Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   26                                    09.04.2010 год.                                             Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                                          граждански състав

на двадесет и трети март                                                              две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:                      Председател: Минчо Танев                                                            Секретар: П.Б.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гражданско дело № 91 по описа на съда за 2008 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по предявени искове с правно основание в чл. 59 от ЗЗД, вр. чл. 93 от ЗС от ищци: А.С.Н., ЕГН **********, И.Н.Н., ЕГН ********** и С.Н.И., ЕГН **********,***, против ответник: ЕТ "М.- А. Д.", гр. П., ул. „Р.” № **, peг. ф.д. № **/** год. на БОС, представляван от А. И. Д., ЕГН **********, с който ищците молят съда да осъди ответника да им заплати общо сумата от 200000,00 лв. (разпределени на А.Н.- 4000,00 лв. а на И.Н. и С.И. по 6000.00 лв.), която сума представлява обезщетение за ползването от търговеца на УПИ**, кв.** по плана на гр. П., за периода от **г. до ** г. ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното плащане, както и да им присъди направените по делото разноски. В хода на производството ищцата А.Н. е починала, поради което и в първото по делото заседание ищците И.Н. и С.Н. направиха изменение на иска, като заявиха, същия да се счита предявен за сумата от 15000,00 лева.

Пред съда, ищците се явяват лично. Поддържат исковете. Ангажират писмени доказателства- договор за замяна с Община Приморско, с който се легитимират за собственици на имота, нотариална покана и скица на имота. По тяхно искане по делото е извършена техническа експертиза за определяне на пазарния наем. В хода на устните състезания пледират за уважаване на предявените искове.

Ответникът чрез процесуалния си представител пледира, исковете да бъдат отхвърлени, тъй като ищците не са собственици на имота.

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът намери за установено следното:

Ищците се легитимират като собственици на **/** кв.м. в ид. части от процесния УПИ**, кв. ** по плана на гр. П., с договор за замяна, сключен между тях и О. П.от ** год.

Съгласно приетото от съда заключение на вещото лице по извършената по делото съдебно икономическа експертиза, стойността на пазарния наем за периода ** г. до ** г. възлиза в размер на 51012.00 лв.

При така установената фактическа обстановка съдът счита предявения иск за основателен, поради което същия следва да бъдат уважен.

От доказателствата по делото се установи, че ищците са собственици на **/** кв.м. в ид. части от процесния УПИ **, кв. ** по плана на гр. П.. Придобили правото на собственост върху имота по силата на договора за замяна с О. П.. Отношенията между страните във връзка със собствеността върху имота са уредени с влязло в сила съдебно решение. При това положение, след като ищците са собственици на процесния имот и ответницата го е ползвала без правно основание, съгласно нормата на чл. 93 от ЗС тя е лишила ищците- собственици от възможността да получат добиви от своята вещ. които добиви в случая представляват неполучен наем. С тази сума ответницата се е обогатила неоснователно за сметка на ищците. Размерът на пропуснатия наем беше изчислен от вещото лице и той възлиза на 51012.00 лв. т.е. повече от колкото е претенцията на ищците. Това налага уважаването на иска в размерите в които е предявен. В тази връзка, следва да се има впредвид и съдебната практика по случая- вж. Решение №** на БОС, постановено по гр.д. № **/** год. по описа на БОС.

Ищците не са представили пред съда списък по чл. 80 от ГПК, поради което и съда не може да се произнесе по въпроса за разноските.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

РЕШИ

 

ОСЪЖДА ЕТ "М.-А. Д.", гр. П., ул. „Р.” №**, peг. ф.д. № **/** год. на БОС, представляван от А. И. Д., ЕГН **********. да заплати на И.Н.Н., ЕГН ********** и С.Н.И., ЕГН **********,***, общо сумата от 15000.00 (петнадесет хиляди) лева, представляваща обезщетение за ползването от нея на УПИ**. кв. ** по плана на гр. П., за периода от ** г. до ** г. ведно със законната лихва върху тази сума считано от ** г. до окончателното плащане.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: