П Р О Т О К О Л

 

 

02.07.2019 година                                                              Град Царево 

Царевският районен съд                                           Наказателен състав

На втори юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                                                                                  

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Николай Бочев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело номер 208 по описа за 2019 година

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призована, се явява прокурор Бочев.

Обвиняемата Л.Е. Ч., редовно призована, се явява лично и със защитника си адв. П.Д..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемата - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемата по данни от ДП и данни заявени от нея, както следва:

Л.Е. Ч. - ЕГН **********,

          Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Д. – Няма да правя отводи.

Обвиняемата - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представлявана от адв.Д..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРИЕМА материалите по бързо производство № ЗМ 90/2019 г. по описа на РУ - Приморско, прокурорска преписка № 282/2019 г. по описа на РП - Царево.

Дава думата на прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по бързо производство № ЗМ 90/2019 г. по описа на РУ - Приморско, прокурорска преписка № 282/2019 г. по описа на РП - Царево с обвиняемата Л.Е. Ч. и защитник му адв.Д., съгласно условията, на което обвиняемата Л.Е. Ч.се признава за виновна, за това, че:

1.На 23.06.2019 год., по второкласен път  ІІ-99,  в землището на гр. Приморско, при КПП „Узунджата“, в посока към гр. Созопол управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, с рег. № **** след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол /ТНС/, установено по надлежния ред посочен в чл.1, ал.3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 02.10.2018 г., в сила от 06.10.2019 г./ с тест, за установяване на употреба на наркотични вещества или техни аналози -  “Drager Drug Test 5000 с № ARKL-0027 - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

 2. На  23.06.2019 г.,   в гр. Приморско, обл. Бургаска, в маловажен случай,  без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП) - „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 на ЗКВНП“,  държала в лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, с рег. № **** високорисково наркотично вещество  по смисъла  на Списък I  – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - коноп с нетно тегло 0,523 (нула цяло петстотин двадесет и три) грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидрокарабинол – 14,30%, на стойност 3.14 лева /три лева и четиринадесет стотинки/престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. чл. 3 ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични.

Деянията са извършени виновно при форма на вина пряк умисъл.

С престъпленията не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага възстановяването или обезпечаването им.

На основание чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на Л.Е. Ч., ЕГН **********  да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал.2 от НК на Л.Е. Ч., ЕГН **********  да бъде наложено наказание глоба в размер на ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.

На основание чл. 343г,  във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. чл.36 и  чл.37, ал.1, т.7 от НК на Л.Е. Ч., ЕГН ********** да бъде наложено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал. 4 от НК при изпълнение на това наказание да бъде приспаднато времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 23.06.2019 г.

На основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. чл. 3 ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, вр. чл. 36 и чл. 54, ал. 1 от НК на Л.Е. Ч., ЕГН ********** да бъде наложено наказание глоба в размер на ЧЕТИРИСТОТИН ЛЕВА.

На основание чл. 381, ал. 8 от НПК и чл. 23, ал. 1 от НК на обвиняемия Л.Е. Ч., ЕГН ********** да се наложи едно общо най-тежко наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 381, ал. 8 от НПК и чл. 23, ал. 2 от НК към така определеното  най – тежко наказание на обвиняемия Л.Е. Ч., ЕГН ********** се присъединява наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал. 4 от НК при изпълнение на това наказание да бъде приспаднато времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 23.06.2019 г.

На основание чл. 381, ал. 8 от НПК и чл. 23, ал.3 от НК към така определеното  най – тежко наказание на обвиняемия Л.Е. Ч., ЕГН ********** се присъединява изцяло наказанието глоба в размер на ЧЕТИРИСТОТИН ЛЕВА.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. 2 от НПК във връзка с чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемият Л.Е. Ч., ЕГН ********** да се възложат разноските по наказателното производство в размер на 121.03 лв.

         На основание чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. 1 от НПК веществените доказателства - използвана тестова касета за „Drager Drug Test 5000“ и прозрачно, стъклено бурканче, с пластмасова винтова капачка, с етикет „Nutella“, да  бъдат отнети в полза на държавата и унищожени като вещи без стойност.

  На основание чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. 1 от НПК, във връзка чл.354а, ал.6 във връзка с чл. 53, ал.2, б. „а“ от НК веществените доказателства – Обект №1 – 0,523 грама коноп /канабис, марихуана/ със  съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 14,30 %  запечатени в плик с две пломби и с червен восъчен печат на БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас  - изпратено за съхранение в ЦМУ гр. София, съгласно писмо рег.№4635р – 3293/28.06.2019 год. по описа на РУ гр. Приморско  да бъде отнето в полза на държавата и унищожено, като вещ предмет на престъплението, притежаването на което е забранено.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала.

