РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2012г. до 30.6.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 30/2012, II състав Облигационни искове БАРКА ЕООД,
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ "ИВАН КОПАНОВ"
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП,
ЕЛДОРАДО -2004 ООД
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 10.5.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
Прекратява производството по делото поради недупостимост на иска
2 Гражданско дело No 36/2012, II състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД Д.С.К. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д. С.К. ЕГН: ***, че същия дължи на "Мобилтел" ЕАД, ЕИК: 131468980, сумите както следва: сума в общ размер от 170,50 лева /сто и седемдесет лева и петдесет стотинки/, представляващи сбор от главниците по данъчни фактури: данъчна фактура № 175982952 от 14.06.2009 г. издадена за сумата от 108,86 лв. с включен ДДС, извършено е частично плащане в размер на 40,00 лв. в резултат е налице непогасен остатък на задължението в размер на 68,86 лв. с включен ДДС, от които: 8.25 лв. месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.), 85.28 лв. разговори, данни, съобщения и други такси и услуги (с приспадната отстъпка в размер на 2.81 лв.); 18.14 лв. ДДС, данъчна фактура № 177505635 от 14.07.2009 г. издадена за сумата от 101,64 лв. с включен ДДС. от които: 87.02 лв. разговори, данни, съобщения и други такси и услуги (с приспадната отстъпка в размер на 2.32 лв.); 16.94 лв. ДДС, ведно със законната лихва върху сборната сума 170,50 лв. начиная от датата на образуване на ч.гр.д. № 1610 по описа за 2011 г. на Районен съд- Царево- 22.11.2011 год. до окончателното изплащане на задължението.
3 НАХД No 477/2011, I състав Административни дела ЕТ ДАРИЯ - ДАНЧО КУВАНДЖИЕВ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 7.6.2012г.
НП-изменено
4 НАХД No 480/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.11.2011г., в законна сила от 7.6.2012г.
НП-потвърдено
5 НАХД No 416/2011, I състав По ЗГ и ЗЛОД С.Г.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.10.2011г., в законна сила от 8.6.2012г.
НП-потвърдено
6 НАХД No 417/2011, I състав По ЗГ и ЗЛОД Д.А.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.10.2011г., в законна сила от 8.6.2012г.
НП-потвърдено
7 НАХД No 393/2012, I състав По УБДХ Н.Б.И. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 6.6.2012г., в законна сила от 8.6.2012г.
НАЛАГА на Н. Б. И. ЕГН-***, от гр.Ц., кв.В. №*, бл.*, ет.*, ап.*, административно наказание – ГЛОБА в размер на 100лв., за извършеното от нея дребно хулиганство на 06.06.2012г. в около 12.00ч. в гр.Ц., обл.Б., СОУ“**“, изразяващо се в явяване на работа като учител след употреба на алкохол и непристойно поведение пред ръководството на училището, с което предизвикала възмущение и нарушила обществения ред и спокойствие..
Н.Б.И.
НАЛАГА на Н. Б. И. ЕГН-**, от гр.Ц., кв.В. №*, бл.*, ет.*, ап.*, административно наказание – ГЛОБА в размер на 100лв., за извършеното от нея дребно хулиганство на 06.06.2012г. в около 12.00ч. в гр.Ц., обл.Б., СОУ“**“, изразяващо се в явяване на работа като учител след употреба на алкохол и непристойно поведение пред ръководството на училището, с което предизвикала възмущение и нарушила обществения ред и спокойствие..
Мотиви от 6.6.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
8 Гражданско дело No 3/2012, I състав Облигационни искове ИНКОЗМЕТИКС АД ЕТ ИВКОМ-ИВАН ПРОДАНОВ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 10.5.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ЕТ“Ивком-И.П.“***, че дължи на „Инкозметикс”АД, ЕИК-131263858, с.Казичене, Столична община, ул.Серафим Стоев №28, сумата от 394,19лв. главница, представляваща задължение по фактури за закупени козметични продукти, ведно с 51,30лв. мораторна лихва за периода от 18.06.2010г. до 17.10.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.10.2011г., както и сумата от 125,00лв. разноски по заповедното производство
9 НАХД No 304/2012, I състав По ЗД по пътищата К.Ю.С. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 20.3.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
НП-изменено
10 НАХД No 377/2012, I състав По ЗД по пътищата П.С.И. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 16.5.2012г., в законна сила от 13.6.2012г.
НП-потвърдено
11 Гражданско дело No 68/2012, II състав Развод по взаимно съгласие Т.Р.М.,
И.М.М.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.6.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
Прекратява производството по делото.
12 НАХД No 373/2012, II състав По ЗД по пътищата М.Г.Г. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.5.2012г., в законна сила от 20.6.2012г.
НП-изменено
13 НОХД No 48/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.К.Х. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 22.6.2012г., в законна сила от 22.6.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Х. К. Х., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 14.06.2012г. около 00.10 часа в гр.П., обл.Б. по ул.** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**”, модел «** с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда – 2.10 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №404/14.06.2012г. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Х. К. Х. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Х. К. Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.06.2012г.  
Х.К.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Х. К. Х., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 14.06.2012г. около 00.10 часа в гр.П., обл.Б. по ул.** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**”, модел «** с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда – 2.10 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №404/14.06.2012г. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Х. К. Х. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Х. К. Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.06.2012г.
14 НОХД No 50/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.В.Г. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.6.2012г., в законна сила от 27.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №50/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия К.В. Г. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият К. В. Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.06.2012 год. около 01.30 часа в гр.К. обл.Б. по ул.** посока ул.** управлявал лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.80 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза №232/2012г. на отделение по съдебна медицина при “МБАЛ”АД гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. В. Г., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. К. В. Г., ЕГН ** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  
К.В.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №50/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия К.В. Г. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият К. В. Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.06.2012 год. около 01.30 часа в гр.К. обл.Б. по ул.** посока ул.** управлявал лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.80 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза №232/2012г. на отделение по съдебна медицина при “МБАЛ”АД гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. В. Г., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. К. В. Г., ЕГН ** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.