РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2012г. до 30.6.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 120/2011, II състав Закона за собствеността Н.Т.С.,
К.С.П.,
С.А.С.,
Е.А.С.
С.И.И. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.6.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на С.И.И., ЕГН ***, че Н.Т.С., ЕГН ***, К.С.П., ЕГН ***, С.А.С., ЕГН *** и Е.А.С., ЕГН ***, са собственици на Поземлен имот с идентификатор 66528.501.189 /шест, шест, пет, две, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, девет/ по Кадастралната карта на с. С., общ. Ц., Б. област, одобрена със Заповед РД-18-52/ 24.08.2006 г. на Изп. директор на АГКК София, с адрес на поземления имот: с. С., обл. Б., ул. *** с площ на поземления имот 918 /деветстотин и осемнадесет/ кв.м. с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: №№ 66528.501.203, 66528.501.535, 66528.501.504 и 66528.501.190, бивш УПИ IX- 128 /парцел девети, имот пл. № сто двадесет и осми/, в бивш квартал 25 /двадесет и пети/ по плана на с. С., при граници: от двете страни улици и УПИ VIII-127 и УПИ Х-129.  ОСЪЖДА С.И.И., ЕГН ***, да ПРЕДАДЕ на Н.Т.С., ЕГН *** К.С.П., ЕГН ***, С.А.С., ЕГН *** и Е.А.С., ЕГН ***, ВЛАДЕНИЕТО върху Поземлен имот с идентификатор 66528.501.189 /шест, шест, пет, две, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, девет/ по Кадастралната карта на с. С., общ. Ц., Б. област, одобрена със Заповед РД-18-52/ 24.08.2006 г. на Изп. директор на АГКК София, с адрес на поземления имот: с. С., обл. Б., ул.**** с площ на поземления имот 918 /деветстотин и осемнадесет/ кв.м. с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: №№ 66528.501.203, 66528.501.535, 66528.501.504 и 66528.501.190, бивш УПИ IX- 128 /парцел девети, имот пл. № сто двадесет и осми/, в бивш квартал 25 /двадесет и пети/ по плана на с. С., при граници: от двете страни улици и УПИ VIII-127 и УПИ Х-129.  
2 Гражданско дело No 49/2012, II състав Облигационни искове ГАМА-НИК-МИТЕВ-2004 ЕООД ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно условията на която страните се съгласяват, че длъжникът ще заплати 23.666.05лв., представляващи дължима главница по приложените по делото фактури, както и сумата от 948.00лв., представляващи съдебно-деловодните разноски по настоящото дело и по ч. гр. дело №1561/2011г. по описа на Районен съд гр.Царево, както и адвокатски хонорар в размер на 580.00лв., с изплащането на които суми финансовите отношения между страните ще бъдат окончателно уредени по това дело. Сроковете за заплащане на уговорените суми са както следва: първа вноска в размер на 8000.00лв. в срок до 13.06.2012г., втора вноска в размер на 6000.00лв. в срок до 10.07.2012г., трета вноска в размер на 6000.00лв. в срок до 10.08.2012г., остатъкът от сумата в размер на 5194.05лв. в срок до 10.09.2012г. Дължимите вноски ще бъдат изплащани по банков или касов път като при плащане в брой кредиторът се задължава да издаде касов бон от ЕКАФП.
3 Гражданско дело No 68/2012, II състав Развод по взаимно съгласие Т.Р.М.,
И.М.М.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 4.6.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
Прекратява производството по делото.
4 ЧГД No 1232/2012, I състав Други ЧГД Х.Г.К. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 5.6.2012г.
Предоставя правна помощ на малолетната Х.К.. Назначава адв. М. Балева за особен представител и да я представлява пред нотариус при продажбата на притежаваните от детето дялове
5 НАХД No 385/2012, I състав Административни дела Д.Х.А. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 5.6.2012г.
