РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.01.2012г. до 31.01.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 450/2011, II състав Административни дела БУЛ ПРИМ ГРУП ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.10.2011г., в законна сила от 03.01.2012г.
НП-ОТМЕНЕНО
 
2 НАХД No 461/2011, II състав Административни дела И.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.11.2011г., в законна сила от 03.01.2012г.
НП-отменено
 
3 НАХД No 516/2011, I състав Административни дела И.Н.И. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 03.01.2012г.
НП-отменено
 
4 Гражданско дело No 61/2011, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД С.К.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.11.2011г., в законна сила от 05.01.2012г.
ПРИЕМА за установено вземането на „ЕВН България Електроснабдяване”АД, ЕИК 123526430, гр.Пловдив,ул."Христо Г.Данов" 37 против С.К.К., ЕГН-**********,*** 1, в размер на 5`002,73лв., представляваща стойността на консумирана електрическа енергия за периода от 27.11.2008г. до 21.12.2010г., както и сумата от 866,19лв. представляваща стойността на законната лихва за забава за периода от 26.01.2009г. до 20.04.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 21.04.2011г. до окончателното плащане, както сумата от 433,45лв. за разноските по делото.
 
5 НАХД No 445/2011, I състав По ЗД по пътищата М.В.П. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.12.2011г., в законна сила от 05.01.2012г.
НП-изменено
 
6 НАХД No 494/2011, I състав Административни дела Я.И.М. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2011г., в законна сила от 05.01.2012г.
НП-отменено
 
7 НАХД No 496/2011, I състав Административни дела Я.И.М. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2011г., в законна сила от 05.01.2012г.
НП-отменено
 
8 НАХД No 497/2011, I състав Административни дела Я.И.М. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.12.2011г., в законна сила от 05.01.2012г.
НП-отменено
 
9 НАХД No 524/2011, II състав По ЗД по пътищата В.Х.Н. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.12.2011г., в законна сила от 05.01.2012г.
НП-отменено
 
10 НАХД No 442/2010, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ДИХРИС 007 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.03.2011г., в законна сила от 11.01.2012г.
НП-потвърдено
 
11 НОХД No 6/2012, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.С.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.01.2012г., в законна сила от 11.01.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Х.С.Х. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от началото на месец юли 2011г. до 30.09.2011г. в гр.А., обл.Б., ул.***№** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Х. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2012г. по описа на ЦРС.

Х.С.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Х.С.Х. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от началото на месец юли 2011г. до 30.09.2011г. в гр.А., обл.Б., ул.***№** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Х. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
12 НОХД No 7/2012, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Х.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.01.2012г., в законна сила от 11.01.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №7/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемата С.Х.А. ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от началото на месец август 2011г. до 30.09.2011г. в гр.А., обл.Б., ул.*** №** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата С.Х.А. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №7/2012г. по описа на ЦРС.

С.Х.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №7/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемата С.Х.А. ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от началото на месец август 2011г. до 30.09.2011г. в гр.А., обл.Б., ул.*** №** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата С.Х.А. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
13 Гражданско дело No 95/2011, II състав Изменение на издръжка М.С.Л. С.К.Л.,
ДСП ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 12.01.2012г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, присъден с Решение № 105/ 27.10.2008 год. постановено по гр. дело № 162/ 2008 год. по описа на Царевски районен съд, като я увеличава от 60,00 лв. (шестдесет лева) на 120,00 лв. (сто и двадесет лева).
ОСЪЖДА С.К.Л., ЕГН ***, да заплаща на М.-Д.С.Л., ЕГН ***, чрез неговата майка и законна представителка А.Д.Г., ЕГН ***, месечна издръжка в размер на 120,00 лв. (сто и двадесет лева), считано от датата на подаване на исковата молба- 03.09.2011 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

 
14 Гражданско дело No 112/2011, II състав Вещни искове Г.И.Б. Х.Д.Г.,
Е.Д.Г.,
М.Д.Г.,
АТОН ООД
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 03.01.2012г., в законна сила от 13.01.2012г.
Прекратява делото и връща исковата молба
 
15 НАХД No 432/2010, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.03.2011г., в законна сила от 13.01.2012г.
НП-потвърдено
 
16 Гражданско дело No 119/2011, I състав Издръжка В.Т.Н. Д.Й.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 19.12.2011г., в законна сила от 16.01.2012г.
Приема направеното отегляне на иска
 
