РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2012г. до 31.01.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 112/2011, II състав Вещни искове Г.И.Б. Х.Д.Г.,
Е.Д.Г.,
М.Д.Г.,
АТОН ООД
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 03.01.2012г., в законна сила от 13.01.2012г.
Прекратява делото и връща исковата молба
 
2 НАХД No 525/2011, I състав По ЗД по пътищата К.К.П. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.01.2012г., в законна сила от 27.01.2012г.
НП-изменено
 
3 НАХД No 535/2011, I състав Административни дела ИНВЕСТИЦИОННО РЕАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ МИЛАНА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.01.2012г., в законна сила от 27.01.2012г.
НП-потвърдено
 
4 НАХД No 458/2011, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЧИСТОТА 98 ЕООД РИОСВ ГР. БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 04.01.2012г.
НП-отменено
 
5 НАХД No 528/2011, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) НУРТС БЪЛГАРИЯ АД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 04.01.2012г.
НП-отменено
 
6 НАХД No 529/2011, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) НУРТС БЪЛГАРИЯ АД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 04.01.2012г.
НП-отменено
 
7 Гражданско дело No 58/2011, I състав Вещни искове П.В.Р. К.Р.И.,
И.К.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 05.01.2012г.
отказ от иска
 
8 НАХД No 513/2011, I състав По ЗД по пътищата Н.Б.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 05.01.2012г., в законна сила от 26.01.2012г.
НП-изменено
 
9 Гражданско дело No 8/2011, II състав Искове по СК С.Й.Н. П.В.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.01.2012г.
поради изтичане на шестмесечния срок по чл.231, ал.1 от ГПК
 
10 Гражданско дело No 81/2011, I състав Облигационни искове В.Р.М.,
Я.К.М.,
Ф.К.М.,
Д.К.М.
Н.А.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от В.Р.М., ЕГН-**********, Я.К.М., ЕГН-**********, Ф.К.М., ЕГН-********** и Д.К.М., ЕГН-**********, четиримата с постоянен адрес:***, с който молят съда да осъди Н.А.Х., ЕГН-**********,*** 16, да им заплати сумата от 11`500лв., представляваща обезщетение за лишаването им от право на ползване на част от съсобственото им дворно място, находящо се в гр.```````` на ул.````````, представляващото УПИ V-372,373 в кв.24 по плана на града, а по кадастралната карта имот с идентификатор 58356.506.350, целия с площ от 757кв.м., през летния туристически сезон за месеците от май до септември включително от 2007г. до 2010г. включително и за месеците от май до юли 2011г. включително, в размер на по 500лв. месечно
 
11 Гражданско дело No 123/2011, I състав Развод и недейств. на брака С.Т.Х. Я.Д.Н.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.01.2012г.
Разводът допуснат и бракът прекратен по вина на двамата съпрузи. Родителските права предоставени на майката. Определен режим на свиждане и присъдена издръжка от 120лв. за всяко дете. Семейното жилище предоставено на съпруга, отхвърлено искане за издръжка на съпругата. Възстановено предбрачното фамилно име на последната.
 
12 НОХД No 6/2012, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.С.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.01.2012г., в законна сила от 11.01.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Х.С.Х. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от началото на месец юли 2011г. до 30.09.2011г. в гр.А., обл.Б., ул.***№** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Х. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2012г. по описа на ЦРС.

Х.С.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Х.С.Х. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от началото на месец юли 2011г. до 30.09.2011г. в гр.А., обл.Б., ул.***№** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Х.С.Х. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
13 НОХД No 7/2012, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Х.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 11.01.2012г., в законна сила от 11.01.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №7/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемата С.Х.А. ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от началото на месец август 2011г. до 30.09.2011г. в гр.А., обл.Б., ул.*** №** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата С.Х.А. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №7/2012г. по описа на ЦРС.

С.Х.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №7/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемата С.Х.А. ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от началото на месец август 2011г. до 30.09.2011г. в гр.А., обл.Б., ул.*** №** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ св.Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата С.Х.А. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
14 Гражданско дело No 90/2011, II състав Облигационни искове Е.П.К. П.К.Д.,
К.С.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.01.2012г.
ОСЪЖДА П.К.Д., ЕГН *** и К.С.Д., ЕГН ***, при участието на третите лица Г.С.К., ЕГН *** и К.А.К., ЕГН ***, да заплатят на Е.П.К., ЕГН ***, сумата от 350,00 лв. (триста и петдесет лева), представляващи обезщетение за нанесени имуществени вреди, настъпили от непозволеното увреждане от страна на ответниците върху жилището на ищеца, представляващо ап. № 1, на първи жилищен етаж, в бл. №***, кв.*** гр. Ц., обл. Б., ведно с дължимата мораторна лихва в размер на 32,89 лв. (тридесет и два лева и 89 стотинки), считано от 20.09.2010 год. до 17.08.2011 год. ведно със законна лихва начиная от 17.08.2011 год. до окончателното изплащане на сумата и ОТХВЪРЛЯ предявените искове в останалата им част, за разликата до претендирания размер от 3000,00 лв. обезщетение и 281,80 лв. лихва като неоснователни.
 
15 Гражданско дело No 56/2011, II състав Вещни искове СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕАД С.Д.Ц.,
Д.П.Ц.,
Г.Д.К.,
Е.Д.К.,
К.Д.К.,
М.К.Ц.,
К.Т.Ц.,
Д.Т.Ц.,
ВЕСТОНИ ЕООД,
СИЛИ ТУР ЕООД
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.01.2012г.
Прекратява производството, поради откоз от предявения иск
 
16 НОХД No 5/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.И.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.01.2012г., в законна сила от 16.01.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия Н. И. К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 17.09.2011г. в гр.П., обл.Б. от северен плаж отнел от владението и собственост на Г. В.А. движими вещи, оставени без постоянен надзор – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел N82 на стойност 327.91 лева, ведно с 1бр. прима карта с депозит на стойност 81.02 лева, 1бр. карта памет 8 гигабайта формат микро SD на стойност 15.80 лева, 1бр. универсални слушалки за телефон на стойност 35.50 лева и сумата от 7.00 лева, всичко на обща стойност 467.23 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК подсъдимият Н. И. К. ще изтърпи наказание при условията на чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Н.И.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия Н. И. К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 17.09.2011г. в гр.П., обл.Б. от северен плаж отнел от владението и собственост на Г. В.А. движими вещи, оставени без постоянен надзор – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел N82 на стойност 327.91 лева, ведно с 1бр. прима карта с депозит на стойност 81.02 лева, 1бр. карта памет 8 гигабайта формат микро SD на стойност 15.80 лева, 1бр. универсални слушалки за телефон на стойност 35.50 лева и сумата от 7.00 лева, всичко на обща стойност 467.23 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК подсъдимият Н. И. К. ще изтърпи наказание при условията на чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
17 Гражданско дело No 124/2011, I състав Дела от административен характер К.К.Ц.,
Н.К.Ц.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 17.01.2012г.
Прекратява производството по гр. д. №124/2011г. по описа на РС Царево.
 
18 НОХД No 158/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 18.01.2012г., в законна сила от 18.01.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №158/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.С.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.343в, ал.1 от НК за това, че нa 08.07.2011г. в около 11.00 часа, по между селищен път с.К. – гр.Ц., обл.Б., на КПП – с.Б. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**” с ДКН ***в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление №448/17.12.2010г. издадено от началника на РУП гр.Царево, влязло в законна сила на 12.01.2011г.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.1 от НК подсъдимият С. С. М. на основание чл.343в, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и на осн. чл.67, ал.3 от НК ПОСТАНОВЯВА С. С.М. да изтърпи пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, а именно: Задължителна регистарция по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, от която произтича задължението му в явяване или подписване пред пробациония служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА С. С. М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ ГОДИНИ.

С.С.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №158/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.С.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.343в, ал.1 от НК за това, че нa 08.07.2011г. в около 11.00 часа, по между селищен път с.К. – гр.Ц., обл.Б., на КПП – с.Б. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**” с ДКН ***в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление №448/17.12.2010г. издадено от началника на РУП гр.Царево, влязло в законна сила на 12.01.2011г.
За посоченото престъпление по чл.343в, ал.1 от НК подсъдимият С. С. М. на основание чл.343в, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и на осн. чл.67, ал.3 от НК ПОСТАНОВЯВА С. С.М. да изтърпи пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, а именно: Задължителна регистарция по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, от която произтича задължението му в явяване или подписване пред пробациония служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА С. С. М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
19 НЧХД No 1004/2011, I състав НЧХД Д.Х.П. А.И.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 18.01.2012г.
Прекратява производството по НЧХД №1004/2011г. по описа на РС Царево.
 
20 ЧНД No 2006/2011, I състав Реабилитации чл.85-88а НК П.Г.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 18.01.2012г.
РЕАБИЛИТИРА осъдения П.Г.Г., ЕГН ***, живущ ****, по осъжданията му:
1.По Споразумение по НОХД №1875/2006год. на Районен съд Бургас, в сила от 14.07.2006г. за престъпление по чл.197, т.3 от НК, извършено на 30.03.2006г. е осъден на пробация със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.
2. По Споразумение №75/19.11.2007г. по НОХД №116/2007год. на Районен съд Царево, в сила от 19.11.2007год. за престъпление по чл.198, ал.1 от НК извършено на 06.07.2007г. е осъден на лишаване от свобода за срок от десет месеца, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години.

 
21 Гражданско дело No 2/2012, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето Б.Х.Х. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОЗОПОЛ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Дирекция "Социално подпомагане" гр.С., с която се иска прекратяване на настаняването на детето Б.Х.Х., ЕГН ***, в семейството на неговите баба и дядо по бащина линия- А.Х.Х. и Б.Х.Х., двамата от с.Р., общ.С. и връщането на детето в семейството на неговата майка В.М.С. от гр.П., ул.** №**.


 
22 НАХД No 542/2011, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ СИЯНА-Б-ЯНА ДАЧЕВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.01.2012г.
НП-отменено
 
23 НАХД No 543/2011, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПЕТКОВИ 88,
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС
  Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.01.2012г.
НП-потвърдено
 
24 НАХД No 537/2011, I състав Административни дела ВЕРОНА ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 24.01.2012г.
НП-потвърдено
 
25 Гражданско дело No 70/2011, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Г.Н.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 25.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „ЕВН България Електроснабдяване”АД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,ул."Христо Г.Данов" 37, с който моли съда да приеме за установено вземането му против Г.Н.П., ЕГН-**********,***, в размер на 1`007,22лв., представляваща стойността на консумирана електрическа енергия за периода от 01.12.2006г. до 31.03.2008г. и 382,94лв. представляваща стойността на законната лихва за забава за периода 26.01.2007г. – 05.04.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от подаването на заявлението по чл.410 ГПК
 
26 НАХД No 540/2011, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) СДРУЖЕНИЕ АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 25.01.2012г.
НП-потвърдено
 
27 НАХД No 517/2011, II състав Административни дела А.Н.Б. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.01.2012г.
НП-отменено
 
28 НАХД No 526/2011, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) НУРТС БЪЛГАРИЯ АД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.01.2012г.
НП-отменено
 
29 НАХД No 527/2011, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) НУРТС БЪЛГАРИЯ АД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.01.2012г.
НП-отменено
 
30 НАХД No 530/2011, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) НУРТС БЪЛГАРИЯ АД КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.01.2012г.
НП-отменено
 
31 НАХД No 536/2011, II състав По ЗД по пътищата Н.Й.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.01.2012г.
НП-отменено
 
32 Гражданско дело No 107/2011, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Ч.С.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.01.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Ч.С.М., ЕГН-**********,***, `````````, че дължи на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр.Бургас,кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов №3, сумата от 187,20лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 19.09.2008г. до 21.09.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.07.2011г. до окончателното изплащане и осъжда ответника да заплати тази сума на ищеца.
 
33 Гражданско дело No 128/2011, I състав Облигационни искове ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЧРЕЗ ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ - КМЕТ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 27.01.2012г.
Прекратява производството по настоящето дело, поради недопустимост на предявените искове
 
34 НАХД No 534/2011, II състав Административни дела ИНВЕСТИЦИОННО РЕАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ МИЛАНА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 30.01.2012г.
НП-изменено
 
35 Гражданско дело No 95/2010, I състав Вещни искове Г.А.Ч.,
Р.К.Ч.
М.А.Ж.,
С.А.Ж.,
Я.Й.Я.,
А.Й.Я.,
С.А.Я.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 31.01.2012г.
РАЗПРЕДЕЛЯ между съсобствениците: Г. А. Ч., ЕГН-*** и Р. К. Ч., ЕГН-***, двамата от гр.Ц., ул.** №*, М. А. Ж., ЕГН-***, С. А. Ж., ЕГН-***, двамата от гр.С., ж.к.**, бл.*, ет.*, ап.*, Я. Й. Я., ЕГН-***, А. Й. Я., ЕГН-*** и С. А. Я., ЕГН-***, тримата от гр.А., ул.** №*, ПОЛЗВАНЕТО на съсобственото им дворно място с площ от 477кв.м., находящо се в гр.А., ул.** №*, представляващо поземлен имот идентификатор ***по кадастралната карта, а по ЗРП от 1984г. УПИ ***, при граници: имоти с идентификатори №№ ***; ***; ***; *** и ***, съобразно вариант „А” по скица №2 на вещото лице И.Б. на л.175 от делото, която е неразделна част от настоящото решение.
 
36 НАХД No 539/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Н.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 31.01.2012г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
А.Н.Д.
ПРИЗНАВА обвиняемия А. Н.Д., ЕГН ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2011 год. в гр. К., обл. Б., хотелски комплекс „**" гр. К., собственост на „**" ЕООД, представлявано от А. Н. Д., без надлежно разрешение наел на работа лице ненавършило осемнадесет годишна възраст- непълнолетния С. С. П., ЕГН ***- престъпление по чл. 192а, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.