РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.1.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 153/2012, III състав Делби С.Г.И.,
М.Г.Д.,
Д.Г.Д.,
Р.К.Я.,
К.К.Д.,
З.П.И.,
Д.В.И.,
Е.С.Н.,
К.С.Р.
Л.Г.Л.,
С.Г.Л.,
С.Г.А.,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 12.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №153/2012г. по описа на РС Царево. Връща исковата молба на ищците. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, който за явилите се страни тече от днес, а за Община Приморско от датата на получаване на съобщението за неговото постановяване.
2 Гражданско дело No 88/2014, I състав Облигационни искове М.Б.В. Е.И.Б.,
Я.В.Б.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 4.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 88/2014г. по описа на ЦРС, на основание чл. 233 от ГПК поради отказ от страна на ищцата М.Б.В. с ЕГН:********** със съдебен адрес ***, партер, от предявеният срещу ответниците Е.И.Б. с ЕГН:**********,*** и Я.В.Б. с ЕГН: ********** ***, иск с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД за обявяване на подписаният на 14.10.2002 г., между ищцата и ответниците предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот Определението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му. Препис от определението да се връчи на страните.
3 Гражданско дело No 229/2015, II състав Вещни искове ЕКСТРИЙМ-ИНЖИНЕРИНГ-2002 ООД СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 11.1.2016г.
на основание чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 229/ 2015 год. по описа на Царевския районен съд. ВРЪЩА исковата молба на „Екстрийм - инжинеринг - 2002” ООД, ЕИК 115752305. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.
4 Гражданско дело No 241/2015, I състав Развод и недейств. на брака В.М.Д. Р.Т.И. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 29.1.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен на 01.04.1982г. в с.Крушевец, общ.Созопол, между В.М.Д. с ЕГН ********** ***, и Р.Т.И. с ЕГН ********** *** / с предишно име Наско Цветанов Джамбазов/, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт за сключен граждански брак № 2/ 01.04.1982 г., издаден от длъжностното лице при с.Крушевец, общ.Созопол, без произнасяне по вината за разстройството на брака. След прекратяването на брака съпругата Д. с ЕГН **********, ще възстанови предбрачното си фамилно име „В.М. Иванова”. Съпрузите нямат непълнолетни деца, нямат и семейно жилище, както и придобито по време на брака движимо и недвижимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност, поради което не следва да се извършва делба.Двамата съпрузи няма да си дължат издръжка един на друг. ОСЪЖДА Р.Т.И. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ЦРС, държавна такса за производството в размер на 25.00 лева. Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването ме на страните. След влизане в сила на решението, от внесения по сметка на съда депозит да се изплати адвокатско възнаграждение в размер на 300.00 лева на адв.Р.Д..
5 Гражданско дело No 245/2015, I състав Вещни искове ПИ ЕНД ЕМ ФИКСИНГС АНД ФАСЪНЪРС ХОЛДИНГС ЛТД ИЙСТ САУТ ЕООД,
Б.Д.Л.
Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 4.1.2016г.
на основание чл.118 ал.2 от ГПК вр. чл.649 ал.5 от ТЗ вр. чл.135 от ЗЗД, съдът : О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№245/2015г. пред Царевския районен съд и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски градски съд. Определението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
6 Гражданско дело No 314/2015, II състав Облигационни искове ЕОС МАТРИКС ЕООД К.Р.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.1.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕОС МАТРИКС” ООД, ЕИК 131001375 и К.Р.А. с ЕГН **********, че К.Р.А. с ЕГН **********, дължи на „ЕОС МАТРИКС” ООД, ЕИК 131001375, сумата представляваща усвоен кредитен лимит общо по Договор за издаване на национална кредитна карта РайКАРТ № 0706120141965190 от 12.06.2007 г. и по Договор за издаване на национална кредитна карта РайКАРТ № 0705100135228190 от 10.05.2007 г. в размер на 2150,00 лв. включваща: 860,00 лв. главница, дължими по Договор за издаване на национална кредитна карта РайКАРТ № 0706120141965190 от 12.06.2007 г. частично от оставащо задължение- 1288,45 лв. сумата от 1290,00 лв. главница, дължими по Договор за издаване на национална кредитна карта РайКАРТ № 0705100135228190 от 10.05.2007 г. частично от оставащо задължение- 1987,67 лв. ведно със законната лихва върху общата сума, считано от датата на подаване на Заявлението по чл. 410 от ГПК в съда- 06.03.2015 год. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл. 410 от ГПК, № 147 от 15.07.2015 год. по ч.гр.д. № 249/ 2015 год. по описа на ЦРС. ОСЪЖДА К.Р.А. с ЕГН **********, да заплати на „ЕОС МАТРИКС” ООД, ЕИК 131001375, сумата в размер на 57,00 лева, представляващи направени по настоящото производство разноски. ОСЪЖДА К.Р.А. с ЕГН **********, да заплати на „ЕОС МАТРИКС” ООД, ЕИК 131001375, сумата в размер на 43,00 лева, представляващи направени по ч.гр.д. № 249/ 2015 год. по описа на ЦРС.
7 Гражданско дело No 398/2015, II състав Издръжка Д.Д.Т. Д.Т.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 18.1.2016г.
на основание чл. 129, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 398/ 2015 год. по описа на Царевския районен съд. ВРЪЩА исковата молба на Д.Д.Т., с ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд, гр. Бургас, в едноседмичен срок от съобщаването му.
8 Гражданско дело No 399/2015, II състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ К.П.П. БУЛ ТРАВЕЛ ТУРС ООД Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.1.2016г.
ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, да заплати на К.П.П., с ЕГН **********, следните суми: На основание чл. 220, ал. 1 от КТ- обезщетение за не спазен срок на предизвестие в размер на 431,28 лв., ведно със законната лихва за просроченото плащане на обезщетението, считано от датата на предявяване на исковата молба 05.11.2015 год. до неговото окончателно изплащане; На основание чл. 128, т. 2 от КТ, във вр. с чл. 245, вр. с чл. 270, ал. 2 от КТ, в размер на осем брутни трудови възнаграждения за периода от 01.10.2014г. до 11.06.2015 г. в размер на общо 3522,12 лв., ведно с мораторната лихва за периода от 30.11.2014г. до датата на предявяване на исковата молба 05.11.2015 год. ведно със законната лихва за просроченото плащане на възнаграждението, считано от датата на предявяване на исковата молба 05.11.2015 год. до неговото окончателно изплащане; На основание чл. 124, ал.1 от КТ, във вр. с чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, във вр. с чл. 16 от Наредбата за договаряне на работната заплата - допълнително месечно възнаграждение за продължителна работа /за придобит трудов стаж и професионален опит/ към работната заплата, което се равнява на 0.6 % към основното трудово възнаграждение или за периода от 01.10.2014г. до 11.06.2015г., представляващо допълнително възнаграждение за продълж. работа в размер на общо 585,51 лв., ведно с мораторната лихва върху тази сума, считано от 30.11.2014г. до датата на предявяване на исковата молба 05.11.2015 год. ведно със законната лихва за просроченото плащане на възнаграждението, считано от датата на предявяване на исковата молба 05.11.2015 год. до неговото окончателно изплащане; На основание чл. 224, ал. 1 от КТ - сумите както следва: сумата от 366,25 лв., представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за цялата 2013г.; сумата от 387,92 лева, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за цялата 2014г., както и сумата от 189,47 лв. представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2015г., пропорционално на отработеното време до прекратяване на трудовото правоотношение на 11.06.2015г., ведно със законната лихва за просроченото плащане на обезщетенията, считано от датата на предявяване на исковата молба 05.11.2015 год. до окончателното им изплащане; На основание чл. 225, ал. 1 от КТ- сумата от 164,29 лева, представляваща обезщетение за времето, през което ищеца е останал без работа поради уволнението, считано от 10.06.2015г. до 20.06.2015г. вкл., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на исковата молба 05.11.2015 год. до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, да заплати на К.П.П., с ЕГН **********, сумата от 587,00 лева, за направени по делото разноски. ОСЪЖДА „Бул Травел Турс” ООД, ЕИК 102692979, да заплати в полза на държавата, по сметка на РС- Царево, сумата от 340,88 лева, държавна такса за производството.
9 Гражданско дело No 444/2015, II състав Изменение на издръжка А.Д.С.,
И.Д.С.
Д.П.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 5.1.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между А.Д.С., ЕГН ********** и И.Д.С., ЕГН **********, представлявани от тяхната майка и законен представител А.И.И., ЕГН **********, тримата чрез адв.Р.Д. и Д.П.С. ЕГН **********, чрез адв.Скулиев, съгласно условията на която Д.П.С. ще заплаща месечна издръжка на децата си А.Д.С., ЕГН ********** и И.Д.С., ЕГН ********** в размер на по 120.00лв. месечно за всяко едно от тях, начиная от 05.01.2016г. и за напред, платима от първо до десето число на всеки месец, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане, до настъпване на законни промени за изменяване или прекратяване на издръжката. Ищецът не претендира издръжка за минало време. Разноските по делото остават за всяка една от страните така, както са направени. Държавната такса за производството е в тежест на ответника. ОСЪЖДА Д.П.С. да заплати по сметка на РС Царево сумата в размер на 172.80 лева, представляващи държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и сумата от 50 лева държавна такса за производството. Съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и н
10 Гражданско дело No 6/2016, II състав Развод по взаимно съгласие А.Ц.Т.,
Б.С.Т.
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.1.2016г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.Ц.Т., ЕГН ********** и Б.С.Т., ЕГН **********, сключен на 13.01.2007 г. в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за сключен граждански брак № 0001/ 13.01.2007 г. издадено от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Царево, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което: 1. Относно упражняването на родителските права: по време на брака няма родени деца. 2. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, ул. „Г. Кондолов“ № 2, ще се ползва занапред от съпругата А.Ц.Т., ЕГН **********. 3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: 3.1. По време на брака същите не са придобивали недвижимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност. 3.2. Относно движимото имущество, придобито по време на брака: 3.2.1. Движимите вещи, представляващи съпружеска имуществена общност, придобити по време на брака, страните са поделили доброволно и извънсъдебно. 3.2.2. Придобития по време на брака л.а. марка „Рено“, модел „Лагуна“, ДКН А1823ВА, след прекратяване на брака остава в обикновена съсобственост между съпрузите, при равни дялове. 4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка. 5. След прекратяване на брака, съпругата А.Ц.Т., ЕГН **********, ще продължи да носи брачното си фамилно име „Т.". 6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.
В законна сила от 14.1.2016г.
11 Гражданско дело No 26/2016, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци П.К.Н. БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 28.1.2016г.
Изпраща делото на ОС Бургас за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото, поради невъзможност в РС Царево да се образува съдебен състав
12 АНД No 774/2015, II състав По ЗД по пътищата И.Д.Д. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.1.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 14-4635-000322 от 08.10.2014 год. на Началник РУ, гр. Приморско, с което на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. второ от ЗДвП, на И.Д.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лв. за нарушение на чл. 137е от ЗДвП и на основание Наредба N І-2539 на МВР му се отнемат общо 6 контролни точки и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. второ от ЗДвП, на И.Д.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
13 ЧНД No 780/2015, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.И.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 8.1.2016г.
Съдът като изслуша становищата на страните намери следното: Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1 от НПК, когато следва да бъде определено общо наказание за няколко присъди, компетентен да се произнесе за определяне на общо наказание е съдът, който е постановил последната влязла в сила присъда. В случая, видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, това е Районен съд гр.Несебър, чиято присъда по НОХД №685/2014г. е влязла в сила на 06.11.2015г. Предвид горното съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА пред Царевския районен съд производството по НЧД №780 от 2015г. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр.Несебър. Определението подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок от днес пред Окръжен съд Бургас.
14 АНД No 806/2015, II състав По ЗД по пътищата И.В.Я. НАЧАЛНИКА НА РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.1.2016г.
НП-измененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0302-000157 от 29.07.2015 год. на Началника на РУ- Царево, с което на И.В.Я., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 10 контролни точки, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 и 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, в ЧАСТТА му, в която на И.В.Я., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 10 контролни точки, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление № 15-0302-000157 от 29.07.2015 год. на Началника на РУ- Царево, в останалата му част.
15 НЧХД No 828/2015, II състав НЧХД И.Н.Ц. Н.С.Н.,
Х.И.Ц.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 25.1.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок, считано от днес пред БОС.
16 НЧХД No 871/2015, I състав НЧХД Р.Й.Б. Р.С.Н. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Присъда от 7.1.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Р.С.Н. – ЕГН **********, родена на ***г***.Кюстендил, живуща ***, български гражданин, неосъждана, за ВИНОВНА в това, че на 15.09.2015г. в около 07.30 – 08.00 часа сутринта пред хотел „Жерави” в гр.Приморско, обл. Бургаска, причинила на Р.Й.Б., ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в драскотини и кръвонасядане в областта на шията - престъпление по чл.130, ал.2 от НК, и Я ОСЪЖДА на основание чл.130, ал.2, вр. чл.54 от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като Я ОПРАВДАВА по обвинението за по-тежко квалифицирания състав на престъплението по чл.130, ал.1 от НК. ПРИЗНАВА подсъдимата Р.С.Н. – ЕГН **********, родена на ***г***.Кюстендил, живуща ***, български гражданин, неосъждана за ВИНОВНА в това, че на 15.09.2015г. в около 07.30 – 08.00 часа сутринта пред хотел „Жерави” в гр.Приморско, обл. Бургаска, в присъствието на Р.Й.Б., ЕГН **********, отправила публично обидни думи: „курво такава” – престъпление по чл.146, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.146, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 1000 лева. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на Р.С.Н. едно общо наказание измежду наказанията определени с настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА подсъдимата Р.С.Н. със снета по делото самоличност, да заплати Р.Й.Б., ЕГН **********, сумата от 150.00лв. /сто и петдесет лева/, представляващи обезщетение за претърпени от деянието неимуществени вреди за лека телесна повреда, изразяваща се в болки като отхвърля гражданския иск в останалата му част до претендирания размер от 2000.00(две хиляди) лв. за претърпени от деянието страдания, уплаха и страх, че може да се повтори, безсъние, като неоснователен. ОСЪЖДА подсъдимата Р.С.Н. със снета по делото самоличност, да заплати Р.Й.Б., ЕГН **********, сумата от 100 лева, представляващи неимуществени вреди за обида чрез грубо отношение унизяващо честта и достойнството като й казала: „курво такава”, като отхвърля гражданския иск в останалата му част до претендирания размер от 1000 лева. ОСЪЖДА Р.С.Н. със снета по делото самоличност, да заплати Р.Й.Б., ЕГН **********, сумата в размер общо на 262 лева за направените разноски по делото, от които 250 лева за адвокатско възнаграждение и 12 лева държавна такса. ОСЪЖДА Р.С.Н. да заплати 10.00 лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск по сметка на РС Царево.
Р.С.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимата Р.С.Н. – ЕГН **********, родена на ***г***.Кюстендил, живуща ***, български гражданин, неосъждана, за ВИНОВНА в това, че на 15.09.2015г. в около 07.30 – 08.00 часа сутринта пред хотел „Жерави” в гр.Приморско, обл. Бургаска, причинила на Р.Й.Б., ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в драскотини и кръвонасядане в областта на шията - престъпление по чл.130, ал.2 от НК, и Я ОСЪЖДА на основание чл.130, ал.2, вр. чл.54 от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като Я ОПРАВДАВА по обвинението за по-тежко квалифицирания състав на престъплението по чл.130, ал.1 от НК. ПРИЗНАВА подсъдимата Р.С.Н. – ЕГН **********, родена на ***г***.Кюстендил, живуща ***, български гражданин, неосъждана за ВИНОВНА в това, че на 15.09.2015г. в около 07.30 – 08.00 часа сутринта пред хотел „Жерави” в гр.Приморско, обл. Бургаска, в присъствието на Р.Й.Б., ЕГН **********, отправила публично обидни думи: „курво такава” – престъпление по чл.146, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.146, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 1000 лева. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на Р.С.Н. едно общо наказание измежду наказанията определени с настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА подсъдимата Р.С.Н. със снета по делото самоличност, да заплати Р.Й.Б., ЕГН **********, сумата от 150.00лв. /сто и петдесет лева/, представляващи обезщетение за претърпени от деянието неимуществени вреди за лека телесна повреда, изразяваща се в болки като отхвърля гражданския иск в останалата му част до претендирания размер от 2000.00(две хиляди) лв. за претърпени от деянието страдания, уплаха и страх, че може да се повтори, безсъние, като неоснователен. ОСЪЖДА подсъдимата Р.С.Н. със снета по делото самоличност, да заплати Р.Й.Б., ЕГН **********, сумата от 100 лева, представляващи неимуществени вреди за обида чрез грубо отношение унизяващо честта и достойнството като й казала: „курво такава”, като отхвърля гражданския иск в останалата му част до претендирания размер от 1000 лева. ОСЪЖДА Р.С.Н. със снета по делото самоличност, да заплати Р.Й.Б., ЕГН **********, сумата в размер общо на 262 лева за направените разноски по делото, от които 250 лева за адвокатско възнаграждение и 12 лева държавна такса. ОСЪЖДА Р.С.Н. да заплати 10.00 лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск по сметка на РС Царево.
Мотиви от 8.1.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 23.1.2016г.
17 АНД No 884/2015, II състав Административни дела ЕТ Г.-М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.1.2016г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-000562 от 26.10.2015 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за извършеното нарушение НАЛАГА на ЕТ „Греки- Мирослав Митев“ ЕИК 147227582, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.