НП-отменено
6 Гражданско дело No 36/2012, II състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД Д.С.К. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д. С.К. ЕГН: ***, че същия дължи на "Мобилтел" ЕАД, ЕИК: 131468980, сумите както следва: сума в общ размер от 170,50 лева /сто и седемдесет лева и петдесет стотинки/, представляващи сбор от главниците по данъчни фактури: данъчна фактура № 175982952 от 14.06.2009 г. издадена за сумата от 108,86 лв. с включен ДДС, извършено е частично плащане в размер на 40,00 лв. в резултат е налице непогасен остатък на задължението в размер на 68,86 лв. с включен ДДС, от които: 8.25 лв. месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.), 85.28 лв. разговори, данни, съобщения и други такси и услуги (с приспадната отстъпка в размер на 2.81 лв.); 18.14 лв. ДДС, данъчна фактура № 177505635 от 14.07.2009 г. издадена за сумата от 101,64 лв. с включен ДДС. от които: 87.02 лв. разговори, данни, съобщения и други такси и услуги (с приспадната отстъпка в размер на 2.32 лв.); 16.94 лв. ДДС, ведно със законната лихва върху сборната сума 170,50 лв. начиная от датата на образуване на ч.гр.д. № 1610 по описа за 2011 г. на Районен съд- Царево- 22.11.2011 год. до окончателното изплащане на задължението.
7 НОХД No 106/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Щ.А.,
Б.П.П.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 6.6.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на Р.Щ.А. едно общо наказание в размер на най- тежкото измежду наказанията по:  1. НОХД №1939/2011 год. и НОХД № 2484/2011 год. а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  Присъединява на осн. чл.23, ап.3 от НК към наложеното общо, най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от две години наказанието глоба в размер на 100.00 лева по НОХД № 2484/2011 год. по описа на PC гр.Бургас.  2. Присъда по НОХД № 106/2011 год. по описа на PC гр.Царево, присъда по НОХД №2408/2011 год. на PC гр.Бургас, присъда по НОХД № 2490/2011 год. по описа на PC гр.Бургас в размер на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.  Определя на осн. чл.61, т.2, вр. с чл.60. ат.1 от ЗИНЗС първоначален строг режим на изтърпяване на наложеното наказание.  Привежда в изпълнение на осн. чл.25, ал.4 от НК, вр. с чл.68, ал.1 от НК наложеното с присъда №1035 от 2011г. по НОХД №1939/2011г. на РС Бургас наказание две години лишаване от свобода.  Определя на осн. чл.61, т.2, вр. с чл.60. ат.1 от ЗИНЗС първоначален строг режим на изтърпяване на приведеното наказание.  На основание чл.25, ал.2 от НК приспада изтърпяната част от наказанията по съвкупността, считано от 14.07.2011 год.  
Р.Щ.А.
ОПРЕДЕЛЯ на Р.Щ.А. едно общо наказание в размер на най- тежкото измежду наказанията по:  1. НОХД №1939/2011 год. и НОХД № 2484/2011 год. а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  Присъединява на осн. чл.23, ап.3 от НК към наложеното общо, най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от две години наказанието глоба в размер на 100.00 лева по НОХД № 2484/2011 год. по описа на PC гр.Бургас.  2. Присъда по НОХД № 106/2011 год. по описа на PC гр.Царево, присъда по НОХД №2408/2011 год. на PC гр.Бургас, присъда по НОХД № 2490/2011 год. по описа на PC гр.Бургас в размер на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.  Определя на осн. чл.61, т.2, вр. с чл.60. ат.1 от ЗИНЗС първоначален строг режим на изтърпяване на наложеното наказание.  Привежда в изпълнение на осн. чл.25, ал.4 от НК, вр. с чл.68, ал.1 от НК наложеното с присъда №1035 от 2011г. по НОХД №1939/2011г. на РС Бургас наказание две години лишаване от свобода.  Определя на осн. чл.61, т.2, вр. с чл.60. ат.1 от ЗИНЗС първоначален строг режим на изтърпяване на приведеното наказание.  На основание чл.25, ал.2 от НК приспада изтърпяната част от наказанията по съвкупността, считано от 14.07.2011 год.  
Б.П.П.
8 НОХД No 20/2012, II състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.К.К. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 6.6.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К. К.К.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата в началото на месец септември 2009год. в гр.П., Б. област, **, в хотел "**" до 29.09.2009год. в гр.П., в условията на продължавано престъпление подс.К. К. К., като се представил за длъжностно лице - управител на хотел "**" гр.Б., с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у св.В. Д. С., св.Т. Н. Н., св.Ж. Т. В., св.И. Х. Н. и св.З. Е. Н., като ти уверил, че ще им осигури работа в хотел "**" гр.Б., след като заплатят сума, необходима за закупуване на работно облекло, обувки и официални костюми и с това им причинил имотна вреда на всеки един от тях в размер на по 100.00лева или общо в размер на 500.00 лева, като деянието е извършено повторно и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.210, ал.1, т.1, предл. първо и т.4, вр. чл.209, aл.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НK, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.1, предл. първо и т.4, вр. чл.209, aл.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.210, ал.2, вр. ал.1, т.4 от НК съдът ПОСТАНОВЯВА да се конфискува 1/4 /една четвърт/ от имуществото на подсъдимия.  На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД №441/2004г. на РС гр.Пловдив, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
К.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К. К.К.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата в началото на месец септември 2009год. в гр.П., Б. област, **, в хотел "**" до 29.09.2009год. в гр.П., в условията на продължавано престъпление подс.К. К. К., като се представил за длъжностно лице - управител на хотел "**" гр.Б., с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у св.В. Д. С., св.Т. Н. Н., св.Ж. Т. В., св.И. Х. Н. и св.З. Е. Н., като ти уверил, че ще им осигури работа в хотел "**" гр.Б., след като заплатят сума, необходима за закупуване на работно облекло, обувки и официални костюми и с това им причинил имотна вреда на всеки един от тях в размер на по 100.00лева или общо в размер на 500.00 лева, като деянието е извършено повторно и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.210, ал.1, т.1, предл. първо и т.4, вр. чл.209, aл.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НK, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.1, предл. първо и т.4, вр. чл.209, aл.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  На осн. чл.210, ал.2, вр. ал.1, т.4 от НК съдът ПОСТАНОВЯВА да се конфискува 1/4 /една четвърт/ от имуществото на подсъдимия.  На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по НОХД №441/2004г. на РС гр.Пловдив, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
Мотиви от 14.6.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
9 НАХД No 349/2012, II състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 6.6.2012г.
НП-отменено
10 НАХД No 365/2012, I състав Административни дела Г.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 6.6.2012г.
НП-отменено
11 НАХД No 383/2012, I състав По ЗД по пътищата С.С.Х. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 6.6.2012г.
НП-потвърдено
12 НАХД No 393/2012, I състав По УБДХ Н.Б.И. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 6.6.2012г., в законна сила от 8.6.2012г.
НАЛАГА на Н. Б. И. ЕГН-***, от гр.Ц., кв.В. №*, бл.*, ет.*, ап.*, административно наказание – ГЛОБА в размер на 100лв., за извършеното от нея дребно хулиганство на 06.06.2012г. в около 12.00ч. в гр.Ц., обл.Б., СОУ“**“, изразяващо се в явяване на работа като учител след употреба на алкохол и непристойно поведение пред ръководството на училището, с което предизвикала възмущение и нарушила обществения ред и спокойствие..
Н.Б.И.
НАЛАГА на Н. Б. И. ЕГН-**, от гр.Ц., кв.В. №*, бл.*, ет.*, ап.*, административно наказание – ГЛОБА в размер на 100лв., за извършеното от нея дребно хулиганство на 06.06.2012г. в около 12.00ч. в гр.Ц., обл.Б., СОУ“**“, изразяващо се в явяване на работа като учител след употреба на алкохол и непристойно поведение пред ръководството на училището, с което предизвикала възмущение и нарушила обществения ред и спокойствие..
Мотиви от 6.6.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
13 НАХД No 381/2012, III състав По ЗД по пътищата П.Г.Ж. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 7.6.2012г.
НП-отменено
14 Гражданско дело No 62/2012, III състав Вещни искове МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО ОБЩИНА ЦАРЕВО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 11.6.2012г.
15 НАХД No 380/2012, I състав По ЗД по пътищата П.Г.Ж. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.6.2012г.
НП-изменено
16 Гражданско дело No 58/2012, I състав Развод по взаимно съгласие В.И.М.,
М.Д.М.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 12.6.2012г.
Допуска развода и прекратява гражданския брак между страните. Роделските права върху детето предоставени на бащата. Определен режим на лични контакти на майката и в нейна тежест възложена издръжка за детето от 100лв. месечно. Запазено брачното фамилно име на съпругата.
17 НАХД No 343/2012, II състав Административни дела ЕТ ДЕЙЗИ-ГАЗ-ГЕОРГИ НАКОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.6.2012г.
НП-изменено
18 НАХД No 382/2012, II състав По ЗД по пътищата Х.И.И. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 12.6.2012г.
НП-изменено
19 Гражданско дело No 41/2012, I състав Облигационни искове Д.В.Д.,
В.Г.Г.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 13.6.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на В.Г.Г., ЕГН-**********,***, че Д.В.Д., ЕГН-**********,*** е собственик на движима вещ: Колесен трактор с рег.№ `````, марка Коматцу `````, рама № ``````, двигател № ``````, цвят жълт.
20 Гражданско дело No 83/2012, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
Г.Н.З.,
Н.С.З.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Г.Н.З., ЕГН ***, в дома на Н.С.З., ЕГН ***, в гр. Ц., ул. ****.    
21 Гражданско дело No 84/2012, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
Н.Н.З.,
Н.С.З.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 13.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Н.Н.З., ЕГН ***, в дома на Н.С.З., ЕГН ***, в гр. Ц.***.    
22 Гражданско дело No 130/2011, I състав Облигационни искове ЕТ "ЛИНИ - ЛЮБОМИР ПЕТКОВ" ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 15.6.2012г.
ПРИЕМА за установено вземането на ЕТ“Лини-Любомир Петков”, ЕИК-102081347, гр.Несебър, ул.Младост №45 против „Гранд хотел Приморско”ЕООД, ЕИК-201048733, гр.Приморско, обл.Бургаска, ж.к.Гранд хотел Приморско, ул.Иглика №38, в размер на 22`000лв., частично от 35`255лв., от които 20`000лв., частично от 31`948лв. главница и 2`000лв., частично от 3`307,90лв. лихва за забава от 01.07.2010г. до 01.07.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 24.10.2011г. до окончателното плащане.
23 Гражданско дело No 137/2011, II състав Делби П.М.К.,
К.А.Т.,
К.А.А.
П.К.Ф.,
П.К.Ф.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 15.6.2012г.
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба, на следните недвижими имоти:  ПИ с идентификатор 58356.506.411 (пет хиляди осемстотин триста петдесет и шест, точка, петстотин и шест, точка, четиристотин и единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Приморско, община Приморско, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-106/ 09.12.2008 г. на изп. директор на АГКК- София (стар УПИ Х-347, в кв. 71), с площ от 960 кв.м. (деветстотин и шестдесет квадратни метра), с административен адрес: гр. Приморско, п.к. 8290, община Приморско, Бургаска област, ул. „Трети Март", с трайно предназначение- урбанизирана територия, с начин на трайно ползване- средно застрояване (от 10 до 15 метра), с граници на имота: от юг- ПИ с идентификатор 58356.506.449; от запад- ПИ с идентификатор 58356.506.412; от север- ПИ с идентификатор 58356.506.419; от изток- ПИ с идентификатори 58356.506.408 и 58356.506.409;  ПИ с идентификатор 58356.506.412 (пет хиляди осемстотин триста петдесет и шест, точка, петстотин и шест, точка, четиристотин и дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Приморско, община Приморско, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-106/ 09.12.2008 г. на изп. директор на АГКК- София (стар УПИ XI -347, в кв. 71), с площ от 865 кв.м. (осемстотин шестдесет и пет квадратни метра), с административен адрес: гр. Приморско, п.