РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2013г. до 28.2.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 499/2012, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) К.Е.В. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.2.2013г.
НП-отменено
2 Гражданско дело No 12/2013, III състав Развод по взаимно съгласие В.З.И.,
С.С.И.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 5.2.2013г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.З.И., ЕГН:*** и С.С. И., ЕГН:***, двамата с адрес ***, сключен на 25.05.2012 г. в гр.Ц., обл.Б., за който е съставен акт за граждански брак № *** от 25.05.2012 г. от Община Царево, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това.  УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.З.И. и С.С.И. споразумение по чл. 51 от СК, както следва:  І. ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕТЕТО:  Родителските права по отношение на роденото от брака непълнолетно дете З.С.И., ЕГН: ****, се предоставят за упражняване на майката В.З.И., ЕГН:***, с адрес: ***, като бащата С.С.И., ЕГН:***, има право да осъществява лични контакти с детето си С.С.И. всяка първа и трета неделя от месеца от 09 часа до 18 часа. В случай на взаимно съгласие между страните, горепосоченият режим може да бъде променян.  ІІ. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕТЕТО:   Бащата С.С.И., ЕГН:***, с адрес: *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на малолетното си дете З.С.И., роден на *** г., ЕГН: ***, със съгласието на неговата майка В.З.И., ЕГН:***, двамата с адрес: *** месечна издръжка в размер на 80 лв. /осемдесет лева/, считано от 01.02.2012г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.  ІІІ. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ:   Молителите не са посочили наличие на придобити по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност движими или недвижими имущества.   ІV. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:   Семейното жилище, находящо се в гр.Б., ул.***, след развода ще се ползва и от молителката В.З.И.  V. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:   Молителите не са се задължили да заплащат помежду си издръжка след развода.  VI. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА:   След прекратяване на брака молителката В.З.И. запазва брачното си фамилно име И.   Страните заявяват, че с утвърденото от съда споразумение са уредили всички свои лични и имуществени въпроси, свързани с прекратяването на брака.  ОСЪЖДА В.З.И., ЕГН:***, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на ЦРС допълнителна държавна такса от 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/ за допускане на развода.  ОСЪЖДА С.С.И., ЕГН:***, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на ЦРС допълнителна държавна такса от 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки за допускане на развода, както и държавна такса от 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ върху уговорената издръжка на детето.    
3 НАХД No 520/2012, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Д.Л.Т. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 5.2.2013г.
НП-потвърдено
4 Гражданско дело No 128/2011, I състав Облигационни искове ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЧРЕЗ ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ - КМЕТ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 8.2.2013г.
ОСЪЖДА Община Приморско да преустанови ползването и натоварването на Канално-помпена станция „Магнолиите” на територията на ММЦ-Приморско, собственост на „Приморско клуб”ЕАД, ЕИК-201795176, осъществявано посредством заустването в нея на фекално битови води, чрез улична канализация от о.т.23 кв.5 до о.т.37 същ. РШ на процесната КПС кв.13 по плана на м.Пясъка, гр.Приморско.  ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на „Приморско клуб”ЕАД, ЕИК-201795176, сумата от 1250лв., представляваща част от общо дължимото обезщетение в размер на 3`794,72лв., за ползването на процесната КПС по описания начин, за периода от 08.02.2008г. до 14.12.2008г.  
5 НАХД No 480/2012, II състав Административни дела ДЖАНКА ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.2.2013г.
НП-отменено
6 НАХД No 486/2012, III състав Административни дела ДЕНИЦА 2008 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.2.2013г.
НП-изменено
7 НОХД No 7/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.П.П.,
К.И.Ч.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 8.2.2013г., в законна сила от 8.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №7/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия А.П.П., представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият А.П.П., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.П.П. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включващо следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №7/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия К.И.Ч., представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият К.И.Ч., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.И.Ч. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включващо следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. Веществените доказателства са възстановени на собственика им срещу разписка. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1344.40 лева са възстановени до приключване на досъдебното производство.  
А.П.П.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А.П.П. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включващо следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
К.И.Ч.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К.И.Ч. на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включващо следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
8 ЧНД No 801/2013, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
В.Г.Г.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 8.2.2013г.
Оставя без уважение жалбата на В.Г..
9 Гражданско дело No 7/2013, II състав Развод по взаимно съгласие В.В.Л.,
Т.А.Т.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.2.2013г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.В.Л.- Т., ЕГН *** и Т. А. Т., ЕГН ***, сключен на 07.12.1996 г. в гр. Б., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:  1. Относно упражняването на родителските права по отношение на роденото по време на брака дете Е. Т.Т.:  Родителските права ще бъдат упражнявани от майката В. В. Л.- Т..  Бащата Т. А. Т., ще има право да взима детето и да се среща с него всяка първа и трета седмица на месеца, считано от 17 часа на петъчния ден, до 17 часа неделя, както и един месец от лятото, който не съвпада с отпуска на майката.  Бащата Т.А. Т. ще заплаща месечна издръжка на детето Е.Т.Т., чрез неговата майка и законен представител В. В. Л.- Т. в размер на 200,00 /двеста/ лева месечно, платими до 10-то число на текущия месец, считано от датата на постановяване на Съдебното решение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  2. По отношение на семейното жилище: съпрузите нямат семейно жилище към момента.  3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: придобитото по време на брака ОПС върху ? /една втора/ ид. част от УПИ 1 в квартал 67 по плана на гр. П., северна половина, целия с площ от 787 кв.м. става изключителна собственост на съпругата В.В. Л.- Т..  Движимите вещи придобити по време на брака, съпрузите са разделили извънсъдебно.  4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка.  5. След прекратяване на брака съпругата ще носи бащиното си фамилно име Л..  6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.    
10 Гражданско дело No 9/2013, II състав Искове по СК В.И.М.,
М.Д.М.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 11.2.2013г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.И.М. ЕГН *** и М. Д. М., ЕГН *** споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК, както следва:  По отношение родителските права, издръжката на децата и режима налични отношения:  Родителските права спрямо роденото от брака дете З. М. М. предоставят за упражняване на майката В. И.М., като за бащата М. Д.М. се определя режим за лични контакти и отношения с детето, както следва: лични контакти всяка първа и трета седмица на месеца, считано от 17 часа на петъчния ден до 17 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато това не съвпада с годишния отпуск на майката.  Бащата М. Д.М. ще заплаща месечна издръжка на детето З. М. М. чрез неговата майка и законен представител В. И.М. в размер на 200,00 /двеста/ лева месечно, платими до 10-то число на текущия месец, считано от датата на постановяване на Съдебното решение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  
11 НАХД No 482/2012, III състав Административни дела ЕТ СТЕФКА ГОЛЕМАНОВА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.2.2013г.
НП-потвърдено
12 НОХД No 8/2013, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Т.Т. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.2.2013г., в законна сила от 13.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К. Т.Т.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което:  Обвиняемият К. Т. Т. ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, за това, че през месец юли 2012 год. в гр.Ц., обл.Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 31.07.2012 год. в стаята си в гр. Ц., обл. Б., ул. “**” № 2, бл. 108, ет. 1, ап. 2, високо рискови наркотични вещества:  - 1 бр. полиетиленов плик “клипс” с размери 10x12 см., ведно с 4 бр. прозрачни полиетиленови пликчета “клипс” с размери 5x6 см. съдържащи КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,20 % с нетно тегло 1.223 грама на стойност 7.34 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,70 % с нетно тегло 0.291 грама на стойност 1.75 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо производно на АМФЕТАМИН - MDMA със съдържание на основно вещество 37 % с нетно тегло 0.529 грама на стойност 15.87 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,10 % с нетно тегло 0.688 грама на стойност 4.13 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,07 % с нетно тегло 2.128 грама на стойност 12.77 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,07 % с нетно тегло 0.929 грама на стойност 5.57 лева, всичко с общо нетно тегло на растителната маса 5.259 гр. на обща стойност 31.56 лева и нетно тегло на АМФЕТАМИН - MDMA 0.529 грама на стойност 15.87 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, а 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  Обвиняемият К. Т. Т., ЕГН *** се признава за виновен и в умишлено извършване на престъпление по чл. 354в ал. 1 от НК, за това, че в периода 01.06. - 01.08.2012 год. в гр.Ц., Б. обл., в двора на бивше военно поделение в кв. “**” засял и отглеждал 2 бр. растения от рода на КОНОП /канабис, марихуана/, в нарушение на установените в Закона за контрол върху рисковите вещества и прекурсорите правила, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,50%, с нетно тегло на растителната маса 70.250 грама на стойност 421.50 /четиристотин двадесет и един и петдесет/ лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За престъплението по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият К. Т. Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  За престъплението по чл. 354в ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият К. Т. Т.наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  На основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия К. Т. Т. СЕ НАЛАГА най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
К.Т.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К. Т.Т.- ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което:  Обвиняемият К. Т. Т. ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, за това, че през месец юли 2012 год. в гр.Ц., обл.Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 31.07.2012 год. в стаята си в гр. Ц., обл. Б., ул. “**” № 2, бл. 108, ет. 1, ап. 2, високо рискови наркотични вещества:  - 1 бр. полиетиленов плик “клипс” с размери 10x12 см., ведно с 4 бр. прозрачни полиетиленови пликчета “клипс” с размери 5x6 см. съдържащи КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,20 % с нетно тегло 1.223 грама на стойност 7.34 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,70 % с нетно тегло 0.291 грама на стойност 1.75 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо производно на АМФЕТАМИН - MDMA със съдържание на основно вещество 37 % с нетно тегло 0.529 грама на стойност 15.87 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,10 % с нетно тегло 0.688 грама на стойност 4.13 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,07 % с нетно тегло 2.128 грама на стойност 12.77 лева,  - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче “клипс” с размери 5x6 см. съдържащо КОНОП /канабис, марихуана/ със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,07 % с нетно тегло 0.929 грама на стойност 5.57 лева, всичко с общо нетно тегло на растителната маса 5.259 гр. на обща стойност 31.56 лева и нетно тегло на АМФЕТАМИН - MDMA 0.529 грама на стойност 15.87 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, а 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  Обвиняемият К. Т. Т., ЕГН *** се признава за виновен и в умишлено извършване на престъпление по чл. 354в ал. 1 от НК, за това, че в периода 01.06. - 01.08.2012 год. в гр.Ц., Б. обл., в двора на бивше военно поделение в кв. “**” засял и отглеждал 2 бр. растения от рода на КОНОП /канабис, марихуана/, в нарушение на установените в Закона за контрол върху рисковите вещества и прекурсорите правила, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,50%, с нетно тегло на растителната маса 70.250 грама на стойност 421.50 /четиристотин двадесет и един и петдесет/ лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За престъплението по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият К. Т. Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  За престъплението по чл. 354в ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият К. Т. Т.наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  На основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия К. Т. Т. СЕ НАЛАГА най-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
13 Гражданско дело No 105/2012, II състав Облигационни искове А.Н.А. Ж.Д.Т.,
В.Д.Г.Т.,
Д.Д.Т.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 14.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 105/ 2012 год. поради недопустимост на предявените искове, с които се иска от съда да развали сключения между страните договор за продажба на дворно място в с. Бродилово с площ от 220 кв.м. представляващо урегулиран поземлен имот У-85 в кв. 32 по плана на с. Бродилово, извършен с нотариален акт № 2, том II, рег. № 1025, дело № 180 по описа за 2005 г.на нотариус Д.Ч.. Алтернативно да развали сключения между страните договор на основание чл. 190 от ЗЗД. Да осъди ответниците да върнат платената по разваления договор продажна цена общо в размер на 15 000,00 лв. или при условията на разделност- по 5 000,00 лв. всеки един от тях. Да осъди ответниците да заплатят уговорената в случай на разваляне на договора неустойка в размер на общо 15 000,00 лв. или при условията на разделност- по 5 000,00 лв. всеки един от тях.
14 НОХД No 135/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д.М. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 14.2.2013г.
ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложеното на Д. Д. М.ЕГН *** със споразумение по НОХД №135/2011г. на РС Царево наказание в размер на една година лишаване от свобода, към наказанието, представляващо остатък от УПО от общо наказание по НЧД 12/05г. на БОС в размер на две години и три дни лишаване от свобода.
Д.Д.М.
ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наложеното на Д.Д.М. ЕГН *** със споразумение по НОХД №135/2011г. на РС Царево наказание в размер на една година лишаване от свобода, към наказанието, представляващо остатък от УПО от общо наказание по НЧД 12/05г. на БОС в размер на две години и три дни лишаване от свобода.
15 НАХД No 526/2012, III състав По ЗД по пътищата Д.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.2.2013г.
НП-изменено
16 Гражданско дело No 131/2012, II състав Облигационни искове КЕЙ ЕНД ВИ ООД ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.2.2013г.
ОСЪЖДА „ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО” ЕООД, ЕИК 201048733 да заплати на „КЕЙ ЕНД ВИ” ООД, ЕИК 119677914 сумите както следва: сумата от 14 264,00 лв. от която: 2 432,39 лв. по ф-ра № 0000003049/ 29.06.2012 г. 5 266,96 лв. по ф-ра № 0000003133/ 31.07.2012 г. 5 906,73 лв. по ф-ра № 0000003200/ 31.08.2012 г. 659,72 лв. по ф-ра № 0000003241/ 12.09.2012 г. обезщетение за забава, както следва: 60,41 лв. по ф-ра № 0000003049/ 29.06.2012 г. за периода 29.06.2012 г. до 24.09.2012 г. 83,24 лв. по ф-ра № 0000003133/ 31.07.2012 г за периода 31.07.2012 г. до 24.09.2012 г. 41,67 лв. по ф-ра № 0000003200/ 31.08.2012г. за периода 31.08.2012 г. до 24.09.2012 г. 2,42 лв. по ф-ра № 0000003241/ 12.09.2012 г. за периода 12,09.2012 г. - 24.09.2012 г.  ОСЪЖДА „ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО” ЕООД, ЕИК 201048733 да заплати на „КЕЙ ЕНД ВИ” ООД, ЕИК 119677914 сумата от 2840,06 лв. за направени по делото разноски.  
17 НАХД No 512/2012, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ПРБ БГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 19.2.2013г.
НП-потвърдено
18 НАХД No 509/2012, III състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Р.Н.Г. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 20.2.2013г.
НП-изменено
19 Гражданско дело No 159/2012, III състав Облигационни искове БИЛД ГРУП ООД ГАРДЕНИЯ ООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 21.2.2013г.
20 НОХД No 87/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Г. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 21.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Г. - ЕНЧ *** ЗА ВИНОВЕН, в това, че за времето около 11.00 – 17.30 часа на 28.07.2012год. в гр.К., обл.Б., плаж “**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, отнел от владението и собственост на Н.П.П., движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Нокия», модел С-6 на стойност 146.25лв., ведно със Сим карта на „М-тел” на стойност 9.90лв., плажна чанта на стойност 12.00лв., дънкови къси панталони на стойност 14.25лв., калъф за слънчеви очила на стойност 13.18лв. и сумата от 70.00лв. и от владението и собственост на Е.А.К.движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Самсунг” модел 2120 на стойност 55.50лв., ведно със Сим карта “Глобул” на стойност 12.00лв., златен синджир на стойност 431.20лв., златен медальон “сърце и секретен ключ” на стойност 112.70лв., портфейл на стойност 12.00лв., слънчеви очила на стойност 11.05лв., дамски потник на стойност 10.00лв., къса пола на стойност 10.00лв., сутиен на стойност 7.50лв. и лична карта, и от владението и собственост на А. Г.Ч. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Айфон», модел 3GS на стойност 734.30лв., ведно със Сим карта на „М-тел” на стойност 9.90лв., 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 1208 на стойност 38.95лв., ведно със Сим карта на “Виваком” на стойност 12.00лв., водолазни очила на стойност 27.29лв., плажна чанта на стойност 9.25лв., сумата от 50.00лв., всичко на обща стойност 1809.22лв., без тяхно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Г.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Г. - ЕНЧ *** ЗА ВИНОВЕН, в това, че за времето около 11.00 – 17.30 часа на 28.07.2012год. в гр.К., обл.Б., плаж “**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, отнел от владението и собственост на Н.П.П., движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Нокия», модел С-6 на стойност 146.25лв., ведно със Сим карта на „М-тел” на стойност 9.90лв., плажна чанта на стойност 12.00лв., дънкови къси панталони на стойност 14.25лв., калъф за слънчеви очила на стойност 13.18лв. и сумата от 70.00лв. и от владението и собственост на Е.А.К.движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Самсунг” модел 2120 на стойност 55.50лв., ведно със Сим карта “Глобул” на стойност 12.00лв., златен синджир на стойност 431.20лв., златен медальон “сърце и секретен ключ” на стойност 112.70лв., портфейл на стойност 12.00лв., слънчеви очила на стойност 11.05лв., дамски потник на стойност 10.00лв., къса пола на стойност 10.00лв., сутиен на стойност 7.50лв. и лична карта, и от владението и собственост на А. Г.Ч. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Айфон», модел 3GS на стойност 734.30лв., ведно със Сим карта на „М-тел” на стойност 9.90лв., 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 1208 на стойност 38.95лв., ведно със Сим карта на “Виваком” на стойност 12.00лв., водолазни очила на стойност 27.29лв., плажна чанта на стойност 9.25лв., сумата от 50.00лв., всичко на обща стойност 1809.22лв., без тяхно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 26.2.2013г.
Мотивите предадени на 26.02.2013г.
21 НАХД No 516/2012, I състав Административни дела ЕТ ЯНЧО ЯНЧЕВ ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 21.2.2013г.
НП-изменено
22 НОХД No 11/2013, III състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.К.А. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 21.2.2013г., в законна сила от 21.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №11/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия С. К. А. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно което обвиняемият С. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от 08.11.2012год. до 13.11.2012год. в гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул. ”**” №** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б. Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.  За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК обвиняемият С. К. А., ЕГН *** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
С.К.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №11/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия С. К. А. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М. Б., съгласно което обвиняемият С. А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от 08.11.2012год. до 13.11.2012год. в гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул. ”**” №** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б. Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.  За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК обвиняемият С. К. А., ЕГН *** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемият не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  
23 НАХД No 305/2013, I състав Административни дела ЕТ ПЛАМИ-Д.Н.-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 21.2.2013г.
НП-изменено
24 Гражданско дело No 59/2012, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД С.П.Д. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 22.2.2013г.
Прекратява производството по делото поради отказ от предявения иск.
25 НАХД No 524/2012, III състав По ЗГ и ЗЛОД И.Д.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.2.2013г.
НП-отменено
26 НОХД No 12/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.М. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 22.2.2013г., в законна сила от 22.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №12/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Д.В.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б.Д., съгласно което подсъдимият Д.В.М., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че: На неустановена дата в началото на месец ноември 2011год., в с.Л., обл.Б., от централен плаж, от гаражни клетки, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “Мерцедес” модел “200Д” с рег. №***, собственост на Д.Ж.З., отнел от владението на св.П.Г.К. и собственост на ***ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** с търговски директор св.И.А.Р., ЕГН *** движими вещи – 1 бр. верига за верижен трактор / 42 бр. елементи от верига за верижен трактор и 46 бр. свързващи елементи за верига / на стойност 280.00 лева; 1 бр. част от кардан за трактор с дължина 73 см. на стойност 50.00 лева; 1 бр. повдигащ механизъм с прикачен инвентар за трактор с дължина 62 см. на стойност 95.00 лева; 1 бр. метална кутия с инструменти на стойност 12.50 лева съдържаща: 1 бр. гаечен ключ-27/30 на стойност 2.15 лева, 1 бр. гаечен ключ-24/26 на стойност 2.15 лева, 1 бр. гаечен ключ-30/32 на стойност 2.15 лева, 1 бр. гаечен ключ-24/27 на стойност 2.15 лева, 1 бр. гаечен ключ-37/34 на стойност 2.15 лева и 1 бр. гаечен ключ-30/28 на стойност 2.15 лева; 1 бр. чук метален с дървена дръжка на стойност 6.90 лева; 4 бр. метални стойки представляващи ламарина с размери 48/48 см. със заварен в средата квадратен винкел 5/5 см., висок 66см. на стойност 5.63 лева едната, общо 22.52 лева; 2 бр. метални котви на обща стойност 6.12 лева и 1 бр. кофражно желязно платно с размери 1/0.50 метра на стойност 2.04 лева, всичко на обща стойност 487.98 лева, без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, подсъдимият Д.В.М., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 8 бр. медни ламарини 1/0,14 метра обков и 8 бр. медни ламарини 0,42/0,40 м. обков, намиращи се в РУП-Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им, като ако не се установи на кого принадлежат и в едногодишен срок от завършване на наказателното производство не бъдат потърсени, на основание чл.112, ал.1 от НПК да се отнемат в полза на държавата.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 487.98 лева са възстановени изцяло.  
Д.В.М.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, подсъдимият Д.В.М., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
27 НАХД No 528/2012, I състав Административни дела АРТ ЦЕНТЪР ЗОРА ООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.2.2013г.
НП-изменено
28 НОХД No 46/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.К.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 26.2.2013г.
На осн. чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ОПРЕДЕЛЯ на П.К.П., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду наказанията по Присъда №24 от 06.07.2012г. на РС гр.Царево, постановена по НОХД №32 от 2012г. и Присъда №22 от 05.07.2012г. на РС гр.Царево, постановена по НОХД №46 от 2012г. в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
П.К.П.
На осн. чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ОПРЕДЕЛЯ на П.К.П., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду наказанията по Присъда №24 от 06.07.2012г. на РС гр.Царево, постановена по НОХД №32 от 2012г. и Присъда №22 от 05.07.2012г. на РС гр.Царево, постановена по НОХД №46 от 2012г. в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
29 НОХД No 1/2013, II състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.С. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 26.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.С. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в това че: На 09.09.2012 год. в гр. Ц., обл.Б., ул.***, в условията на продължавана престъпна дейност унищожил противозаконно чужди движими вещи - 1 бр. дясно странично огледало на лек автомобил марка „Мазда”, модел 323Ф, с рег. № *** на стойност 345.30 лева, собственост на С.Д.Д. и 1 бр. ляво странично огледало на товарен автомобил /микробус/ марка „Фолксваген”, модел „Транспортер” 70Д, с рег. № *** на стойност 148.90 лева, собственост на В.Х.С., всичко на обща стойност 494.20 лева, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 300 /триста/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимия И.И.С., ЕГН *** да заплати на С.Д.Д., ЕГН *** сумата от 345.30 лева ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.09.2012г. до окончателното и изплащане, като отхвърля предявения граждански иск в останалата му част до претендирания размер от 360.00 лева като неоснователен.  ОСЪЖДА подсъдимия И.И.С., ЕГН *** да заплати на В.Х.С., ЕГН *** сумата от 148.90 лева ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.09.2012г. до окончателното и изплащане, като отхвърля предявения граждански иск в останалата му част до претендирания размер от 360.00 лева като неоснователен.  
И.И.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.С., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 300 /триста/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  
30 НОХД No 13/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.И.Г.,
М.Х.Й.,
С.Т.И.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.2.2013г., в законна сила от 26.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А. И.Г. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият А.И.Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 и чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А. И.Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А. И. Г. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия А. И.Г., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Х. Й. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият М.Х. Й., ЕГН ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 и чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НКЗа посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА М.Х.Й., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х. Й., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия М.Х. Й., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. Т. И. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият обвиняемият С. Т. И., ЕГН *** се признава за виновиновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 и чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Т. И. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Т.И. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С. Т.И., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
А.И.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия А. И.Г. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият А.И.Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 и чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А. И.Г., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А. И. Г. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия А. И.Г., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
М.Х.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Х. Й. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият М.Х. Й., ЕГН ** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 и чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НКЗа посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА М.Х.Й., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Х. Й., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия М.Х. Й., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
С.Т.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. Т. И. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият обвиняемият С. Т. И., ЕГН *** се признава за виновиновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 и чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК.За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, на осн. чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Т. И. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.  За посоченото престъпление по чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, на осн. чл. 216 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, вр. чл. 54 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Т.И. ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С. Т.И., ЕГН *** едно общо наказание измежду определените му по настоящото споразумение в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
31 НОХД No 14/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Н.Д. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.2.2013г., в законна сила от 26.2.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №14/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия П.Н.Д. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият П.Н.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.02.2013 год. около 19.00 часа в гр.П., обл.Б., по ул. *** управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка ***, модел *** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 1.68%о /едно цяло, шестдесет и осем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест - Дрегер 7410+” с инв. номер 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.Н.Д., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия П.Н.Д., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 20.02.2013г.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  Разноски по делото няма.  
П.Н.Д.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.Н.Д., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия П.Н.Д., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право, считано от 20.02.2013г.    
32 НАХД No 487/2012, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ОРЕХА ВАСИЛИКО ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 27.2.2013г.
НП-отменено
33 НАХД No 514/2012, I състав По ЗД по пътищата З.Н.Ч. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 27.2.2013г.
Отменя определението си по приключване на събирането на доказателства. Възобновява съдебното следствие. Насрочва открито съдебно заседание на 27.03.2013г. от 15.00 часа.
34 Гражданско дело No 35/2011, II състав Делби Л.Г.П. З.К.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.2.2013г.
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба на следните недвижими имоти и МПС: самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. П., ул. ***, с идентификатор 58356.501.5400.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 106/ 09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-867/ 09.06.2010 г. на началника на СГКК- Бургас, адрес на имота: гр. П., п.к. , ул. ***, етаж 3, апартамент 6, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 75.00 кв.м, при граници: на същия етаж- няма, под обекта: 58356.501.540.1.2, над обекта: 58356.501.540.1.4, прилежащи части 15,31 кв.м. от общите части на сградата, който самостоятелен обект се намира в сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540; самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. П., ул. ***, с идентификатор 58356.501.540.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 106/ 09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-867/ 09.06.2010 г. на началника на СГКК-Бургас, адрес на имота: гр. П. п.к., ул.***, етаж 4, апартамент 8, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 75.00 кв.м, при граници: на същия етаж- няма, под обекта: 58356.501.540.1.3, над обекта: няма, прилежащи части 14,42 кв.м. от общите части на сградата, който самостоятелен обект се намира в сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540; самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.П., ул.***, с идентификатор 58356.501.540.2.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 106/ 09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-866/ 09.06.20 10 г. на началника на СГКК-Бургас, адрес на имота: гр.П., п.к.***, ул.***, етаж 4, апартамент 7, който обект се намира в сграда № 2 разположена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540 предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 72.00 кв.м, при граници: на същия етаж- няма, под обекта: 58356.501.540.2.3, над обекта: няма, прилежащи части 12,45 кв.м. от общите части на сградата, който самостоятелен обект се намира в сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540; самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.П., ул.***, с идентификатор 58356.501.540.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-106/ 09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02- 866/ 09.06.2010 г. на началника на СГКК-Бургас, адрес на имота: гр.П., п.к. , ул.***, вход 3, етаж 3, апартамент 5, който обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540 предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 76.00 кв.м, при граници: на същия етаж- няма, под обекта: 58356.501.540.2.2, над обекта: 58356.501.540.2.4, прилежащи части 13,96 кв.м. от общите части на сградата, който самостоятелен обект се намира в сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540, съгласно Разрешение за строеж № 42/ 10.05.2003 г. на общ. П.; сграда, находяща се в гр. П., ул.***, с идентификатор 58356.501.540.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-106/ 09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. П., п.к., ул.***, разположена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540 със застроена площ от 31.00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, която сграда е построен в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540, съгласно Разрешение за строеж № 9/ 24.01.2006 г. на общ. П., издадено на основание чл. 148 и чл. 149 от ЗУТ и Договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост № 10, том 2, дв. вх. рег. № 1354/ 03.10.2002г. на СВ към АВ при Районен съд Царево; самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. П., ул.***, с идентификатор 58356.501.540.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-106/ 09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-867/ 09.06.2010 г. на началника на СГКК-Бургас, адрес на имота: гр.П., п.к., ул.***, етаж 2, апартамент 4, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.540 предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 ; площ по документ: 74.00 кв.м, при граници: на същия етаж- няма, под обекта: 58356.501.540.1.1, над обекта 58356.501.540.1.3, прилежащи части 15,02 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата; лек автомобил, марка: Мерцедес, модел ML 320, с държавен рег. № ***, при равни квоти- по 1/2 част за всеки един от съделителите.  Постановява Л.Г.П., ЕГН: ***, до окончателното извършване на делбата да ползва следните недвижими имоти: самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.П., ул. ***, с идентификатор 58356.501.540.1.3 , етаж 3 (три), апартамент 6 (шест), който обект се намира в сграда № 1 (едно), 75.00 (седемдесет и пет) кв.м. самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. П., ул.***, с идентификатор 58356.501.540.1.4 етаж 4 (четири), апартамент 8 (осем), който обект се намира в сграда № 1 (едно), 75.00 (седемдесет и пет) кв.м. самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.П., ул.***, с идентификатор 58356.501.540.1.2 етаж 2 (две), апартамент 4 (четири), който обект се намира в сграда № 1 (едно), 74.00 (седемдесет и четири) кв.м.  Постановява З.К.П., ЕГН:***, до окончателното извършване на делбата да ползва следните недвижими имоти и МПС: самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. П., ул.***, с идентификатор 58356.501.540.2.4 етаж 4 (четири), апартамент 7 (седем), който обект се намира в сграда № 2 (две), 72.00 (седемдесет и два) кв.м. самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.П., ул.***, с идентификатор 58356.501.540.2.3 вход 3 (три), етаж 3 (три), апартамент 5 (пет), който обект се намира в сграда № 2 (две), 76.00 (седемдесет и шест) кв.м. магазин - сграда, находяща се в гр.П., ул.***, с идентификатор 58356.501.540.3 със застроена площ от 31.00 (тридесет и един) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда за търговия, лек автомобил, марка: Мерцедес, модел МЕ 320, с държавен рег. № ***.    
35 НАХД No 304/2013, II състав Административни дела ЕТ ПЛАМИ-Д.Н.-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.2.2013г.
НП-изменено