Адв.Д. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моята подзащитна доброволно, същата е запозната с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемата - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновна по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                                 Обвиняем:

/Николай Бочев/                                     / Л.Е. Ч./        

 

                                                                 Защитник:

                                                                /адв.П.Д./

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение, определеното на подсъдимия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № ЗМ 90/2019 г. по описа на РУ гр.Приморско, прокурорска преписка № 282/2019 г. по описа на РП Царево, представлявана от прокурор Бочев, обвиняемата Л.Е. Ч. - ЕГН **********, и нейния защитник - адв.П.Д., съгласно което обвиняемата Л.Е. Ч. и защитник му адв.Д., съгласно условията, на което обвиняемата Л.Е. Ч. се признава за виновна, за това, че:

1.На 23.06.2019 год., по второкласен път  ІІ-99,  в землището на гр. Приморско, при КПП „Узунджата“, в посока към гр. Созопол управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, с рег. № ****след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол /ТНС/, установено по надлежния ред посочен в чл.1, ал.3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 02.10.2018 г., в сила от 06.10.2019 г./ с тест, за установяване на употреба на наркотични вещества или техни аналози -  “Drager Drug Test 5000 с № ARKL-0027 - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

 2. На  23.06.2019 г.,   в гр. Приморско, обл. Бургаска, в маловажен случай,  без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП) - „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 на ЗКВНП“,  държала в лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, с рег. № ***** високорисково наркотично вещество  по смисъла  на Списък I  – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. - коноп с нетно тегло 0,523 (нула цяло петстотин двадесет и три) грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидрокарабинол – 14,30%, на стойност 3.14 лева /три лева и четиринадесет стотинки/престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. чл. 3 ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА обвиняемата  Л.Е. Ч., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 лева.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г,  във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. чл.36 и  чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Л.Е. Ч., ЕГН ********** от право да управлява  МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия Л.Е. Ч., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 23.06.2019г.

За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. чл.54, ал.1от НК, ОСЪЖДА обвиняемата Л.Е. Ч., ЕГН **********, на наказание ГЛОБА в размер на 400.00 лева.

На осн. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на обвиняемата Л.Е. Ч., ЕГН **********, измежду наложените й наказания по настоящото споразумение в размер на най-тежко наказание измежду тях, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 23, ал. 2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното  най – тежко наказание на обвиняемия Л.Е. Ч. ЕГН ********** наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия Л.Е. Ч., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 23.06.2019г.

На основание чл. 23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към така определеното  най – тежко наказание на обвиняемия Л.Е. Ч., ЕГН ********** наказанието ГЛОБА в размер на ЧЕТИРИСТОТИН ЛЕВА.

         Веществените доказателства – 1бр. сива опаковка от станиол с надписи в предната си част „Drager Drug Test 5000“, STK 7, REF 8323157, LOT ARMD – 0334, и изписана дата 2020-08, от другата страна на опаковката изписан ръкописно надпис „23.06.2019г. л.а. **** – Опел Зафира, Л.Е. Ч., ЕГН ********** теста е положителен“ съдържащ тест касета със същия ръкописен надпис и подпис – запечатани в полиетиленов плик с бял стикер с подпис на поемни лица, приложен по делото, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещ с малозначителна стойност, след влизане на делото в архив.

         Веществените доказателства – 1бр. бял хартиен плик с надпис „Експертиза №Е 446/2019г. Веществени доказателства по ДП №4635 – ЗМ – 90/2019г. РПУ – Приморско, ОД МВР Бургас, Разсл. полицай Я. Д., ОПАКОВКИ БНТЛ, ОД МВР – Бургас“, залепен на обратната си страна с тиксо и с поставени три броя мокри печати съдържащ 1бр.  прозрачно, стъклено бурканче с етикет с надпис „Nutella“, с елипсовидно дъно със светлозелена пластмасова винтова капачка с релефен надпис „Nutella“, приложени по делото, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и  ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещ с малозначителна стойност, след влизане на делото в архив.

На основание чл.354, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство: Неизразходеното количество при извършената химическа експертиза от наркотичните вещества,  намиращи се на съхранение в  Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП”-град София, изпратено за съхранение в ЦМУ гр. София, съгласно писмо рег.№4635р – 3293/28.06.2019 год. по описа на РУ – Приморско, които след влизане в сила на настоящото споразумение ДА СЕ УНИЩОЖАТ. 

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Л.Е. Ч., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас направените разноски по делото в размер на 121.03 лева.

Причинени от престъплението  имуществени вреди  няма.

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №208/2019 г. по описа на РС-Царево.

Като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемата е прекратено и на основание чл. 309, ал.4 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата Л.Е. Ч., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Съдът на основание чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на обвиняемата Л.Е. Ч., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно разноските по делото в размер на 121.03 лева по сметка на ОД на МВР – Бургас, както глобата в размер на 400.00 лева по сметка на РС - Царево.  В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението, като представи копие от платежния документ в съда.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като подсъдимият дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: