П Р О Т О К О Л

 

 

 

14.01.2015 година                                                                            град Царево  

Царевски районен съд                                                                    наказателен състав

На четиринадесети януари две хиляди и петнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. МОСКОВА

                                                           Членове:

                                                           Съдебни  заседатели:

                                                                                                         

Секретар: Н.С.

Прокурор: Катя Евтимова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия М. Москова

ЧН дело номер 2009 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

Молителят Г.С.К. се явява лично и със защитника си адв.М.Б., с пълномощно приложено по делото.

За РП- Царево се явява районния прокурор Евтимова.

Съдът докладва, че към молбата за реабилитация са приложени свидетелство за съдимост, удостоверение на Окръжна прокуратура Бургас, в уверения на това, че няма неприключили досъдебни производства, служебна бележка на ОСлО за липса на образувани досъдебни производства, удостоверение на ГД „ИН” сектор „Пробация”, разписка за платена такса.

По хода на делото:

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Б. – Да се даде ход на делото.

Молителят Г.К. - Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на молителя:

Г.С.К.ЕГН **********, Съдът разясни правата на страните по чл.274 и чл.275 от НПК, както и правата по НПК.

Отводи и възражения не постъпиха.

Прокурорът – Нямаме доказателствени искания.

Адв.Б. –Водим двама свидетели, които моля да бъдат допуснати до разпит.

Молителят Г.К. – Моля съдът да разпита свидетелите.

Прокурорът - Не възразявам.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА делото с прочитане на молбата на  Г.К., с която моли да бъде реабилитиран на основание чл.87 от НК.

ДОПУСКА до разпит водените от молителя свидетели.

Въвежда в съдебната зала свидетелите и снема самоличността им както следва:

К. С.Г. -ЕГН **********,

М. Г. И.- ЕГН **********,

Предупредени за отговорността по чл.290 от НК.

Обещават да говорят истината.

Съдът отвежда свидетелка Иванова от съдебната зала.

Пристъпва към разпит на св.Г..

Св.Г. – Сестра съм на молителя К.. Познавам го много добре, не живеем в едно домакинство, към настоящия момент той живее в Пловдив от септември месец 2014г., за да работи там. До преди преместването си в Пловдив сме имали съвместен бизнес, след това се разделихме и винаги сме си помагали. Докато работихме заедно той винаги е бил отговорен и е държал на думата каквото каже, той водеше според мен благоприличен живот, грижил се е за семейството си и за децата си, както и за родителите ни, помагал ни е. След осъждането има осезателна промяна в него, вече не пие алкохол. Никога е нямал и преди осъждането и след осъждането непристойно поведение, нито проблеми по какъвто и да е повод с полиция или други органи. Това негово проявление беше еднократно, когато го хванаха да управлява с алкохол.

Прокурор Евтимова – Знаете ли за предишното му осъждане, за което е бил реабилитиран по право?

Св.Г. - Знам, че като дете имаше проява, но той тогава беше на 16 години, той беше осъден за кражба тогава и всъщност за това не го споменавам, защото бяхме го забравили това, толкова отдавна беше.

Прокурор Евтимова – Да разбирам ли че след 2011г. брат ви се е поправил и превъзпитал?

Св.Г. – Да, поправил се е, превъзпитан е, сигурна съм в това, както вече казах, не пие алкохол, по принцип не е конфликтен и не се е забърквал в нещо нередно и лошо.

Съдът въвежда в съдебната зала св.И..

Пристъпва към разпит на св...

Св.И. – Познавам Г. от малък покрай майка му и баща му, които идваха на пазара, К. продаваше и той идваше с тях. Последните години имам наблюдения върху него покрай сестра му, с която държим съседни магазини. Той се занимаваше със зеленчуци, идва рано със стоката, помага на сестра си да зареди магазина, да подреди стоката. Той е добро момче, не съм чула да псува, да нагруби някой, трудолюбив е. Аз съм го виждала като разтоварват зеленчуците в магазина, сутрин като отворя магазина ходя при К. да пием кафе. В момента не знам с какво се занимава. Не сме  го коментирали изобщо със сестра му и не знам да е имал проблеми със закона, не съм била свидетел на скандали или други подобни, според мен той не е конфликтна личност. Според мен е спокоен като характер.

Адв.Б. – Няма да соча други доказателства.

Молителят К. - Няма да соча други доказателства.

Прокурорът - Няма да соча други доказателства.

Предвид изявленията на страните и на осн. чл.283 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА,  ПРИЕМА  и  ПРИОБЩАВА  към делото представените с молбата за реабилитация писмени доказателства - свидетелство за съдимост рег. №1494/12.11.2014г. Удостоверение с изх. №У2745/08.12.2014г. на Окръжна прокуратура Бургас, служебна бележка с изх. №6950/05.12.2014г. на ОСлО, удостоверение изх. №4030/26.10.2011г. на Главна дирекция, Сектор „Пробация“.  

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРИСТЪПВА КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.

Адв.Б. – Видно от приложените и представени към молбата доказателства за съдебна реабилитация на моя доверител и дадените свидетелски показания в дн. с. з. се установи, че са налице предпоставките визирани в чл.87, ал.1 от НК, а именно, че Г.К. към настоящия момент и след последното му осъждане има добро поведение, предпоставката на т.2 също е изпълнена, с оглед на това, че не съществува по отношение на последното наказание с наложената присъда не съществува обстоятелството да са възстановявани причинени щети, тъй като е по съвсем друга правна квалификация, видно е, че се касае за това, че същият е поправил поведението си, което като такова е било укоримо към датата на извършване на престъплението към 2011г., след изтичането на изтърпяването на наказанието и до настоящия момент е изтекъл предвидения в ал.3 на чл.87 срок с оглед, на което следва и моля да постановите съдебната реабилитация, тъй като са налице условията и предпоставките за това.

Молител К.– Поддържам това, което каза адвоката ми.

Прокурорът – Считам, че са налице основанията предвидени в чл.87 от НК за съдебна реабилитация на  осъдения Г.К., предвид на което предлагам да постановите акт в този смисъл като допуснете съдебна реабилитация на лицето.

Съдът приключва съдебните  прения и дава  последна  дума на молителя:

Молителят К. – Моля за съдебна реабилитация.

Съдът, след като изслуша становищата на страните,  прецени представените по делото писмени доказателства и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е по реда на чл. 433 и сл. от НПК.

Образувано е по молба на  Г.С.К. – ЕГН **********, , с която моли съда да постанови съдебна реабилитация на осн. чл.87 от НК, по отношение на описаната в молбата присъда. Твърди, че са налице законовите предпоставки за постановяване на съдебна реабилитация по отношение на съдебния акт. В подкрепа на молбата са представени: свидетелство за съдимост рег. №1494/12.11.2014г., Удостоверение с изх. №У2745/08.12.2014г. на Окръжна прокуратура Бургас, служебна бележка с изх. №6950/05.12.2014г. на ОСлО, удостоверение изх. №4030/26.10.2011г. на Главна дирекция, Сектор „Пробация“.  

Видно от представеното свидетелство за съдимост, молителят е осъждан както следва:

1.С присъда по НОХД №130/1990г. на РС Бургас, в сила от 10.07.1990г., за престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 и 5 от НК, извършено през м.12.1989г. – м.01.1990г., е осъден на Лишаване от свобода за срок от една година. За престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20 и чл.63, ал.1, т.4 от НК на наказание лишаване от свобода за срок от три месеца. На осн. чл.23 от НК е определено общо наказание лишаване от свобода за срок от една година, като на осн. чл.66 от НК е отложено изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години. Реабилитиран по право на осн. чл.86, ал.1, т.1 от НК на 06.12.2007г. от ЦРС.

2.Със споразумение №12 по НОХД №40/2011г. на РС Царево, в сила от 12.04.2011г., за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, извършено на 27.02.2011г., е осъден на Пробация за срок от шест месеца със задължителните пробационни мерки и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

            От доказателствата по делото се установява, че молителят е изтърпял наказанието „Пробация“ по НОХД №40/2011г. на РС Царево в периода от 20.04.2011г до 20.10.2011г.

            Съгласно представената справка от Окръжна прокуратура–Бургас няма данни срещу молителят да са образувани и неприключили досъдебни производства, от което може да се направи извод, че молителя К. не е извършил други престъпление и криминални прояви. Съгласно представената служебна бележка на Окръжен следствен отдел при ОП -Бургас, срещу молителя К.  няма образувани ДП и повдигнати обвинения. От изтърпяването на наказанието Пробация наложено по НОХД №40/2011г. на ЦРС до настоящия момент е изминал срок повече от три години, който е по-дълъг от визирания в чл.82, ал.1, т.5 от НК.     Видно от показанията на св.Г. и св.Иванова, молителят К. полага грижи за децата си, няма противообществени прояви и се установява, че целта на наказанието е  постигната – молителят се е поправил и превъзпитал.

             С оглед настъпилата предходна реабилитация по право за осъждането му по НОХД №130/1990г. на Районен съд- Бургас, съдът намира, че за молителят е налице правен интерес от разглеждане на делото за съдебна реабилитация. Съгласно изискванията на чл.87 ал.1 от НК , съдебната реабилитация се допуска, ако в течение на три години от изтичането на срока на наложеното със присъдата наказание, молителят не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, имал е добро поведение. В случая осъденият К. е изтърпял наказанието „Пробация“ по НОХД №40/2011г. на РС Царево на 20.10.2011г.  и от тази дата тече 3-годишния срок по чл.87 ал.1 от НК, който е изтекъл на 20.10.2014г. В този срок осъдения не е извършил каквото и да било друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, имал е добро поведение , поради което съдът намира, че са налице законовите предпоставки за съдебна реабилитация по осъждането му по споразумението по НОХД №40/2011г. на РС-Царево.

            Водим от горното и на осн. чл.436, ал.1 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

           

РЕАБИЛИТИРА  Г.С.К. с ЕГН **********,  на основание чл.87 ал.1 от НК  за осъждането му  по Споразумение № 12/12.04.2011 г. по НОХД №40/2011г. на РС- Царево, в сила от 12.04.2011г., , с което за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, извършено на 27.02.2011г., му е наложено наказание „Пробация“ за срок от шест месеца със задължителните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес,  от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК е лишен от право да управлява МПС за срок от три месеца, които са изтърпени.

Определението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд гр. Бургас в седмодневен срок, считано от днес.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                                    СЪДИЯ: