РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 137/2013, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН КОРАЛ РЕЗИДЪНС ЕООД ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Определение от 12.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №137 по описа на ЦРС за 2013г. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок, който за ищеца тече от съобщаване на определението, а за ответника от днес.
В законна сила от 31.12.2016г.
2 Гражданско дело No 343/2015, II състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.К.М.,
Я.К.М.,
Ф.К.М.
Г.Р.Б. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.12.2016г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Д.К.М., ЕГН ********** ***, Я.К.М., ЕГН ********** *** и Ф.К.М., ЕГН ********** ***, и тримата със съдебен адрес:***-адв. М.Т., и Г.Р.Б., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** – адв. Р.Б., на следните недвижими имоти: сграда с идентификатор 58356.506.106.1 по КККР на гр.Приморско със застроена площ от 62кв.м. на два етажа с предназначение друг вид сграда за обитаване, сграда с идентификатор 58356.506.106.2 по КККР на гр.Приморско със застроена площ от 25кв.м. на един етаж с предназначение селскостопанска сграда и сграда с идентификатор 58356.506.106.3 по КККР на гр.Приморско със застроена площ от 11кв.м. на един етаж с предназначение селскостопанска сграда, ведно с принадлежащите им идеални части от поземлен имот с идентификатор 58356.506.106 по КККР на гр.Приморско и административен адрес: гр.Приморско, ул.“Лилия“ № 14, с площ от 476кв.м., при следните квоти: по 1/6 идеална част от гореописаните недвижими имоти за всеки един от ищците Д.К.М., Я.К.М. и Ф.К.М. и 1/2 идеална част за ответницата Г.Р.Б.. ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Д.К.М., ЕГН ********** ***, Я.К.М., ЕГН ********** *** и Ф.К.М., ЕГН ********** ***, и тримата със съдебен адрес:***-адв. М.Т., против Г.Р.Б., ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** – адв. Р.Б., за делба на поземлен имот с идентификатор 58356.506.106 по КККР на гр.Приморско и административен адрес: гр.Приморско, ул.“Лилия“ № 14, с площ от 476кв.м.
3 Гражданско дело No 405/2015, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.М.Н.,
М.Е.И.,
Ж.Е.И.
ЕТ П.-Р.-П.П. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 1.12.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №82, постановено по гр.д. №405 по описа на ЦРС за 2015г., като на стр. 1, на ред 2 от отгоре-надолу вместо дата на постановяване на решението „18.11.2013г.“ да се чете „18.11.2016г.“ Решението подлежи на обжалване пред ОС-Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните
4 Гражданско дело No 197/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ Г.А.С.,
А.И.С.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 15.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул.„Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета й инж. Георги Лапчев, за приемане на установено по отношение на ответниците Г.А.С., ЕГН ********** и А.И.С., ЕГН **********,***, че не притежават право на строеж за изграждането на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 00878.501.582 по КККР на гр.Ахтопол, община Царево, Бургаска област с допустима РЗП 573 кв. метри, поради погасяването му по давност. ОСЪЖДА Община Царево да заплати на Г.А.С., ЕГН ********** и А.И.С., ЕГН **********,***, сумата от 1397 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 201/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КМЕТА ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ Д.П.П. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 15.12.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул.„Хан Аспарух” № 36, ЕИК 000057097, представлявана от кмета й инж. Г. Лапчев срещу Д.П.П., ЕГН********** ***, че ответницата не притежава право на строеж за изграждането на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 48619.501.266 по КККР на гр. Царево, Бургаска област, поради погасяването му по давност ОСЪЖДА Д.П.П., ЕГН********** *** да заплати на Община Царево, с адрес за призоваване, гр. Царево, ул.„Хан Аспарух” № 36, сумата от 951 лева съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.1.2017г.
6 Гражданско дело No 226/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД С.Р.В.,
Е.А.Д.,
Р.Т.Л.,
К.Т.Р.
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 15.12.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ответниците С.Р.В., ЕГН**********,***, Е.А.Д., ЕГН**********,***, К.Т.Р., ЕГН**********,*** и Р.Т.Л., ЕГН ********** ***, че ищецът „Главно управление Строителство и възстановяване“ЕАД, ЕИК 201906947,със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 13, представлявано от изпълнителния директор Петко Петков, чрез адв. Д.С.С. от БАК, е собственик на собственик на поземлен имот с идентификатор 58356.502.27 по КККР на гр. Приморско, целият с площ от 870 квадратни метра, находящ се в местността Пясъка, град Приморско, при граници и съседи: поземлени № 58356.502.25, 58356.502.31, 58356.502.26 и 58356.502.28 по КККР на гр. Приморско. ОСЪЖДА С.Р.В., ЕГН**********,***, Е.А.Д., ЕГН**********,***, К.Т.Р., ЕГН**********,*** и Р.Т.Л., ЕГН ********** ***, да заплатят на „Главно управление Строителство и възстановяване“ЕАД, ЕИК 201906947,със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 13, сумата от 250 лева съдебно-деловодни разноски. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.12.2016г.
7 Гражданско дело No 287/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.В.П. И.М.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПРИМОРСКО
Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 19.12.2016г.
ОСЪЖДА И.М.И., ЕГН**********,*** да заплаща на детето Виктория Ивайлова Иванова, ЕГН*********, чрез неговата майка и законен представител Е.В.П., ЕГН********** ***, издръжка в размер на 150 (сто и петдесет) лева месечно, считано от предявяване на иска - 10.08.2016г. до настъпване на обстоятелства, водещи до изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, както и сумата от 300 лева, представляваща съдебно–деловодни разноски за производството пред ЦРС. ОСЪЖДА И.М.И., ЕГН**********,*** да заплати по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 216 лв.
В законна сила от 4.1.2017г.
8 Гражданско дело No 341/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД И.Р.В. Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 20.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, с адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, сграда Метални панели и конструкции, представляван от Г.Й.Т., срещу И.Р.В. ЕГН ********** с адрес ***, за приемане за установено по отношение на ответника, че в полза на ищеца съществува вземане по ч.гр.д.№249/2016г. на ЦРС, по което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК за сумата в размер на 669,43 лева, представляваща сборна главница по фактури, издадени за периода от 27.10.2014г. до 25.05.2016г. ОСЪЖДА „И.Р.В. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, с адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, сграда Метални панели и конструкции, представляван от Г.Й.Т. направените съдебно-деловодни разноски в заповедното производство в размер на 325 лева и направените разноски в исковото производство в размер на 234,64 лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца за присъждане на направените разноски в исковото производство за горницата над уважения размер до размера от 350 лева.
9 Гражданско дело No 350/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение М.С.Я. И.М.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 8.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на което осъжда ответника И.М.С. с ЕГН:********** ***, по настоящем в затвора Бургас да заплаща издръжка на малолетното си дете Иванка Илиева Симеонова родена на ***г. с ЕГН ********** издръжка в размер на 100,00лв. /сто лева/ месечно, начиная от завеждане на иска - 07.10.2016г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху тази сума, чрез нейната майка и законна представителка М.С.Я. с ЕГН ********** ***, по банковата сметка на майката. ОСЪЖДА И.М.С. с ЕГН:********** *** по настоящем в затвора Бургас да заплати по сметка на Районен съд Царево държавна такса в размер на 72,00лв. /седемдесет и два лева/ върху присъдената издръжка, както и държавна такса в размер на 25,00лв. /двадесет и пет лева/ представляваща държавна такса за образуване на настоящето производство, както и да заплати на Районен съд Царево държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5,00лв. /пет лева/. Определението има последиците на влязло в законна сила решение и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.12.2016г.
10 Гражданско дело No 390/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.К.М.,
Г.Т.М.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 16.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 15.05.2005г. в гр. Китен, с акт № 4 от същата дата на Община Приморско, граждански брак между М.Д.К.–М., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** и Г.Т.М., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: І. Относно упражняването на родителските права: След развода упражняването на родителските права върху родените по време на брака деца ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА М., родена на ***г., с ЕГН ********** и Г. ГЕОРГИЕВ М., роден на ***г., с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката – М.Д.К.–М., с ЕГН **********, като на бащата се определя РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09:00ч. в събота до 17:00ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, за цял календарен месец или разпокъсано в рамките на 30 календарни дни през цялото лято, съобразно желанието на бащата Г.Т.М. и при условие, че майката М.Д.К.-М. не ползва през същото време законоустановен платен годишен отпуск. ІІ. По отношение местоживеенето на децата – същите ще продължат и занапред да живеят при майката М.Д.К.-М. – в жилище, собствено на родителите й и находящо се на адрес: гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, на ул. „Аспарух” № 11. ІІІ. Бащата Г.Т.М. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на всяко от децата си ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА М., с ЕГН ********** и Г. ГЕОРГИЕВ М., с ЕГН **********, в размер на по 120 лв. /Сто и десет лева/ месечно за всяко дете, считано от датата на подаване на молбата за развод по взаимно съгласие – 10.11.2016г. и до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката следва да се заплаща чрез майката и законен представител на децата до 10-то число на месеца, за който се дължи. ІV. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, ул. „Аспарух” № 11, което е собствено на родителите на съпругата, се предоставя на съпругата М.Д.К. – М., като жилището ще се ползва от нея и двете деца, бащата няма претенции към ползването му. V. Относно имуществените отношения между съпрузите: По време на брака същите не са придобивали недвижимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност, поради което не следва да се извършва делба на недвижими имоти. Относно Движимото имущество, придобито по време на брака: 1. Съпругът Г.Т.М. придобива в дял и става изключителен собственик на следните движими вещи: 1.1. Вид на МПС – „Лек автомобил”, Марка „Сузуки”, Модел „Витара”, Брой места: 3+1, Цвят „Черен”, с рег. № „А 5554МТ”, Рама № 2S3TA01C000718117, Двигател № G16A337313, с дата на първоначална регистрация 18.04.1994г., видно от Свидетелство за регистрация на МПС № 007533603; 1.2. Вид на МПС – „Лек автомобил”, Марка „Хонда”, Модел „Легенд”, Брой места:4+1, Цвят„Черен металик”, с рег.№„А 5000МР”, Рама № JHMKB16507C205646, Двигател № J35A83204036, с дата на първоначална регистрация 03.10.2007г., видно от Свидетелство за регистрация на МПС № 006857857; и 1.3. Вид на МПС – „Мотоциклет”, Марка „Ямаха”, Модел „Т Макс 500”, Брой места: 1+1, Цвят „Жълт/Черен”, с рег. №„А 0308 К”, Рама № JYASJ011000018086, Двигател № J401E017950, с дата на първоначална регистрация 02.08.2001г., видно от Свидетелство за регистрация на МПС № 007056297; Съпругата М.Д.К.-М. няма претенции към съпруга си по отношение уравняване на дяловете, касаещи предоставените в изключителен дял на съпругът гореописани в т. 1.1.; 1.2; и 1.3 моторни превозни средства. 2. Съпругата М.Д.К.-М. придобива в дял и става изключителен собственик на следната движима вещ: 2.1. Вид на МПС – „Лек автомобил”, Марка „Рено”, Модел „Клио”, Брой места: 4+1, Цвят „Светло сив”, с рег. № „А 9217 ВА”, Рама № VF1BB0S0F21109616, Двигател № E7JC634DA91146, с дата на първоначална регистрация 15.10.1999г., видно от Свидетелство за регистрация на МПС № 003481385; Съпругът Г.Т.М. няма претенции към съпругата си по отношение уравняване на дяловете, касаещи предоставеното в изключителен дял на съпругата гореописано в т. 2.1. от споразумението моторно превозно средство. С настоящото споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК страните прекратяват съсобствеността си върху гореописаните моторни превозни средства–обект на СИО и никоя от страните/съпрузите/ не може да има каквито и да било претенции сега и за в бъдеще към другия съделител по отношение на същите движими вещи. С настоящото споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК страните декларират, че не си дължат парично уравнение на дяловете, въпреки различията в техните застрахователни оценки. VІ. Останалите движими вещи, представляващи съпружеска имуществена общност, придобити по време на брака и служещи за обикновено потребление, са поделили доброволно и извънсъдебно. VІІ. След развода няма да си дължат издръжка като бивши съпрузи. VІІІ. След прекратяване на брака съпругата М.Д.К.-М. ще възстанови предбрачното си фамилно име – „К.”. ІХ. Страните по настоящото споразумение заявяват, че при условие, че някой от тях е получил заем или какъвто и да е кредит, или преди прекратяване на брака е поел каквото и да било задължение от и към трето лице, то след прекратяване на брака, същите задължения следва да се погасяват еднолично и самостоятелно от този, който ги е поел. Х. Страните по настоящото споразумение се съгласяват банковите сметки, разкрити по време на брака да останат в полза на този, на чието име са разкрити и средствата по тях да останат в собственост на този, на чието име са разкрити и декларират, че занапред няма да имат каквито и да било взаимни претенции към притежаваните от всеки един от съпрузите банкови сметки. ХІ. Разноските по делото до неговото приключване се поемат от съпрузите, така както сме ги направили до момента. С настоящето споразумение уреждат изцяло имуществените си и неимуществени отношения и в бъдеще няма да имат каквито и да е претенции един към друг. ОСЪЖДА М.Д.К.–М., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 22,10 лева. ОСЪЖДА Г.Т.М., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ЦРС държавна такса в размер на 237,50 лева.
В законна сила от 16.12.2016г.
11 Гражданско дело No 417/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Н.Д.,
Я.Т.Д.
  Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 6.12.2016г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА граждански брак, сключен на на 27.05-2000г. с Акт №1 от 27.05-2000г. в с.Кости, община Царево, обл. Бургаска МЕЖДУ А.Н.Д. с ЕГН ********** *** и Я.Т.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** , двамата чрез адвокат М.Б.,***, с адрес на кантора: гр.Царево,ул.”Самуил”№1, поради постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание чл. 50 от Семеен кодекс, вр. чл. 330 ГПК. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите А.Н.Д. с ЕГН ********** и Я.Т.Д. с ЕГН ********** ,споразумение от 23.11- 2016г., сключено в гр.Царево , за следното : В представеното споразумение страните посочват , че от брака си имат родени деца : Тодор Янков Д. , роден на 14.08-2001г., с ЕГН ********** и Николай Янков Д. , роден на 23.10-2002г., с ЕГН **********, поради което и уреждат: І. Относно упражняването на родителските права: След развода ни упражняването на родителските права върху родените по време на брака ни деца ТОДОР ЯНКОВ Д., роден на ***г., с ЕГН ********** и НИКОЛАЙ ЯНКОВ Д., роден на ***г., с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на бащата – Я.Т.Д., с ЕГН **********, като на майката се определя РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09:00ч. в събота до 17:00ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, за цял календарен месец или разпокъсано в рамките на 30 календарни дни през цялото лято, съобразно желанието на майката А.Н.Д. и при условие, че бащата Я.Т.Д. не ползва през същото време законоустановен платен годишен отпуск. ІІ. По отношение местоживеенето на децата – ТОДОР ЯНКОВ Д., роден на ***г., с ЕГН ********** и НИКОЛАЙ ЯНКОВ Д., роден на ***г., с ЕГН ********** ще продължат и занапред да живеят при бащата Я.Т.Д. – в жилище, собствено на родителите на съпругата и находящо се на адрес: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, на ул. „Михаил Герджиков” № 58. ІІІ. Майката А.Н.Д. ще заплаща месечна издръжка за отглеждането и възпитанието на децата си ТОДОР ЯНКОВ Д., с ЕГН ********** и НИКОЛАЙ ЯНКОВ Д., с ЕГН **********, в размер на по 115 лв. /сто и петнадесет лева/ месечно за всяко дете, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за развод по взаимно съгласие и до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката следва да се заплаща чрез бащата и законен представител на децата -Я.Т.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** до 10-то число на месеца, за който се дължи. ІV. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 58, което е собствено на родителите на съпругата, се предоставя за ползване занапред от съпругът Я.Т.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** и двете деца, като майката няма да има претенции към ползването му. V. Относно имуществените отношения между съпрузите: По време на брака същите не сме придобивали недвижимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност, поради което не следва да се извършва делба на недвижими имоти. Относно Движимото имущество, придобито по време на брака: 1. Съпругът Я.Т.Д. придобива в дял и става изключителен собственик на следната движима вещ: 1.1. Вид на МПС – „Лек автомобил”, Марка „Пежо”, Модел „405”, Брой места: 4+1, Цвят „Черен”, с рег. № „А 4738 КВ”, Рама № VF315BA8270400252, Двигател № A8A1CV35007152, с дата на първоначална регистрация 23.08.1994г., видно от Свидетелство за регистрация на МПС № 002697521. Съпругата А.Н.Д. няма претенции към съпруга си по отношение уравняване на дяловете, касаещи предоставеното в дял на съпругът моторно превозно средство. VІ. Останалите движими вещи, представляващи съпружеска имуществена общност, придобити по време на брака и служещи за обикновено потребление, сме си поделили доброволно и извънсъдебно. VІІ. След развода няма да си дължим издръжка като бивши съпрузи. VІІІ. След прекратяване на брака съпругата А.Н.Д. ще възстанови предбрачното си фамилно име – „АТАНАСОВА”. ІХ. Страните по настоящото споразумение заявяват, че при условие, че някой от тях е получил заем или какъвто и да е кредит, или преди прекратяване на брака е поел каквото и да било задължение от и към трето лице, то след прекратяване на брака, същите задължения следва да се погасяват еднолично и самостоятелно от този, който ги е поел. Х. Страните по настоящото споразумение декларират, че не притежават дялове и акции в търговски дружества. ХІ. Страните по настоящото споразумение се съгласяват банковите сметки, разкрити по време на брака да останат в полза на този, на чието име са разкрити и средствата по тях да останат в собственост на този, на чието име са разкрити и декларират, че занапред няма да имат каквито и да било взаимни претенции към притежаваните от всеки един от съпрузите банкови сметки. ХІІ. Разноските по делото до неговото приключване се поемат от нас двамата, така както сме ги направили до момента. С настоящето споразумение уреждаме изцяло имуществените си и неимуществени отношения и в бъдеще няма да имаме каквито и да е претенции един към друг. ОСЪЖДА А.Н.Д. с ЕГН ********** *** чрез адвокат М.Б.,***, с адрес на кантора: гр.Царево,ул.”Самуил”№1,да заплати на ЦРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 165.60 лв./ сто шестдесет и пет лева и 60 стотинки /,както и да заплати на ЦРС държавна такса в размер на 5 лв. / пет лева / за издаване на всеки изпълнителен лист.
В законна сила от 6.12.2016г.
12 Гражданско дело No 418/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.К.,
И.Д.В.
  Докладчик:
ДИЛЯНА Н. ЙОРДАНОВА
Решение от 16.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 13.03.2010г. в гр. Бургас с акт № 0025 от същата дата на Община Бургас граждански брак между Д.К. ***, ЕГН ********** и И.Д.В.,***, ЕГН **********, с развод поради наличието на сериозно и непоколебимо взаимно съгласие УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото по време на брака дете Клара Десиславова Калудова, ЕГН **********,се предоставят на майката И.Д.В. ЕГН **********. РЕЖИМЪТ НА СВИЖДАНЕ на детето Клара Десиславова Калудова, ЕГН ********** с бащата Д.К.К., ЕГН ********** се определя както следва - всяка първа и трета седмица на месеца от 17.00 часа на петъчния ден до 17.00 часа в неделя,като бащата ще взема и връща детето от дома на родителите на бащата в гр. Царево ул.“Рене Шарон“№13 , както и веднъж в годината за 30 /тридесет/дни, през летния сезон когато е отпуската на бащата. ИЗДРЪЖКАТА на детето Клара Десиславова Калудова, ЕГН ********** се определя в размер на 100 / сто / лева месечно, начиная влизане в сила на съдебното решение за развод, които бащата Д.К.К., ЕГН ********** ще заплаща на детето Клара Десиславова Калудова ,ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител И.Д.В., ЕГН **********. Съпрузите нямат придобито по време на брака семейно жилище. Съпругата няма да променя фамилното си име, което е В.. Съпрузите не си дължат издръжка един към друг. Автомобилът, придобит по време на брака, остава в обикновена съсобственост между двамата съпрузи. Всички останали движими вещи съпрузите са си поделили извънсъдебно.
В законна сила от 16.12.2016г.
13 НОХД No 285/2016, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.И.П.,
И.И.П.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 12.12.2016г.
Д.И.П.
Така мотивиран и на осн. чл.384, ал.1, вр. чл.382 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №285/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия Д.И.П. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, професия-администратор документалист, работи като портиер във VTA гр. Созопол, осъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Б.П., съгласно което подсъдимият Д.И.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197,т.3 във с чл.195 ал.1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5 във вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че на 15.07.2014 год. за времето от 14.55 часа до 15.30 часа на Общински четвъртокласен път до отбивката за к-г "Корал", общ. Царево, обл. Бургаска от лек автомобил марка "Мини" модел "Купър " с per. № СА 3112 КТ, собственост на св. К.С.Ч. ЕГН: **********, в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с обв. И.И.П., ЕГН **********, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - счупване на предно ляво стъкло на лек автомобил марка "Мини" модел "Купър " с per. № СА 3112 КТ, собственост на св. К.С.Ч. ЕГН: **********, чрез използване на неустановено техническо средство и чрез използване на лек автомобил марка "Хонда" модел "Сивик" с рег.№ А0967 КР, собственост на св. Кристиян Тодоров Канев отнел от владението и собственост на св. К. Стоимирова Ч., ЕГН ********** чужди движими вещи - 1 бр. куфар, пътнически марка "Samsonite" на стойност 275.62 лв., 1 бр. дънкова пола употребявана на стойност 12.50 лв., 1 бр. червената рокля закупена от магазин "KVS" на стойност 29.63 лв., 1 бр. рокля на цветя закупена от магазин "Bote" на стойност 48.00 лв., 2 бр. жилетки марка "Зара" на стойност общо 69.12 лв., 2 бр. бели тениски на стойност общо 12.00 лв., 1 бр. черен дълъг панталон на стойност 44.99 лв., 1 бр. блуза с дълъг ръкав закупена от магазин „Outnet" на стойност 15.50 лв., 2 бр. суичери марка "Найк" на стойност общо 19.80 лв., 1 бр. колан, текстилен марка "Oniil " на стойност 6.00 лв., 1 бр. къси панталонки на стойност 4.00 лв., 1 бр. къси панталонки на стойност 5.20 лв., чифт гуменки закупена от магазин „Outnet" на стойност 60.00 лв., 1бр. чантичка тип "Плик"с брошка на стойност 79.28 лв., 1бр. черна рокля закупена от магазин "KVS" на стойност 27.75 лв. и 1 бр. зарядно за електрическа четка на стойност 5.25 лв. всичко на обща стойност 714.64 лв., без съгласие на собственика им с намерението противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени. Престъпление по чл. 197,т.3 във с чл.195 ал.1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5 във вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 197,т.3 във с чл.195 ал.1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5 във вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 197,т.3 във с чл.195 ал.1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5 във вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” ОСЪЖДА Д.И.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА; 3.Поправителен труд по местоработата на подсъдимия, който ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от 15 процента месечно в полза на държавата, като времето през което се изпълнява мярката поправителен труд, не се зачита за трудов стаж. Срокът на мярката по т.5 е от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 714,64 лева са възстановени. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.И.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 84,44 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
И.И.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №285/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, подсъдимия И.И.П. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Б.П., съгласно което подсъдимият И.И.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197,т.3 във с чл.195 ал.1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5 във вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че на 15.07.2014 год. за времето от 14.55 часа до 15.30 часа на Общински четвъртокласен път до отбивката за к-г "Корал", общ. Царево, обл. Бургаска от лек автомобил марка "Мини" модел "Купър " с per. № СА 3112 КТ, собственост на св. К.С.Ч. ЕГН: **********, в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с обв. Д.И.П., ЕГН **********, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот - счупване на предно ляво стъкло на лек автомобил марка "Мини" модел "Купър " с per. № СА 3112 КТ, собственост на св. К.С.Ч. ЕГН: **********, чрез използване на неустановено техническо средство и чрез използване на лек автомобил марка "Хонда" модел "Сивик" с рег.№ А0967 КР, собственост на св. Кристиян Тодоров КанЕВ отнел от владението и собственост на св. К. Стоимирова Ч., ЕГН ********** чужди движими вещи - 1 бр. куфар, пътнически марка "Samsonite" на стойност 275.62 лв., 1 бр. дънкова пола употребявана на стойност 12.50 лв., 1 бр. червената рокля закупена от магазин "KVS" на стойност 29.63 лв., 1 бр. рокля на цветя закупена от магазин "Bote" на стойност 48.00 лв., 2 бр. жилетки марка "Зара" на стойност общо 69.12 лв., 2 бр. бели тениски на стойност общо 12.00 лв., 1 бр. черен дълъг панталон на стойност 44.99 лв., 1 бр. блуза с дълъг ръкав закупена от магазин „Outnet" на стойност 15.50 лв., 2 бр. суичери марка "Найк" на стойност общо 19.80 лв., 1 бр. колан, текстилен марка "Oniil " на стойност 6.00 лв., 1 бр. къси панталонки на стойност 4.00 лв., 1 бр. къси панталонки на стойност 5.20 лв., чифт гуменки закупена от магазин „Outnet" на стойност 60.00 лв., 1бр. чантичка тип "Плик"с брошка на стойност 79.28 лв., 1бр. черна рокля закупена от магазин "KVS" на стойност 27.75 лв. и 1 бр. зарядно за електрическа четка на стойност 5.25 лв. всичко на обща стойност 714.64 лв., без съгласие на собственика им с намерението противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени. Престъпление по чл. 197,т.3 във с чл.195 ал.1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5 във вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 197,т.3 във с чл.195 ал.1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5 във вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на основание чл. 197,т.3 във с чл.195 ал.1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5 във вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” ОСЪЖДА И.И.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, а именно: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 714,64 лева са възстановени. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.И.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 84,44 лева за разноски по делото.
В законна сила от 12.12.2016г.
14 НОХД No 813/2016, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.В.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 27.12.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № Одобрява постигнатото споразумение между П.В.Г. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, бивша почивна база „Лада”, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, представляван от адв. М.Б. ***, представлявана от прокурор Катя Евтимова, съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен, затова че през месец октомври 2015 год. в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, почивна база “Белите къщи”, от бунгала № 1, 2, 7 и 9, чрез използване на техническо средство - ключ, отнел от владението и собственост на св. Б.С.К., ЕГН ********** ***, движими вещи - 1 бр. телевизор марка “Нео”, с размер на екрана 35 см., на стойност 130.00 лева, 1 бр. хладилник марка “Медея”, бял на цвят, с вместимост от около 90 литра, на стойност 153.00 лева, 1 бр. хладилник марка “Медея”, бял на цвят, с вместимост от около 90 литра, на стойност 153.00 лева; 1 бр. хладилник марка “Нео”, бял на цвят, с вместимост от около 90 литра, на стойност 143.00 лева; 1 бр. тенджера алпака с вместимост 7 литра, на стойност 20.00 лева; 1 бр. тенджера алпака с вместимост 4 литра, на стойност 18.50 лева; 1 бр. тенджера алпака с вместимост 1.5 литра, на стойност 15.00 лева; 1 бр. тиган с тефлоново покритие, с диаметър 30 см., на стойност 12.00 лева и бр. тиган с диаметър 30 см., на стойност 7.00 лева, всичко на обща стойност 651.50 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност, като до приключване на съдебното следствие откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. За извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и на основание чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, и чл. 55, ал. 1, т. 2, буква „б” от НК ОСЪЖДА посъдимия П.В.Г. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, бивша почивна база „Лада”, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, на наказние ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42 а, ал.2, т. 1, т. 2 и т. 6, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от три години. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от три години. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа годишно за три години. На основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 22.11.2016 г. до 11.12.2016 г., като един ден „Задържане под стража” се зачита за три дни „Пробация”. На основание чл.59, ал.1, т.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под „Домашен арест”, считано от 12.12.2016 г. до 27.12.2016 г., като два дни „Домашен арест се зачитат за два дни ‘Пробация”. ОСЪЖДА П.В.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 67.62 лева за разноски по делото. Веществените доказателства – 1бр. телевизор марка „КЕО” с кинескоп, светлосив преден капак и тъмносив заден капак /липсваща антена/, от лявата страна със залепен бял етикет; 4бр.батерии, синьозелени на цвят от 1.5V с надпис „Green”; черни, пластмасови части – счупени, от капак на телевизор, на съхранение в РУ – Царево, да се върнат са собственика им Б.С.К.. Ако вещите не бъдат потърсени в едногодишен срок от влизане на споразумението в сила, същите да се конфискуват в полза на държавата, и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени. Нанесените от деянието щети са възстановени. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
П.В.Г.
ОПРЕДЕЛИ: № Одобрява постигнатото споразумение между П.В.Г. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, бивша почивна база „Лада”, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, представляван от адв. М.Б. ***, представлявана от прокурор Катя Евтимова, съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен, затова че през месец октомври 2015 год. в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургаска, почивна база “Белите къщи”, от бунгала № 1, 2, 7 и 9, чрез използване на техническо средство - ключ, отнел от владението и собственост на св. Б.С.К., ЕГН ********** ***, движими вещи - 1 бр. телевизор марка “Нео”, с размер на екрана 35 см., на стойност 130.00 лева, 1 бр. хладилник марка “Медея”, бял на цвят, с вместимост от около 90 литра, на стойност 153.00 лева, 1 бр. хладилник марка “Медея”, бял на цвят, с вместимост от около 90 литра, на стойност 153.00 лева; 1 бр. хладилник марка “Нео”, бял на цвят, с вместимост от около 90 литра, на стойност 143.00 лева; 1 бр. тенджера алпака с вместимост 7 литра, на стойност 20.00 лева; 1 бр. тенджера алпака с вместимост 4 литра, на стойност 18.50 лева; 1 бр. тенджера алпака с вместимост 1.5 литра, на стойност 15.00 лева; 1 бр. тиган с тефлоново покритие, с диаметър 30 см., на стойност 12.00 лева и бр. тиган с диаметър 30 см., на стойност 7.00 лева, всичко на обща стойност 651.50 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на продължавана престъпна дейност, като до приключване на съдебното следствие откраднатите вещи са върнати и заместени - престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. За извършеното престъпление по чл.197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и на основание чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, и чл. 55, ал. 1, т. 2, буква „б” от НК ОСЪЖДА посъдимия П.В.Г. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, бивша почивна база „Лада”, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, на наказние ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42 а, ал.2, т. 1, т. 2 и т. 6, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от три години. 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от три години. 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 250 часа годишно за три години. На основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 22.11.2016 г. до 11.12.2016 г., като един ден „Задържане под стража” се зачита за три дни „Пробация”. На основание чл.59, ал.1, т.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под „Домашен арест”, считано от 12.12.2016 г. до 27.12.2016 г., като два дни „Домашен арест се зачитат за два дни ‘Пробация”. ОСЪЖДА П.В.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 67.62 лева за разноски по делото. Веществените доказателства – 1бр. телевизор марка „КЕО” с кинескоп, светлосив преден капак и тъмносив заден капак /липсваща антена/, от лявата страна със залепен бял етикет; 4бр.батерии, синьозелени на цвят от 1.5V с надпис „Green”; черни, пластмасови части – счупени, от капак на телевизор, на съхранение в РУ – Царево, да се върнат са собственика им Б.С.К.. Ако вещите не бъдат потърсени в едногодишен срок от влизане на споразумението в сила, същите да се конфискуват в полза на държавата, и предвид ниската им стойност да бъдат унищожени. Нанесените от деянието щети са възстановени. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.12.2016г.
15 АНД No 926/2016, II състав ДНСК В.И.С. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.12.2016г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Б-13-ЮИР-15/20.04.2016г. на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с което в качеството й на длъжностно лице - главен архитект на община Царево за нарушение на чл. 154, ал. 5, във вр. чл. 148, ал. 4 от ЗУТ и чл. 232, ал. 1, т. 2 предложение трето от ЗУТ на В.И.С., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лева на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
16 АНД No 1047/2016, II състав НАП ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление, № 1656 от 26.07.2016 год. на Директор на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закон за данък върху добавенaта стойност на „Хом Кеър Хотелс“ ООД, ЕИК 203980775, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000,00 лева, за нарушение на чл. 39, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ, вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
17 АНД No 1062/2016, II състав КАТ Г.И.Ц. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 16.12.2016г.
Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 16-0302-000251 от 15.08.2016 год. на Началник РУП, гр. Царево, с което на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП на Г.И.Ц., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100,00 лв. за нарушение на чл. 150 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10,00 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, на основание чл. 181, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лв. за нарушение на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 2, вр. чл. 174, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба N Із-2539 на МВР му се отнемат общо 15 контролни точки. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.
18 АНД No 1078/2016, II състав ДИТ МАКАЛАЛИ БАР ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.12.2016г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-001230 от 19.08.2016 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на „Макалали Бар“ ЕООД, ЕИК 201537521, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1800.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на „Макалали Бар“ ЕООД, ЕИК 201537521, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 АНД No 1306/2016, IV състав НАП БОРО-10 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 6.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2161 от 19.08-2016г. на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на „Боро -10” ЕООД ,БУЛСТАТ : 201135832 ,със седалище и адрес на управление :гр.Пловдив, ул.”Чернишевски „№56 , тел.0899/ 16-85- 31, представлявано от К.Х.Х. с ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
20 АНД No 1308/2016, IV състав НАП АТЛИМАН 2 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2049 от 16.08-2016г. на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на „Атлиман 2 „ ЕООД, Булстат: 130329458, със седалище и адрес на управление : гр.София, п.к.1407, район „Лозенец” ж.к.”Лозенец”, ул.” Трепетлика „, бл. 16, вх.А, ет.2, ап.6, представлявано от Лазар Иванов Чакъров с ЕГН ******** за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.12.2016г.
21 НОХД No 1310/2016, II състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.В.Х. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 12.12.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.В.Х. - роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2015 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Черно море” № 19, в търговски обект, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ и Louis Vuitton Malletier, FR, представлявани от В.Д.С., в качеството му на управител на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София, с преупълномощен пълномощник В.С.С., HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG,DE, Tommy Hilfiger Licensing, LLC /и The Polo Loren Company L.P. представлявани от св. А.С.Т. и LACOSTE S.A., FR, представлявани от от св. М.Ю.Л., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 4 бр. комплекти анцузи с качулка марка „Адидас” на стойност 616.00 лева, 1 бр. комплект анцуг без качулка марка „Адидас” на стойност 127,50 лева, 1 бр. комплект анцуг с горна част елек марка „Адидас” на стойност 114.00 лева, 2 бр. детски комплект анцуг без качулка марка „Адидас” на стойност 201.00 лева, 2 бр. дамски комплект анцуг с горна част суичер с качулка марка „Адидас” на стойност 302.00 лева, 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Луис Вютон” на стойност 258.00 лева, 1 бр. дамска риза с дълъг ръкав марка „Луис Вютон” на стойност 70.00 лева, 8 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Хуго Бос” на стойност 348.00 лева, 7 бр. мъжки риза с дълъг ръкав марка „Поло” на стойност 325,50 лева, 14 бр. дамски ризи с дълъг ръкав марка „Поло” на стойност 567.00 лева, 16 бр. мъжки тениски марка „Поло” на стойност 864.00 лева, 2 бр. дамски туники с къс ръкав марка „Поло” на стойност 122.00 лева, 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Лакост” на стойност 446.00 лева, 1 бр. дамска риза с дълъг ръкав марка „Лакост” на стойност 102,50 лева, 7 бр. дамски ризи с дълъг ръкав марка „Томи Хилфигер” на стойност 710,50 лева,3 бр. мъжки ризи с къс ръкав марка „Томи Хилфигер” на стойност 277,50 лева,2 бр. дамски тениски марка „Томи Хилфигер” на стойност 120.00 лева, 3 бр. дамски туники с къс ръкав марка „Томи Хилфигер” на стойност 198.00 лева, 18 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав „Томи Хилфигер” на стойност 2079.00 лева, 7 бр. мъжки тениски марка „Томи Хилфигер” на стойност 532.00 лева, 2 бр. мъжки шушлякови якета без качулка марка „Томи Хилфигер” на стойност 160.00 лева, 2 бр. мъжки шушлякови якета с качулка марка Томи Хилфигер на стойност 177.00 лева, всичко на обща стойност 8717,50 лева, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 172б, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл. 172б, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства – 4 бр. комплекти анцузи с качулка марка „Адидас” , 1 бр. комплект анцуг без качулка марка „Адидас”, 1 бр. комплект анцуг с горна част елек марка „Адидас”, 2 бр. детски комплект анцуг без качулка марка „Адидас”, 2 бр. дамски комплект анцуг с горна част суичер с качулка марка „Адидас”, 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Луис Вютон”, 1 бр. дамска риза с дълъг ръкав марка „Луис Вютон”, 8 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Хуго Бос”, 7 бр. мъжки риза с дълъг ръкав марка „Поло”, 14 бр. дамски ризи с дълъг ръкав марка „Поло”, 16 бр. мъжки тениски марка „Поло”, 2 бр. дамски туники с къс ръкав марка „Поло”, 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Лакост”, 1 бр. дамска риза с дълъг ръкав марка „Лакост”, 7 бр. дамски ризи с дълъг ръкав марка „Томи Хилфигер”, 3 бр. мъжки ризи с къс ръкав марка „Томи Хилфигер”, 2 бр. дамски тениски марка „Томи Хилфигер”, 3 бр. дамски туники с къс ръкав марка „Томи Хилфигер”, 18 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав „Томи Хилфигер”, 7 бр. мъжки тениски марка „Томи Хилфигер”, 2 бр. мъжки шушлякови якета без качулка марка „Томи Хилфигер”, 2 бр. мъжки шушлякови якета с качулка марка Томи Хилфигер - намиращи се на съхранение в РУ – Приморско, на основание чл. 172б, ал.3, вр. чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК да бъдат отнети в полза на Държавата и да бъдат унищожени. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП-Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП-Приморско в тридневен срок от унищожаването на веществените доказателства, да изпрати на съда препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА К.В.Х. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 396.60лв. за направени по делото разноски.
К.В.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.В.Х. - роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2015 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Черно море” № 19, в търговски обект, без съгласието на притежателите на изключителните права Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/ и Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ и Louis Vuitton Malletier, FR, представлявани от В.Д.С., в качеството му на управител на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София, с преупълномощен пълномощник В.С.С., HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG,DE, Tommy Hilfiger Licensing, LLC /и The Polo Loren Company L.P. представлявани от св. А.С.Т. и LACOSTE S.A., FR, представлявани от от св. М.Ю.Л., използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 4 бр. комплекти анцузи с качулка марка „Адидас” на стойност 616.00 лева, 1 бр. комплект анцуг без качулка марка „Адидас” на стойност 127,50 лева, 1 бр. комплект анцуг с горна част елек марка „Адидас” на стойност 114.00 лева, 2 бр. детски комплект анцуг без качулка марка „Адидас” на стойност 201.00 лева, 2 бр. дамски комплект анцуг с горна част суичер с качулка марка „Адидас” на стойност 302.00 лева, 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Луис Вютон” на стойност 258.00 лева, 1 бр. дамска риза с дълъг ръкав марка „Луис Вютон” на стойност 70.00 лева, 8 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Хуго Бос” на стойност 348.00 лева, 7 бр. мъжки риза с дълъг ръкав марка „Поло” на стойност 325,50 лева, 14 бр. дамски ризи с дълъг ръкав марка „Поло” на стойност 567.00 лева, 16 бр. мъжки тениски марка „Поло” на стойност 864.00 лева, 2 бр. дамски туники с къс ръкав марка „Поло” на стойност 122.00 лева, 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Лакост” на стойност 446.00 лева, 1 бр. дамска риза с дълъг ръкав марка „Лакост” на стойност 102,50 лева, 7 бр. дамски ризи с дълъг ръкав марка „Томи Хилфигер” на стойност 710,50 лева,3 бр. мъжки ризи с къс ръкав марка „Томи Хилфигер” на стойност 277,50 лева,2 бр. дамски тениски марка „Томи Хилфигер” на стойност 120.00 лева, 3 бр. дамски туники с къс ръкав марка „Томи Хилфигер” на стойност 198.00 лева, 18 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав „Томи Хилфигер” на стойност 2079.00 лева, 7 бр. мъжки тениски марка „Томи Хилфигер” на стойност 532.00 лева, 2 бр. мъжки шушлякови якета без качулка марка „Томи Хилфигер” на стойност 160.00 лева, 2 бр. мъжки шушлякови якета с качулка марка Томи Хилфигер на стойност 177.00 лева, всичко на обща стойност 8717,50 лева, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 172б, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, поради което и на основание чл. 172б, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба. Веществените доказателства – 4 бр. комплекти анцузи с качулка марка „Адидас” , 1 бр. комплект анцуг без качулка марка „Адидас”, 1 бр. комплект анцуг с горна част елек марка „Адидас”, 2 бр. детски комплект анцуг без качулка марка „Адидас”, 2 бр. дамски комплект анцуг с горна част суичер с качулка марка „Адидас”, 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Луис Вютон”, 1 бр. дамска риза с дълъг ръкав марка „Луис Вютон”, 8 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Хуго Бос”, 7 бр. мъжки риза с дълъг ръкав марка „Поло”, 14 бр. дамски ризи с дълъг ръкав марка „Поло”, 16 бр. мъжки тениски марка „Поло”, 2 бр. дамски туники с къс ръкав марка „Поло”, 4 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав марка „Лакост”, 1 бр. дамска риза с дълъг ръкав марка „Лакост”, 7 бр. дамски ризи с дълъг ръкав марка „Томи Хилфигер”, 3 бр. мъжки ризи с къс ръкав марка „Томи Хилфигер”, 2 бр. дамски тениски марка „Томи Хилфигер”, 3 бр. дамски туники с къс ръкав марка „Томи Хилфигер”, 18 бр. мъжки ризи с дълъг ръкав „Томи Хилфигер”, 7 бр. мъжки тениски марка „Томи Хилфигер”, 2 бр. мъжки шушлякови якета без качулка марка „Томи Хилфигер”, 2 бр. мъжки шушлякови якета с качулка марка Томи Хилфигер - намиращи се на съхранение в РУ – Приморско, на основание чл. 172б, ал.3, вр. чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК да бъдат отнети в полза на Държавата и да бъдат унищожени. След влизане в сила на присъдата препис от същата да се изпрати на началника на РУП-Приморско за унищожаване на веществените доказателства. ЗАДЪЛЖАВА началника на РУП-Приморско в тридневен срок от унищожаването на веществените доказателства, да изпрати на съда препис от протокола за унищожените веществени доказателства за прилагане по делото. На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА К.В.Х. ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 396.60лв. за направени по делото разноски.
Мотиви от 16.12.2016г.
Мотивите, изготвени в срок.
В законна сила от 28.12.2016г.
22 АНД No 1331/2016, I състав НАП ЦЕЗАР 10 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 2.12.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1973/08.08.2016г. на Директора на Териториална Дирекция на НАП - гр. Бургас, с което на „ЦЕЗАР 10” ООД, с ЕИК: 201121042, седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Манастирски ливади“ № 6, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл. 185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.12.2016г.
23 АНД No 1402/2016, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.С.Ч. Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 21.12.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемата Р.С.Ч., ЕГН ********** - родена на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, образование - висше, докторант, неомъжена, неосъждана ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.354а, ал. 5, вр. ал. 3 т.1 предл. първо от НК за това, че на 16.06.2016 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, в дамска чанта в лек автомобил марка "Рено", модел "Еспейс", с per. № СА 3190 СН, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № 1 от същата "Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: Обект № 1 с нетно тегло 0.74 гр. представляващ смес от тютюн и коноп, със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в сместа 6.30 % на стойност 4.44 лева и Обект № 2 с нетно тегло 0.955 гр. и със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в конопа 8.90 % на стойност 5.73 лева, всичко на обща стойност 10.17 лева, определен съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 предл. първо от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: Обект № 1 с нетно тегло 0.74 гр. представляващ смес от тютюн и коноп, със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в сместа 6.30 %, и Обект №2 с нетно тегло 0.955 гр. и със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в конопа 8.90 %, с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. хартиен плик с надпис „Веществени доказателства” по ДП №302 ЗМ-75/2016г., Експертна справка № ЕС 377/2016г. и надпис „Опаковки!”, с 3бр. мокри, мастилени печата на сектор „БНТЛ”, ОД на МВР – Бургас, намиращи се на съхранение в РУ - Царево, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С. Чемширова, ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 75.53 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“, РУП-Царево и Районна прокуратура-Царево.
Р.С.Ч.
ПРИЗНАВА обвиняемата Р.С.Ч., ЕГН ********** - родена на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, образование - висше, докторант, неомъжена, неосъждана ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.354а, ал. 5, вр. ал. 3 т.1 предл. първо от НК за това, че на 16.06.2016 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, в дамска чанта в лек автомобил марка "Рено", модел "Еспейс", с per. № СА 3190 СН, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № 1 от същата "Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", както следва: Обект № 1 с нетно тегло 0.74 гр. представляващ смес от тютюн и коноп, със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в сместа 6.30 % на стойност 4.44 лева и Обект № 2 с нетно тегло 0.955 гр. и със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в конопа 8.90 % на стойност 5.73 лева, всичко на обща стойност 10.17 лева, определен съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр чл.354а, ал.5, вр. ал.3 т.1 предл. първо от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: Обект № 1 с нетно тегло 0.74 гр. представляващ смес от тютюн и коноп, със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в сместа 6.30 %, и Обект №2 с нетно тегло 0.955 гр. и със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ в конопа 8.90 %, с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, като след влизане на решението в сила, същия да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства – 1бр. хартиен плик с надпис „Веществени доказателства” по ДП №302 ЗМ-75/2016г., Експертна справка № ЕС 377/2016г. и надпис „Опаковки!”, с 3бр. мокри, мастилени печата на сектор „БНТЛ”, ОД на МВР – Бургас, намиращи се на съхранение в РУ - Царево, които след влизане в сила на решението, да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С. Чемширова, ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 75.53 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“, РУП-Царево и Районна прокуратура-Царево.
Мотиви от 22.12.2016г.
Мотивите изготвени в срок.
24 АНД No 1432/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Р.П.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 1.12.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.П.Р., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, образование висше, неженен, работещ като управител на „Диникра“ ЕООД, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343б, ал.3 НК за това че, на 06.10.2016г. в гр. Царево, обл.Бургас по ул.”Нестинарка „ в посока квартал „Василико „ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Нисан”, модел “Алмера”, с рег.№ В 8789 КМ, след употреба на наркотично вещество - тетрахидроканабинол („ТНС“), установено по надлежния ред с показания на техническо средство „Drager Drug Check 3000“ с фабр. № REF 8325554, с ръкописен номер на корпуса -0001438 поради което и на основание чл.78а, вр. с чл. 3436, ал. 3 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 600 /шестстотин/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал.1 т.7 от НК лишава подсъдимият Р.П.Р., ЕГН **********,*** от право да управлява МПС за срок от 3/ три/ месеца,считано от 06.10-2016г. , когато СУМПС било иззето по административен ред. Вещественото доказателство- използван еднократен наркотест “Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, с ръкописен номер на корпуса -0001438 , предвид ниската стойност да бъде унищожен след влизане в сила на настоящото решение.
Р.П.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.П.Р., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, образование висше, неженен, работещ като управител на „Диникра“ ЕООД, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343б, ал.3 НК за това че, на 06.10.2016г. в гр. Царево, обл.Бургас по ул.”Нестинарка „ в посока квартал „Василико „ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Нисан”, модел “Алмера”, с рег.№ В 8789 КМ, след употреба на наркотично вещество - тетрахидроканабинол („ТНС“), установено по надлежния ред с показания на техническо средство „Drager Drug Check 3000“ с фабр. № REF 8325554, с ръкописен номер на корпуса -0001438 поради което и на основание чл.78а, вр. с чл. 3436, ал. 3 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 600 /шестстотин/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал.1 т.7 от НК лишава подсъдимият Р.П.Р., ЕГН **********,*** от право да управлява МПС за срок от 3/ три/ месеца,считано от 06.10-2016г. , когато СУМПС било иззето по административен ред. Вещественото доказателство- използван еднократен наркотест “Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, с ръкописен номер на корпуса -0001438 , предвид ниската стойност да бъде унищожен след влизане в сила на настоящото решение.
Мотиви от 1.12.2016г.
В законна сила от 17.12.2016г.
25 АНД No 1436/2016, II състав КАТ Н.Д.Ф. РУП ЦАРЕВО Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0302-000038/23.02.2016г на Началника РУП- Царево, с което на Н.Д.Ф. с ЕГН ********** и адрес ***, с което за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП и за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 50. 00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
26 АНД No 1449/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО И.И.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 1.12.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.И.К., ЕГН ********** - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***00, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, - за извършено престъпление ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343б, ал.3 НК за това, че на 31.07.2016 год., в около 01.45 часа в гр. Китен, Бургаска обл., на КПП - гр. Китен управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто”, с рег. № А 1981 ВХ, след употреба на наркотични вещества – „метамфетамин” и „амфетамин”, установено по надлежния ред с техническо средство- еднократен полеви тест “Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071 с валидност до месец Март 2017 год., протокол Рег. № 0001466 от 31.07.2016 год., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК вр. с чл. 343б, ал.3, от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 600 /шестстотин / лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на РС-Царево. На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал.1 т.7 от НК лишава подсъдимият И.И.К., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** от право да управлява МПС за срок от 6/ шест/ месеца,считано от 31.07-2016г. , когато СУМПС било иззето по административен ред. Вещественото доказателство- еднократен полеви тест “Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071 с валидност до месец Март 2017 год., предвид ниската стойност да бъде унищожен след влизане в сила на настоящото решение.
И.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.И.К., ЕГН ********** - род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***00, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, - за извършено престъпление ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343б, ал.3 НК за това, че на 31.07.2016 год., в около 01.45 часа в гр. Китен, Бургаска обл., на КПП - гр. Китен управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто”, с рег. № А 1981 ВХ, след употреба на наркотични вещества – „метамфетамин” и „амфетамин”, установено по надлежния ред с техническо средство- еднократен полеви тест “Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071 с валидност до месец Март 2017 год., протокол Рег. № 0001466 от 31.07.2016 год., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК вр. с чл. 343б, ал.3, от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 600 /шестстотин / лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на РС-Царево. На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал.1 т.7 от НК лишава подсъдимият И.И.К., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** от право да управлява МПС за срок от 6/ шест/ месеца,считано от 31.07-2016г. , когато СУМПС било иззето по административен ред. Вещественото доказателство- еднократен полеви тест “Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071 с валидност до месец Март 2017 год., предвид ниската стойност да бъде унищожен след влизане в сила на настоящото решение.
Мотиви от 1.12.2016г.
В законна сила от 17.12.2016г.
27 ЧНД No 1464/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Б.Г.Ц. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 27.12.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Б.Г.Ц., ЕГН ********** измежду наказанията му, наложени със споразумение по НОХД № 3839/2016г. по описа на PC - Бургас; със споразумение по НОХД № 3838/2016г. по описа на PC - Бургас, със споразумение по НОХД № 1059/2016г. по описа на PC - Монтана, и с присъда по НОХД № 721/2016г. по описа на PC – Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от две години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 ЗИНЗС. На основание чл. 24 НК увеличава размера на така определеното наказание с 3/три/ месеца. На основание чл. 59 НК приспада от така определеното общо наказание изтърпяното до момента по всяка от присъдите, съгласно приложените по делото справка на търпяни наказания.
Б.Г.Ц.
В законна сила от 12.1.2017г.
28 АНД No 1526/2016, I състав ДИТ ГАЛЕРИЯ 12 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-001282/14.10.2016 година на Изп.директор на ИА „Главна инспекция по труда ” – София, с което на „Галерия 12“ ООД с ЕИК 202294289 със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул.“Ген.Гурко“ № 32 ет.5, представлявано от С.С., в качеството му на работодател за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ му е наложено на основание чл.415 ал.1 от КТ наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 / хиляда и петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
29 АНД No 1527/2016, II състав НАП АГИДА 85 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.12.2016г.
Мотивиран от гореизложеното на основание чл. 63, ал.1 предложение трето от ЗАНН, Царевският районен съд, Р Е Ш И ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2006/ 11.08.2016 г. на зам. директора на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Агида 85“ ЕООД, ЕИК 204027858 е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
30 АНД No 1528/2016, IV състав НАП НИВА ТРЕЙД ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Определение от 21.12.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №1528/2016г. по описа на РС – Царево. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.12.2016г.
31 АНД No 1529/2016, I състав НАП ГЕОРГИЦА ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2131/17.08.2016 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „ГЕОРГИЦА“ ООД с ЕИК 201502659 със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, пл.“Свобода“ х-л “България“ ет.1 ст.105, за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС вр. чл.25 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 АНД No 1530/2016, I състав НАП ГЕОРГИЦА ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2145/23.08.2016г. на Зам. директора на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на „ГЕОРГИЦА” ООД, с ЕИК: 201502659, седалище и адрес на управление: гр. Добрич,пл.“Свобода“ х-л „България“,ет.1 ст.105, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 АНД No 1531/2016, I състав НАП ЕТ Т.-С.-С.Д. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2200/24.08.2016 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на ЕТ „ТОМСОН-С-С.Д.“ с ЕИК 125015993 със седалище и адрес на управление: с.Лиляк, ул. „Г.Димитров” № 9 , за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС вр. чл.25 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.1.2017г.
34 АНД No 1534/2016, II състав НАП СЕСЕМАСИ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.12.2016г.
Мотивиран от гореизложеното на основание чл. 63, ал.1 предложение трето от ЗАНН, Царевският районен съд, Р Е Ш И ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1519/ 14.07.2016 г. на зам. директора на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Сесемаси“ ЕООД, ЕИК 201163828, е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
35 АНД No 1535/2016, I състав НАП РЕНЕСАНС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 20.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №1535/2016г. по описа на Районен съд – гр.Царево и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр.Бургас.
36 АНД No 1536/2016, II състав НАП СЕЛАН ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.12.2016г.
Мотивиран от гореизложеното на основание чл. 63, ал.1 предложение трето от ЗАНН, Царевският районен съд, Р Е Ш И ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1521/ 14.07.2016 г. на зам. директора на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Селан“ ЕООД, ЕИК 201948483, е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.1.2017г.
37 АНД No 1537/2016, IV състав НАП ЛУНА 2000 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 13.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1591/22.07-2016г.на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на „Луна 2000” ЕООД ,БУЛСТАТ : 102639923, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Хан Аспарух” №64, ет.1, представлявано от П.Т.Б. с ЕГН ********** за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл. 25, ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.1.2017г.
38 АНД No 1538/2016, I състав НАП ВЕРИТАЛ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1631/26.07.2016г. на Зам. директора на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на „ВЕРИТАЛ” ЕООД, с ЕИК: 201309731, седалище и адрес на управление: гр. Приморско, ул.“Иглека“ № 2, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл. 185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 АНД No 1539/2016, II състав НАП БУДИНКА ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.12.2016г.
Мотивиран от гореизложеното на основание чл. 63, ал.1 предложение трето от ЗАНН, Царевският районен съд, Р Е Ш И ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1912/ 08.08.2016 г. на зам. директора на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на „Б.“ ЕООД, ЕИК 202404253, е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
40 АНД No 1540/2016, II състав НАП В.С. ЛОЗЕНЕЦ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.12.2016г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление, № 1901 от 08.08.2016 год. на Директор на ТД на НАП, гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 1 от Закон за данък върху добавенaта стойност на „В.С.Лозенец“ ЕООД, ЕИК 115040820 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
41 АНД No 1541/2016, I състав НАП ЕТ Т.-К.Г. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Определение от 20.12.2016г.
С оглед изявленията на жалбоподателя, че оттегля жалбата си против НП, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №1541/2016г. по описа на РС – Царево, поради оттегляне на жалбата. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред Административен съд - Бургас.
В законна сила от 28.12.2016г.
42 АНД No 1542/2016, II състав НАП ЕТ С.И.- С.2. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.12.2016г.
Мотивиран от гореизложеното на основание чл. 63, ал.1 предложение трето от ЗАНН, Царевският районен съд, Р Е Ш И ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1863/ 04.08.2016 г. на зам. директора на ТД на НАП-гр. Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на ЕТ „С.И.-Стил-2000“, ЕИК 117018255, е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.1.2017г.
43 АНД No 1543/2016, IV състав НАП ЕТ В.-К.К. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 14.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №1873 от 08.08-2016г. на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на ЕТ „Валентина-К.К., със седалище и адрес на управление : гр.Приморско, ул.”Бриз”№17А, ЕИК : 102051914 , представляван от К.Г.К. , ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.1.2017г.
44 АНД No 1545/2016, I състав НАП ЕЛИ И МИШО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.12.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2163/19.08.2016г. на Зам. директора на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на „ЕЛИ и МИШО” ЕООД, с ЕИК: 202088652, седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул.“Хр.Смирненски“ № 3, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС , е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
45 АНД No 1573/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.К.М. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 8.12.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.К.М.,роден на 11.12-1966г. в гр.София, ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, неосъждан, образование средно, женен, работи като таксиметров шофьор, за виновен в това, че: На 02.11.2016 година, в землището на с. Синеморец, общ. Царево, по третокласен път III -9901, км. 19, при управление на моторно превозно средство - мотоциклет марка “Априлия”, модел “Туарег 600 уинд”, с идентификационен номер на рама 00501128, си служел с контролен знак – монтирана в задната част на мотоциклета регистрационна табела за МПС с № С 0081 К, издадена за друго моторно превозно средство – мотоциклет марка “Джилера” модел “125 Рали”, с номер на рама 145060100, собственост на Д.К.М., ЕГН **********- престъпление по чл.345, предложение първо от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на Царевски районен съд . Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, че е изготвено.
Д.К.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.К.М.,роден на 11.12-1966г. в гр.София, ЕГН ********** ***, българин, български гражданин, неосъждан, образование средно, женен, работи като таксиметров шофьор, за виновен в това, че: На 02.11.2016 година, в землището на с. Синеморец, общ. Царево, по третокласен път III -9901, км. 19, при управление на моторно превозно средство - мотоциклет марка “Априлия”, модел “Туарег 600 уинд”, с идентификационен номер на рама 00501128, си служел с контролен знак – монтирана в задната част на мотоциклета регистрационна табела за МПС с № С 0081 К, издадена за друго моторно превозно средство – мотоциклет марка “Джилера” модел “125 Рали”, с номер на рама 145060100, собственост на Д.К.М., ЕГН **********- престъпление по чл.345, предложение първо от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на Царевски районен съд . Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, че е изготвено.
Мотиви от 8.12.2016г.
В законна сила от 24.12.2016г.
46 АНД No 1575/2016, II състав ДИТ МОНО ПРИМ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.12.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-001287 от 14.10.2016 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
47 АНД No 1576/2016, II състав ДИТ ЕТ К.-К.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.12.2016г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът РЕШИ: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-001288 от 14.10.2016 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“- София, с което на ЕТ „Кердон- К.Р.“, ЕИК 812113635, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2500.00 лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 от КТ, в частта му досежно размера на имуществената санкция, като за това нарушение НАЛАГА на ЕТ „Кердон- К.Р.“, ЕИК 812113635, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
48 АНД No 1577/2016, I състав ДИТ АВАНГАРД ПРИМО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.12.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-001193/14.10.2016 г. на Изп.директор на ИА „Главна инспекция по труда ” – София, с което на „Авангард примо“ ООД с ЕИК 200240143 със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул.“К.Величков“ бл.29 вх.1 ет.4 ап.8, представлявано от М.И.Н., в качеството му на работодател за нарушение на чл.62 ал.1 от КТ му е наложено на основание чл.414 ал.3 от КТ наказание „имуществена санкция“ в размер на 2500.00 / две хиляди и петстотин/ лева, като НАМАЛЯ наложената „имуществена санкция“ от 2500 лева на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
49 АНД No 1578/2016, IV състав ДИТ ЖУКРИС МОВИЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 21.12.2016г.
Изменя Наказателно постановление № 16-001276 от 07.10-2016г.на инж.Румяна Михайлова Михайлова на длъжност Изпълнителен директор на Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „ гр.София , с което на „Жукрис Мовил „ООД , ЕИК: 102977394, в качеството на работодател , със седалище и адрес на управление :гр.Приморско,ул.”Георги Кондолов”№ 12, представлявано от К.С.К., ЕГН ********** – управител, за нарушение на чл. 62, ал.1 от КТ, във връзка с чл.1,ал.2 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание- „имуществена санкция „ в размер на 2500,00 лв./ две хиляди и петстотин лева / на основание чл. 416,ал.5 КТ във връзка с чл. 414, ал.3 КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на административно наказание – „имуществената санкция” на 1500.00 лв./ хиляда и петстотин лева /, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.1.2017г.
50 АНД No 1579/2016, IV състав ДИТ ЕТ М.- М.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 22.12.2016г.
Изменя Наказателно постановление №16-001284 от 07.10-2016г. на инж.Румяна Михайлова Михайлова на длъжност Изпълнителен директор на Директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда „ гр.София , с което на ЕТ „Мути-М.С.”, ЕИК:147031772, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско, обл.Бургас, ул.”Странджа”№7А, представляван от М.Н.С., ЕГН **********, за нарушение на чл. 62, ал.1 от КТ, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда е наложено административно наказание- „имуществена санкция „ в размер на 2500,00 лв./ две хиляди и петстотин лева / на основание чл. 416, ал.5 от КТ, във връзка с чл. 414, ал.3 КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на административно наказание – „имуществената санкция” на 1500.00 лв./ хиляда и петстотин лева /, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.1.2017г.
51 АНД No 1580/2016, I състав НАП ЕТ Й.Й.2. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 23.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА ЕТ „Й.Й. 2009“ с ЕИК 200712238 със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, обл.Русе, ул. „Бачо Киро” № 10 , срещу Наказателно постановление № 2373/20.09.2016 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДСвр. чл.25 ал.1т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ му е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
52 НОХД No 1581/2016, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ю.Д.К. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 7.12.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.Д.К., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, в момента в Затвора гр.София, със средно специално образование, българин, български гражданин, неженен, безработен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2016 г. в с.Лозенец, Бургаска област в местност "Иванови колиби" от офис на „Гала Трейд" ООД ЕИК № 102779520 отнел от владението на Г.Т.С. без нейно съгласие с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи – 2125.00 български лева и 1 брой огнеупорен сейф марка “Werthof”, модел: “W-ES-8” на стойност 128 лева, всички вещи собственост на „Гала Трейд“ООД с ЕИК №102779520 с управител Г.Т.С., като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство- микробус марка „Рено" модел „Мастер", рег. номер:2537КТ и при условията на опасен рецидив , след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, както и е извършил престъпление след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер - престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предложение първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква „А“ и буква „Б“ от НК, поради което и на осн. чл.374 ал.2 от НПК, вр. чл.58а ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. Веществените доказателства – 1бр. метална кирка с дължина 52см. с част от сап с дължина 16 см. и 1 бр. част от сап с дължина 73 см; 1 бр. черно мъжко яке; метална каса съставена от 4 бр. метални части с неправилна форма и бежов цвят; първата част с размери 41 см./32см./31см., във вътрешността на която са намерени 5 бр. листи различни размери; втората част е с ключалка и цифров въртящ избирач на кодове с видими побитости и следи от взлом; третата част е с два отвора правоъгълен и кръгъл; четвъртата част е правоъгълна с четири дупки в краищата; черна чантичка от плат с презрамка с размери 18см./16см. с надпис с черни букви на сив фон „СМ”, находящи се в РУ – Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им, ако собствениците не бъдат установени или веществените доказателства не бъдат потърсени в едногодишен срок от влизане в сила на присъдата, същите се отнемат в полза на държавата и поради ниската им стойност да бъдат унищожени. ОСЪЖДА Ю.Д.К., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 48.30 лева за разноски по делото.
Ю.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.Д.К., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, в момента в Затвора гр.София, със средно специално образование, българин, български гражданин, неженен, безработен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2016 г. в с.Лозенец, Бургаска област в местност "Иванови колиби" от офис на „Гала Трейд" ООД ЕИК № 102779520 отнел от владението на Г.Т.С. без нейно съгласие с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи – 2125.00 български лева и 1 брой огнеупорен сейф марка “Werthof”, модел: “W-ES-8” на стойност 128 лева, всички вещи собственост на „Гала Трейд“ООД с ЕИК №102779520 с управител Г.Т.С., като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство- микробус марка „Рено" модел „Мастер", рег. номер:2537КТ и при условията на опасен рецидив , след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, както и е извършил престъпление след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер - престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предложение първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква „А“ и буква „Б“ от НК, поради което и на осн. чл.374 ал.2 от НПК, вр. чл.58а ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. Веществените доказателства – 1бр. метална кирка с дължина 52см. с част от сап с дължина 16 см. и 1 бр. част от сап с дължина 73 см; 1 бр. черно мъжко яке; метална каса съставена от 4 бр. метални части с неправилна форма и бежов цвят; първата част с размери 41 см./32см./31см., във вътрешността на която са намерени 5 бр. листи различни размери; втората част е с ключалка и цифров въртящ избирач на кодове с видими побитости и следи от взлом; третата част е с два отвора правоъгълен и кръгъл; четвъртата част е правоъгълна с четири дупки в краищата; черна чантичка от плат с презрамка с размери 18см./16см. с надпис с черни букви на сив фон „СМ”, находящи се в РУ – Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им, ако собствениците не бъдат установени или веществените доказателства не бъдат потърсени в едногодишен срок от влизане в сила на присъдата, същите се отнемат в полза на държавата и поради ниската им стойност да бъдат унищожени. ОСЪЖДА Ю.Д.К., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 48.30 лева за разноски по делото.
Мотиви от 16.12.2016г.
Мотивите, изготвени в срок.
В законна сила от 23.12.2016г.
53 НОХД No 1587/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ц.С.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 14.12.2016г.
Така мотивиран и на осн. чл.384, ал.1, вр. чл.382 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 1587/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Ц.С.С. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, с посочен адрес ***, български гражданин, с основно образование, работи като куриер в офис за бързи кредити „Боровец Инвест 2012” ЕООД, женен, неосъждан /реабилитиран на осн. чл. 88а НК/ , и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Ц.С.с. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК, а именно, че На 23.06.2016 г. около 23.10 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, на КПП „Иглика” с посока на движение от път II 99 към ул. „Азине”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Галакси” с рег. № А 8950 МС, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.55 промила установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 525/27.06.2016 г. на химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР Бургас- престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на основание чл. 343б , ал. 1, от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.С.С. - ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200 /ДВЕСТА / ЛЕВА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Ц.С.С. - ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по администтраривен ред, считано от 23.06.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ц.С.С. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 93.74 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Ц.С.С.
Така мотивиран и на осн. чл.384, ал.1, вр. чл.382 от НПК, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 1587/2016г. по описа на ЦРС, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, подсъдимия Ц.С.С. - ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***, с посочен адрес ***, български гражданин, с основно образование, работи като куриер в офис за бързи кредити „Боровец Инвест 2012” ЕООД, женен, неосъждан /реабилитиран на осн. чл. 88а НК/ , и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което подсъдимият Ц.С.с. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК, а именно, че На 23.06.2016 г. около 23.10 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, на КПП „Иглика” с посока на движение от път II 99 към ул. „Азине”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд”, модел „Галакси” с рег. № А 8950 МС, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.55 промила установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 525/27.06.2016 г. на химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР Бургас- престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на основание чл. 343б , ал. 1, от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.С.С. - ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200 /ДВЕСТА / ЛЕВА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Ц.С.С. - ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по администтраривен ред, считано от 23.06.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ц.С.С. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 93.74 лева за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 14.12.2016г.
54 АНД No 1588/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Г.П.Ф. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 1.12.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.П.Ф., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т.1, пр. 1 от НК за това, на 04.11.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Черно море”, в себе си, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, както следва: коноп с нетно тегло 0.320 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.30 % на стойност 1.92 лева; коноп с нетно тегло 0.215 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.00 % на стойност 1.29 лева и метамфетамин и кофеин с нетно тегло 0.348 грама със съдържание на метамфетамин 1.80 % на стойност 8.70 лева, всичко на обща стойност 11.91 лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т.1, пр. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 500,00 лв./петстотин /лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: - КОНОП с нетно тегло 0.320 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.30 % на стойност 1.92 лева; коноп с нетно тегло 0.215 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.00 % на стойност 1.29 лева и метамфетамин и кофеин с нетно тегло 0.348 грама със съдържание на метамфетамин 1.80 % на стойност 8.70 лева, всичко на обща стойност 11.91 лева,предадени с писмо №251 000-25125 от 09.11-2016г. на основание чл. 91 от ЗКНВП на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратено на съхранение в ЦМУ гр.София с горепосоченото писма, като след влизане на решението в сила, същият следва да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.189, ал.3 от НПК Г.П.Ф., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 98,60 лева/деветдесет и осем лева и 60 стотинки / представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок , считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Г.П.Ф.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.П.Ф., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т.1, пр. 1 от НК за това, на 04.11.2016 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Черно море”, в себе си, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък № I от същата „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, както следва: коноп с нетно тегло 0.320 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.30 % на стойност 1.92 лева; коноп с нетно тегло 0.215 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.00 % на стойност 1.29 лева и метамфетамин и кофеин с нетно тегло 0.348 грама със съдържание на метамфетамин 1.80 % на стойност 8.70 лева, всичко на обща стойност 11.91 лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, вр. с чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т.1, пр. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 500,00 лв./петстотин /лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението: - КОНОП с нетно тегло 0.320 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.30 % на стойност 1.92 лева; коноп с нетно тегло 0.215 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 6.00 % на стойност 1.29 лева и метамфетамин и кофеин с нетно тегло 0.348 грама със съдържание на метамфетамин 1.80 % на стойност 8.70 лева, всичко на обща стойност 11.91 лева,предадени с писмо №251 000-25125 от 09.11-2016г. на основание чл. 91 от ЗКНВП на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратено на съхранение в ЦМУ гр.София с горепосоченото писма, като след влизане на решението в сила, същият следва да бъде унищожен при реда и условията на ЗКНВП. На основание чл.189, ал.3 от НПК Г.П.Ф., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт сумата от 98,60 лева/деветдесет и осем лева и 60 стотинки / представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок , считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.
Мотиви от 1.12.2016г.
В законна сила от 17.12.2016г.
55 АНД No 1593/2016, I състав НАП ФЕЯ КОМЕРС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ А. МОСКОВА
Решение от 22.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2079/17.08.2016г. на Зам. директора на ТД на НАП - гр. Бургас, с което на „ФЕЯ КОМЕРС” ЕООД, с ЕИК: 202566440, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник”, бл. 41, вх.4 ет. 2, ап. 74, за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. /три хиляди лева/ на основание чл. 185 ал.2 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
56 АНД No 1595/2016, II състав ДИТ КАРОЛИНА 13 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.12.2016г.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-001293 от 14.10.2016 г. на изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда”, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от КТ, на ”Каролина 13” ЕООД, ЕИК-202484915 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева за нарушение на чл. 153, ал. 2 от КТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
57 АНД No 1601/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО П.М.Г. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.12.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.М.Г., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това че на 09.11.2016 г. около 14.20 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Рено, модел 19 per. № А 9147 ВВ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 16-0346-000050/28.03.2016 г., влязло в сила на 22.04.2016г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Созопол за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
П.М.Г.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.М.Г., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това че на 09.11.2016 г. около 14.20 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Трети март”, без да притежава свидетелство за правоуправление, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Рено, модел 19 per. № А 9147 ВВ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 16-0346-000050/28.03.2016 г., влязло в сила на 22.04.2016г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Созопол за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 27.12.2016г.
Мотивите, изготвени в срок.
В законна сила от 30.12.2016г.
58 АНД No 1662/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Й.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.12.2016г.
ПРИЗНАВА обвиняемия А.Й.Д., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Казанлък, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че на 17.11.2016 г. около 18.55 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., в района на резиденция „Перла” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А 3”, с рег. № N676 JGK, след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред - с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071 - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.Й.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по администтраривен ред, считано от 17.11.2016г. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1 бр. комплект тест Друг Чек 3000, състоящ се от тестова касета, с поставен в тестовия отвор на тестовата касета тампон. 1 бр. торбичка фолио/ опаковка/ от тест Друг Чек 3000, LOT ARJA-0071, REF 8325554, които след изтичане срока на пазене на делото, същите следва да бъдат унищожени. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
А.Й.Д.
ПРИЗНАВА обвиняемия А.Й.Д., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Казанлък, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че на 17.11.2016 г. около 18.55 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., в района на резиденция „Перла” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А 3”, с рег. № N676 JGK, след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред - с техническо средство еднократен полеви тест Drager Drug Chek 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071 - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.Й.Д., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е лишен от това право по администтраривен ред, считано от 17.11.2016г. На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: 1 бр. комплект тест Друг Чек 3000, състоящ се от тестова касета, с поставен в тестовия отвор на тестовата касета тампон. 1 бр. торбичка фолио/ опаковка/ от тест Друг Чек 3000, LOT ARJA-0071, REF 8325554, които след изтичане срока на пазене на делото, същите следва да бъдат унищожени. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.
Мотиви от 27.12.2016г.
Мотивите, изготвени в срок.
В законна сила от 30.12.2016г.
59 АНД No 1670/2016, IV състав НАП САНТА МАРИНА ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Решение от 23.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №2394 от 27.09-2016г. на Кирил Петров Пологов –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582/23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП ,с което на ”Санта Марина „–Е”ООД , ЕИК : 103775171, със седалище и адрес на управление : гр.Варна, ул.”Баба Рада” № 28 , представлявано от Е.М.Е. , ЕГН ********** за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
60 ЧНД No 1683/2016, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Д.Я.С. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 14.12.2016г.
Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Д.Я.С., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по споразумение по по НОХД № 71/2016 г. на Районен съд - Царево, влязло в сила на 28.11.2016 г. и с присъда по НОХД № 48/2016 г. на PC - Несебър, влязла в сила на 03.05.2016г. в размер на по-тежкото от тях, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „Строг“ режим в Затвор. Към така определеното общо наказание лишаване от свобода ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО и наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, както и наказанията ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лв. по НОХД № 71/2016г. на РС-Царево, и ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лв. по НОХД № 48/2016г. на РС-Несебър. Наказанието, наложено със Споразумение по НОХД № 353/2015г. на РС- Несебър да бъде изтърпяно отделно. По отношение на останалите наказания на осъденото лице не следва да бъде определяно общо наказание. На осн. чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание на осъдения Д.Я.С., ЕГН ********** изтърпяното от него до момента наказание, от която и да е от присъдите, съгласно приложената по делото справка с Изх. № 506/2016 г. на МП ГД „ИН“.
Д.Я.С.
Предвид горното, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Д.Я.С., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по споразумение по по НОХД № 71/2016 г. на Районен съд - Царево, влязло в сила на 28.11.2016 г. и с присъда по НОХД № 48/2016 г. на PC - Несебър, влязла в сила на 03.05.2016г. в размер на по-тежкото от тях, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „Строг“ режим в Затвор. Към така определеното общо наказание лишаване от свобода ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО и наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, както и наказанията ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лв. по НОХД № 71/2016г. на РС-Царево, и ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лв. по НОХД № 48/2016г. на РС-Несебър. Наказанието, наложено със Споразумение по НОХД № 353/2015г. на РС- Несебър да бъде изтърпяно отделно. По отношение на останалите наказания на осъденото лице не следва да бъде определяно общо наказание. На осн. чл.25, ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание на осъдения Д.Я.С., ЕГН ********** изтърпяното от него до момента наказание, от която и да е от присъдите, съгласно приложената по делото справка с Изх. № 506/2016 г. на МП ГД „ИН“.
В законна сила от 30.12.2016г.
61 НОХД No 1694/2016, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.В.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 7.12.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 103/2016 г. по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемият А.В.А., ЕГН ********** ***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, барман, със средно образование, неженен, осъждан и неговият защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият А.В.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че: На 06.07.2016 г. в къмпинг „Арапя" землището на гр. Царево, общ. Царево, Бургаска обл., в навес пред каравана, държал без надлежно разрешително съгласно съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването,търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната § ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, както следва: 1. Обект № 3/4 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,582 грама, със съдържание на амфетамин - 28,80 % на стойност 17.46 лв. 2. Обект № 3/5 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,774 грама, със съдържание на амфетамин - 29,50 % на стойност 23.22 лв. 3. Обект № 3/6 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,552 грама, със съдържание на амфетамин - 40,10 % на стойност 16.56 лв. 4. Обект № 3/7 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,764 грама, със съдържание амфетамин - 32,20 % на стойност 22.92 лв. 5. Обект № 3/8 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,726 грама, със съдържание на амфетамин - 40,60 % на стойност 21.78 лв. 6. Обект № 3/9 4 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,640 грама със съдържание на амфетамин - 26,50 % на стойност 19.20 лв. 7. обект № 3/2 суха кафява растителна маса с нетно тегло 0,729 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ -5,50% на стойност 4.37 лв. 8. обект № 3/3 суха кафява растителна маса с нетно тегло 0,200 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ -4,70% на стойност 1,20 лв. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - всичко на обща стойност 126.71 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1" от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото в т.1 престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.В.А., ЕГН ********** на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2000,00 лв./ ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА/. На основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ “ режим ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. Обект № 3/4 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,582 грама, със съдържание на амфетамин - 28,80 % на стойност 17.46 лв. 2. Обект № 3/5 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,774 грама, със съдържание на амфетамин - 29,50 % на стойност 23.22 лв. 3. Обект № 3/6 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,552 грама, със съдържание на амфетамин - 40,10 % на стойност 16.56 лв. 4. Обект № 3/7 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,764 грама, със съдържание амфетамин - 32,20 % на стойност 22.92 лв. 5. Обект № 3/8 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,726 грама, със съдържание на амфетамин - 40,60 % на стойност 21.78 лв. 6. Обект № 3/9 4 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,640 грама със съдържание на амфетамин - 26,50 % на стойност 19.20 лв. 7. обект № 3/2 суха кафява растителна маса с нетно тегло 0,729 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ -5,50% на стойност 4.37 лв. 8. обект № 3/3 суха кафява растителна маса с нетно тегло 0,200 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ -4,70% на стойност 1,20 лв., с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, а именно 4.038 грама, предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 251000-16617/19.07.2016 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР - НОП" София, които ще бъдат унищожени. На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: опаковките, запечатани в хартиен плик с мокър, мастилен печат на сектор БНТЛ, ОД на МВР Бургас, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, които да се унищожат като вещи с малозначителна стойност. На основание чл.53, ал.1, б. „а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство: Обект № 2 - електронна везна с 4 бр. Бутони., собственост на обвиняемия А.В.А.. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия А.В.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 172.02 лв./сто седемдесет и два лева и 02 стотинки / , представляваща разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1694/2016г. по описа на ЦРС и внася го в архив. Определението има последиците на влязла в законна сила присъда, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
А.В.А.
Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ № 103/2016 г. по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемият А.В.А., ЕГН ********** ***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, барман, със средно образование, неженен, осъждан и неговият защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият А.В.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че: На 06.07.2016 г. в къмпинг „Арапя" землището на гр. Царево, общ. Царево, Бургаска обл., в навес пред каравана, държал без надлежно разрешително съгласно съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП), „Забранява се производството, преработването,търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1" на ЗКВНП, Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната § ветеринарната медицина", приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - високо рискови наркотични вещества, както следва: 1. Обект № 3/4 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,582 грама, със съдържание на амфетамин - 28,80 % на стойност 17.46 лв. 2. Обект № 3/5 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,774 грама, със съдържание на амфетамин - 29,50 % на стойност 23.22 лв. 3. Обект № 3/6 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,552 грама, със съдържание на амфетамин - 40,10 % на стойност 16.56 лв. 4. Обект № 3/7 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,764 грама, със съдържание амфетамин - 32,20 % на стойност 22.92 лв. 5. Обект № 3/8 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,726 грама, със съдържание на амфетамин - 40,60 % на стойност 21.78 лв. 6. Обект № 3/9 4 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,640 грама със съдържание на амфетамин - 26,50 % на стойност 19.20 лв. 7. обект № 3/2 суха кафява растителна маса с нетно тегло 0,729 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ -5,50% на стойност 4.37 лв. 8. обект № 3/3 суха кафява растителна маса с нетно тегло 0,200 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ -4,70% на стойност 1,20 лв. Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - всичко на обща стойност 126.71 лева, вещества поставени под контрол забрана съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1" от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за определяне на реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични. За посоченото в т.1 престъпление по чл. 354 „а", ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, вр. чл. 3 ал. 1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.В.А., ЕГН ********** на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2000,00 лв./ ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА/. На основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ “ режим ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. Обект № 3/4 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,582 грама, със съдържание на амфетамин - 28,80 % на стойност 17.46 лв. 2. Обект № 3/5 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,774 грама, със съдържание на амфетамин - 29,50 % на стойност 23.22 лв. 3. Обект № 3/6 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,552 грама, със съдържание на амфетамин - 40,10 % на стойност 16.56 лв. 4. Обект № 3/7 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,764 грама, със съдържание амфетамин - 32,20 % на стойност 22.92 лв. 5. Обект № 3/8 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,726 грама, със съдържание на амфетамин - 40,60 % на стойност 21.78 лв. 6. Обект № 3/9 4 кофеин и амфетамин с нетно тегло 0,640 грама със съдържание на амфетамин - 26,50 % на стойност 19.20 лв. 7. обект № 3/2 суха кафява растителна маса с нетно тегло 0,729 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ -5,50% на стойност 4.37 лв. 8. обект № 3/3 суха кафява растителна маса с нетно тегло 0,200 грама, КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ -4,70% на стойност 1,20 лв., с изключение на количествата, изразходени по време на анализа, а именно 4.038 грама, предадени с ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛН ПРОТОКОЛ на служба УССД при ОД на МВР Бургас и изпратени за съхранение с писмо Рег. № 251000-16617/19.07.2016 год. на основание чл. 91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР - НОП" София, които ще бъдат унищожени. На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53 ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: опаковките, запечатани в хартиен плик с мокър, мастилен печат на сектор БНТЛ, ОД на МВР Бургас, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, които да се унищожат като вещи с малозначителна стойност. На основание чл.53, ал.1, б. „а" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство: Обект № 2 - електронна везна с 4 бр. Бутони., собственост на обвиняемия А.В.А.. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия А.В.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС-Царево сумата в размер на 172.02 лв./сто седемдесет и два лева и 02 стотинки / , представляваща разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди - няма. На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1694/2016г. по описа на ЦРС и внася го в архив. Определението има последиците на влязла в законна сила присъда, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 7.12.2016г.
62 НОХД No 1697/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Й.В.С. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 7.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ - 68/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия Й.В.С. – род. на *** ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като монтьор в „Авто Ел” ООД, гр. София, разведен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което обвиняемият Й.В.С. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 10.06.2016 г. около 23.40 часа в с. Синеморец, обл. Бургаска, по ул. „Бутамя” с посока на движение към ул. „Преображение”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Пежо, модел 206 с рег. № СА 5325 КА, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.50 промила установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7510 с фабр. № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Й.В.С., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500 ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Й.В.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ - 68/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия Й.В.С. – род. на *** ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като монтьор в „Авто Ел” ООД, гр. София, разведен, неосъждан, ЕГН **********, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което обвиняемият Й.В.С. се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, а именно, че на 10.06.2016 г. около 23.40 часа в с. Синеморец, обл. Бургаска, по ул. „Бутамя” с посока на движение към ул. „Преображение”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Пежо, модел 206 с рег. № СА 5325 КА, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.50 промила установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7510 с фабр. № 0064. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Й.В.С., ЕГН: ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500 ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 7.12.2016г.
63 НОХД No 1718/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Ф.И.И. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 9.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ-462/2016 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия Ф.И.И. - ЕГН **********, род. на *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като пазач в „Яна” АД, женен, неосъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Ф.И.И. - ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: на 02.12.2016 г. около 22.45 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Черно море“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел, модел Комбо с рег. № А 4845 ВК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2,23 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 1143/05.12.2016 г. на на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Ф.И.И., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ф.И.И., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство , считано от 02.12.2016 г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.И.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 45.70 лева за разноски по делото.
Ф.И.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 4635 ЗМ-462/2016 год. по описа на РУ-Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Евтимова, обвиняемия Ф.И.И. - ЕГН **********, род. на *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като пазач в „Яна” АД, женен, неосъждан, и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият Ф.И.И. - ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: на 02.12.2016 г. около 22.45 часа в гр. Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Черно море“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Опел, модел Комбо с рег. № А 4845 ВК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2,23 промила на хиляда установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 1143/05.12.2016 г. на на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Ф.И.И., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500.00 /петстотин/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Ф.И.И., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство , считано от 02.12.2016 г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Ф.И.И., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 45.70 лева за разноски по делото.
В законна сила от 9.12.2016г.
64 НОХД No 1731/2016, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.С.Р. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 13.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ - 175/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия К.С.Р., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, с висше образование, неосъждан, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което обвиняемият К.С.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1от НК, за това, че на 07.08.2016 г. около 03.05 ч. в с.Варвара, обл.Бургас, по ул."Дарданели", след употреба на алкохол, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд", модел „Фокус" с рег. № СА 2471 XT, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,67 %о /едно цяло шестдесет и седем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 787/09.08.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас- престъпление по чл.343б,ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия К.С.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200 ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия К.С.Р., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС – 07.08.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.С.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 40.84 лева за разноски по делото.
К.С.Р.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 302 ЗМ - 175/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия К.С.Р., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, с висше образование, неосъждан, и неговия защитник адв.Г.К., съгласно което обвиняемият К.С.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1от НК, за това, че на 07.08.2016 г. около 03.05 ч. в с.Варвара, обл.Бургас, по ул."Дарданели", след употреба на алкохол, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Форд", модел „Фокус" с рег. № СА 2471 XT, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,67 %о /едно цяло шестдесет и седем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 787/09.08.2016 г. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас- престъпление по чл.343б,ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия К.С.Р., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200 ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия К.С.Р., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС – 07.08.2016г. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.С.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС - Царево сумата в размер на 40.84 лева за разноски по делото.
В законна сила от 13.12.2016г.
65 НОХД No 1751/2016, II състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Я.С.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.12.2016г.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 239/2016 г. по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемият Я.С.П. - ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***: 35, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Я.С.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 5, вр., ал. 1 от НК, а именно, че на 28.08.2016 год., в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, на ул. „Грънчар"№35, причинил на Атанас Михалев Илиев ЕГН ********** от гр. Царево, средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване проникнало в гръдната кухина. За посоченото престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 5, вр., ал. 1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК, на осн. чл. 129, ал. 2, пр. 5, вр., ал. 1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. с чл.42б, ал.1и 2 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият Я.С.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. с чл.42б, ал.1и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; Веществени доказателства - част от ЧКЗМ /червеникаво-кафяв; засъхнала материя, поставена в хартиен плик, запечатан със стикер ВД № А2043; част от ЧКЗМ /червеникаво-кафява засъхнала материя/, поставена в хартиен плик запечатан със стикер ВД № А2044; 1бр. кухненски нож, поставен в хартиен плик запечатан със стикер ВД № А2045; 1бр. кухненски нож, поставен в хартиен плик, запечатан със стикер ВД № А2046; 1 бр. нож с черна дръжка и метално острие" дължина около 12 см; 1 бр. нож с пластмасова дръжка със сини и бели елементи и метално острие с дължина около 14 см. със счупен връх; -1 бр. нож със с пластмасова дръжка със синьозелени и бели елементи и метално острие с дължина около 14,5 см. с петна по него; 2 бр. ножове с черна дръжка; 1 бр. сатър с черна дръжка с надпис esperonsa; 1 бр. нож с кафяво-черна дръжка; 1 бр. нож със светло-кафява дръжка;. 1 бр. нож със синьо-бяла дръжка и с надпис Tuomei; 1 бр. нож с дръжка. 1 бр. сгъваем нож с дръжка, състояща се от метална и дървена части, с механизъм /копче/ за отваряне на острие с дължина 6 см., намиращи се на съхранение в РУ –Царево ДА СЕ УНИЩОЖАТ, с оглед маловажната и незначителната им стойност. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Я.С.П.
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 239/2016 г. по описа на РУ - Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемият Я.С.П. - ЕГН **********, род. на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***: 35, български гражданин, женен, с основно образование, неосъждан, и неговия защитник адв.Т.Я., съгласно което обвиняемият Я.С.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 5, вр., ал. 1 от НК, а именно, че на 28.08.2016 год., в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, на ул. „Грънчар"№35, причинил на Атанас Михалев Илиев ЕГН ********** от гр. Царево, средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване проникнало в гръдната кухина. За посоченото престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 5, вр., ал. 1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК, на осн. чл. 129, ал. 2, пр. 5, вр., ал. 1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б” във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. с чл.42б, ал.1и 2 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият Я.С.П., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. с чл.42б, ал.1и 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; Веществени доказателства - част от ЧКЗМ /червеникаво-кафяв; засъхнала материя, поставена в хартиен плик, запечатан със стикер ВД № А2043; част от ЧКЗМ /червеникаво-кафява засъхнала материя/, поставена в хартиен плик запечатан със стикер ВД № А2044; 1бр. кухненски нож, поставен в хартиен плик запечатан със стикер ВД № А2045; 1бр. кухненски нож, поставен в хартиен плик, запечатан със стикер ВД № А2046; 1 бр. нож с черна дръжка и метално острие" дължина около 12 см; 1 бр. нож с пластмасова дръжка със сини и бели елементи и метално острие с дължина около 14 см. със счупен връх; -1 бр. нож със с пластмасова дръжка със синьозелени и бели елементи и метално острие с дължина около 14,5 см. с петна по него; 2 бр. ножове с черна дръжка; 1 бр. сатър с черна дръжка с надпис esperonsa; 1 бр. нож с кафяво-черна дръжка; 1 бр. нож със светло-кафява дръжка;. 1 бр. нож със синьо-бяла дръжка и с надпис Tuomei; 1 бр. нож с дръжка. 1 бр. сгъваем нож с дръжка, състояща се от метална и дървена части, с механизъм /копче/ за отваряне на острие с дължина 6 см., намиращи се на съхранение в РУ –Царево ДА СЕ УНИЩОЖАТ, с оглед маловажната и незначителната им стойност. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
В законна сила от 20.12.2016г.
66 НОХД No 1752/2016, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Д.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 20.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №274/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия А.Д.К., ЕГН: **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***: 15, български гражданин, с начално образование, женен, осъждан и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият А.Д.К., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, за това, че на 28.09.2016г. около 17.00ч. по третокласен път III 9901, км.12, в района на моста на къмпинг „Делфин”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка » Ауди », молед „А4”, с рег.№ В3349ВС, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП15-0253-000245/01.09.2015 на началник група към ОДМВР-Варна, РУ-Девня, влязло в сила 18.08.2016г.; НП15-0253-000179/29.09.2015 на началник група към ОДМВР-Варна, РУ-Девня, влязло в сила 18.08.2016г.; НП15-0253-000220/02.10.2015 на началник група към ОДМВР-Варна, РУ-Девня, влязло в сила 18.08.2016г.; НП16-0253-000044/09.03.2016 на началник група към ОДМВР-Варна, РУ-Девня, влязло в сила 19.08.2016г.; НП №16-0869-000618/12.04.2016 г. на ОДМВР-Шумен, С-Р Пътна полиция Шумен -влязло в сила на 28.04.2016 г. Престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, на основание чл. 343в, ал.2 от НК, и чл.54 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А.Д.К., ЕГН: ********** на наказание ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание лишаване от свобода за срок от една година и два месеца ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
А.Д.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №274/2016 год. по описа на РУ на МВР Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Иванова, обвиняемия А.Д.К., ЕГН: **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***: 15, български гражданин, с начално образование, женен, осъждан и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият А.Д.К., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, за това, че на 28.09.2016г. около 17.00ч. по третокласен път III 9901, км.12, в района на моста на къмпинг „Делфин”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка » Ауди », молед „А4”, с рег.№ В3349ВС, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП15-0253-000245/01.09.2015 на началник група към ОДМВР-Варна, РУ-Девня, влязло в сила 18.08.2016г.; НП15-0253-000179/29.09.2015 на началник група към ОДМВР-Варна, РУ-Девня, влязло в сила 18.08.2016г.; НП15-0253-000220/02.10.2015 на началник група към ОДМВР-Варна, РУ-Девня, влязло в сила 18.08.2016г.; НП16-0253-000044/09.03.2016 на началник група към ОДМВР-Варна, РУ-Девня, влязло в сила 19.08.2016г.; НП №16-0869-000618/12.04.2016 г. на ОДМВР-Шумен, С-Р Пътна полиция Шумен -влязло в сила на 28.04.2016 г. Престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, на основание чл. 343в, ал.2 от НК, и чл.54 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А.Д.К., ЕГН: ********** на наказание ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 61 т. 2, вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание лишаване от свобода за срок от една година и два месеца ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
В законна сила от 20.12.2016г.
67 НОХД No 1753/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО М.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.12.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №394/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия М.Т. (Mohammadwali Talash), роден на ***г. в гр. Полехомри, щата Баглан, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемият М.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
М.Т.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №394/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия М.Т. (Mohammadwali Talash), роден на ***г. в гр. Полехомри, щата Баглан, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемият М.Т. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.12.2016г.
68 НОХД No 1754/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Л.О. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.12.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №399/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Л.О. (Latif Oryakhil), роден на ***г. в гр. Пагман, щата Кабул, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемият Л.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Л.О.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №399/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия Л.О. (Latif Oryakhil), роден на ***г. в гр. Пагман, щата Кабул, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемият Л.О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л.О. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.О. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.12.2016г.
69 НОХД No 1755/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Л.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №395/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемата Л.Т. (Lina Talash), р.01.01.1986г., в гр. Полехомри, щата Баглан, Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, неосъждана основно образование, безработен , без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемата Л.Т. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Л.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Л.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №395/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемата Л.Т. (Lina Talash), р.01.01.1986г., в гр. Полехомри, щата Баглан, Афганистан, афганистанка, афганистански гражданин, омъжена, неосъждана основно образование, безработен , без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемата Л.Т. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Л.Т. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 21.12.2016г.
70 НОХД No 1756/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО А.Н. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.12.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №398/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия А.Н. (Ajmal Niyazi), роден на ***г. в гр. Аленгар, щата Лагман, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, начално образование, безработен , без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемият А.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
А.Н.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №398/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия А.Н. (Ajmal Niyazi), роден на ***г. в гр. Аленгар, щата Лагман, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, начално образование, безработен , без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемият А.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.Н. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 21.12.2016г.
71 НОХД No 1757/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО С.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.12.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №397/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия С.А. (Saber Abasi), роден на ***г. в гр. Полехомри, щата Баглан, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемият С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
С.А.
ОПРЕДЕЛИ: № ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №397/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия С.А. (Saber Abasi), роден на ***г. в гр. Полехомри, щата Баглан, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, женен, неосъждан, средно образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемият С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.А. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди.
В законна сила от 21.12.2016г.
72 НОХД No 1758/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 21.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №396/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия В.Д. (Vahid Darwish), роден на ***г., в гр. Херат, щата Херат, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемият В.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Незабавно производство №396/2016 г. по описа на ГПУ – Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Цанка Иванова, обвиняемия В.Д. (Vahid Darwish), роден на ***г., в гр. Херат, щата Херат, Афганистан, афганистанец, афганистански гражданин, неженен, неосъждан, начално образование, безработен, без документи за самоличност и адв.Х.К., съгласно условията на което обвиняемият В.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това, че на 18.12.2016г. около 23:00 часа през река „Резовска” в района на местността „Старо Резово”, землището на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. За посоченото престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на осн. чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия В.Д. на наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на РС – гр.Царево сумата в размер на 45.00 лева за разноски по делото.
В законна сила от 21.12.2016г.