П Р О Т О К О Л

 

 

 

18.11.2010 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На осемнадесети ноември две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:М. Т.

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

Секретар: П.Б.

Прокурор: М. Н.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  М. Т.

НОХ дело  номер 128 по описа за 2010 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

            Обвиняемият се явява лично и с адв. Т.С..

            За РП Царево се явява прокурор Н..

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

Г.Г.В. - роден на *** ***, живущ ***, ***, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия в настоящето производство.

Обвиняемият В. - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на досъдебно производство №*** г. по описа на РУП Приморско с обвиняемия В. и защитника му адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 26.08.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска , ресторант „***" отнел от владението и собственост на св.С.В.С. движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" на стойност 535.50 лева, ведно със сим карта на „***" на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 541.50 лева без негово съгласие , с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.

За посоченото престъпление обвиняемият Г.Г.В., ЕГН ********** на основание чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2 , буква "б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

           1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.

2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца .

3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от една година .

Вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" да бъде върнат на собственика .

Разноски по делото - 55.00 лева за експертиза, които ще бъдат изплатени от обвиняемия след издаване на изпълнителен лист.

Причинени от престъплението имуществени вреди - 541.50 лева - възстановени .                 Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

            Адв.С. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият: Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ОБВИНЯЕМ:

            /М. Н./                                                            /Г.Г.В./                                                                       

 

 

             ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ. Т.С./

 

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №128/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Г.Г.В. - роден на *** ***, живущ ***, ***, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 26.08.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ресторант „***" отнел от владението и собственост на св.С.В.С. движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" на стойност 535.50 лева, ведно със Сим карта на „***" на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 541.50 лева без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.

За посоченото престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1 от НК обвиняемият Г.Г.В., ЕГН ********** на основание чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА .

            3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА .

            Вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" да бъде върнат на собственика  му С.В.С..

Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 541.50 лв. са възстановени.

ОСЪЖДА Г.Г.В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 55.00 лв. за разноски по делото.

 

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №128/2010 г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Г.В., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

 

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 13.50 ч.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: