Kemal Hadji) -мъж, роден на *** год., гражданин на Република Ирак, без документи за самоличност; 6. Ахмад Баги Хасан Хоршид (Ahmad Baghi Hasan Horshid) -мъж ,роден на *** год., гражданин на Сирийска Арабска Република, без документи за самоличност 7. Бехзад Хаджи Бейтар (Behzad Hadji Beitar) -мъж, род.на *** год., гражданин на Сирийска Арабска Република, без документи за самоличност; 8. Виан Хаджи Бейтар (Vian Hadji Beitar) - жена, род.на *** год., гражданка на Сирийска Арабска Република, без документи за самоличност, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Бродилово, общ. Царево към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка „ДЕУ”, модел „Такума CDX” с рег.№А 87 32ВК, собственост на Лиляна Борисова Ганчева-Шарпанова , ЕГН:**********, и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5 във вр. с ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 и т.5 във вр. с ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Д.Г., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимият К.Д.Г., ЕГН **********, е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК считано от 03.12.2015г. до влизане на споразумението в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: ? лек автомобил марка „ДЕУ”, модел „Такума CDX” с рег.№ А 8732 ВК, жълт на цвят, собственост на Лиляна Борисова Ганчева-Шарпанова, ЕГН ********** – намиращ се на съхранение в РУМВР – Царево и свидетелство за регистрация на МПС част II № 006859722 – също на съхранение в РУМВР - Царево; - 1 бр. ключ за МПС с надпис „DAEWOO” и два бутона; ? 1бр. мобилен телефон „Nokia“ с IMEI 357259056563860 със СИМ – карта на мобилен оператор „Виваком“; ? 1бр. мобилен телефон „Nokia“ с IMEI 359766064509469 със СИМ – карта на мобилен оператор „Виваком“; ? 1бр. банкнотата с номинал 100 (сто) евро, със сериен № Х13301002334; ? 1бр. силиконово портмоне, зелено на цвят, съдържащо 5 бр. монети / 4 бр. с номинал 1 ст. и 1 бр. с номинал 5 ст./ 1 бр. жетон и 1бр. СИМ-карта на мобилен оператор „Виваком“ с № 89359032200036434795 – приложени по делото, на основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: ? 1бр. таблет, черен на цвят, марка „ALLVIEV AX4 nano plus“, с ИМЕЙ 352714062310560, със СИМ - карта на „Виваком” – на съхранение в РС-Царево; ? 1бр. таблет, черен на цвят, марка „PRESTIGIO MULTIPAD“ с ИМЕЙ 356925060517792, със СИМ-карта на „Виваком” – на съхранение в РС-Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им К.Д.Г., а ако не бъдат потърсени в едногодишен срок от влизане на споразумението в сила, да се отнемат в полза на държавата. ОСЪЖДА К.Д.Г., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 240.00 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №92/2016г. по описа на ЦРС Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 10.2.2016г.
49 АНД No 97/2016, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.П.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 19.2.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.П.А. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.235, ал.6, вр. ал.2, предл. пето, вр. ал.1 от НК, за това, че за времето от 11.02.2015 год. до 12:00 часа на 20.02.2015 год., в гр.Ахтопол, Бургаска обл., в заграден поземлен имот с идентификатор 00878.503.594 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, собственост на св.Цанко Димитров Балдев и Надка Костадинова Илчева-Балдева съхранявал незаконно добит от държавния горски фонд на територията на ТП “Държавно горско стопанство - Царево”, местността “Лозята”, землището на гр.Ахтопол, обл.Бургаска, отдел 242, подотдел “в”, от неустановено в хода на разследването лице дървен материал 6.5 /шест цяло и пет/ пространствени кубически метра церови дърва за огрев, немаркирани с контролна горска марка и без редовно писмено позволително, като деянието представлява маловажен случай, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.П.А. ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА С.П.А., ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, в полза на държавата, направените съдебни разноски в размер на 40.00 лева. На осн. чл.235, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите предмет на престъплението – 6.5 /шест цяло и пет/ пространствени кубически метра церови дърва за огрев, немаркирани с контролна горска марка - на съхранение в склад на Кметство гр.Ахтопол.
С.П.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия С.П.А. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.235, ал.6, вр. ал.2, предл. пето, вр. ал.1 от НК, за това, че за времето от 11.02.2015 год. до 12:00 часа на 20.02.2015 год., в гр.Ахтопол, Бургаска обл., в заграден поземлен имот с идентификатор 00878.503.594 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургаска, собственост на св.Цанко Димитров Балдев и Надка Костадинова Илчева-Балдева съхранявал незаконно добит от държавния горски фонд на територията на ТП “Държавно горско стопанство - Царево”, местността “Лозята”, землището на гр.Ахтопол, обл.Бургаска, отдел 242, подотдел “в”, от неустановено в хода на разследването лице дървен материал 6.5 /шест цяло и пет/ пространствени кубически метра церови дърва за огрев, немаркирани с контролна горска марка и без редовно писмено позволително, като деянието представлява маловажен случай, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.П.А. ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА С.П.А., ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, в полза на държавата, направените съдебни разноски в размер на 40.00 лева. На осн. чл.235, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите предмет на престъплението – 6.5 /шест цяло и пет/ пространствени кубически метра церови дърва за огрев, немаркирани с контролна горска марка - на съхранение в склад на Кметство гр.Ахтопол.
Мотиви от 19.2.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
50 НОХД No 99/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Г.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 4.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-9/2015г. по описа на РУ - Приморско между РП-Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия Т.Г.М. - ЕГН **********, адрес ***, български гражданин, със средно образование, не женен, безработен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият подсъдимият Т.Г.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 14.01.2016г. около 15,45ч. в гр. Приморско, пред КПП-Иглика в посока към ул. „Трети март“ управлявал МПС – л.а. марка „Форд”, модел „Мондео” с рег.№ В 7673 НА без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, наложено му с наказателно постановление № 14-0346-000275/2014г., издадено от началник РУМВР-Созопол, влязло в сила на 28.09.2015г. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Т.Г.М. - ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 500 лева.
Т.Г.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-9/2015г. по описа на РУ - Приморско между РП-Царево, представлявана от прокурор Воруков и подсъдимия Т.Г.М. - ЕГН **********, адрес ***, български гражданин, със средно образование, не женен, безработен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият подсъдимият Т.Г.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 14.01.2016г. около 15,45ч. в гр. Приморско, пред КПП-Иглика в посока към ул. „Трети март“ управлявал МПС – л.а. марка „Форд”, модел „Мондео” с рег.№ В 7673 НА без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, наложено му с наказателно постановление № 14-0346-000275/2014г., издадено от началник РУМВР-Созопол, влязло в сила на 28.09.2015г. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Т.Г.М. - ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 500 лева.
В законна сила от 4.2.2016г.
51 ЧНД No 116/2016, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК ЕРГИН ТРАНС ООД   Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 5.2.2016г.
По изложените мотиви, Царевски районен съд, на основание чл. 111, ал. 3 от НПК, О П Р Е Д Е Л И ПОТВЪРЖДАВА постановление на прокурор при PП- Царево от 25.01.2016 год. постановено по досъдебно производство № 232/2015 г. по описа на ГПУ - град Малко Търново, Вх. № 977/2015 г. по описа на РП - Царево, с което постановление, на жалбоподателя е било отказано връщане на веществените доказателства иззети по делото, а именно 1 бр. ДАФ с рег. № VL 08 SGJ и полуремарке марка „Шмитц” с рег. № VL 08 SEO, като правилно и законосъобразно. Определението е необжалваемо.
В законна сила от 5.2.2016г.
52 НОХД No 144/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.К.Д. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП 4635 ЗМ-17/2016г. по описа на РУ на МВР – Приморско, НОХД №144/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия В.К.Д. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, с адрес за призоваване и съобщения: гр.Хасково, ул.Стоян Заимов №2, ет.1, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, тел. 0899 033229 и адв.К., съгласно което подсъдимият В.К.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това, че: На 05.02.2016 г. около 02.20 часа по ВП ІІ-99, км. 36 посока гр. Приморско - гр. Бургас, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Форд, модел Галакси с рег. № Х 7724 ВТ, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наказателно постановление № 15-0455-000240/10.12.2015 г., влязло в сила на 28.12.2015 г. на Началника на РУ-Твърдица при ОД МВР - Сливен за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК , на осн. по чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият В.К.Д. - ЕГН **********, на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено на В.К.Д., ЕГН ********** по споразумение по НОХД №311/2015 г. на PC – Нова Загора, влязло в законна сила на 28.07.2015г., което следва да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В.К.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП 4635 ЗМ-17/2016г. по описа на РУ на МВР – Приморско, НОХД №144/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия В.К.Д. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, с адрес за призоваване и съобщения: гр.Хасково, ул.Стоян Заимов №2, ет.1, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, тел. 0899 033229 и адв.К., съгласно което подсъдимият В.К.Д., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това, че: На 05.02.2016 г. около 02.20 часа по ВП ІІ-99, км. 36 посока гр. Приморско - гр. Бургас, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Форд, модел Галакси с рег. № Х 7724 ВТ, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наказателно постановление № 15-0455-000240/10.12.2015 г., влязло в сила на 28.12.2015 г. на Началника на РУ-Твърдица при ОД МВР - Сливен за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК , на осн. по чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимият В.К.Д. - ЕГН **********, на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото няма. Причинените от престъплението имуществени вреди няма. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено на В.К.Д., ЕГН ********** по споразумение по НОХД №311/2015 г. на PC – Нова Загора, влязло в законна сила на 28.07.2015г., което следва да бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 19.2.2016г.
53 НОХД No 145/2016, II състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.К.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 3М - 47/2015 год. по описа на РУ на МВР - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия К.К.Н., ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, тел. 0887/559218, българин, български гражданин, пенсионер, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият К.К.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.316, пр.1, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 14.01.2015год., в около 11:00 часа, в гр.Царево, Бургаска обл. в нотариална кантора пред нотариус Мария Евтимова Василева - нотариус вписан под № 370 в Регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – Царево за да упълномощи лице за извършване на регистрация на автомобил в КАТ Бургас, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ: - неистинско нотариално удостоверение - на печата, щемпъла и подписа в договор от 19.12.2014 г. за покупко-продажба на МПС със страни - Силвия Георгиева Марковска - продавач и К.К.Н. – купувач, оформен под Рег. № 6953/19.12.2014 год. с положен кръгъл печат, правоъгълен щемпъл и подпис в графата нотариус с Рег. № 318 на нотариалната камара с район на действие гр. София, като видно от заключението на техническата експертиза – двата отпечатъка от кръгъл печат на Нотариус Васил Янакиев вписан с Рег. № 318 на нотариалната камара с район на действие РС - гр. София, положени в договор за покупко-продажба на МПС, от 19.12.2014 год. между Силвия Георгиева Марковска - продавач и К.К.Н. – купувач на лек автомобил марка ФИАТ БРАВА с идентификационен № VIN ZFA18200004034878, с двигател № 182А40009494781, с Рег. № СА 0769 АН, не са идентични с отпечатъците на оригиналния печат на нотариус Васил Янакиев, както и отпечатъка от щемпел в същия договор за покупко-продажба на МПС от 19.12.2014 год. не са идентични с отпечатъците от оригиналния щемпел на нотариус Васил Янакиев, както и ръкописния текст в щемпъла за нотариална заверка и подписа на нотариус не са изпълнени от нотариус Васил Янакиев, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. За посоченото престъпление по чл.316, пр.1, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.316, пр.1, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.К.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА К.К.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 166.32 лева за разноски по делото.
К.К.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 3М - 47/2015 год. по описа на РУ на МВР - Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия К.К.Н., ЕГН ********** - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, тел. 0887/559218, българин, български гражданин, пенсионер, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият К.К.Н., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.316, пр.1, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 14.01.2015год., в около 11:00 часа, в гр.Царево, Бургаска обл. в нотариална кантора пред нотариус Мария Евтимова Василева - нотариус вписан под № 370 в Регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС – Царево за да упълномощи лице за извършване на регистрация на автомобил в КАТ Бургас, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ: - неистинско нотариално удостоверение - на печата, щемпъла и подписа в договор от 19.12.2014 г. за покупко-продажба на МПС със страни - Силвия Георгиева Марковска - продавач и К.К.Н. – купувач, оформен под Рег. № 6953/19.12.2014 год. с положен кръгъл печат, правоъгълен щемпъл и подпис в графата нотариус с Рег. № 318 на нотариалната камара с район на действие гр. София, като видно от заключението на техническата експертиза – двата отпечатъка от кръгъл печат на Нотариус Васил Янакиев вписан с Рег. № 318 на нотариалната камара с район на действие РС - гр. София, положени в договор за покупко-продажба на МПС, от 19.12.2014 год. между Силвия Георгиева Марковска - продавач и К.К.Н. – купувач на лек автомобил марка ФИАТ БРАВА с идентификационен № VIN ZFA18200004034878, с двигател № 182А40009494781, с Рег. № СА 0769 АН, не са идентични с отпечатъците на оригиналния печат на нотариус Васил Янакиев, както и отпечатъка от щемпел в същия договор за покупко-продажба на МПС от 19.12.2014 год. не са идентични с отпечатъците от оригиналния щемпел на нотариус Васил Янакиев, както и ръкописния текст в щемпъла за нотариална заверка и подписа на нотариус не са изпълнени от нотариус Васил Янакиев, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. За посоченото престъпление по чл.316, пр.1, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.316, пр.1, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б.„б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.К.Н., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** - изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА К.К.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 166.32 лева за разноски по делото.
В законна сила от 16.2.2016г.
54 НОХД No 150/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Г.Й. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 17.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ - 21/2016 год. по описа на РУ – на МВР гр. Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.Г.Й., ЕГН ********** - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият В.Г.Й., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б ал.1 от НК, за това, че на 11.02.2016г., около 20.25 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Съединение” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Ц 220 ЦДИ”, с Рег. № КН 1283АС с концентрация на алкохол вкръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,75 / едно цяло и седемдесет и пет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 108 от 12.02.2016г. на химик при специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ШЕСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.Г.Й., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от 11.02.2016 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Г.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лева за разноски по делото.
В.Г.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ - 21/2016 год. по описа на РУ – на МВР гр. Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия В.Г.Й., ЕГН ********** - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият В.Г.Й., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б ал.1 от НК, за това, че на 11.02.2016г., около 20.25 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Съединение” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Ц 220 ЦДИ”, с Рег. № КН 1283АС с концентрация на алкохол вкръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,75 / едно цяло и седемдесет и пет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 108 от 12.02.2016г. на химик при специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.Й., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ШЕСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.Г.Й., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от 11.02.2016 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Г.Й., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лева за разноски по делото.
В законна сила от 17.2.2016г.
55 НОХД No 153/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Й.Б. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 18.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-20/2016 год. по описа на РУ - на МВР гр.Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия К.Й.Б. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият К.Й.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 10.02.2016г. в около 23.55 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, на КПП „Иглика” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „80”, с Рег. № А 0995 АН след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,79 /едно цяло и седемдесет и девет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрация на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта №103/11.02.2016 год. на химик при специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.Й.Б. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.Й.Б. - ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 11.02.2016 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Й.Б. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
К.Й.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство №4635 ЗМ-20/2016 год. по описа на РУ - на МВР гр.Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия К.Й.Б. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият К.Й.Б., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 10.02.2016г. в около 23.55 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, на КПП „Иглика” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди”, модел „80”, с Рег. № А 0995 АН след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,79 /едно цяло и седемдесет и девет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрация на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта №103/11.02.2016 год. на химик при специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.Й.Б. - ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.Й.Б. - ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 11.02.2016 год. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Й.Б. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 42.16 лева за разноски по делото. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.2.2016г.
56 НОХД No 154/2016, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.К.К. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 18.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство 4653 ЗМ – 276/2015 год. по описа на РУ - гр. Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимата Д.К.К., ЕГН ********** - родена на ***г*** с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, без образование, неграмотна, не омъжена, осъждана и нейния защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимата Д.К.К., ЕГН ********** се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че за времето 16.06.2015 год. до 18.06.2015год. в гр. Приморско, Бургаска обл., дом на ул. “Лилия” №8, действайки в условията на продължавана престъпна дейност отнела чужди движими вещи - сумата от 540.00 български лева от владението и собственост на Илка Стоянова Василева, ЕГН **********, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява немаловажен случай и е извършено в условията на повторност след като е била осъдена с Присъда № 33 от 30.06.2010 год. по НОХД № 52/2010 год. влязла в сила на 16.07.2010 год. за друго такова престъпление и до приключване на досъдебното производство откраднатите вещи са възстановени. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимата Д.К.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Д.К.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство 4653 ЗМ – 276/2015 год. по описа на РУ - гр. Приморско, между РП Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимата Д.К.К., ЕГН ********** - родена на ***г*** с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, без образование, неграмотна, не омъжена, осъждана и нейния защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимата Д.К.К., ЕГН ********** се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това, че за времето 16.06.2015 год. до 18.06.2015год. в гр. Приморско, Бургаска обл., дом на ул. “Лилия” №8, действайки в условията на продължавана престъпна дейност отнела чужди движими вещи - сумата от 540.00 български лева от владението и собственост на Илка Стоянова Василева, ЕГН **********, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява немаловажен случай и е извършено в условията на повторност след като е била осъдена с Присъда № 33 от 30.06.2010 год. по НОХД № 52/2010 год. влязла в сила на 16.07.2010 год. за друго такова престъпление и до приключване на досъдебното производство откраднатите вещи са възстановени. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимата Д.К.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 18.2.2016г.
57 НОХД No 160/2016, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Я.Г.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ №136/2015 год. по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Я.Г.Д. - ЕГН **********, притежаващ л.к.№ 645922631, издадена на 16.07.2015г. от МВР - София, с постоянен адрес:***, български гражданин, образование – средно, безработен, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Г.Г., съгласно което подсъдимият Я.Г.Д., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.4 от НК, за това, че: На 31.08.2015г. в района на местност ,,Сърпиите’’, намираща се на 17 000 метра западно от устието на р. Резовска, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл., в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирали с товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер” с Рег. № СА 87 84 ТВ група от хора – седемнадесет лица Иракски граждани, от които едно ( МАМИЯ САЛЕМ ЕЗДИН ) – ненавършило шестнадесет годишна възраст: 1. ANDAM ANUWAR ISMAIL/ АНДАМ АНУАР ИСМАИЛ /- мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, притежаващ документ за самоличност паспорт № A4627997 2.ARA MUHAMAD ABAS/ АРА МУХАМАД АБАС/- мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 3. ZANA EHSAN SHKUR / ЗАНА ЕХСАН ШУКР/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 4. МUHAMAD HIKMAT SULAIMAN /МУХАМАД ХИКМАТ СУЛАИМАН/- мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 5.ADIL TAHER MUHAMAD / АДИЛ ТАХЕР МУХАМАД/- мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 6.TWANA AZAD TAHER /ТУАНА АЗАД ТАХЕР/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 7. AHMAD ALI HASAN /АХМАД АЛИ ХАСАН/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 8. BARJS AHMAD HAME /БАРДЖС АХМАД ХАМЕ/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 9. YASIN JAMAL MAHMUD / ЯСИН ДЖАМАЛ МАХМУД/ - мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 10. ARSALAN KAKEL ABDULKHALEK / АРСАЛАН КАКАЛ АБДУЛХАЛЕК/ - мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 11. SHALAL ISMAIL ALI / ШАЛАЛ ИСМАИЛ АЛИ/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 12.ZEDAN IDO OSMAN / ЗЕДАН ИДО ОСМАН/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 13.REBAS JALAL ISMAIL /РЕБАС ДЖАЛАЛ ИСМАИЛ/- мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 14. SHAHWAN IDO OSMAN /ШАХУАН ИДО ОСМАН/ - мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 15.FIRAS JALAL ISMAI /ФИРАС ДЖАЛАЛ ИСМАИЛ/- жена, родена на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаваща документ за самоличност 16. LAILA HUSEN OSMAN / ЛАИЛА ХУСЕН ОСМАН/ - жена, родена на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаваща документ за самоличност 17. MAMYA SALEM EZDIN/ МАМИЯ САЛЕМ ЕЗДИН/- момиче, родено на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващи документи за самоличност, като деянието е извършено, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето им от землището на с. Варвара, общ. Царево и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер” с Рег. № СА 87 84 ТВ собственост на "АКАУНТИНГ ДЖЕСИЖЪНС" ЕООД - гр. София към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.Г.Д., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55 ал. 3 от НК съдът не налага по-лекото наказание конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.Г.Д., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 240 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: 1. Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер” с Рег. № СА 87 84 ТВ собственост на "АКАУНТИНГ ДЖЕСИЖЪНС" ЕООД - гр. София. 2. Мобилен апарат с надпис iPhone на задния панел във видимо използвано състояние, черен на цвят, със счупен в долен ляв ъгъл дисплей, 3. Мобилен апарат с надпис „ НТС” във видимо използвано състояние, черен на цвят в работещо състояние с надпис НТС на предния и задния панел с ИМЕЙ № 357953048826779; ще бъдат приложени като веществено доказателство към досъдебно производство, преписка № 76/2016 год. по описа на РП Царево, пор. № 25/2016 г. по описа на Районна прокуратура гр. Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Я.Г.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство ЗМ №136/2015 год. по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия Я.Г.Д. - ЕГН **********, притежаващ л.к.№ 645922631, издадена на 16.07.2015г. от МВР - София, с постоянен адрес:***, български гражданин, образование – средно, безработен, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Г.Г., съгласно което подсъдимият Я.Г.Д., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.4 от НК, за това, че: На 31.08.2015г. в района на местност ,,Сърпиите’’, намираща се на 17 000 метра западно от устието на р. Резовска, землището на с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска обл., в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, на територията на Община Царево, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, превели през границата на страната от Република Турция в Република България и транспортирали с товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер” с Рег. № СА 87 84 ТВ група от хора – седемнадесет лица Иракски граждани, от които едно ( МАМИЯ САЛЕМ ЕЗДИН ) – ненавършило шестнадесет годишна възраст: 1. ANDAM ANUWAR ISMAIL/ АНДАМ АНУАР ИСМАИЛ /- мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, притежаващ документ за самоличност паспорт № A4627997 2.ARA MUHAMAD ABAS/ АРА МУХАМАД АБАС/- мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 3. ZANA EHSAN SHKUR / ЗАНА ЕХСАН ШУКР/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 4. МUHAMAD HIKMAT SULAIMAN /МУХАМАД ХИКМАТ СУЛАИМАН/- мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 5.ADIL TAHER MUHAMAD / АДИЛ ТАХЕР МУХАМАД/- мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 6.TWANA AZAD TAHER /ТУАНА АЗАД ТАХЕР/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 7. AHMAD ALI HASAN /АХМАД АЛИ ХАСАН/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 8. BARJS AHMAD HAME /БАРДЖС АХМАД ХАМЕ/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 9. YASIN JAMAL MAHMUD / ЯСИН ДЖАМАЛ МАХМУД/ - мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 10. ARSALAN KAKEL ABDULKHALEK / АРСАЛАН КАКАЛ АБДУЛХАЛЕК/ - мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 11. SHALAL ISMAIL ALI / ШАЛАЛ ИСМАИЛ АЛИ/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 12.ZEDAN IDO OSMAN / ЗЕДАН ИДО ОСМАН/ - мъж, роден на ***г. роден в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 13.REBAS JALAL ISMAIL /РЕБАС ДЖАЛАЛ ИСМАИЛ/- мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 14. SHAHWAN IDO OSMAN /ШАХУАН ИДО ОСМАН/ - мъж, роден на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващ документ за самоличност 15.FIRAS JALAL ISMAI /ФИРАС ДЖАЛАЛ ИСМАИЛ/- жена, родена на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаваща документ за самоличност 16. LAILA HUSEN OSMAN / ЛАИЛА ХУСЕН ОСМАН/ - жена, родена на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаваща документ за самоличност 17. MAMYA SALEM EZDIN/ МАМИЯ САЛЕМ ЕЗДИН/- момиче, родено на ***г. в Ирак, гражданин на Ирак, непритежаващи документи за самоличност, като деянието е извършено, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република България на групата, товаренето им от землището на с. Варвара, общ. Царево и превозването им с моторно превозно средство товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер” с Рег. № СА 87 84 ТВ собственост на "АКАУНТИНГ ДЖЕСИЖЪНС" ЕООД - гр. София към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани. За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.4 от НК, на основание чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1, във вр. чл.20, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Я.Г.Д., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55 ал. 3 от НК съдът не налага по-лекото наказание конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.Г.Д., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 240 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: 1. Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер” с Рег. № СА 87 84 ТВ собственост на "АКАУНТИНГ ДЖЕСИЖЪНС" ЕООД - гр. София. 2. Мобилен апарат с надпис iPhone на задния панел във видимо използвано състояние, черен на цвят, със счупен в долен ляв ъгъл дисплей, 3. Мобилен апарат с надпис „ НТС” във видимо използвано състояние, черен на цвят в работещо състояние с надпис НТС на предния и задния панел с ИМЕЙ № 357953048826779; ще бъдат приложени като веществено доказателство към досъдебно производство, преписка № 76/2016 год. по описа на РП Царево, пор. № 25/2016 г. по описа на Районна прокуратура гр. Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 19.2.2016г.
58 НОХД No 161/2016, II състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.Ц.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №161/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия З.Ц.С., ЕГН ********** – роден на *** ***, български гражданин, българин, образование – средно специално, безработен, професия – секционен майстор в текстилното производство, женен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият З.Ц.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 18.02.2016 год. в около 08.00 часа от землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл., местността „Калинча”, по четвъртокласен общински път от с. Бродилово – гр. Царево и по второкласен път П-99, в посока гр. Царево - гр. Бургас, в района на КПП „Караагач” с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 37 /тридесет и седем/ лица, между които и 15 /петнадесет/ лица Sivan Bibo Heuel /Сиван Бибо Хеуел/-момче-род.на ***г., Шангал, Ирак, Dalal Halil Shamo /Далал Халил Шамо/- момиче-род. на ***г., Шангал, Ирак, Bahiza Halil Shamo /Бахиза Халил Шамо/- момиче-род.на ***г., Шангал, Ирак, Njwa Halil Shamo /Нажуа Халил Шамо/- момиче-род. на ***г. Шангал, Ирак, Djazia Halil Shamo /Джазиа Халил Шамо/-момиче- род. на ***г. Шангал, Ирак, Daldar Halil Shamo /Далдар Халил Шамо/- момче-род. на ***г., Шангал, Ирак, Laila Darman Kortan /Лайла Дарман Кортан/-момиче-род.на ***г,Шангал, Ирак, Diar Darman Kortan /Диар Дарман Кортан/-момче-род.на ***г.,Шангал, Ирак, Karman Darman Kortan /Карман Дарман Кортан/-момче-род. на ***г., Шангал, Ирак, Dahuash Darman Kortan /Дахуаш Дарман Кортан/-момче-род. на ***г. Шангал, Ирак, Lavant Darman Kortan /Лавант Дарман Кортан/-момче-род. на ***г, Шангал, Ирак, Samar Azad Ezdi /Самар Азад Езди/-момче-род.на ***г., Шангал, Ирак, Vina Azad Ezdi /Вина Азад Езди/-момиче-род.на ***г.,Шангал, Ирак, Alina Azad Ezdi /Алина Азад Езди/-момиче-род.на ***г., Шангал, Ирак, Hidaiat Ezdin Heuel /Хидаиат Ездин Хеуел/-момиче-род.на ***г., Шангал, Ирак - ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. AMIR SHAMO /АМИР ШАМО/ - мъж- род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 2. SUHAB SHAMO /СУХАБ ШАМО/- момиче-род. на ***год. , Шангал, Република Ирак; 3. Nazer Mustafa Maazur /Назер Мустафа Маазур/-мъж-род.на ***г.,Шангал, Република Ирак; 4.Sharif Hadar Haled /Шариф Хадар Халед/-мъж-род.на ***г.,Шангал, Република Ирак; 5. Halil Shamo Suleiman /Халил Шамо Сулейман/-мъж-род.на ***г.,Шангал, Република Ирак; 6.Aras Sharif Hadar /Арас Шариф Хадар/- мъж-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 7.Azad Ezdi Heuel /Азад Езди Хеуел/-мъж-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 8.Shiar Hadji Alo /Шиар Хаджи Ало/-мъж-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 9.Mohamed Rashid Ali /Мохамед Рашид Али/-мъж-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 10.Sazgar Ali Hadar /Сазгар Али Хадар/-жена-род. на ***г., Шангал, Република Ирак; 11. Sivan Bibo Heuel /Сиван Бибо Хеуел/-момче-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 12. Samir Bibo Heuel /Самир Бибо Хеуел/-момче-род.на ***г, Шангал, Република Ирак; 13. Seve Ilias Darwish /Севе Илиас Дарвиш/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 14. Haled Halil Shamo /Халед Халил Шамо/ -момче-род на 01.01.1999г., Шангал, Република Ирак; 15. Dalal Halil Shamo /Далал Халил Шамо/- момиче-род. на ***г., Шангал, Република Ирак; 16. Bahiza Halil Shamo /Бахиза Халил Шамо/- момиче-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 17. Njwa Halil Shamo /Нажуа Халил Шамо/- момиче-род. на ***г. Шангал, Република Ирак; 18. Djazia Halil Shamo /Джазиа Халил Шамо/-момиче- род. на ***г. Шангал, Република Ирак; 19. Daldar Halil Shamo /Далдар Халил Шамо/- момче-род. на ***г., Шангал, Република Ирак; 20.Manar Bibo Heyel /Манар Бибо Хеуел/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 21.Mariam Navahash Sabri /Мариам Навхаш Сабри/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 22. Azra Navhash Sabri /Азра Навхаш Сабри/-момиче-род.на ***г. Шангал, Република Ирак; 23. Humri Hadar Ilias /Хумри Хадар Илиас/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Република Ирак; 24. Laila Darman Kortan /Лайла Дарман Кортан/-момиче-род.на ***г,Шангал, Република Ирак; 25. Diar Darman Kortan /Диар Дарман Кортан/-момче-род.на ***г.,Шангал, Република Ирак; 26. Karman Darman Kortan /Карман Дарман Кортан/-момче-род. на ***г., Шангал, Република Ирак; 27. Dahuash Darman Kortan /Дахуаш Дарман Кортан/-момче-род. на ***г. Шангал, Република Ирак; 28. Lavant Darman Kortan /Лавант Дарман Кортан/-момче-род. на ***г, Шангал, Република Ирак; 29. Bushra Darman Kortan /Бушра Дарман Кортан/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 30. Baran Djandi Naaman /Баран Джанди Нааман/-жена-род.на ***г. ., Шангал, Република Ирак; 31. Nuhad Bibo Heuel /Нухад Бибо Хеуел/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 32. Samar Azad Ezdi /Самар Азад Езди/-момче-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 33. Vina Azad Ezdi /Вина Азад Езди/-момиче-род.на ***г.,Шангал, Република Ирак; 34. Alina Azad Ezdi /Алина Азад Езди/-момиче-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 35. Nadia Hadji Alo /Надиа Хаджи Ало/-жена-род.на 01.011994г., Шангал, Република Ирак; 36. Shamal Halan Ido /Шамал Халан Идо/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 37. Hidaiat Ezdin Heuel /Хидаиат Ездин Хеуел/-момиче-род.на ***г., Шангал, Република Ирак, без документи за самоличност, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Бродилово, общ. Царево Бургаска обл. към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „ФОРД”, модел „Транзит” с рег№KS54LNX с № на рамата WF0VXXBDFVT14485, и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.Ц.С., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ТРИ ГОДИНИ с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства – всички на съхранение в РУП Царево: 1. Товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит” с рег№ KS54 LNX с № на рамата WF0VXXBDFVT14485 собственост на MICHAEL RICH. 2. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил марка „ФОРД”, модел „Транзит” с рег№ KS54 LNX с № на рамата WF0VXXBDFVT14485 собственост на MICHAEL RICH. 3. Полица застраховка Гражданска отговорност BG 02116000481924 застрахован Иво Вълчов Йорданов от гр. Видин ул. „Пейо Яворов” № 9. 4. Контактен ключ за товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит” с рег№ KS54 LNX с № на р
З.Ц.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №161/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия З.Ц.С., ЕГН ********** – роден на *** ***, български гражданин, българин, образование – средно специално, безработен, професия – секционен майстор в текстилното производство, женен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият З.Ц.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 18.02.2016 год. в около 08.00 часа от землището на с. Бродилово, община Царево, Бургаска обл., местността „Калинча”, по четвъртокласен общински път от с. Бродилово – гр. Царево и по второкласен път П-99, в посока гр. Царево - гр. Бургас, в района на КПП „Караагач” с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 37 /тридесет и седем/ лица, между които и 15 /петнадесет/ лица Sivan Bibo Heuel /Сиван Бибо Хеуел/-момче-род.на ***г., Шангал, Ирак, Dalal Halil Shamo /Далал Халил Шамо/- момиче-род. на ***г., Шангал, Ирак, Bahiza Halil Shamo /Бахиза Халил Шамо/- момиче-род.на ***г., Шангал, Ирак, Njwa Halil Shamo /Нажуа Халил Шамо/- момиче-род. на ***г. Шангал, Ирак, Djazia Halil Shamo /Джазиа Халил Шамо/-момиче- род. на ***г. Шангал, Ирак, Daldar Halil Shamo /Далдар Халил Шамо/- момче-род. на ***г., Шангал, Ирак, Laila Darman Kortan /Лайла Дарман Кортан/-момиче-род.на ***г,Шангал, Ирак, Diar Darman Kortan /Диар Дарман Кортан/-момче-род.на ***г.,Шангал, Ирак, Karman Darman Kortan /Карман Дарман Кортан/-момче-род. на ***г., Шангал, Ирак, Dahuash Darman Kortan /Дахуаш Дарман Кортан/-момче-род. на ***г. Шангал, Ирак, Lavant Darman Kortan /Лавант Дарман Кортан/-момче-род. на ***г, Шангал, Ирак, Samar Azad Ezdi /Самар Азад Езди/-момче-род.на ***г., Шангал, Ирак, Vina Azad Ezdi /Вина Азад Езди/-момиче-род.на ***г.,Шангал, Ирак, Alina Azad Ezdi /Алина Азад Езди/-момиче-род.на ***г., Шангал, Ирак, Hidaiat Ezdin Heuel /Хидаиат Ездин Хеуел/-момиче-род.на ***г., Шангал, Ирак - ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. AMIR SHAMO /АМИР ШАМО/ - мъж- род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 2. SUHAB SHAMO /СУХАБ ШАМО/- момиче-род. на ***год. , Шангал, Република Ирак; 3. Nazer Mustafa Maazur /Назер Мустафа Маазур/-мъж-род.на ***г.,Шангал, Република Ирак; 4.Sharif Hadar Haled /Шариф Хадар Халед/-мъж-род.на ***г.,Шангал, Република Ирак; 5. Halil Shamo Suleiman /Халил Шамо Сулейман/-мъж-род.на ***г.,Шангал, Република Ирак; 6.Aras Sharif Hadar /Арас Шариф Хадар/- мъж-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 7.Azad Ezdi Heuel /Азад Езди Хеуел/-мъж-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 8.Shiar Hadji Alo /Шиар Хаджи Ало/-мъж-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 9.Mohamed Rashid Ali /Мохамед Рашид Али/-мъж-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 10.Sazgar Ali Hadar /Сазгар Али Хадар/-жена-род. на ***г., Шангал, Република Ирак; 11. Sivan Bibo Heuel /Сиван Бибо Хеуел/-момче-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 12. Samir Bibo Heuel /Самир Бибо Хеуел/-момче-род.на ***г, Шангал, Република Ирак; 13. Seve Ilias Darwish /Севе Илиас Дарвиш/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 14. Haled Halil Shamo /Халед Халил Шамо/ -момче-род на 01.01.1999г., Шангал, Република Ирак; 15. Dalal Halil Shamo /Далал Халил Шамо/- момиче-род. на ***г., Шангал, Република Ирак; 16. Bahiza Halil Shamo /Бахиза Халил Шамо/- момиче-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 17. Njwa Halil Shamo /Нажуа Халил Шамо/- момиче-род. на ***г. Шангал, Република Ирак; 18. Djazia Halil Shamo /Джазиа Халил Шамо/-момиче- род. на ***г. Шангал, Република Ирак; 19. Daldar Halil Shamo /Далдар Халил Шамо/- момче-род. на ***г., Шангал, Република Ирак; 20.Manar Bibo Heyel /Манар Бибо Хеуел/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 21.Mariam Navahash Sabri /Мариам Навхаш Сабри/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 22. Azra Navhash Sabri /Азра Навхаш Сабри/-момиче-род.на ***г. Шангал, Република Ирак; 23. Humri Hadar Ilias /Хумри Хадар Илиас/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Република Ирак; 24. Laila Darman Kortan /Лайла Дарман Кортан/-момиче-род.на ***г,Шангал, Република Ирак; 25. Diar Darman Kortan /Диар Дарман Кортан/-момче-род.на ***г.,Шангал, Република Ирак; 26. Karman Darman Kortan /Карман Дарман Кортан/-момче-род. на ***г., Шангал, Република Ирак; 27. Dahuash Darman Kortan /Дахуаш Дарман Кортан/-момче-род. на ***г. Шангал, Република Ирак; 28. Lavant Darman Kortan /Лавант Дарман Кортан/-момче-род. на ***г, Шангал, Република Ирак; 29. Bushra Darman Kortan /Бушра Дарман Кортан/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 30. Baran Djandi Naaman /Баран Джанди Нааман/-жена-род.на ***г. ., Шангал, Република Ирак; 31. Nuhad Bibo Heuel /Нухад Бибо Хеуел/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 32. Samar Azad Ezdi /Самар Азад Езди/-момче-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 33. Vina Azad Ezdi /Вина Азад Езди/-момиче-род.на ***г.,Шангал, Република Ирак; 34. Alina Azad Ezdi /Алина Азад Езди/-момиче-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 35. Nadia Hadji Alo /Надиа Хаджи Ало/-жена-род.на 01.011994г., Шангал, Република Ирак; 36. Shamal Halan Ido /Шамал Халан Идо/-жена-род.на ***г., Шангал, Република Ирак; 37. Hidaiat Ezdin Heuel /Хидаиат Ездин Хеуел/-момиче-род.на ***г., Шангал, Република Ирак, без документи за самоличност, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Бродилово, общ. Царево Бургаска обл. към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „ФОРД”, модел „Транзит” с рег№KS54LNX с № на рамата WF0VXXBDFVT14485, и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия З.Ц.С., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ТРИ ГОДИНИ с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1 от НК ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства – всички на съхранение в РУП Царево: 1. Товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит” с рег№ KS54 LNX с № на рамата WF0VXXBDFVT14485 собственост на MICHAEL RICH. 2. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил марка „ФОРД”, модел „Транзит” с рег№ KS54 LNX с № на рамата WF0VXXBDFVT14485 собственост на MICHAEL RICH. 3. Полица застраховка Гражданска отговорност BG 02116000481924 застрахован Иво Вълчов Йорданов от гр. Видин ул. „Пейо Яворов” № 9. 4. Контактен ключ за товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит” с рег№ KS54 LNX с № на р
В законна сила от 19.2.2016г.
59 НОХД No 165/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.М.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 22.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №75//2016 г. – по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.М.М., ЕГН **********, притежаващ л.к. № 645695131, издадена на 25.02.2015г. от ОД МВР – Монтана, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан и неговия защитник адв.Б.П., съгласно което подсъдимият И.М.М., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 18.02.2016 г. за времето от 00.00 до 10.00 часа в с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната на отговорност ГОДГ – 01 към ГПУ Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал 25 /двадесет и пет/ лица, чужди граждани, от които 16 /шестнадесет/ лица - Ивида Халед Морад, Харикар Халед Морад, Малак Халед Морад, Сандарела Назар Морад, Делвин Аиуб Рашид, Анас Зияд Рашид, Ренас Зияд Рашид, Солеиман Зияд Рашид, Соруд Фархан Рамазан, Лулав Фархан Рамазан, Делдар Фархан Рамазан, Саман Фархан Рамазан, Берлин Геидар Хаджи, Селван Геидар Хаджи, Евлин Геидар Хаджи и Раян Геидар Хаджи ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. Khaled Morad Rashoo /Халед Морад Рашу/, мъж , роден на ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 2. Viyan Khanoo Khodeida /Виян Хану Ходеида/, жена, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 3. Ivida Khaled Morad / Ивида Халед Морад /, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 4. Harikar Khaled Morad / Харикар Халед Морад /, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 5. Malak Khaled Morad / Малак Халед Морад /, жена-момиче, родена на ***г, в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 6. Chiman Kameran Haji / Чиман Камеран Хаджи /, жена, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 7. Firas Nazar Morad /Фирас Назар Морад/, мъж-момче, роден на ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 8. Sandarela Nazar Morad /Сандарела Назар Морад /, жена - момиче, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 9. Ziyad Rashid Esmail /Зияд Рашид Есмаил/, мъж, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 10. Delvin Ayoub Rashid / Делвин Аиуб Рашид/, жена-момиче, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 11. Shilan Mohammad Saleh / Шилан Мохамад Салех/, жена, родена на *** г в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 12. Anas Ziyad Rashid /Анас Зияд Рашид/, мъж-момче, роден на ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 13. Renas Ziyad Rashid /Ренас Зияд Рашид/, мъж-момче, роден на ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 14. Soleiman Ziyad Rashid /Солеиман Зияд Рашид/, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 15. Farhan Ramazan Soleiman /Фархан Рамазан Солеиман/, мъж, роден на *** в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 16. Haibat Mohammad Hassan /Хаибат Мохамад Хасан/, жена, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 17. Sorood Farhan Ramazan / Соруд Фархан Рамазан/, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, 18. Loolav Farhan Ramazan / Лулав Фархан Рамазан /, жена-момиче, родена на *** г. в гр. Мусул; 19. Deldar Farhan Ramazan /Делдар Фархан Рамазан /, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 20. Saman Farhan Ramazan /Саман Фархан Рамазан /, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 21. Entesar Mashoor Mirza /Ентесар Машур Мирза/, жена, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 22. Berlin Gheidar Haji /Берлин Геидар Хаджи /жена-момиче, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 23. Selvan Gheidar Haji /Селван Геидар Хаджи/, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 24. Evlin Gheidar Haji /Евлин Геидар Хаджи /жена-момиче, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 25. Rayan Gheidar Haji /Раян Геидар Хаджи /мъж-момче, роден ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Ситроен”, модел “Джъмпер”, със държавен контролен номер: ЕН 5034 ВС, собственост на Цветомир Ванев Борисов, ЕГН ********** *** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.М.М., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.М., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 160 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства, както следва: 1. Товарен автомобил марка „Ситроен”, модел “Джъмпер”, със държавен контролен номер: ЕН 5034 ВС, собственост на Цветомир Ванев Борисов, ЕГН ********** ***, предоставен доброволно на подс. И.М.М., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване, ведно с контактен ключ за товарен автомобил марка „Ситроен”, модел “Джъмпер”, със държавен контролен номер: ЕН 5034 ВС, и намиращи се на съхранение в ГПУ Малко Търново, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата на основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК. 2. Мобилен телефон черен на цвят марка Нокия, мобилен телефон бял на цвят марка Нокия, три броя ключове и ключодържател с фенерче, намиращи се на съхранение в ГПУ Малко Търново, на осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
И.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство №75//2016 г. – по описа на ГПУ – Малко Търново, между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов, подсъдимия И.М.М., ЕГН **********, притежаващ л.к. № 645695131, издадена на 25.02.2015г. от ОД МВР – Монтана, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан и неговия защитник адв.Б.П., съгласно което подсъдимият И.М.М., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 18.02.2016 г. за времето от 00.00 до 10.00 часа в с. Бродилово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната на отговорност ГОДГ – 01 към ГПУ Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал 25 /двадесет и пет/ лица, чужди граждани, от които 16 /шестнадесет/ лица - Ивида Халед Морад, Харикар Халед Морад, Малак Халед Морад, Сандарела Назар Морад, Делвин Аиуб Рашид, Анас Зияд Рашид, Ренас Зияд Рашид, Солеиман Зияд Рашид, Соруд Фархан Рамазан, Лулав Фархан Рамазан, Делдар Фархан Рамазан, Саман Фархан Рамазан, Берлин Геидар Хаджи, Селван Геидар Хаджи, Евлин Геидар Хаджи и Раян Геидар Хаджи ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. Khaled Morad Rashoo /Халед Морад Рашу/, мъж , роден на ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 2. Viyan Khanoo Khodeida /Виян Хану Ходеида/, жена, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 3. Ivida Khaled Morad / Ивида Халед Морад /, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 4. Harikar Khaled Morad / Харикар Халед Морад /, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 5. Malak Khaled Morad / Малак Халед Морад /, жена-момиче, родена на ***г, в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 6. Chiman Kameran Haji / Чиман Камеран Хаджи /, жена, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 7. Firas Nazar Morad /Фирас Назар Морад/, мъж-момче, роден на ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 8. Sandarela Nazar Morad /Сандарела Назар Морад /, жена - момиче, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 9. Ziyad Rashid Esmail /Зияд Рашид Есмаил/, мъж, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 10. Delvin Ayoub Rashid / Делвин Аиуб Рашид/, жена-момиче, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 11. Shilan Mohammad Saleh / Шилан Мохамад Салех/, жена, родена на *** г в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 12. Anas Ziyad Rashid /Анас Зияд Рашид/, мъж-момче, роден на ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 13. Renas Ziyad Rashid /Ренас Зияд Рашид/, мъж-момче, роден на ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 14. Soleiman Ziyad Rashid /Солеиман Зияд Рашид/, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 15. Farhan Ramazan Soleiman /Фархан Рамазан Солеиман/, мъж, роден на *** в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 16. Haibat Mohammad Hassan /Хаибат Мохамад Хасан/, жена, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 17. Sorood Farhan Ramazan / Соруд Фархан Рамазан/, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, 18. Loolav Farhan Ramazan / Лулав Фархан Рамазан /, жена-момиче, родена на *** г. в гр. Мусул; 19. Deldar Farhan Ramazan /Делдар Фархан Рамазан /, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 20. Saman Farhan Ramazan /Саман Фархан Рамазан /, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 21. Entesar Mashoor Mirza /Ентесар Машур Мирза/, жена, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 22. Berlin Gheidar Haji /Берлин Геидар Хаджи /жена-момиче, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 23. Selvan Gheidar Haji /Селван Геидар Хаджи/, мъж-момче, роден на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, 24. Evlin Gheidar Haji /Евлин Геидар Хаджи /жена-момиче, родена на *** г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанка, без документи са самоличност, 25. Rayan Gheidar Haji /Раян Геидар Хаджи /мъж-момче, роден ***г. в гр. Мусул, Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи са самоличност, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15 март 2001 година”, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Ситроен”, модел “Джъмпер”, със държавен контролен номер: ЕН 5034 ВС, собственост на Цветомир Ванев Борисов, ЕГН ********** *** и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.М.М., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.М.М., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 160 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства, както следва: 1. Товарен автомобил марка „Ситроен”, модел “Джъмпер”, със държавен контролен номер: ЕН 5034 ВС, собственост на Цветомир Ванев Борисов, ЕГН ********** ***, предоставен доброволно на подс. И.М.М., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване, ведно с контактен ключ за товарен автомобил марка „Ситроен”, модел “Джъмпер”, със държавен контролен номер: ЕН 5034 ВС, и намиращи се на съхранение в ГПУ Малко Търново, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата на основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК. 2. Мобилен телефон черен на цвят марка Нокия, мобилен телефон бял на цвят марка Нокия, три броя ключове и ключодържател с фенерче, намиращи се на съхранение в ГПУ Малко Търново, на осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
В законна сила от 22.2.2016г.
60 НОХД No 177/2016, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Н.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 25.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №177/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и обвиняемия М.Н.К. - роден на ***г. в гр. София, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, безработен, женен, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият М.Н.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК вр. чл.1, чл.2, т.2, чл.4, т.1 и т.7, чл.11, ал.1, т.1,вр. чл.99, ал.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и вр.чл.28, ал.1, вр. чл.25, ал.1 и ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, а именно за това, че: На 23.07.2015г год. в гр. Приморско, Бургаска обл., в къща находяща се на ул. "Лилия" №18, в сутерен /избено помещение/ държал акцизни стоки, тютюневи изделия, а именно 130 кутии цигари марка "Noname" /“Нонейм“/, всяка с по 20 къса цигари, 80 мм., на стойност за една кутия цигари - 7,50 лв./седем лева и петдесет стотинки/, или всичко на обща стойност 975.00 лева, без бандерол, когато такъв се изисква по закон: Закона за акцизите и данъчните складове, а имено: чл. 1 „Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз.", вр. чл.2: На облагане с акциз подлежат: т.2 „тютюневите изделия", вр.чл.4, т.1 "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2" и чл.4, т.7 „Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка, вр.чл.11, ал.1 „цигари са":, т.1 „годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10; вр.чл.99: „Забраняват се", ал.2, т.2:" държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност;" и по Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно чл.28, ал.1 „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.", вр. чл.25, ал.1 Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване, вр. ал.2: Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз", като случаят не е маловажен. За посоченото престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК вр. чл.1, чл.2, т.2, чл.4, т.1 и т.7, чл.11, ал.1, т.1,вр. чл.99, ал.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и вр.чл.28, ал.1, вр. чл.25, ал.1 и ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, на основание чл. 234, ал. 1 от НК вр. чл.1, чл.2, т.2, чл.4, т.1 и т.7, чл.11, ал.1, т.1,вр. чл.99, ал.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и вр.чл.28, ал.1, вр. чл.25, ал.1 и ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/ и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Н.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага на обвиняемия М.Н.К. по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА обвиняемия М.Н.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 216.24 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: 130 кутии цигари „Noname“ („Нонейм“), всяка с по 20 къса цигари, 80 мм, намиращи се на съхранение в РУМВР-Приморско, на основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б."а" от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата; На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №177/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
М.Н.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №177/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Воруков и обвиняемия М.Н.К. - роден на ***г. в гр. София, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, безработен, женен, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият М.Н.К. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК вр. чл.1, чл.2, т.2, чл.4, т.1 и т.7, чл.11, ал.1, т.1,вр. чл.99, ал.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и вр.чл.28, ал.1, вр. чл.25, ал.1 и ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, а именно за това, че: На 23.07.2015г год. в гр. Приморско, Бургаска обл., в къща находяща се на ул. "Лилия" №18, в сутерен /избено помещение/ държал акцизни стоки, тютюневи изделия, а именно 130 кутии цигари марка "Noname" /“Нонейм“/, всяка с по 20 къса цигари, 80 мм., на стойност за една кутия цигари - 7,50 лв./седем лева и петдесет стотинки/, или всичко на обща стойност 975.00 лева, без бандерол, когато такъв се изисква по закон: Закона за акцизите и данъчните складове, а имено: чл. 1 „Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз.", вр. чл.2: На облагане с акциз подлежат: т.2 „тютюневите изделия", вр.чл.4, т.1 "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2" и чл.4, т.7 „Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка, вр.чл.11, ал.1 „цигари са":, т.1 „годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10; вр.чл.99: „Забраняват се", ал.2, т.2:" държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност;" и по Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно чл.28, ал.1 „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.", вр. чл.25, ал.1 Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване, вр. ал.2: Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз", като случаят не е маловажен. За посоченото престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК вр. чл.1, чл.2, т.2, чл.4, т.1 и т.7, чл.11, ал.1, т.1,вр. чл.99, ал.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и вр.чл.28, ал.1, вр. чл.25, ал.1 и ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, на основание чл. 234, ал. 1 от НК вр. чл.1, чл.2, т.2, чл.4, т.1 и т.7, чл.11, ал.1, т.1,вр. чл.99, ал.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и вр.чл.28, ал.1, вр. чл.25, ал.1 и ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/ и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Н.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага на обвиняемия М.Н.К. по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. ОСЪЖДА обвиняемия М.Н.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 216.24 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Веществените доказателства: 130 кутии цигари „Noname“ („Нонейм“), всяка с по 20 къса цигари, 80 мм, намиращи се на съхранение в РУМВР-Приморско, на основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б."а" от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата; На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №177/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 25.2.2016г.
61 НОХД No 178/2016, I състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО З.М.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 25.2.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №222/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурорът Воруков, подсъдимия З.М.П. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, местн.„Свети Пантелей” №13, български гражданин, образование - основно, ученик в XI клас в гр. Бургас, у-ще „Пеньо Пенев”, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият З.М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.1 от НК, а именно, за това, че за времето от 01.08.2015год. до 16.10.2015год. в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургаска, местност “Свети Пантелей” №13, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст – с непълнолетната Димитринка Йорданова Фанкулева, ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл.191, ал.1 от НК, на осн. чл.191, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия З.М.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да се изпълни, чрез обявяване на споразумението на информационното табло на Кметство - Синеморец.
З.М.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №222/2015г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурорът Воруков, подсъдимия З.М.П. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, местн.„Свети Пантелей” №13, български гражданин, образование - основно, ученик в XI клас в гр. Бургас, у-ще „Пеньо Пенев”, неженен, неосъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият З.М.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.191, ал.1 от НК, а именно, за това, че за времето от 01.08.2015год. до 16.10.2015год. в с.Синеморец, общ.Царево, обл.Бургаска, местност “Свети Пантелей” №13, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст – с непълнолетната Димитринка Йорданова Фанкулева, ЕГН **********. За посоченото престъпление по чл.191, ал.1 от НК, на осн. чл.191, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия З.М.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да се изпълни, чрез обявяване на споразумението на информационното табло на Кметство - Синеморец.
В законна сила от 25.2.2016г.