РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2011г. до 30.04.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 118/2010, I състав Облигационни искове ВЕЛТРАН ООД ЯНКА ИНС ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.04.2011г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Янка инс”ЕООД, ЕИК-147225745, гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.Славянска №15А, че дължи на “Велтран”ООД, ЕИК-102611169, гр.Бургас, ул.Септемврийци №21А, сумата от 1335,60лв., главница, представляваща цената на доставената стока по фактура №5218/09.01.2009г., ведно със сумата от 256,51лв. лихва за забава за периода от 10.01.2009г. до 21.09.2010г. и законната лихва върху главницата от 22.09.2010г. до окончателното плащане.
 
2 Гражданско дело No 5/2011, I състав Облигационни искове ЕНТЕР ЕООД СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО АД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.04.2011г., в законна сила от 01.04.2011г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Спортни имоти Приморско”АД, ЕИК-102850151, гр.Приморско, ул.Фрегата №2, че дължи на „Ентер”ЕООД, ЕИК-147124529, гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.6, вх.2, ет.6, ап.15, сумата от 1`656,00лв., главница, представляваща стойността на незаплатена услуга поддръжка на професионално хотелско и кухненско оборудване, ведно със сумата от 420,00лв., представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода от 02.09.2008г. до 24.09.2010г., ведно със законната лихва върху главницата от 02.11.2010г. до окончателното плащане.
 
3 НАХД No 437/2010, II състав Административни дела П.К.К. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.04.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
НП-отменено
 
4 НОХД No 12/2011, II състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 04.04.2011г., в законна сила от 20.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С. С. С. – ***, ЕГН*** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.206, ал.1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 206, ал. 1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от три години.ОСЪЖДА подсъдимата С. С. С., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати на „** сумата в размер на 536.00 лв. представляваща причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.07.2006 год. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА подсъдимата С. С. С., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 21,44 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
На основание чл. 23 от НК, налага на С. С. С., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанията по настоящата присъда и присъда № 610/ 2007 год. постановена по НОХД № 300/ 2007 год. на БРС, в размер на най- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от три години.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

С.С.С.
ПРИЗНАВА подсъдимата С. С. С. – ***, ЕГН*** ЗА ВИНОВНА в престъпление по чл.206, ал.1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 206, ал. 1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от три години.ОСЪЖДА подсъдимата С. С. С., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати на „** сумата в размер на 536.00 лв. представляваща причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 23.07.2006 год. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА подсъдимата С. С. С., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 21,44 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
На основание чл. 23 от НК, налага на С. С. С., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанията по настоящата присъда и присъда № 610/ 2007 год. постановена по НОХД № 300/ 2007 год. на БРС, в размер на най- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от три години.Мотиви от 08.04.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
5 НАХД No 322/2011, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Б.И.И. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.04.2011г.
НП-отменено
 
6 НОХД No 25/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Д.В.,
Т.И.А.,
Д.А.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.04.2011г., в законна сила от 05.04.2011г.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимият Г. Д. В., ЕГН ** на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” на наказание „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3. 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Г. Д. В., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал., т.2, б.”б” от НК на наказание „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3. 100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23, ал.1 от НК налага на подсъдимия Г. Д.В., ЕГН ** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година;3.100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Т. И. А. ЕГН *** на основание чл.197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година;3.. 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Т.И.А., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3.100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23 ал.1 от НК налага на подсъдимия Т.И. А., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3.100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** на основание чл. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и 3. 100 сто а/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ат НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и
3.100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23 ал.1 от НК налага на подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и 3.100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
Г.Д.В.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимият Г. Д. В., ЕГН ** на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” на наказание „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3. 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година. За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Г. Д. В., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал., т.2, б.”б” от НК на наказание „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3. 100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23, ал.1 от НК налага на подсъдимия Г. Д.В., ЕГН ** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година;3.100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

Т.И.А.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Т. И. А. ЕГН *** на основание чл.197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година;3.. 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Т.И.А., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3.100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23 ал.1 от НК налага на подсъдимия Т.И. А., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 3.100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
Д.А.Д.
За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК осъжда подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** на основание чл. чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т.3, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и 3. 100 сто а/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.За посоченото престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** на осн. чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ат НК на наказание „Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и
3.100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.На основание чл.23 ал.1 от НК налага на подсъдимия Д. А.Д., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година;2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година и 3.100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
 
7 НОХД No 29/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.Д.,
Д.С.Х.,
С.Х.А.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 05.04.2011г., в законна сила от 21.04.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.Д., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.И.Д. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.Х., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.С.Х. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.А. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.Х.А. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ. ОСЪЖДА подсъдимите С.И.Д., Д.С.Х.и С.Х.А. със снета по-горе самоличност, да заплатят солидарно на А.А.С. сумата в размер на 999.00лв., представляващи причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА подсъдимите С.И.Д., Д.С.Х. и С.Х.А., със снета по-горе самоличност, да заплатят солидарно на Р.Н.Г. сумата в размер на 259.59лв., представляващи причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕВН-БЪЛГАРИЯ-АД граждански иск като неоснователен.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 9 метра проводник СВТ – 3х120+70 кв.мм., 1метър проводник ПВ -2-120 кв.мм., 2.50 метра проводник ПВ-95 кв.мм., 2 метра проводник ПВ – 2-70 кв.мм., 2 метра проводник ПВ – 2-50 кв.мм., 9 бр. предпазители ВП – ниско напрежение – 400 ампера ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им ЕВН - БЪЛГАРИЯ АД.
На осн.чл.53 от НК веществените доказателства - метална ножица, лък с лист ножовка, тесла, прожектор, кафява раница с различни по вид инструменти /ключове, нож/ ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
На осн. чл. 53 от НК вещественото доказателство - 1бр. лек автомобил марка „Мерцедес” с per. № А 24 67 ВТ, собственост на С.И.Д. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на държавата.


С.И.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.Д., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.И.Д. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Д.С.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.Х., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.С.Х. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

С.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.А. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.58а, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.Х.А. едно общо наказание измежду така определените му наказания в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Мотиви от 12.04.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
8 НОХД No 37/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.З.Ц.,
М.З.Ц.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 06.04.2011г., в законна сила от 06.04.2011г.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК подсъдимият Т. З. Ц. ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, което ще бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на общинска администрация гр.Ц., обл.Б.. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК подсъдимият М.З.Ц.ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
ОСЪЖДА М. З.Ц. и Т. З. Ц. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата от 66.50лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 74.00лв. са възстановени.
Веществени доказателства няма.

Т.З.Ц.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №37/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия Т. З. Ц. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което: Т.З.Ц. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 22.01.2011г. в местността “**”, землището на с.Б.., обл.Б., в съучастие като съизвършител с М. З. Ц., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. права лопата, 1бр. крива лопата и 1бр. брадва, отнели от владението на И. Г. Л. – Началник на поделение ***, гр.Ц., собственост на поделение ***, гр.Ц. движими вещи – 5м. ел. проводник СВБТ – 19х2.5 кв. мм. на стойност 74.00лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, обв.Т.Ц. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са заместени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК подсъдимият Т. З. Ц. ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, което ще бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на общинска администрация гр.Ц., обл.Б..

М.З.Ц.
ОДОБРЯВА споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №37/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия М. З. Ц., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което: М. З.Ц. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 22.01.2011г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., в съучастие като съизвършител с Т. З. Ц., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. права лопата, 1бр. крива лопата и 1бр. брадва, отнели от владението на И. Г. Л. – Началник на поделение ** гр.Ц., собственост на поделение ***, гр.Ц. движими вещи – 5м. ел. проводник СВБТ – 19х2.5 кв. мм. на стойност 74.00лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са заместени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК подсъдимият М. З. Ц.ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
ОСЪЖДА М. З.Ц. и Т. З. Ц. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата от 66.50лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 74.00лв. са възстановени.
Веществени доказателства няма.

 
9 НАХД No 305/2011, II състав Административни дела ЕТ"КРЕДО-96" РИОКОЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 06.04.2011г., в законна сила от 26.05.2011г.
НП-потвърдено
 
10 Гражданско дело No 14/2011, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Д.К.К. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩЕ -ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.04.2011г., в законна сила от 26.04.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № *** год. на Д. Д.- *** на ОП „Пристанище" Царево, с която на Д. К. К., ЕГН ***, е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение".
ОСЪЖДА Общинско Предприятие "Пристанище-Царево" ЕИК-***, да заплати на Д. К. К., ЕГН *** сумата от 250, 00 (двеста и петдесет) лева, представляващи направените по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване считано от днес, пред Бургаски окръжен съд.


 
11 Гражданско дело No 9/2011, II състав Издръжка Д.Д.Ц. Д.П.Ц.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.04.2011г.
ДОПЪЛВА постановено по гр.д. № 09/ 2011 год. по описа на ЦРС съдебно решение № 21/ 14.03.2011 год. като в диспозитива на решението, след думите: „ОСЪЖДА Д.П.Ц., ЕГН ***, да заплаща издръжка на детето си Д.Д.Ц., ЕГН ***, чрез неговата майка и законен представител П.Д.К., ЕГН ***, в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева) месечно, начиная от 18.01.2011 г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като отхвърля иска в останалата му част до размера от 100.00 лева като неоснователен“ да се чете: „ОСЪЖДА Д.П.Ц., ЕГН *** , да заплати на малолетното си дете Д.Д.Ц., ЕГН ***, чрез неговата майка и законен представител П.Д.К., ЕГН ***, издръжка за минало време, общо в размер на 960,00 лв. (деветстотин и шестдесет лева), по 80.00 лв. (осемдесет лева) на месец, за времето от 18.01.2010 год. до датата на подаване на исковата молба 18.01.2011 год. като отхвърля иска в частта му до размера от 1200.00 лв. като неоснователен.“ ОСЪЖДА Д.П.Ц., ЕГН *** да заплати по сметка на ЦРС, сумата от 50,00 лева (петдесет лева), държавна такса върху присъдения размер на издръжката.


 
12 НОХД No 38/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.С.,
Д.К.Г.,
С.С.Ж.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.04.2011г., в законна сила от 11.04.2011г.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.М.С. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.М.С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50 лв. за разноски по делото.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.К.Г. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.ОСЪЖДА Д.К.Г., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50 за разноски по делото.
За посоченото престъпление по чл. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.С.Ж. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б. "Б" от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА С.С.Ж., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50лв. за разноски по делото.
От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на 192.40 лева, които са възстановени изцяло.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 3 бр. прави лопати, 2 бр. криви лопати и 2 бр. кирки, които са с неустановен собственик, на основание чл. 112 ал.1 от НПК ОТНЕМА в полза на държавата, ако в едногодишен срок от завършване на наказателното производство не бъдат потърсени.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. кирка, 1 бр. права лопата, 1 бр. крива лопата и 1 бр. бел, собственост на обв. Г., намиращи се на съхранение в РУП - гр. Царево - да бъдат върнати на собственика им, тъй като не са послужили за извършване на престъплението.

И.М.С.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.М.С. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА И.М.С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50 лв. за разноски по делото.

Д.К.Г.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Д.К.Г. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.ОСЪЖДА Д.К.Г., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50 за разноски по делото.

С.С.Ж.
За посоченото престъпление по чл. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.С.Ж. на осн. чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б. "Б" от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА С.С.Ж., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 25.50лв. за разноски по делото.

 
13 НОХД No 40/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.С.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 12.04.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №40/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Г. С. К. –***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б ал.1, за това, че на 27.02.2011 год. в около 20.05 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. "***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***”, модел ***ДКН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно-медицинска експертиза № ***год. на Отделението по съдебна медицина при “МБАЛ” АД – гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2 б."б" от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 27.02.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
ОСЪЖДА Г. С. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 65.00лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24 ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №40/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


Г.С.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №40/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Г. С.К. – ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б ал.1, за това, че на 27.02.2011 год. в около 20.05 часа в гр. Приморско, Бургаска обл., по ул. "***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***”, модел ***ДКН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно-медицинска експертиза №*** год. на Отделението по съдебна медицина при “МБАЛ” АД – гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2 б."б" от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 27.02.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
ОСЪЖДА Г. С. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 65.00лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24 ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №40/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г. С. К., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
14 ЧГД No 1132/2011, II състав Други ЧГД М.Л.Г.   Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 14.04.2011г.
Разрешана на Г.М.Г., в качеството и на майка и законнен представител на малолетното дете М.Г. да изтегли от срочен влог в Банка ДСК, сумата от 2068 лв.
 
15 НОХД No 33/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Х.М.,
П.М.Г.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 14.04.2011г., в законна сила от 02.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Х.М. - ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа на 06.02.2011г. до 00.15 часа на 07.02.2011г. в гр.П., обл.Б., от животновъдната зона, в съучастие като съизвършител с подсъдимия П. М. Г. след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – неустановено и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**», модел «**» с рег. № ***, отнели от владението и собственост на И. С. П. движими вещи – 20бр. метални кофражни платна 100/50см. употребявани на стойност 130.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М. Г. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа на 06.02.2011г. до 00.15 часа на 07.02.2011г. в гр.П., обл.Б., от животновъдната зона, в съучастие като съизвършител с подсъдимия С. Х. М. след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – неустановено и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**, модел «**» с рег. № ***, отнели от владението и собственост на И. С.П. движими вещи – 20бр. метални кофражни платна 100/50см. употребявани на стойност 130.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА С. Х. М. и П.М. Г. сумата в размер на 50.00лв., по 25.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

С.Х.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. Х. М. - ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа на 06.02.2011г. до 00.15 часа на 07.02.2011г. в гр.П., обл.Б., от животновъдната зона, в съучастие като съизвършител с подсъдимия П.М.Г. след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – неустановено и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**», модел «**» с рег. № *** отнели от владението и собственост на И. С.П. движими вещи – 20бр. метални кофражни платна 100/50см. употребявани на стойност 130.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

П.М.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М. Г. - ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.30 часа на 06.02.2011г. до 00.15 часа на 07.02.2011г. в гр.П., обл.Б., от животновъдната зона, в съучастие като съизвършител с подсъдимия С.Х.М.след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, чрез използване на техническо средство – неустановено и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**, модел «**» с рег. № *** отнели от владението и собственост на И. С.П.движими вещи – 20бр. метални кофражни платна 100/50см. употребявани на стойност 130.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА С.Х.М. и П.М.Г. сумата в размер на 50.00лв., по 25.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

Мотиви от 18.04.2011г.
Мотивите предадени на 18.04.2011г.
 
16 Гражданско дело No 19/2011, I състав Вещни искове Р.А.А.,
С.Н.А.,
Д.И.И.
ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.04.2011г., в законна сила от 11.05.2011г.
РАЗВАЛЯ сключеният на 26.05.2010г. между Р.А.А., ЕГН-**********, С.Н.А., ЕГН-**********,*** и Д.И.И., ЕГН-**********,***, от една страна и Община Царево от друга страна, договор за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор 44094.501.217 по кадастралната карта на с.Лозенец, общ.Царево с площ от 650кв.м., като постановява общината да върне на ищците заплатеното от тях по него.
 
17 НОХД No 45/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.С.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 15.04.2011г., в законна сила от 15.04.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №45/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия М.С. М. -***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.04.2011 год. в около 23.20 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска по ул."***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***", модел „***" с per. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда -1,93 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер - Алкотест 7410" с инв. № 0241 .
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М. С. М., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото - няма
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №45/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия М.С. М., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


М.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №45/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия М.С. М. -***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 12.04.2011 год. в около 23.20 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска по ул."***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***", модел „***" с per. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда -1,93 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер - Алкотест 7410" с инв. № 0241 .
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М. С. М., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото - няма
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №45/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия М.С. М., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
18 НАХД No 310/2011, I състав Административни дела СТАЛПРОМ 99 ЕООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.04.2011г., в законна сила от 05.05.2011г.
НП-изменено
 
19 НАХД No 323/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.Й.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.04.2011г., в законна сила от 12.05.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност И.Й.И. за извършеното от него престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
И.Й.И.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба в размер на 1000.00лв.
Мотиви от 15.04.2011г.
 