18 НОХД No 898/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Х.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №4635 ЗМ-41/2015г. по описа на РУ - Приморско между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М.Х.М. - ЕГН **********, род. на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият М.Х.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че: На 12.06.2011 г. около 12.40 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Ропотамо”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел, модел Зафира с per. № X 3875 ВР, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления № № 227/17.03.2010 г., влязло в сила на 24.02.2011 г. на Началник РУМВР — Харманли, НП № 4090/17.12.2010 г., влязло в сила на 24.02.2011г. на Началник група ПП ОДМВР - Хасково и НП № 363/11.02.2011 г., влязло в сила на 03.03.2011 г. на Началник група ПП ОДМВР - Хасково за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.Х.М., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
М.Х.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №4635 ЗМ-41/2015г. по описа на РУ - Приморско между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М.Х.М. - ЕГН **********, род. на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което подсъдимият М.Х.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че: На 12.06.2011 г. около 12.40 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Ропотамо”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел, модел Зафира с per. № X 3875 ВР, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателни постановления № № 227/17.03.2010 г., влязло в сила на 24.02.2011 г. на Началник РУМВР — Харманли, НП № 4090/17.12.2010 г., влязло в сила на 24.02.2011г. на Началник група ПП ОДМВР - Хасково и НП № 363/11.02.2011 г., влязло в сила на 03.03.2011 г. на Началник група ПП ОДМВР - Хасково за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия М.Х.М., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
В законна сила от 7.1.2016г.
19 НОХД No 905/2015, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.П.И. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №905/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М.П.И. – роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, образование - няма, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият М.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 НК, а именно, че в периода началото на месец март 2015 год. – 01.04.2015 год. в гр. Ахтопол, общ. Царево, Бургаска обл., ул. “Смокиня” № 22, сам осъществил неправомерно присъединяване посредством маркуч с диаметър 1/2 цола към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас с МОЛ св. Банко Димитров Димитров, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода. За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА подсъдимият М.П.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.234в, ал.1 от НК, а именно глоба.
М.П.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №905/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия М.П.И. – роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, образование - няма, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което подсъдимият М.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 НК, а именно, че в периода началото на месец март 2015 год. – 01.04.2015 год. в гр. Ахтопол, общ. Царево, Бургаска обл., ул. “Смокиня” № 22, сам осъществил неправомерно присъединяване посредством маркуч с диаметър 1/2 цола към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас с МОЛ св. Банко Димитров Димитров, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода. За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА подсъдимият М.П.И., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.234в, ал.1 от НК, а именно глоба.
В законна сила от 15.1.2016г.
20 АНД No 913/2015, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.1.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление, № 1353 от 29.09.2015 год. на Директор на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на „Приморско Клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176, на основание чл. 185, ал. 1 от Закон за данък върху добавенaта стойност, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 118, ал. 1 ат ДККС, вр. чл. 59в от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ.
21 НОХД No 915/2015, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Н.М. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 15.1.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Н.М. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 30.06.2015г. в гр.Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект - магазин, намиращ се на ул. „Лазурен бряг” №8, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявани от юридически представител „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.07.2015г. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД - Велизар Драгомиров Соколов, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 35 бр. къси панталони тип клин марка Адидас на стойност 1890.00 лева, 8 бр. потури 7/8 марка Адидас на стойност 468.00 лева, 1 бр. мъжко долнище марка Адидас на стойност 84.00 лева, 1 бр. комплект анцунг марка Адидас на стойност 134.00 лева, 1 бр. дамско долнище марка Адидас на стойност 79.00 лева, 16 бр. мъжки тениски марка Адидас на стойност 864.00 лева, 10 бр. дамски тениски марка Адидас на стойност 470.00 лева, 7 бр. къси шорти марка Адидас на стойност 273.00 лева, 17 бр.мъжки потници марка Адидас на стойност 858.50 лева, 2 бр. комплект дамски анцузи марка Адидас на стойност 229.00 лева и 1 бр. къси панталони марка Адидас на стойност 54.50 лева, всичко на обща стойност 5404.00 лева, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.2 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства - 35 бр. къси панталони тип клин марка Адидас, 8 бр. потури 7/8 марка Адидас, 1 бр. мъжко долнище марка Адидас, 1 бр. комплект анцунг марка Адидас, 1 бр. дамско долнище марка Адидас, 16 бр. мъжки тениски марка Адидас, 10 бр. дамски тениски марка Адидас, 7 бр. къси шорти марка Адидас, 17 бр. мъжки потници марка Адидас, 2 бр. комплект дамски анцузи марка Адидас, 1 бр. къси панталони марка Адидас - намиращи се на съхранение в РУП – Приморско, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско, които ги съхраняват.
М.Н.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Н.М. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 30.06.2015г. в гр.Приморско, обл. Бургаска, в търговски обект - магазин, намиращ се на ул. „Лазурен бряг” №8, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявани от юридически представител „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София с ЕИК 131289468, с пълномощник В.С.С., упълномощена с пълномощно от 20.07.2015г. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД - Велизар Драгомиров Соколов, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 35 бр. къси панталони тип клин марка Адидас на стойност 1890.00 лева, 8 бр. потури 7/8 марка Адидас на стойност 468.00 лева, 1 бр. мъжко долнище марка Адидас на стойност 84.00 лева, 1 бр. комплект анцунг марка Адидас на стойност 134.00 лева, 1 бр. дамско долнище марка Адидас на стойност 79.00 лева, 16 бр. мъжки тениски марка Адидас на стойност 864.00 лева, 10 бр. дамски тениски марка Адидас на стойност 470.00 лева, 7 бр. къси шорти марка Адидас на стойност 273.00 лева, 17 бр.мъжки потници марка Адидас на стойност 858.50 лева, 2 бр. комплект дамски анцузи марка Адидас на стойност 229.00 лева и 1 бр. къси панталони марка Адидас на стойност 54.50 лева, всичко на обща стойност 5404.00 лева, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.2 от НК, а именно глоба.
Мотиви от 27.1.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
22 НОХД No 916/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Б.Г. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 7.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №4635 ЗМ-49/2015г. по описа на РУ - Приморско между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Б.Б.Г. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, безработен, женен, осъждан, представляван от адв.П., съгласно което подсъдимият Б.Б.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че: На 26.08.2011г. около 20.30 ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска, КПП „Пушкаров” в посока с.Ясна поляна, обл.Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф с рег. № ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 4/24.01.2011 г., влязло в сила на 16.02.2011г. на Началник РУМВР – Малко Търново за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Б.Г. - ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 /сто/ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Б.Б.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство №4635 ЗМ-49/2015г. по описа на РУ - Приморско между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Б.Б.Г. - ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, безработен, женен, осъждан, представляван от адв.П., съгласно което подсъдимият Б.Б.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че: На 26.08.2011г. около 20.30 ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска, КПП „Пушкаров” в посока с.Ясна поляна, обл.Бургаска, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф с рег. № ***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 4/24.01.2011 г., влязло в сила на 16.02.2011г. на Началник РУМВР – Малко Търново за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Б.Б.Г. - ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 /сто/ часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 7.1.2016г.
23 АНД No 950/2015, II състав Административни дела ЕТ В.Е.-К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.1.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 20-000315 от 12.08.2014 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за извършеното нарушение НАЛАГА на ЕТ „Василико Експрес- К.К.“ ЕИК 838154448, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.
24 АНД No 968/2015, II състав По ЗД по пътищата И.Е.Л. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.1.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-4635-000142 от 14.07.2014 год. на Началника на РУ- Приморско, с което на И.Е.Л., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 700,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 10 контролни точки, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 и 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, в ЧАСТТА му, в която на Йвайло Е.Л., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 700,00 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца и на основание Наредба I-2539 на МВР, му се отнемат 10 контролни точки, за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-4635-000142 от 14.07.2014 год. на Началника на РУ- Приморско, в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
25 АНД No 969/2015, II състав По ЗД по пътищата К.Л.И. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.1.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 522/07 от 20.08.2007 год. на Началник сектор РУП- Приморско, с което на К.Л.И., ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 179, ал. 2, предл. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100,00 лв. за нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗДвП.
26 АНД No 1023/2015, II състав Административни дела НИДО-С ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СОФИЙСКА ОБЛАСТ"-СОФИЯ Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.1.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-000876 от 20.11.2015 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за извършеното нарушение НАЛАГА на „Нидо-С“ ЕООД, ЕИК 115884470, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част. НП-потвърдено
27 АНД No 5/2016, I състав По ЗД по пътищата И.П.Б. РУП ПРИМОРСКО Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 4.1.2016г.
съдът Р А З П О Р Е Д И : ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по НАХД № 5/2016г. по описа на РС-Царево и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС-Бургас. Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.
28 НОХД No 36/2016, I състав Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Ш. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 11.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №6/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия А.Ш. (Azad Sharif) - мъж, роден на ***г. в гр.Камишли, Сирийска арабска република, сирийски гражданин, сириец, притежаващ електронен документ за пътуване на Германия №Z09XFF0PZ и електронно разрешително за пребиваване в Германия №Y09X8R4KJ, женен, с начално образование, работи в ресторант в Германия, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Тодор Савов, съгласно условията на което подсъдимият А.Ш. (Azad Sharif) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 09.01.2016г. в около 22.00 часа, в землището на с.Резово, общ.Царево, Бургаска обл., на 9000 метра западно от устието на река Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Ш. (Azad Sharif) на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста / лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в незабавното производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. ОСЪЖДА подсъдимия А.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата от 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №6/2016г. по описа на ГПУ – Малко Търново, постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия А.Ш. (Azad Sharif) - мъж, роден на ***г. в гр.Камишли, Сирийска арабска република, сирийски гражданин, сириец, притежаващ електронен документ за пътуване на Германия №Z09XFF0PZ и електронно разрешително за пребиваване в Германия №Y09X8R4KJ, женен, с начално образование, работи в ресторант в Германия, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Тодор Савов, съгласно условията на което подсъдимият А.Ш. (Azad Sharif) се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, а именно, че на 09.01.2016г. в около 22.00 часа, в землището на с.Резово, общ.Царево, Бургаска обл., на 9000 метра западно от устието на река Резовска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Ш. (Azad Sharif) на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста / лева. На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноските по делото направени в незабавното производство за преводач в размер на 30.00лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. ОСЪЖДА подсъдимия А.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата от 15.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 11.1.2016г.
29 НОХД No 38/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Т.Н.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 12.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №38/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Т.Н.Т., ЕГН: **********, притежаващ л.к. № 645973053, издадена на 12.08.2015 г. от МВР – Стара Загора, постоянен адрес:***,,Трите чучура’’ № 47, вх. А, ет. 2, ап. 25, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Роза Димитрова, съгласно което подсъдимият Т.Н.Т., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК, за това, че: На 10.01.2015 г. в около 03.00 часа от землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл. зоната за отговорност на на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по главен път ІІ-99 в посока с. Синеморец - гр. Царево, в района на къмпинг „Делфин” с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци 23 /двадесет и три/ лица, между които и 5 /пет/ лица HALIL FARHAN/ХАЛИЛ ФАРХАН/ - мъж, роден на *** ***, Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, AHMAD ZIAD /АХМАД ЗИАД/ - мъж, роден на *** ***, Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, DAHAM CUARI/ДАХАМ СУАРИ/ - мъж, роден на *** ***, Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, MUHANAD MUHSEN /МУХАНАД МУХСЕН/ - мъж, роден на *** ***, Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност и NALIN ZIAD /НАЛИН ЗИАД/ - жена, родена на *** ***, Република Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. HANIN AZIZ /ХАНИН АЗИЗ/ - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 2. NALIN ZIAD /НАЛИН ЗИАД/ - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 3. AHMAD ZIAD /АХМАД ЗИАД/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 4. LINDA DARWICH /ЛИНДА ДАРВИШ/ - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 5 MARIAM DARVICH /МАРИАМ ДАРВИШ/ - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 6. WIDAD NASER /УИДАД НАСЕР/ - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 7. BASIMA ABDULLAH / БАСИМА АБДУЛЛАХ / - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 8. MOHAMAD REBWAR /МОХАМАД РЕБУАР/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 9. SARHANG RAFAAT /САРХАНГ РАФААТ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 10. SULEIMAN JALIL SULEIMAN /СУЛЕИМАН ДЖАЛИЛ СУЛЕИМАН/ - мъж, роден на ***г***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 11. ZIAD HALAF /ЗИАД ХАЛАФ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 12. SАLEM HODEDA /САЛЕМ ХОДЕДА/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 13. DAKCHIN KARIM /ДАКЧИН КАРИ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 14. CHERZAT ISMAIL /ШЕРЗАТ ИСМАИЛ/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 15. HUSEIN HARO / ХУСЕИН ХАРО/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 16. RANI HODEDA /РАНИ ХОДЕДА/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 17. ZEBAR HALAF /ЗЕБАР ХАЛАФ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 18. AZAD SHARIF /АЗАД ШАРИФ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Сирия, сирийски гражданин, сириец, притежаващ електронен документ за пътуване на Германия № Z09XFF0PZ и електронно разрешително за пребиваване в Германия № Y09X8R4KJ, 19. YSEF OMAR /ЮСЕВ ОМАР/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 20. HALIL FARHAN/ХАЛИЛ ФАРХАН/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 21. DAHAM CUARI/ДАХАМ СУАРИ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 22. MUHANAD MUHSEN /МУХАНАД МУХСЕН/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 23. RABII ISA /РАБИИ ИСА / - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл. към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил „Мерцедес 310Д Спринтер”, със държавен контролен номер СТ 7405 ВА, собственост на ДИЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ, ЕГН: **********,***,,Казански’’ бл. 31, вх. В, ет. 3, ап. 8 и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК, на основание по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Н.Т., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимият Т.Н.Т., ЕГН: ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК считано от 10.01.2016 г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
Т.Н.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №38/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Т.Н.Т., ЕГН: **********, притежаващ л.к. № 645973053, издадена на 12.08.2015 г. от МВР – Стара Загора, постоянен адрес:***,,Трите чучура’’ № 47, вх. А, ет. 2, ап. 25, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Роза Димитрова, съгласно което подсъдимият Т.Н.Т., ЕГН: **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК, за това, че: На 10.01.2015 г. в около 03.00 часа от землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл. зоната за отговорност на на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново и по главен път ІІ-99 в посока с. Синеморец - гр. Царево, в района на къмпинг „Делфин” с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци 23 /двадесет и три/ лица, между които и 5 /пет/ лица HALIL FARHAN/ХАЛИЛ ФАРХАН/ - мъж, роден на *** ***, Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, AHMAD ZIAD /АХМАД ЗИАД/ - мъж, роден на *** ***, Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, DAHAM CUARI/ДАХАМ СУАРИ/ - мъж, роден на *** ***, Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, MUHANAD MUHSEN /МУХАНАД МУХСЕН/ - мъж, роден на *** ***, Република Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност и NALIN ZIAD /НАЛИН ЗИАД/ - жена, родена на *** ***, Република Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: 1. HANIN AZIZ /ХАНИН АЗИЗ/ - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 2. NALIN ZIAD /НАЛИН ЗИАД/ - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 3. AHMAD ZIAD /АХМАД ЗИАД/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 4. LINDA DARWICH /ЛИНДА ДАРВИШ/ - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 5 MARIAM DARVICH /МАРИАМ ДАРВИШ/ - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 6. WIDAD NASER /УИДАД НАСЕР/ - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 7. BASIMA ABDULLAH / БАСИМА АБДУЛЛАХ / - жена, родена на *** ***, Р.Ирак, иракска гражданка, иракчанка, без документи за самоличност, 8. MOHAMAD REBWAR /МОХАМАД РЕБУАР/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 9. SARHANG RAFAAT /САРХАНГ РАФААТ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 10. SULEIMAN JALIL SULEIMAN /СУЛЕИМАН ДЖАЛИЛ СУЛЕИМАН/ - мъж, роден на ***г***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 11. ZIAD HALAF /ЗИАД ХАЛАФ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 12. SАLEM HODEDA /САЛЕМ ХОДЕДА/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 13. DAKCHIN KARIM /ДАКЧИН КАРИ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 14. CHERZAT ISMAIL /ШЕРЗАТ ИСМАИЛ/ - мъж, роден на *** ***, Р. Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 15. HUSEIN HARO / ХУСЕИН ХАРО/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 16. RANI HODEDA /РАНИ ХОДЕДА/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 17. ZEBAR HALAF /ЗЕБАР ХАЛАФ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 18. AZAD SHARIF /АЗАД ШАРИФ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Сирия, сирийски гражданин, сириец, притежаващ електронен документ за пътуване на Германия № Z09XFF0PZ и електронно разрешително за пребиваване в Германия № Y09X8R4KJ, 19. YSEF OMAR /ЮСЕВ ОМАР/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 20. HALIL FARHAN/ХАЛИЛ ФАРХАН/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 21. DAHAM CUARI/ДАХАМ СУАРИ/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 22. MUHANAD MUHSEN /МУХАНАД МУХСЕН/ - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, 23. RABII ISA /РАБИИ ИСА / - мъж, роден на *** ***, Р.Ирак, иракски гражданин, иракчанин, без документи за самоличност, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, Бургаска обл. към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил „Мерцедес 310Д Спринтер”, със държавен контролен номер СТ 7405 ВА, собственост на ДИЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ, ЕГН: **********,***,,Казански’’ бл. 31, вх. В, ет. 3, ап. 8 и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК, на основание по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Н.Т., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ще бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор. На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА, при изпълнението на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимият Т.Н.Т., ЕГН: ********** е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК считано от 10.01.2016 г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
В законна сила от 12.1.2016г.
30 НОХД No 43/2016, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.В.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия В.В.П. - ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Бургаска, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, образование - основно, безработен, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият В.В.П., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че: На 05.01.2016 год., в около 22:40 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, ул.“Хан Аспарух”, от магазин за хранителни стоки № 11, собственост на ПК “Перла”, ЕИК 102001511 - гр. Царево, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /разбил входната дървена врата на складовото помещение на магазина/, отнел от владението на материално отговорното лице св. Радостина Панайотова Димитрова, ЕГН ********** чужди движими вещи - 10 бр. траен сурово-сушен колбас “Сушеница” на стойност 11.00 лева и 4 бр. траен верено-пушен салам “Веслец” на стойност 6.40 лева, всичко на обща стойност 17.40 лева, собственост на ПК “Перла” - Царево, ЕИК 102001511, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство откраднатите вещи са възстановени. За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.В.П., ЕГН ********** на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства са възстановени на собственика. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на обща стойност 17.40 лева са възстановени. ОСЪЖДА В.В.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС -Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №43/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В.В.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия В.В.П. - ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Бургаска, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, образование - основно, безработен, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият В.В.П., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че: На 05.01.2016 год., в около 22:40 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, ул.“Хан Аспарух”, от магазин за хранителни стоки № 11, собственост на ПК “Перла”, ЕИК 102001511 - гр. Царево, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /разбил входната дървена врата на складовото помещение на магазина/, отнел от владението на материално отговорното лице св. Радостина Панайотова Димитрова, ЕГН ********** чужди движими вещи - 10 бр. траен сурово-сушен колбас “Сушеница” на стойност 11.00 лева и 4 бр. траен верено-пушен салам “Веслец” на стойност 6.40 лева, всичко на обща стойност 17.40 лева, собственост на ПК “Перла” - Царево, ЕИК 102001511, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство откраднатите вещи са възстановени. За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.В.П., ЕГН ********** на наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществените доказателства са възстановени на собственика. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на обща стойност 17.40 лева са възстановени. ОСЪЖДА В.В.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС -Царево сумата в размер на 30.00 лева за разноски по делото. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №43/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 15.1.2016г.
31 НОХД No 45/2016, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Д.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №45/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Д.Д. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият Д.Д.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 09.01.2016г., около 05.05 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, кв. „Василико”, по ул. „Нестинарка” в посока ул. „Одринска Тракия”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Меган”, светлосив металик, с per. № А 1900 КС, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.11 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия Д.Д.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.01.2016г. ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №45/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Д.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №45/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д.Д.Д. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият Д.Д.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 09.01.2016г., около 05.05 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, кв. „Василико”, по ул. „Нестинарка” в посока ул. „Одринска Тракия”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Меган”, светлосив металик, с per. № А 1900 КС, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.11 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.Д., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА обвиняемия Д.Д.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.01.2016г. ОСЪЖДА обвиняемия Д.Д.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Веществени доказателства – няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №45/2016г. по описа на ЦРС. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 15.1.2016г.
32 НОХД No 60/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Г.М. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ-8/2016 г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Воруков, подсъдимия Д.Г.М. - ЕГН: **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, безработен, осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Д.Г.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, а именно, за това, че на 13.01.2016г., около 15.20ч., по пътя гр. Царево – гр. Бургас, в района на КПП – Караагач, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег.№ 850Н417, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление №15-0346-000316 от 09.11.2015 г. на ВПД Началник РУ на МВР - Созопол, влязло в сила на 25.11.2015 г. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.М., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На подс. Д.Г.М. не се налага наказание „лишаване от права“ – право да управлява МПС, поради липса на правоспособност.
Д.Г.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 302 ЗМ-8/2016 г. по описа на РУ – град Царево, между РП Царево, представлявана от прокурор Воруков, подсъдимия Д.Г.М. - ЕГН: **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, безработен, осъждан и неговия защитник адв.Д.Д., съгласно което подсъдимият Д.Г.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, а именно, за това, че на 13.01.2016г., около 15.20ч., по пътя гр. Царево – гр. Бургас, в района на КПП – Караагач, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег.№ 850Н417, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление №15-0346-000316 от 09.11.2015 г. на ВПД Началник РУ на МВР - Созопол, влязло в сила на 25.11.2015 г. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, на основание чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.М., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На подс. Д.Г.М. не се налага наказание „лишаване от права“ – право да управлява МПС, поради липса на правоспособност.
В законна сила от 19.1.2016г.
33 НОХД No 61/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.С.П. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 19.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №61/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия П.С.П. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.София, с настоящ адрес гр.София, ж. к.„Лев Толстой” №54, вх.Б, ет.7, ап.42, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият П.С.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 17.01.2016 г. в землището на с. Бродилово, Бургаска обл., местност „Калинча” и по ВП ІІ-99 в посока гр. Царево – гр. Бургас, на около 1 км. след с. о. „Узунджата”, землище на гр. Приморско, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 26 /двадесет и шест/ лица, граждани на Ирак и Сирия – Куван Хасан Дженди /Koovan Hasan Jendi/ - мъж, род. На *** г. в Ирак; Зеид Есмаил Морад /Zeid Esmail Morad/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Саид Амин Хосеин /Said Amin Hosein/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Райда Идо Шейхо /Raida Ido Sheikho/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Барлин Шакер Фарман /Barlin Shaker Farman/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Анвар Шакер Фарман /Anvar Shaker Farman/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Хане Хаджи Хейдар /Khaneh Haji Heidar/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Садега Садег Халаф /Sadegha Sadegh Khalef/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Газбан Хаджи Рашу /Ghazban Haji Rashoo/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Сала Басу Халаф /Salah Basoo Khalaf/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Хавина Рашид Халаф /Havina Rashid Khalaf/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Хавал Пасу Халаф /Khavla Pasoo Khalaf/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Сафри Лазги Халаф /Safri Lazgi Khalaf/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Делкаш Шамдин Гату /Delkash Shamdin Ghatoo/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Назхан Али Хасан /Nazhan Ali Hasan/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Шеван Вахад Хасан /Shevan Wahad Hasan/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Нейджир Вахед Хасан /Neijir Vahed Hasan/ - мъж, 01.01.1994 г. в Сирия; Бриван Вахед Хасан /Brivan Vahed Hasan/ - момче, род. на *** г. в Сирия; Чиман Ездо Ходеида /Chiman Ezdo Khodeida/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Бриван Ездо Ходеида /Brivan Ezdo Khodeida/ - момче, род. на *** г. в Сирия; Наджва Али Хосеин /Najva Ali Hosein/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Иван Карим Хаджи /Ivan Karim Haji/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Делшеир Шакер Ферман /Delsheir Shaker Ferman/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Лоей Дженди Самир /Loei Jendi Samir/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Лобна Дженди Самир /Lobna Jendi Samir/ - момче, род. на *** г. в Сирия и Ферас Кандор Елияс /Feras Kandoor Eliyas/ - мъж, род. на *** г. в Сирия, между които 1 /едно/ лице – Бриван Ездо Ходеида /Brivan Ezdo Khodeida/ - момче, род. на *** г. в Сирия, ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България и да преминават в страната в нарушение на закона - по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен микробус марка Фиат, модел Дукато, с рег. № А 4522 МС, собственост на Таня Иванова Иванова, ЕГН ********** и предоставено му доброволно за послужване, и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.С.П. - ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което П.С.П. е бил задържан по Бързото производство, считано от 17.01.2016 г. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на товарен микробус марка Фиат, модел Дукато, с рег. № А 4522 МС; контактен ключ за МПС Фиат Дукато с рег. № А4522МС – два ключа и едно дистанционно на ключодържател; предоставен на подсъдимия доброволно за послужване, находящи се в ГПУ Царево, както и 1/: товарен микробус марка Фиат, модел Дукато, с рег. № А 4522 МС; контактен ключ за МПС Фиат Дукато с рег. № А4522МС – два ключа и едно дистанционно на ключодържател; намиращи се на съхранение в ГПУ Царево, се отнемат в полза на държавата; 2/ 1 бр. договор за наем на МПС – Фиат Дукато с рег. № А 4522 МС от 14.01.2016г. с нотариално заверени полици – в оригинал; 3/ полица за гражданска отговорност на МПС – Фиат Дукато с рег. № А 4522 МС със зелена карта; 4/ контролен талон за застраховка „гражданска отговорност” за МПС с рег. №54-04МА 5.свидетелство за регистрация на МПС част І № 007057380; 6.свидетелство за регистрация на МПС част ІІ № 007057380; 7.удостоверение за техническа изправност на ППС, Протокол № 9681219/12.01.2016 г., 8.празна бланка – двустранен констативен протокол за ПТП, предоставени доброволно на П.С.П., които са предадени с протокол в деловодството на съда и се намират на съхранение в съда. На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в съда - ВД - мобилен телефон - бял на цвят, малък, с тъчскрийн, с надпис „Самсунг”, с повреден заден капак - счупен около отвора за включване на слушалки, с износен външен вид, с IMEISV 356431030101478/01, с поставена micro SD карта, означена с капацитет 2 GB и СИМ карта на М-тел - – 8935901187073017562. ОСЪЖДА П.С.П. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 150 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №61/2016г. по описа на ЦРС Препис от протокола, да се връчи незабавно на РП Царево, на ГПУ Царево и на началника на „Съдебна охрана”.
П.С.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №61/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия П.С.П. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.София, с настоящ адрес гр.София, ж. к.„Лев Толстой” №54, вх.Б, ет.7, ап.42, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият П.С.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 17.01.2016 г. в землището на с. Бродилово, Бургаска обл., местност „Калинча” и по ВП ІІ-99 в посока гр. Царево – гр. Бургас, на около 1 км. след с. о. „Узунджата”, землище на гр. Приморско, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 26 /двадесет и шест/ лица, граждани на Ирак и Сирия – Куван Хасан Дженди /Koovan Hasan Jendi/ - мъж, род. На *** г. в Ирак; Зеид Есмаил Морад /Zeid Esmail Morad/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Саид Амин Хосеин /Said Amin Hosein/ - мъж, род. на *** г. в Ирак; Райда Идо Шейхо /Raida Ido Sheikho/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Барлин Шакер Фарман /Barlin Shaker Farman/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Анвар Шакер Фарман /Anvar Shaker Farman/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Хане Хаджи Хейдар /Khaneh Haji Heidar/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Садега Садег Халаф /Sadegha Sadegh Khalef/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Газбан Хаджи Рашу /Ghazban Haji Rashoo/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Сала Басу Халаф /Salah Basoo Khalaf/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Хавина Рашид Халаф /Havina Rashid Khalaf/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Хавал Пасу Халаф /Khavla Pasoo Khalaf/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Сафри Лазги Халаф /Safri Lazgi Khalaf/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Делкаш Шамдин Гату /Delkash Shamdin Ghatoo/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Назхан Али Хасан /Nazhan Ali Hasan/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Шеван Вахад Хасан /Shevan Wahad Hasan/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Нейджир Вахед Хасан /Neijir Vahed Hasan/ - мъж, 01.01.1994 г. в Сирия; Бриван Вахед Хасан /Brivan Vahed Hasan/ - момче, род. на *** г. в Сирия; Чиман Ездо Ходеида /Chiman Ezdo Khodeida/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Бриван Ездо Ходеида /Brivan Ezdo Khodeida/ - момче, род. на *** г. в Сирия; Наджва Али Хосеин /Najva Ali Hosein/ - жена, род. на *** г. в Сирия; Иван Карим Хаджи /Ivan Karim Haji/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Делшеир Шакер Ферман /Delsheir Shaker Ferman/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Лоей Дженди Самир /Loei Jendi Samir/ - мъж, род. на *** г. в Сирия; Лобна Дженди Самир /Lobna Jendi Samir/ - момче, род. на *** г. в Сирия и Ферас Кандор Елияс /Feras Kandoor Eliyas/ - мъж, род. на *** г. в Сирия, между които 1 /едно/ лице – Бриван Ездо Ходеида /Brivan Ezdo Khodeida/ - момче, род. на *** г. в Сирия, ненавършило 16 /шестнадесет/ годишна възраст, да пребивават в страната в нарушение на закона - по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България и да преминават в страната в нарушение на закона - по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – товарен микробус марка Фиат, модел Дукато, с рег. № А 4522 МС, собственост на Таня Иванова Иванова, ЕГН ********** и предоставено му доброволно за послужване, и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.С.П. - ЕГН ********** на наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което ще бъде изтърпяно в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което П.С.П. е бил задържан по Бързото производство, считано от 17.01.2016 г. На основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК ОТНЕМА в полза на товарен микробус марка Фиат, модел Дукато, с рег. № А 4522 МС; контактен ключ за МПС Фиат Дукато с рег. № А4522МС – два ключа и едно дистанционно на ключодържател; предоставен на подсъдимия доброволно за послужване, находящи се в ГПУ Царево, както и 1/: товарен микробус марка Фиат, модел Дукато, с рег. № А 4522 МС; контактен ключ за МПС Фиат Дукато с рег. № А4522МС – два ключа и едно дистанционно на ключодържател; намиращи се на съхранение в ГПУ Царево, се отнемат в полза на държавата; 2/ 1 бр. договор за наем на МПС – Фиат Дукато с рег. № А 4522 МС от 14.01.2016г. с нотариално заверени полици – в оригинал; 3/ полица за гражданска отговорност на МПС – Фиат Дукато с рег. № А 4522 МС със зелена карта; 4/ контролен талон за застраховка „гражданска отговорност” за МПС с рег. №54-04МА 5.свидетелство за регистрация на МПС част І № 007057380; 6.свидетелство за регистрация на МПС част ІІ № 007057380; 7.удостоверение за техническа изправност на ППС, Протокол № 9681219/12.01.2016 г., 8.празна бланка – двустранен констативен протокол за ПТП, предоставени доброволно на П.С.П., които са предадени с протокол в деловодството на съда и се намират на съхранение в съда. На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в съда - ВД - мобилен телефон - бял на цвят, малък, с тъчскрийн, с надпис „Самсунг”, с повреден заден капак - счупен около отвора за включване на слушалки, с износен външен вид, с IMEISV 356431030101478/01, с поставена micro SD карта, означена с капацитет 2 GB и СИМ карта на М-тел - – 8935901187073017562. ОСЪЖДА П.С.П. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 150 лева за разноски по делото. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. На основание чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №61/2016г. по описа на ЦРС Препис от протокола, да се връчи незабавно на РП Царево, на ГПУ Царево и на началника на „Съдебна охрана”.
В законна сила от 19.1.2016г.
34 НОХД No 74/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ю.Р. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Ю.Р. /UMUT RENA/ - род. на *** г. в гр. Каракочан, Република Турция, притежаващ л .к. № А13 № 042683, изд. на 21.06.2011 г., турски паспорт серия U № 09897897, изд. на 14.10.2014 г. с ЛНЧ ***********, турски гражданин, с начално образование, работи като шофьор в „ЕРГИН ТРАНС” ООД, женен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно което обвиняемият Ю.Р. /Umut Rena/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 17.10.2015 г. по ВП ІІ-99 в посока гр. Малко Търново – гр. Царево, в района на местността „Балиево”, землище на с. Изгрев, общ. Царево, Бургаска област, зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 31 /тридесет и едно/ лица, граждани на Сирия и Ирак – AVIN KASEM MOHAMAD /AВИН КАСЕМ МОХАМАД/ - род. в Арабска Република СИРИЯ, гр. ДЕРИК на 01.03.1985 год., женски пол; ALI KASEM MOHAMAD /АЛИ КАСЕМ МОХАМАД/ роден в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 01.01.1980 год., мъжки пол; AHMAD MOHAMAD AHMAD / АХМАД МОХАМАД АХМАД / - род. в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 01.04.1975 год., мъжки пол; GAVAN HALAF HADJI /ГАВАН ХАЛЯФ ХАДЖИ/ - род. в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 06.01.1986.год., мъжки пол; VIAN HALAF HADJI /ВИАН ХАЛЯФ ХАДЖИ/ - род. в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 01.01.1998 пол., женски пол; FOAD AHMAD MOHAMAD /ФОАД АХМАД МОХАМАД/ - роден в АР Сирия на 01.01.1986.год., мъжки пол; SAID HUSEIN ALI /САИД ХЮСЕЙН АЛИ / - род. *** год. в АР Сирия, мъжки пол; RAED ABDULLA AHMAD /РАЕД АБДУЛЛА АХМАД / - род. *** год. в АР Сирия, мъжки пол; ASAD MOHAMAD RASHED /-АСАД МОХАМАД РАШИД / род. 03..09.1994. АР Сирия ,мъжки пол; MOHAMAD SAID OMAR /МОХАМАД САИД ОМАР / - род. *** год. АР Сирия ,мъжки пол; AYAD SADIK SADIK /АЯД САИД САДИК/ - род. в АР Сирия, гр. Алмалекия на 01.04.1996 год,мъжки пол; HALIL IBRAHIM RASHO /ХАЛИЛ ИБРАХИМ РАШО/ - род. в АР Сирия гр. Африн на 17.01.1993 год., мъжки пол; EMAD AREF HUSEIN/ИМАД АРИФ ХЮСЕЙН/ - род. в АР Сирия,гр. Хасаки на 10.03.1997 год., мъжки пол; ASKANDAR FAHRY ABDULA/АСКАНДАР ФАХРИ АБДУЛЛА/ - род. в АР Сирия, гр. Хамдания на 15.05.1978 год., мъжки пол; HAMED ALIAS HADJI /ХАМЕД АЛИАС ХАДЖИ/ - род. в АР Сирия, гр.Дерик на 01.01.1993 год., мъжки пол; WALID ALIAS HADJI /УАЛИД АЛИАС ХАДЖИ / - род. в АР Сирия, гр. ДЕРИК на 01.01.1986 год., мъжки пол; SAID HALIL HUDER/M/САИД ХАЛИЛ ХУДЕР / - род. в АР Сирия, гр.ДЕРИК на 25.07.1993 год., мъжки пол; DEJUAR ABDELAZIZ KAREM /ДЕЖУАР АБДЕЛАЗИЗ КАРЕМ/ - род. в Р Ирак, гр. МУСАЛ на 02.05.1995 год., мъжки пол; OMED AMJAD BAHJAT /ОМЕД АМЖАД БАХЖАТ / - род. в Р Ирак, гр. МУСАЛ на 17.03.1997 год., мъжки пол; IBRAHIM AMJAD BAHJAT /ИБРАХИМ АМЖАТ БАХЖАТ/ - род. в Р. Ирак в гр. МУСАЛ на 01.03.1995 год., мъжки пол; DЕLWAR KAREM MAJED/ДЕЛУАР КАРЕМ МАЖЕД/ - род. в Р Ирак, гр. МУСАЛ на 16.11.1994 год., мъжки пол; ABDUL ALI ABDULAH /АБДУЛ АЛИ АБДУЛАХ / - род. в Р Ирак, гр. СЮЛЕЙМАНИЕ на 02.03.1989 год., мъжки пол; HILUA MOHAMAD HUSEIN /ХИЛУА МОХАМАД ХЮСЕЙН/ - род. в Р. Ирак, гр. НАРБИЛ на 10.06.1993 год.,мъжки пол; OMED ISMAIL ABDULAH /ОМЕД ИСМАИЛ АБДУЛАХ / - род. в Р Ирак, гр. АРБИЛ на 10.06.1990 год.,мъжки пол; MUSTAFA MOHAMAD ALI /МУСТАФА МОХАМАД АЛИ / - род. в Р. Ирак, гр. АРБИЛ на 25.04.1998 год., мъжки пол.; DANA DARA JABAR /ДАНА ДАРА ЖАБАР/ - род. в Р Ирак, гр. СЕИДСАДАК на 01.06.1992. год., мъжки пол; ALA KAMEL ALI /АЛЯ КАМЕЛ АЛИ/ - род. в Р. Ирак, гр. БАГДАД на 02.04.1989 год., мъжки пол; YOSEF RAMADAN MOHAMAD /ЮСЕФ РАМАДАН МОХАМАД / - род. на *** год. в Арабска Република Сирия гр. Дерик, дете от мъжки пол; MOHAMAD RAMADAN MOHAMAD /МОХАМАД РАМАДАН МОХАМАД/ - род. на *** год. в Арабска Република Сирия гр. Дерик, дете от мъжки пол; GULIZAR HALAF HADJI /ГУЛИЗАР ХАЛЯФ ХАДЖИ/ - род. в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 11.07.2004 год., дете от женски пол; IBRAHIM HALIL HUDER /ИБРАХИМ ХАЛИЛ ХУДЕР/ - род. в АР Сирия гр. ДЕРИК на 01.01.2003 год., дете от мъжки пол, между които 4 /четири/ лица ненавършили 16 годишна възраст – YOSEF RAMADAN MOHAMAD /ЮСЕФ РАМАДАН МОХАМАД / - род. на *** год. в Арабска Република Сирия гр. Дерик, дете от мъжки пол; MOHAMAD RAMADAN MOHAMAD /МОХАМАД РАМАДАН МОХАМАД/ - род. на *** год. в Арабска Република Сирия гр. Дерик, дете от мъжки пол; GULIZAR HALAF HADJI /ГУЛИЗАР ХАЛЯФ ХАДЖИ/ - род. в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 11.07.2004 год., дете от женски пол; IBRAHIM HALIL HUDER /ИБРАХИМ ХАЛИЛ ХУДЕР/ - род. в АР Сирия гр. ДЕРИК на 01.01.2003 год., дете от мъжки пол да пребивават в страната и да преминават в страната в нарушение на Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – камион влекач /товарен автомобил/ марка ДАФ с рег. № VL 08 SGJ и товарно полуремарке марка Шмиц с рег. № VL 08 SEO и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ю.Р. /Umut Rena/ на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.59, ал.1 от НК приспада от определеното наказание лишаване от свобода по споразумението, времето, през което обв. Ю.Р. /Umut Rena/ е бил задържан по досъдебното производство, считано от 17.10.2015 г. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. регистрационен талон на камион влекач /товарен автомобил/ марка ДАФ с рег. № VL 08 SGJ; 1 бр. регистрационен талон за полуремарке марка Шмиц с рег. № VL 08 SEO; тахошайба с изписан ръкописен текст дата 17.10.2015 г. и № на МПС VL 08 SGJ; камион влекач /товарен автомобил/ марка ДАФ с рег. № VL 08 SGJ /намиращ се на съхранение в ГПУ – Малко Търново/; полуремарке марка Шмиц с с рег. № VL 08 SEO /намиращ се на съхранение в ГПУ – Малко Търново/, собственост на „ЕРГИН ТРАНС” ООД, предоставени доброволно на Ю.Р. /UMUT RENA/, на основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. 1 бр. част от бял лист, формат А4 с изписан ръкописен текст Gumruk Adres, SCHENKER METSALANTIE 2-4 HELZINKI Gemi Rezente 44622686; лист хартия формат А4 с изписано лого TUKCELL, Фискален бон, издаден на 17.10.2015г. от „Лукойл България” ЕАД – Бевзиностанция №Б 020 за закупен дневен стикер Н1/2 за т.а. с ДК № VL 08 SGJ – ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА обвиняемия Ю.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 555.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Ю.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2016г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Ю.Р. /UMUT RENA/ - род. на *** г. в гр. Каракочан, Република Турция, притежаващ л .к. № А13 № 042683, изд. на 21.06.2011 г., турски паспорт серия U № 09897897, изд. на 14.10.2014 г. с ЛНЧ ***********, турски гражданин, с начално образование, работи като шофьор в „ЕРГИН ТРАНС” ООД, женен, неосъждан, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно което обвиняемият Ю.Р. /Umut Rena/ се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, а именно, че на 17.10.2015 г. по ВП ІІ-99 в посока гр. Малко Търново – гр. Царево, в района на местността „Балиево”, землище на с. Изгрев, общ. Царево, Бургаска област, зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци - 31 /тридесет и едно/ лица, граждани на Сирия и Ирак – AVIN KASEM MOHAMAD /AВИН КАСЕМ МОХАМАД/ - род. в Арабска Република СИРИЯ, гр. ДЕРИК на 01.03.1985 год., женски пол; ALI KASEM MOHAMAD /АЛИ КАСЕМ МОХАМАД/ роден в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 01.01.1980 год., мъжки пол; AHMAD MOHAMAD AHMAD / АХМАД МОХАМАД АХМАД / - род. в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 01.04.1975 год., мъжки пол; GAVAN HALAF HADJI /ГАВАН ХАЛЯФ ХАДЖИ/ - род. в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 06.01.1986.год., мъжки пол; VIAN HALAF HADJI /ВИАН ХАЛЯФ ХАДЖИ/ - род. в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 01.01.1998 пол., женски пол; FOAD AHMAD MOHAMAD /ФОАД АХМАД МОХАМАД/ - роден в АР Сирия на 01.01.1986.год., мъжки пол; SAID HUSEIN ALI /САИД ХЮСЕЙН АЛИ / - род. *** год. в АР Сирия, мъжки пол; RAED ABDULLA AHMAD /РАЕД АБДУЛЛА АХМАД / - род. *** год. в АР Сирия, мъжки пол; ASAD MOHAMAD RASHED /-АСАД МОХАМАД РАШИД / род. 03..09.1994. АР Сирия ,мъжки пол; MOHAMAD SAID OMAR /МОХАМАД САИД ОМАР / - род. *** год. АР Сирия ,мъжки пол; AYAD SADIK SADIK /АЯД САИД САДИК/ - род. в АР Сирия, гр. Алмалекия на 01.04.1996 год,мъжки пол; HALIL IBRAHIM RASHO /ХАЛИЛ ИБРАХИМ РАШО/ - род. в АР Сирия гр. Африн на 17.01.1993 год., мъжки пол; EMAD AREF HUSEIN/ИМАД АРИФ ХЮСЕЙН/ - род. в АР Сирия,гр. Хасаки на 10.03.1997 год., мъжки пол; ASKANDAR FAHRY ABDULA/АСКАНДАР ФАХРИ АБДУЛЛА/ - род. в АР Сирия, гр. Хамдания на 15.05.1978 год., мъжки пол; HAMED ALIAS HADJI /ХАМЕД АЛИАС ХАДЖИ/ - род. в АР Сирия, гр.Дерик на 01.01.1993 год., мъжки пол; WALID ALIAS HADJI /УАЛИД АЛИАС ХАДЖИ / - род. в АР Сирия, гр. ДЕРИК на 01.01.1986 год., мъжки пол; SAID HALIL HUDER/M/САИД ХАЛИЛ ХУДЕР / - род. в АР Сирия, гр.ДЕРИК на 25.07.1993 год., мъжки пол; DEJUAR ABDELAZIZ KAREM /ДЕЖУАР АБДЕЛАЗИЗ КАРЕМ/ - род. в Р Ирак, гр. МУСАЛ на 02.05.1995 год., мъжки пол; OMED AMJAD BAHJAT /ОМЕД АМЖАД БАХЖАТ / - род. в Р Ирак, гр. МУСАЛ на 17.03.1997 год., мъжки пол; IBRAHIM AMJAD BAHJAT /ИБРАХИМ АМЖАТ БАХЖАТ/ - род. в Р. Ирак в гр. МУСАЛ на 01.03.1995 год., мъжки пол; DЕLWAR KAREM MAJED/ДЕЛУАР КАРЕМ МАЖЕД/ - род. в Р Ирак, гр. МУСАЛ на 16.11.1994 год., мъжки пол; ABDUL ALI ABDULAH /АБДУЛ АЛИ АБДУЛАХ / - род. в Р Ирак, гр. СЮЛЕЙМАНИЕ на 02.03.1989 год., мъжки пол; HILUA MOHAMAD HUSEIN /ХИЛУА МОХАМАД ХЮСЕЙН/ - род. в Р. Ирак, гр. НАРБИЛ на 10.06.1993 год.,мъжки пол; OMED ISMAIL ABDULAH /ОМЕД ИСМАИЛ АБДУЛАХ / - род. в Р Ирак, гр. АРБИЛ на 10.06.1990 год.,мъжки пол; MUSTAFA MOHAMAD ALI /МУСТАФА МОХАМАД АЛИ / - род. в Р. Ирак, гр. АРБИЛ на 25.04.1998 год., мъжки пол.; DANA DARA JABAR /ДАНА ДАРА ЖАБАР/ - род. в Р Ирак, гр. СЕИДСАДАК на 01.06.1992. год., мъжки пол; ALA KAMEL ALI /АЛЯ КАМЕЛ АЛИ/ - род. в Р. Ирак, гр. БАГДАД на 02.04.1989 год., мъжки пол; YOSEF RAMADAN MOHAMAD /ЮСЕФ РАМАДАН МОХАМАД / - род. на *** год. в Арабска Република Сирия гр. Дерик, дете от мъжки пол; MOHAMAD RAMADAN MOHAMAD /МОХАМАД РАМАДАН МОХАМАД/ - род. на *** год. в Арабска Република Сирия гр. Дерик, дете от мъжки пол; GULIZAR HALAF HADJI /ГУЛИЗАР ХАЛЯФ ХАДЖИ/ - род. в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 11.07.2004 год., дете от женски пол; IBRAHIM HALIL HUDER /ИБРАХИМ ХАЛИЛ ХУДЕР/ - род. в АР Сирия гр. ДЕРИК на 01.01.2003 год., дете от мъжки пол, между които 4 /четири/ лица ненавършили 16 годишна възраст – YOSEF RAMADAN MOHAMAD /ЮСЕФ РАМАДАН МОХАМАД / - род. на *** год. в Арабска Република Сирия гр. Дерик, дете от мъжки пол; MOHAMAD RAMADAN MOHAMAD /МОХАМАД РАМАДАН МОХАМАД/ - род. на *** год. в Арабска Република Сирия гр. Дерик, дете от мъжки пол; GULIZAR HALAF HADJI /ГУЛИЗАР ХАЛЯФ ХАДЖИ/ - род. в АР СИРИЯ гр. ДЕРИК на 11.07.2004 год., дете от женски пол; IBRAHIM HALIL HUDER /ИБРАХИМ ХАЛИЛ ХУДЕР/ - род. в АР Сирия гр. ДЕРИК на 01.01.2003 год., дете от мъжки пол да пребивават в страната и да преминават в страната в нарушение на Закона за чужденците в Република България, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – камион влекач /товарен автомобил/ марка ДАФ с рег. № VL 08 SGJ и товарно полуремарке марка Шмиц с рег. № VL 08 SEO и по отношение на повече от едно лице. За посоченото престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ю.Р. /Umut Rena/ на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. На осн. чл.59, ал.1 от НК приспада от определеното наказание лишаване от свобода по споразумението, времето, през което обв. Ю.Р. /Umut Rena/ е бил задържан по досъдебното производство, считано от 17.10.2015 г. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. регистрационен талон на камион влекач /товарен автомобил/ марка ДАФ с рег. № VL 08 SGJ; 1 бр. регистрационен талон за полуремарке марка Шмиц с рег. № VL 08 SEO; тахошайба с изписан ръкописен текст дата 17.10.2015 г. и № на МПС VL 08 SGJ; камион влекач /товарен автомобил/ марка ДАФ с рег. № VL 08 SGJ /намиращ се на съхранение в ГПУ – Малко Търново/; полуремарке марка Шмиц с с рег. № VL 08 SEO /намиращ се на съхранение в ГПУ – Малко Търново/, собственост на „ЕРГИН ТРАНС” ООД, предоставени доброволно на Ю.Р. /UMUT RENA/, на основание чл. 281, ал. 3, вр. ал. 2, т. 1, предл. първо и т. 5, вр. ал. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. 1 бр. част от бял лист, формат А4 с изписан ръкописен текст Gumruk Adres, SCHENKER METSALANTIE 2-4 HELZINKI Gemi Rezente 44622686; лист хартия формат А4 с изписано лого TUKCELL, Фискален бон, издаден на 17.10.2015г. от „Лукойл България” ЕАД – Бевзиностанция №Б 020 за закупен дневен стикер Н1/2 за т.а. с ДК № VL 08 SGJ – ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА обвиняемия Ю.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 555.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 26.1.2016г.
35 НОХД No 90/2016, I състав Гл.VIII. Превеждане през границата лица и групи - чл.280 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ц.В.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.1.2016г.
За посоченото престъпление по чл.281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл.281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ц.В.Г., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. Лек автомобил марка „Опел” модел „Фронтера” с Рег. № А 7562 КС, собственост на Валентин Василев Стойнов, ЕГН ********** с адрес с. Екзарх Евтимово, общ Карнобат, област Бургас ул. „Дебър” № 8 – на съхранение в ГПУ – Царево. 2. Свидетелство за регистрация част втора № 007395856 на лек автомобил марка Опел модел Фронтера с Рег. А 7562 КС - на съхранение в ГПУ – Царево. 3. Контактен ключ за лек автомобил марка „Опел” модел „Фронтера” с Рег. № А 7562 КС – на съхранение в ГПУ – Царево, предоставени доброволно на обв. Ц.В.Г., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване, на основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА обвиняемия Ц.В.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 70.00 лева за разноски по делото.
Ц.В.Г.
За посоченото престъпление по чл.281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК, на основание чл.281 ал. 2 т. 1, предл. първо, т. 4 и т.5, вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ц.В.Г., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. Лек автомобил марка „Опел” модел „Фронтера” с Рег. № А 7562 КС, собственост на Валентин Василев Стойнов, ЕГН ********** с адрес с. Екзарх Евтимово, общ Карнобат, област Бургас ул. „Дебър” № 8 – на съхранение в ГПУ – Царево. 2. Свидетелство за регистрация част втора № 007395856 на лек автомобил марка Опел модел Фронтера с Рег. А 7562 КС - на съхранение в ГПУ – Царево. 3. Контактен ключ за лек автомобил марка „Опел” модел „Фронтера” с Рег. № А 7562 КС – на съхранение в ГПУ – Царево, предоставени доброволно на обв. Ц.В.Г., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване, на основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. От престъплението не са причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА обвиняемия Ц.В.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 70.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 27.1.2016г.
36 ЧНД No 91/2016, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК К.Г.С.,
М.Д.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО
  Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 29.1.2016г.
По изложените мотиви, Царевски районен съд, на основание чл. 111, ал. 3 от НПК, О П Р Е Д Е Л И ПОТВЪРЖДАВА постановление на прокурор при PП- Царево от 13.01.2016 год. постановено по досъдебно производство № 302 ЗМ-291/2015 год. по описа на РУ на МВР гр. Царево, вх. № 1117/2015 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Царево, с което постановление, на жалбоподателите е било отказано връщане на веществените доказателства иззети по делото, а именно 1 бр. стратерен ключ за лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Либра”, с peг. № СА 2265 СР, 1 бр. лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Либра”, с peг. № СА 2265 СР, 1 бр. мобилен апарат марка LG, модел Е 610, сериен № 353089053395188 със Сим карта на мобилен оператор Виваком, 1 бр. мобилен апарат марка Нокия, модел 6300, сериен № 359812014686567 със Сим карта на мобилен оператор Теленор и 1 бр. мобилен апарат марка Самсунг, сериен № 352115057281107 със Сим карта на мобилен оператор Виваком, като правилно и законосъобразно. Определението е необжалваемо.
37 НОХД No 93/2016, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.С.А. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Споразумение от 28.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-10/2016г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия А.С.А. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***2, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият А.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 22.01.2016г., около 15.05 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Грънчар”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф 1.6, с рег. № А 0539 МН в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление №15-0302-000109/24.06.2015г., влязло в сила на 07.10.2015г. на Началник РУ – Царево при ОДМВР – Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.С.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ШЕСТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.С.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 302 ЗМ-10/2016г. по описа на РУ - град Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия А.С.А. - ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***2, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият А.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 22.01.2016г., около 15.05 часа, в гр. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Грънчар”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Голф 1.6, с рег. № А 0539 МН в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, наложено с наказателно постановление №15-0302-000109/24.06.2015г., влязло в сила на 07.10.2015г. на Началник РУ – Царево при ОДМВР – Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.С.А., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ШЕСТСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 28.1.2016г.