к. 8290, община Приморско, Бургаска област, ул. „Трети Март", с трайно предназначение- урбанизирана територия, с начин на трайно ползване- средно застрояване (от 10 до 15 метра), с граници на имота: от юг- ПИ с идентификатор 58356.506.449; от запад- ПИ с идентификатор 58356.506.413; от север- ПИ с идентификатори 58356.506.448 и 58356.506.419; от изток- ПИ с идентификатор 58356.506.411;  ПИ с идентификатор 58356.506.413 (пет хиляди осемстотин триста петдесет и шест, точка, петстотин и шест, точка, четиристотин и тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Приморско, община Приморско, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-106/ 09.12.2008 г. на изп. директор на АГКК- София (стар УПИ XI-347, в кв. 71), с площ от 792 кв.м. (седемстотин деветдесет и два квадратни метра), с административен адрес: гр. Приморско, п.к. 8290, община Приморско, Бургаска област, ул. „Трети Март", с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване- средно застрояване (от 10 до 15 метра), с граници: от юг- ПИ с идентификатор 58356.506.449; от запад- ПИ с идентификатори 58356.506.414 и 58356.506.415; от северозапад- ПИ с идентификатор 58356.506.416; от север- ПИ с идентификатор 58356.506.448,  ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ: за съделителя П.М.К., 1/3 идеална част от правото на собственост върху всеки един от трите имота; за съделителя К.А.Т., 1/6 идеална част от правото на собственост върху всеки един от трите имота; за съделителя К.А.А., 1/6 идеална част от правото на собственост върху всеки един от трите имота; за съделителя П.К.Ф., 1/6 идеална част от правото на собственост върху всеки един от трите имота; за съделителя П.К.Ф., 1/6 идеална част от правото на собственост върху всеки един от трите имота.  
24 Гражданско дело No 32/2012, II състав Искове по СК Й.В.Х. Д.Р.Д.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Й.В.Х. с ЕГН *** искове против Д.Р.Д. с ЕГН ***, с които се иска от съда, да постанови решение, с което да предостави родителските права върху децата В.Й.Х., ЕГН *** и С.Й.Х. ЕГН *** на ищеца, като съда да определи режим на свиждане за майката; да определи местоживеенето на децата да е при ищеца; да осъди ответника да заплаща месечна издръжка на децата в размер от по 100,00 лева за всяко дете.  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата В.Й.Х., ЕГН *** и С.Й.Х. ЕГН ***, на майката Д.Р.Д. с ЕГН ***, като определя местоживеенето на детето да бъде при майката.  ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Й.В.Х. с ЕГН *** с децата В.Й.Х., ЕГН *** и С.Й.Х. ЕГН ***, както следва: всяка първа и трета събота от месеца, от 8,00 часа на съботния ден до 18,00 часа в неделя с преспиване в дома на бащата, един месец през лятото по време на неговият платен годишен отпуск, който не съвпада с този на майката, както и по пет дни по време на училищните ваканции- зимна и пролетна, когато децата тръгнат на училище.  ОСЪЖДА Й.В.Х. с ЕГН *** да заплаща ежемесечна издръжка на децата В.Й.Х., ЕГН *** и С.Й.Х. ЕГН *** в размер на от по 90,00 лв. (деветдесет лева) месечно, за всяко едно от децата, платими чрез тяхната майка и законен представител Д.Р.Д. с ЕГН ***, считано от 30.03.2012 год. ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелство, изключващо плащането й, като всяка от вноските следва да постъпва до десето число от текущия месец, за който се дължи издръжка, като отхвърля искането над тази сума, до претендирания размер от 100.00 лева, като прекомерно.  
25 Гражданско дело No 40/2012, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение С.И.Л. КМЕТСТВО ГР.КИТЕН ЧРЕЗ КМЕТА Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.6.2012г.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на С.И.Л., ЕГН *** и отменя Заповед № 08 от 29.02.2012 год. на Кмета на кметство К. с която е прекратено трудовото й правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, считано от 04.03.2012 год. като незаконосъобразна.  ВЪЗСТАНОВЯВА С.И.Л., ЕГН *** на длъжността *** в кметство К.  ОСЪЖДА кметство К. да заплати на С.И.Л., ЕГН ***, обезщетение поради незаконно уволнение и оставането й без работа за времето от 04.03.2012 год. до 18.06.2012 год. в размер на 1640,80 лв. /хиляда шестстотин и четиридесет лева и 80 стотинки/, ведно със законната лихва, считано от 09.03.2012 год. до окончателното изплащане на задължението.  
26 Гражданско дело No 48/2012, II състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД И.Х.Й. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.6.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Х.Й. ЕГН: ***, че същият дължи на "Мобилтел" ЕАД, ЕИК: 131468980, сумите както следва:  сума в общ размер от 254,12 лв. (двеста петдесет и четири лева и дванадесет ст.), представляващи сбор от главниците по данъчни фактури  по договор за предоставяне на ОЗМ услуги Й0318698 от 30.12.2006 г.  данъчна фактура № 179695722 от 28.08.2009 г., издадена за сумата от 27,00 лв. с включен ДДС.  месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 10.27 лв.  разговори, данни, съобщения и други такси и услуги в размер на 12.23 лв. ДДС в размер на 4.50 лв.  данъчна фактура № 181237118 от 28.09.2009 г., издадена за сумата от 54,56 лв. с включен ДДС.  разговори, данни, съобщения и други такси и услуги в размер на 45.47 лв.  ДДС в размер на 9.09 лв.  по договор за предоставяне на ОЗМ услуги Й0442139 от 28.12.2007 г.  данъчна фактура № 179783140 от 28.08.2009 г., издадена за сумата от 145,96 лв. с включен ДДС, извършено е частично плащане в размер на 80,00 лв. , в резултат е налице непогасен остатък на задължението в размер на 65,96 лв. с включен ДДС.  месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 36.50 лв.  разговори, данни, съобщения и други такси и услуги в размер на 87.92 лв.(с приспадната отстъпка в размер на 2.79 лв.) ДДС в размер на 24.33 лв.  данъчна фактура № 181323406 от 28.09.2009 г. издадена за сумата от 106,60 лв. с включен ДДС.  разговори, данни, съобщения и други такси и услуги в размер на 90.56 лв. (с приспадната отстъпка в размер на 1.73 лв.) ДДС в размер на 17.77 лв.  ведно със законната лихва върху сборната сума от 254,12 лв. (двеста петдесет и четири лева и дванадесет ст.), начиная от датата на образуване на ч.гр.д. № 1010 по описа за 2012 г. на Районен съд- Царево- 29.11.2011 год. до окончателното изплащане на задължението.    
27 Гражданско дело No 50/2012, I състав Вещни искове М.Д.Г. П.П.М. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 19.6.2012г.
На основание чл. 234, ал.1 и ал. 4 от ГПК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба, съгласно която ищцата се признава за собственик на 11.5 кв.м. ид.ч. от процесната сграда-хлебопекарна, а ответникът се признава за собственик на 57.5 кв.м. ид.ч. от същата и се отменя като неверен нотариален акт № 24, том VІІІ, дело №3776 на нотариус при РС-Бургас, в частта му, в която П.М. е признат за собственик на повече от 57.5 кв.м. от същата сграда.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
28 Гражданско дело No 56/2012, I състав Развод и недейств. на брака З.Г.К. Л.С.К.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СОЗОПОЛ
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 19.6.2012г.
Прекратява производството по делото.
29 НАХД No 384/2012, III състав По ЗД по пътищата С.С.Х. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.6.2012г.
НП-изменено
30 НОХД No 8/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Д.Б. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 20.6.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К. Д. Б.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 03.10 – 03.55 часа на 30.07.2011г. в гр.К., обл.Б., ул.**, дом №*, от стая на първи жилищен етаж отнел чужди движими вещи – 1бр. преносим компютър марка “Acer“, модел “DSPIRE“ 5536 G-654G64MN H на стойност 926.93 лева, 1бр. мобилен телефон марка “Самсунг”, модел S 5560 на стойност 301.43 лева и 1бр. СИМ карта на “М-тел” на стойност 5.90 лева, всичко на обща стойност 1234.26 лева от владението и собственост на М. М.К., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, “б” от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
К.Д.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия К. Д. Б.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 03.10 – 03.55 часа на 30.07.2011г. в гр.К., обл.Б., ул.**, дом №*, от стая на първи жилищен етаж отнел чужди движими вещи – 1бр. преносим компютър марка “Acer“, модел “DSPIRE“ 5536 G-654G64MN H на стойност 926.93 лева, 1бр. мобилен телефон марка “Самсунг”, модел S 5560 на стойност 301.43 лева и 1бр. СИМ карта на “М-тел” на стойност 5.90 лева, всичко на обща стойност 1234.26 лева от владението и собственост на М. М.К., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, “б” от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
Мотиви от 27.6.2012г.