20 Гражданско дело No 120/2010, II състав Развод и недейств. на брака К.Л.А. М.М.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.04.2011г., в законна сила от 18.04.2011г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между: К. Л. А., ЕГН *** и М. М. А., ЕГН ***, на 01.12.1975 год. в гр. Мичурин /Царево/, обл. Бургаска, без съдът да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между К. Л. А., ЕГН *** и М. М. А., ЕГН ***, споразумение за следното:
I. ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото в брака дете: родената от брака ***, Н. К. П., ЕГН ********** е пълнолетна и родителски права не следва да се предоставят.
II. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВОТО, ПРИДОБИТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА:
1. В ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на М. М. А., ЕГН ***, се предоставят следните вещи:
1.1. КАНЦЕЛАРСКАТА СГРАДА, находяща се в ***, ведно с дворното място, върху което е построена, представляващо парцел *** по плана на селото, площ от *** при граници, подробно описани в нотариален акт № ***дело *** год. на Бургаския районен съд;
1.2. МПС- лек автомобил, марка „***“ модел ***, peг. № ***, цвят***, ***, с дата на първа регистрация *** год. свидетелство за регистрация на МПС № ***.
2. В ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на К. Л. А., ЕГН ***, се предоставят следните вещи:
2.1. *** от дворното място, находящо се в ***, представляващо ПИ с идентификатор ***, цялото на площ от ***. при граници, подробно описани в Договор за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост от *** год. вписан в Службата по вписванията при PC- Царево на *** год. акт. № ***.вх. рег. №***.
2.2. ГАРАЖ със застроена площ от ** построен в дворното място на ул. „***„ № **, представляващо ПИ с идентификатор ***по КККР на гр. Царево.
2.3. МПС- лек автомобил, марка „***“ модел ***, peг. № ***, цвят **, *** № ***, рама № ***, дата на първа регистрация *** год. свидетелство за регистрация на МПС №***.
ІІІ. ОТНОСНО СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- семейното жилище, етаж от сграда, находяща се в ***, построена в дворното място, представляващо ПИ с идентификатор *** по КККР на гр. Царево, лична собственост на ищеца, се предоставя за ползване от К. Л. А., ЕГН ***.
Ответницата М. М. А. ЕГН ***, ще продължи да живее и ползва, както е живяла до сега, жилището собственост на майка й Д. Д. С., находяща се в ***.
ІV. ОТНОСНО ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, представляващи СИО- неподелените движими вещи, придобитите по време на брака, ще се разпределят по взаимно съгласие на страните, с протокол за приемането и предаването им, подписан от двамата, в присъствие на процесуалните им представители.
V. След прекратяването на брака, съпрузите не си дължат взаимно издръжка.
VІ. След прекратяването на брака, М. М. А. възстановява предбрачното си фамилно име Т..
VІІ. Разноските по делото остават за сметка на страните, така както са ги направили.
VІІІ. Държавна такса по развода, се поема по равно от страните.
ОСЪЖДА К. Л. А., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА М. М. А., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА К. Л. А., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 123.85 лв. (сто двадесет и три лева и 85 стотинки), държавна такса върху поставеното в дял имущество.
ОСЪЖДА М. М. А., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 57,14 лв. (петдесет и седем лева и 14 стотинки), държавна такса върху поставеното в дял имущество.

Решението не подлежи на обжалване.
 
21 Гражданско дело No 25/2011, I състав Развод по взаимно съгласие Н.Х.Д.,
Г.Д.Д.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.04.2011г., в законна сила от 18.04.2011г.
Допуска развода и прекратява брака между страните. Родителските права върху детето предоставени на майката. Присъдена издръжка от 60лв. за детето в тежест на бащата. Ползването на семейното жилище предоставено на съпругата. Възстановено нейното предбрачно фамилно име.
 
22 Гражданско дело No 28/2011, II състав Развод по взаимно съгласие П.Ж.А.,
Д.А.А.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.04.2011г., в законна сила от 18.04.2011г.

ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между П. Ж. А., ЕГН*** и Д. А. А., ЕГН***, сключен на *** г. в ***, поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:
1. Относно упражняването на родителските права:
След развода, упражняването на родителските права върху роденото по време на брака дете С. Д. А.- ***, родена на *** год. в гр. Б., ЕГН***, се предоставят за упражняване на майката П. Ж. А., с правото бащата Д. А. А. да се вижда с детето всяка календарна седмица, като го взима при себе си с преспиване ежеседмично от 17,00 часа на петъка до 13,00 часа на неделята, както и да взима детето три себе си през лятото за един цял календарен месец или разбито в рамките на 30 календарни дни през цялото лято, съобразно желанието на бащата Д. А. А. и при условието, че майката П. А. не ползва през това време платен годишен отпуск.
2. По отношение на издръжката на детето:
Бащата Д. А. А., ще заплаща месечна издръжка за детето си С. Д. А., ЕГН***, по 60.00 (шестдесет) лева месечно, начиная от 17.03.2011 год. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката следва да се заплаща до петнадесето число на месеца, за който се дължи.
3. По отношение на семейното жилище:
Жилището, в което са живели през време на брака си съпрузите (находящо се в ***) ще продължи да се ползва от съпругата П. Ж. А., както и от детето С. Д. А., така както са го правили до момента, като жилището е лична собственост на съпругата П. Ж. А.. След разтрогване на брака съпругът Д. А. А. ще живее в ***, в жилище собственост на ***.
4. По отношение имуществените отношения между съпрузите:
По време на брака същите не са придобили недвижимо и движимо имущество, което да бъде предмет на съпружеска имуществена общност. Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили доброволно и извънсъдебно и нямат претенции един към друг.
5. След развода, съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка.
6. След прекратяване на брака съпругата П. Ж. А. ще възстанови предбрачното си моминско фамилно име Г..
7. След прекратяване на брака, изтегленият от „*** ипотечен кредит от съпругата П. Ж. А., който е изразходен от двамата съпрузи, ще бъде погасяван за в бъдеще единствено от кредитополучателя П. Ж. А., която ще заплаща дължимите ежемесечни вноски, съгласно сключения договор за кредит с банката и погасителния план към него. Като обезпечение на този кредит е ипотекиран недвижимият имот, представляващ семейно жилище, находящо се в ***- лична собственост на П. Ж. А..
8. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.
ОСЪЖДА П. Ж. А., ЕГН***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА Д. А. А., ЕГН***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 43.20 лв. (четиридесет и три лева и 20 стотинки), държавна такса върху размера на присъдената издръжка.

Решението е окончателно. 
23 Гражданско дело No 37/2011, II състав Развод и недейств. на брака М.Х.И. Д.С.Я. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 18.04.2011г., в законна сила от 04.05.2011г.
Прекратява производството, поради отказ от предявения иск
 
24 Гражданско дело No 12/2011, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение А.Г.Д. ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.04.2011г., в законна сила от 04.05.2011г.
ПРИЗНАВА уволнението от длъжността главен специалист Разработване на проекти по ЕФМПП в Община Приморско, на А.Г.Д., ЕГН-**********,***, постановено със заповед № № 10/07.01.2011г. на кмета на общината, за НЕЗАКОННО и го ОТМЕНЯ.
ВЪЗСТАНОВЯВА А.Г.Д. на предишната му работа – главен специалист Разработване на проекти по ЕФМПП в Община Приморско.
ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на А.Г.Д. сумата от 1005лв. (хиляда и пет лева), представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за периода от 12.01.2011г. до 12.04.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на А.Г.Д., с който моли съда да осъди Община Приморско да му заплати обезщетение за неползван платен годишен отпуск от общо 27 дни, от които 17дни за периода 14.01.2008 – 31.12.2009г. и 10дни за периода 01.01.2010г. до 11.01.2011г.
ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на Районен съд-Царево сумата от 150лв. за държавна такса.

 
25 НОХД No 43/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.И.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 20.04.2011г., в законна сила от 20.04.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия В.И.С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.04.2011г. около 21.15 часа по третокласен път от с.С. - гр.А., обл.Б., в района на бензиностанция *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, с per.№*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.73 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Дрегер» 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият В.И.С. на основание чл.343б, ал.1 и чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.04.2011г.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

В.И.С.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия В.И.С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.04.2011г. около 21.15 часа по третокласен път от с.С. - гр.А., обл.Б., в района на бензиностанция *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, с per.№*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.73 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Дрегер» 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият В.И.С. на основание чл.343б, ал.1 и чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.04.2011г.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
26 Гражданско дело No 129/2010, II състав Облигационни искове М.А.М. Я.К.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 21.04.2011г.
Прекратява производството по делото поради недопустимост на исковете.
 
27 НОХД No 26/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.В.Й.,
А.Х.Н.,
Д.М.Х.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 21.04.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №26 от 2011г. по описа на Районен съд Царево.
ВРЪЩА делото на РП Царево за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство съществени процесуални нарушения довели до ограничаване правото на защита на подс.Х.
По отношение на искането от процесуалните представители на подс.Й. и подс.Х. да бъдат изменени мерките за неотклонение, които са „Задържане под стража” в „Подписка”, съдът намира направеното искане за основателно, поради което
ОПРЕДЕЛИ
ИЗМЕНЯВА мярката за неотклонение на подсъдимите К. В. Й. и Д. М. Х. от „Задържане под стража” в „Подписка”.
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок от днес пред БОС.
Подс.Х. да бъде незабавно освободен от Затвора Бургас.

 
28 НОХД No 34/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 21.04.2011г., в законна сила от 10.05.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 05.09.2010 год. - 08.12.2010 год. в гр.А., обл.Б., ул.***, в условията на повторност сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „В и К" ЕАД, гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.2, вр. чл.28, ал.1от НК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от единадесет месеца, както и глоба в размер на 200,00лв.
На осн.чл.66 ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.

И.И.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.Х. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 05.09.2010 год. - 08.12.2010 год. в гр.А., обл.Б., ул.***, в условията на повторност сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „В и К" ЕАД, гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.2, вр. чл.28, ал.1от НК и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от единадесет месеца, както и глоба в размер на 200,00лв.
На осн.чл.66 ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.

Мотиви от 02.05.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
29 Гражданско дело No 109/2010, I състав Закона за собствеността Д.С.Д.,
Т.Л.П.,
С.Л.М.,
Г.Л.П.,
Д.Л.П.,
К.Д.П.,
М.Д.И.,
М.В.Г.,
З.Н.А.,
Д.Н.Г.,
М.Ж.В.,
К.Ж.Ш.,
А.Г.С.,
Д.Г.Ш.,
М.И.С.,
Г.Н.С.,
Т.Н.А.
ЕДИНСТВО АД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 26.04.2011г.
Искът отхвърлен като неоснователен, защото ищците не са собственици на процесния имот.
 
30 ЧНД No 2002/2011, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Ц.А.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 26.04.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Ц.А.К. за определяне на общо наказание между осъжданията му по НОХД №50/2009г., НОХД №50/2010г. и НОХД №19/2011г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Мотиви от 26.04.2011г.
 
31 Гражданско дело No 21/2011, I състав Издръжка Б.Т.И.,
М.Т.И.
Р.Т.М.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 27.04.2011г.
ОДОБРЯВА сключената между страните спогодба съгласно условията на която:
ОСЪЖДА Р. Т. М., ЕГН *** да заплаща месечна издръжка на децата си Б. Т. И., ЕГН *** и М. Т. И., ЕГН *** в размер на по 50.00лв. за всяко едно от децата, считано от днес 27.04.2011г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване.
ОСЪЖДА Р. Т. М. да заплати в полза на РС Царево сумата от 72.00лв. за държавна такса върху определения размер на издръжката.
Определението не подлежи на обжалване.

 
32 НОХД No 47/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.Й.М.,
М.Р.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 27.04.2011г., в законна сила от 27.04.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №47/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Я. Й. М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 20.04.2011г. около 19.00часа в гр.Ахтопол, общ.Царево, Бургаска област, къмпинг “***”, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подс. И., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” с рег. №***, собственост на В. Н. В.отнели от владението на Я. Г. Д. и собственост на “***” ООД с управител Я. Г. Д. движими вещи – 13 бр. релефни ламарини с размери 2/0,85 метра и дебелина 1мм. на обща стойност 109.82 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК подсъдимият Я. Й. М. на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №47/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия М. Р. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, а именно, че на 20.04.2011г. около 19.00часа в гр.Ахтопол, общ.Царево, Бургаска област, къмпинг “***”, след предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с подс. М., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” с рег. № ***, собственост на В. Н. В. отнели от владението на Я. Г. Д. и собственост на “*** ООД с управител Я. Г. Д. движими вещи – 13 бр. релефни ламарини с размери 2/0,85 метра и дебелина 1 мм. на обща стойност 109.82 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК подсъдимият М. Р. И. на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - Лек автомобил марка “***” с рег. № ***намиращ се в двора на РУП Царево ДА БЪДЕ ВЪРНАТ на собственика.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 13бр. релефни ламарини с размери 2/0,85 метра и дебелина 1 мм. намиращи се в двора на РУП Царево ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 109.82 лева са възстановени.
ОСЪЖДА Я. Й. М. и М. Р. И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата в размер на 60.00лв., по 30.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението по отношение на двамата подсъдими за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №47/2011г.
Определението е окончателно.

Я.Й.М.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК подсъдимият Я. Й. М. на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - Лек автомобил марка “***” с рег. № ***намиращ се в двора на РУП Царево ДА БЪДЕ ВЪРНАТ на собственика.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 13бр. релефни ламарини с размери 2/0,85 метра и дебелина 1 мм. намиращи се в двора на РУП Царево ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 109.82 лева са възстановени.
ОСЪЖДА Я. Й. М. и М. Р. И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата в размер на 60.00лв., по 30.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

М.Р.И.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК подсъдимият М. Р. И. на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл.първо и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - Лек автомобил марка “***” с рег. № ***намиращ се в двора на РУП Царево ДА БЪДЕ ВЪРНАТ на собственика.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 13бр. релефни ламарини с размери 2/0,85 метра и дебелина 1 мм. намиращи се в двора на РУП Царево ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 109.82 лева са възстановени.
ОСЪЖДА Я. Й. М. и М. Р. И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата в размер на 60.00лв., по 30.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

 
33 НОХД No 48/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Л.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 28.04.2011г., в законна сила от 28.04.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия М. Л. К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 22.04.2011г. около 21.54 часа в гр.Ахтопол, Бургаска област, ул.***, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” *** с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда – 1,69 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебномедицинска експертиза по писмени данни №181/2011г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият М. Л. К., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК със следните пробацонни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА М. Л. К., ЕГН ***. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.04.2011г.
Веществени доказателства –няма.
ОСЪЖДА М. Л. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 55.00лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдими за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №48/2011г.
Определението е окончателно.

М.Л.К.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият М. Л. К., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК със следните пробацонни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА М. Л. К., ЕГН ***. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.04.2011г. Веществени доказателства –няма. ОСЪЖДА М. Л. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 55.00лв. за разноски по делото. Причинени от престъплението имуществени вреди – няма.

 
34 ЧГД No 1162/2011, I състав Други ЧГД Т.Е.К.   Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 29.04.2011г.
Разрешава теглене на влог.