17 НОХД No 5/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.И.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.01.2012г., в законна сила от 16.01.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия Н. И. К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 17.09.2011г. в гр.П., обл.Б. от северен плаж отнел от владението и собственост на Г. В.А. движими вещи, оставени без постоянен надзор – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел N82 на стойност 327.91 лева, ведно с 1бр. прима карта с депозит на стойност 81.02 лева, 1бр. карта памет 8 гигабайта формат микро SD на стойност 15.80 лева, 1бр. универсални слушалки за телефон на стойност 35.50 лева и сумата от 7.00 лева, всичко на обща стойност 467.23 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК подсъдимият Н. И. К. ще изтърпи наказание при условията на чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Н.И.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия Н. И. К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 17.09.2011г. в гр.П., обл.Б. от северен плаж отнел от владението и собственост на Г. В.А. движими вещи, оставени без постоянен надзор – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел N82 на стойност 327.91 лева, ведно с 1бр. прима карта с депозит на стойност 81.02 лева, 1бр. карта памет 8 гигабайта формат микро SD на стойност 15.80 лева, 1бр. универсални слушалки за телефон на стойност 35.50 лева и сумата от 7.00 лева, всичко на обща стойност 467.23 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК подсъдимият Н. И. К. ще изтърпи наказание при условията на чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
18 Гражданско дело No 55/2011, II състав Облигационни искове Н.Й.К. ВЕРМАШ-90 ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.11.2011г., в законна сила от 18.01.2012г.
ОСЪЖДА „Вермаш - 90 ЕООД“ в ликвидация, ЕИК 102006540, да заплати на Н.Й.К., ЕГН ***, сумата от 5180,00 лв. (пет хиляди сто и осемдесет лева), представляваща даденото по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 27.01.2009 год.
ОСЪЖДА „Вермаш - 90 ЕООД“ в ликвидация, ЕИК 102006540, да заплати на Н.Й.К., ЕГН ***, сумата от 518,00 лв. (петстотин и осемнадесет лева), представляваща обезщетение за вреди поради неизпълнението на предварителния договор-неустойка съгласно т. IV- 10 от Договора, ведно със законната лихва върху присъдените суми, считано от 06.06.2011 год. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА „Вермаш - 90 ЕООД“ в ликвидация, ЕИК 102006540, да заплати на Н.Й.К., ЕГН ***, сумата от 710,84 лв. (седемстотин и десет лева), за направени по настоящото производство разноски.


 
19 НОХД No 158/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 18.01.2012г., в законна сила от 18.01.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №158/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.С.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.343в, ал.1 от НК за това, че нa 08.07.2011г. в около 11.00 часа, по между селищен път с.К. – гр.Ц., обл.Б., на КПП – с.Б. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**” с ДКН ***в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление №448/17.12.2010г. издадено от началника на РУП гр.Царево, влязло в законна сила на 12.01.2011г.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.1 от НК подсъдимият С. С. М. на основание чл.343в, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и на осн. чл.67, ал.3 от НК ПОСТАНОВЯВА С. С.М. да изтърпи пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, а именно: Задължителна регистарция по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, от която произтича задължението му в явяване или подписване пред пробациония служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА С. С. М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ ГОДИНИ.

С.С.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №158/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.С.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.343в, ал.1 от НК за това, че нa 08.07.2011г. в около 11.00 часа, по между селищен път с.К. – гр.Ц., обл.Б., на КПП – с.Б. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**” с ДКН ***в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление №448/17.12.2010г. издадено от началника на РУП гр.Царево, влязло в законна сила на 12.01.2011г.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.1 от НК подсъдимият С. С. М. на основание чл.343в, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и на осн. чл.67, ал.3 от НК ПОСТАНОВЯВА С. С.М. да изтърпи пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, а именно: Задължителна регистарция по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, от която произтича задължението му в явяване или подписване пред пробациония служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА С. С. М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
20 НАХД No 484/2011, I състав Административни дела П.С.С. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 18.01.2012г.
НП-потвърдено
 
21 Гражданско дело No 43/2011, I състав Вещни искове Н.Щ.Д.,
К.Д.Д.,
Г.Щ.Д.
Г.Д.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.12.2011г., в законна сила от 19.01.2012г.
ОСЪЖДА Г.Д.Д., ЕГН-**********,*** ```, да се въздържа от действия които ограничават достъпа на Н.Щ.Д., ЕГН-**********, К.Д.Д., ЕГН-**********,***, ``` и Г.Щ.Д., ЕГН-********** ***, до съсобствения им имот № 44094.501.136 по кадастралната карта на с.Лозенец и разрушаването на извършени от тях подобрения – тротоарни плочи.
ОСЪЖДА Г.Д.Д., ЕГН-********** да заплати на Н.Щ.Д., ЕГН-**********, К.Д.Д., ЕГН-********** и Г.Щ.Д., ЕГН-********** сумата от 1`071,77лв. (хиляда седемдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки), за причинени им имуществени вреди от разрушаването на тротоарните плочи, като отхвърля като неоснователен иска в останалата му част до предявения размер от 3`684,00лв.
ОСЪЖДА Г.Д.Д., ЕГН-********** да заплати на Г.Щ.Д., ЕГН-********** сумата от 100,00лв. (сто лева) за причинени му неимуществени вреди, като отхвърля иска в останалата му част до размера от 1000лв. за този ищец.
ОТХВЪРЛЯ иска на Н.Щ.Д., ЕГН-********** и К.Д.Д., ЕГН-********** с който молят съда да осъди Г.Д.Д., ЕГН-********** да им заплати сумите от по 1000лв. за всеки един от тях, за причинени им неимуществени вреди.

 
22 НАХД No 503/2011, I състав Административни дела Г.С.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.12.2011г., в законна сила от 26.01.2012г.
НП-отменено
 
23 НАХД No 513/2011, I състав По ЗД по пътищата Н.Б.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 05.01.2012г., в законна сила от 26.01.2012г.
НП-изменено
 
24 НАХД No 525/2011, I състав По ЗД по пътищата К.К.П. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.01.2012г., в законна сила от 27.01.2012г.
НП-изменено
 
25 НАХД No 535/2011, I състав Административни дела ИНВЕСТИЦИОННО РЕАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ МИЛАНА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.01.2012г., в законна сила от 27.01.2012г.
НП-потвърдено