Мотивите предадени на 27.06.2012г.
31 НОХД No 11/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.М. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 20.6.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С. М.- ЗА ВИНОВЕН в това, че:  За времето от началото на месец февруари 2011г. до 09.02.2011г. в гр.Ц., обл.Б., вилна зона “**”, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № **, собственост на С. Д.Д. и технически средства – кирки и лопати, отнел от владението на св.К. И. М.- Т., собственост на “**” ООД гр.С., ЕИК **, представлявано от св.К. И.М. – Т., движими вещи – 87.719 м. ел. кабел СВТ 3х70+35кв. мм на стойност 5258.75 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено от С. С. М. в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  За времето от началото на месец февруари 2011г. до 09.02.2011г. в гр.Ц., обл.Б., вилна зона “**”, чрез използване на технически средства /кирки и лопати/ унищожил по непредпазливост чужда движима вещ – захранващ блок тип “Panasonic” KXTDA 0103 на телефонна централа в хотел “**” на обща стойност 500.00 лева, собственост на “**” ООД гр.С., ЕИК **, представлявано от св.К. И. М. – Т. – престъпление по чл.216, ал.6, вр. ал.1 от НК, поради което и на чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия С. С. М.най-тежкото от двете наказания, а именно ДВЕ ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.  
С.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С. М.- ЗА ВИНОВЕН в това, че:  За времето от началото на месец февруари 2011г. до 09.02.2011г. в гр.Ц., обл.Б., вилна зона “**”, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № **, собственост на С. Д.Д. и технически средства – кирки и лопати, отнел от владението на св.К. И. М.- Т., собственост на “**” ООД гр.С., ЕИК **, представлявано от св.К. И.М. – Т., движими вещи – 87.719 м. ел. кабел СВТ 3х70+35кв. мм на стойност 5258.75 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено от С. С. М. в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  За времето от началото на месец февруари 2011г. до 09.02.2011г. в гр.Ц., обл.Б., вилна зона “**”, чрез използване на технически средства /кирки и лопати/ унищожил по непредпазливост чужда движима вещ – захранващ блок тип “Panasonic” KXTDA 0103 на телефонна централа в хотел “**” на обща стойност 500.00 лева, собственост на “**” ООД гр.С., ЕИК **, представлявано от св.К. И. М. – Т. – престъпление по чл.216, ал.6, вр. ал.1 от НК, поради което и на чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия С. С. М.най-тежкото от двете наказания, а именно ДВЕ ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.  
32 Гражданско дело No 89/2012, I състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО Т.М.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
М.С.И.,
Т.Н.И.,
С.П.И.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 21.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Т.М.С. ЕГН-*** в семейството на бабата и дядото по майчина линия: семейство Т.Н.И., ЕГН-***, с постоянен адрес гр.П., ул.*** №** и настоящ такъв в гр.А., общ.Ц., извън регулация и С.П.И., ЕГН-***, с постоянен адрес: гр.Ц., ул.*** №** и настоящ такъв: гр.Ц., кв.*** №**  НАСТАНЯВА детето Т.М.С. ЕГН-*** в семейството неговия дядо по майчина линия: С.П.И., ЕГН-***, с постоянен адрес - гр.Ц., ул.*** №** и настоящ такъв: гр.Ц., кв.*** №**, до отпадане основанието за настаняване, или промяна на мярката за закрила.  
33 Гражданско дело No 90/2012, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
С.М.И.,
М.С.И.,
Т.Н.И.,
С.П.И.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето С.М.И. ЕГН-*** в семейството на бабата и дядото по майчина линия: семейство Т.Н.И., ЕГН-***, с постоянен адрес *** и настоящ такъв в гр.А., общ.Ц., *** и С.П.И., ЕГН-***, с постоянен адрес:*** и настоящ такъв: гр.Ц., кв.*** №**  НАСТАНЯВА детето С.М.И. ЕГН-*** в семейството неговия дядо по майчина линия: С.П.И., ЕГН-***, с постоянен адрес - гр.Ц., ул.*** №** и настоящ такъв: гр.Ц., кв.*** №**, до отпадане основанието за настаняване, или промяна на мярката за закрила.  
34 НОХД No 48/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.К.Х. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 22.6.2012г., в законна сила от 22.6.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Х. К. Х., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 14.06.2012г. около 00.10 часа в гр.П., обл.Б. по ул.** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**”, модел «** с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда – 2.10 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №404/14.06.2012г. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Х. К. Х. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Х. К. Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.06.2012г.  
Х.К.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Х. К. Х., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 14.06.2012г. около 00.10 часа в гр.П., обл.Б. по ул.** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**”, модел «** с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда – 2.10 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №404/14.06.2012г. на БНТЛ при ОД МВР – Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Х. К. Х. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Х. К. Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 14.06.2012г.
35 Гражданско дело No 132/2011, II състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Й.С.И. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.6.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Й.С.И., ЕГН ***, че същият, дължи "ЕВН България Електроснабдяване" АД, ЕИК: 123526430, сумата в размер на 3998,14 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и 14 стотинки/ за консумирана електрическа енергия за периода от 01.04.2008 год. до 16.07.2010 год. ведно с дължимата лихва за периода от 26.05.2008 год. до 20.10.2011 год. в размер на 843,47 лв. /осемстотин четиридесет и три лева и 47 стотинки/, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 21.10.2011 год. до окончателното изплащане на сумата.  ОТХВЪРЛЯ предявените искове за разликата над сумата от 3998,14 лв. до пълния предявен размер от 4719,65 лв. главница, както и за разликата над сумата от 843,47 лв. до пълния предявен размер от 1116,07 лв. на обезщетението за забавено плащане на главницата, поради изтекла погасителна давност за вземанията.  
36 Гражданско дело No 39/2012, I състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.И.И. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.6.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на М.И.И., ЕГН-**********,***, че дължи на “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК-130697606, гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сгр.14, сумата от 4`615,95лв., от които неизплатена главница в размер на 2`977,57лв. по невърнат кредит, надбавка в размер на 1`086,67лв. и лихва-обезщетение за забава от 551,71лв. за периода от 26.02.2010г. до 16.12.2011г. и законната лихва от последната дата до окончателното изплащане.
37 ЧГД No 1267/2012, II състав Други ЧГД С.М.А. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 25.6.2012г.
Разрешава на В. Георгиева да изтегли от сметката на С.А. сумата от 700,00 лева
38 НАХД No 387/2012, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ОРИОН-АНАСТАС КИРОВ ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.6.2012г.
НП-отменено
39 НАХД No 389/2012, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ОРИОН-АНАСТАС КИРОВ ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.6.2012г.
НП-отменено
40 НАХД No 390/2012, I състав Административни дела Д.С.Д. ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЧРЕЗ ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ - КМЕТ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 26.6.2012г.
НП-потвърдено
41 НОХД No 50/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.В.Г. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 27.6.2012г., в законна сила от 27.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №50/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия К.В. Г. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият К. В. Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.06.2012 год. около 01.30 часа в гр.К. обл.Б. по ул.** посока ул.** управлявал лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.80 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза №232/2012г. на отделение по съдебна медицина при “МБАЛ”АД гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. В. Г., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. К. В. Г., ЕГН ** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  
К.В.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №50/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия К.В. Г. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият К. В. Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.06.2012 год. около 01.30 часа в гр.К. обл.Б. по ул.** посока ул.** управлявал лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег.№ ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.80 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза №232/2012г. на отделение по съдебна медицина при “МБАЛ”АД гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. В. Г., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. К. В. Г., ЕГН ** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  
42 НАХД No 388/2012, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ОРИОН-АНАСТАС КИРОВ ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 29.6.2012г.
НП-отменено