П Р О Т О К О Л

 

10.06.2014 година                                                    Град Царево 

Царевски Районен съд                                            Наказателен състав

На десети юни две хиляди и четиринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                           Членове:

                                                           Съдебни  заседатели: 1.Ц.П.

                                                                                                2.П.С.

                                                                                                                                                                               

 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Катя Евтимова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

ЧН дело номер 2005 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява районния прокурор Евтимова.

Осъденият С.С., редовно призован, се явява лично доведен от органите на охрана на съдебната охрана и с адв.М.Б..

Съдът докладва, че са постъпили по делото изисканите справки по отношение на осъденото лице.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Б. - Да се даде ход на делото.

Осъденият – Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Прокурорът - Поддържам предложението за определяне на общо наказание.

Адв.Б. - Съгласни сме с предложението на прокурора.

Осъденият – Съгласен съм с предложението на прокурора.

Прокурорът - Нямам и няма да соча доказателства.

Адв.Б. – Нямам и няма да соча доказателства.

Осъденият – Няма да соча доказателства.

Предвид липсата на доказателствени искания и по доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА представените и докладвани в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество.

Прокурорът - Поддържам предложението за определяне на общо наказание. Налице са визираните в чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК основание за определяне на общо наказание по присъда по НОХД №14/2014г. на РС Царево с която е осъден на две години лишаване от свобода и по споразумение по НОХД №29/2013г. по описа на РС Царево, с което е осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода, предвид на което предлагам да определите едно общо наказание в размер на по-тежкото от тях, което е две години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор, като се приспадне времето през което осъдения е бил задържан под стража, считано от 16.09.2013г.

Адв.Б. – Поддържам предложението на РП Царево за извършване на кумулация, именно по посочените две присъди, като се определи едно общо наказание, което е определено с последната присъда, а именно две години лишаване от свобода. Следва да се приспадне и времето през което осъдения е задържан под стража, считано от 16.09.2014г.

Осъденият – Моля да ми бъда определено едно общо наказание, както предложи прокурора и съгласно това, което каза адвоката ми.

Съдът след като се запозна с предложението на прокурора и изслуша становищата на страните и съобрази материалите приложени по делото намери за установено следното:

Осъденият С.Н.С., ЕГН ********** е осъждан, както следва:

1.Присъда по НОХД №72/1997 год. на РС - Царево, влязла в сила на 18.12.1997год. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63. ал.1, т.3 от НК му е наложено наказание на една година лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК изтърпяването на така определеното наказание е отложено с изпитателен срок от три години.

2.Присъда по НОХД №7/1999год. на РС - Царево, влязла в сила на 24.04.1999год. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК му е наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.69, ал.2 от НК, вр. чл.68 от НК го освобождава от наказание по присъда по НОХД №72/1997 год. на ЦРС.

3.Присъда по НОХД №37/1999год. на РС - Царево, влязла в сила на 12.11.1999год. за престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 и 7, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 НК му е наложено наказание четири месеца лишаване от свобода. С пр. от 29.08.2000год. на ЦРС определя на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 НК общо наказание в размер на 6 месеца ЛОС по НОХД 7/1999год. и НОХД 37/1999год. на ЦРС, като на основание чл.24 НК размера на така наложеното наказание е увеличено с 1/3-2 месеца ЛОС.

4.Присъда по НОХД №22/2001год. на РС - Царево, влязла в сила на 21.05.2001год. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК му е наложено наказание три месеца лишаване от свобода, като на осн. чл.25 ал.1 НК налага 8 месеца ЛОС по присъда по НОХД 7/1999год. и 4 месеца ЛОС с присъда 62/1999год., 37/1999год. на ЦРС 8 месеца ЛОС, на основание чл.25, ал.2 от НК - т. к. е изтърпял 1год. и 2 месеца ЛОС приспада гореопределеното общо наказание.

5.Присъда по НОХД №59/2002год. на ЦРС, влязла в сила на 06.12.2002год. за деяние       извършено в периода м.10.2001год. - 30.11.2001год., съставляващо престъпление по чл.195, ал.1, т.3, 4 и 7, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 НК  му е наложено наказание две години лишаване от свобода. С пр. определение от 20.05.2003год. на РС - Царево на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 НК му е определено общо наказание по НОХД №59/2002год. на ЦРС, НОХД №95/2002год. на ЦРС и НОХД №18/2003год. на ЦРС на две години лишаване ог свобода, като на основание чл.24 от НК е увеличено на две години и осем месеца.

6.Присъда по НОХД №95/2002год. на РС - Царево, влязла в сила на 04.03.2003год. за престъпление по чл.195, ал.1, т.2, 3, 4 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК му е наложено наказание две години лишаване от свобода. С пр. определение па БОС по НЧХ №25/2004 год., влязло в сила на 04.03.2004год. е определено осв. условно предсрочно изтърпяване на ост. част от общото наказание, наложено по НОХД №59/2002год. на ЦРС, НОХД №95/2002год. на ЦРС и НОХД №18/2003год. на ЦРС в размер на 1 година, 1 месец и 13 дни.

7.Присъда по НОХД №18/2003год. на РС - Царево, влязла в сила на 23.06.2003год. за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК му е наложено наказание две години лишаване от свобода.

8.Присъда по НОХД №56/2004год. на РС - Царево, влязла в сила на 14.10.2004год. за престьпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а" и „б', вр. чл.26, ал.1 от НК му е наложено наказание две години и шест месеца лишаване от свобода.

9.Присъда по НОХД №86/2008год. на РС - Царево, влязла в сила на 29.10.2008год. за престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а” и „б”, вр. чл.26, ал.1 от НК му е наложено наказание десет месеца лишаване от свобода. С. е изтърпял наказанието в Затвора, гр.Бургас за времето 09.07.2008год. - 21.04.2009 год.

10.Присъда по НОХД №146/2011год. на РС - Царево, влязла в сила на 04.01.2012год. за престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 и 4. вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а" и ,,б от НК му е наложено наказание две години лишаване от свобода при първоначален строг режим в Затвор. С. е изтърпял наказанието в Затвора, гр.Бургас за времето 07.09.2011год. - 02.08.2013год.

11.Споразумение по НОХД №29/2014год. на РС - Царево, влязло в сила на 14.04.2014год. за престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а" и „б" от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца при първоначален „строг" режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС. Деянието е извършено за времето 15.08.2013год. до 31.08.2013год. Споразумението е влязло в сила на 14.04.2014год.

12.Присъда по НОХД №14/2014г. на РС – Царево, влязла в сила на 24.04.2014г. за престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и буква “б” от НК му е наложено наказание две години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор.

При това положение за съда се налага извода, че деянията предмет на НОХД №14/2014г. и НОХД №29/2014г., двете по описа на РС Царево, са извършени в условията на реална съвкупност, преди да има постановено наказание за всяко едно от тях, предвид което и на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на осъдения С. следва да бъде определено едно общо наказание, като се приспадне времето през което С. е бил задържан под стража, считано от 16.09.2013г. По смисъла на цитираните разпоредби наказанието следва да бъде в размер на по-тежкото от двете. Предвид горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ

На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА едно общо наказание на осъдения С.Н.С., ЕГН ********** измежду наказанията му по присъда по НОХД №14/2014г. и по споразумение по НОХД №29/2014г., двете по описа на РС Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание Лишаване от свобода за срок от две години, което да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор.

На осн. чл.59, ал.1 от НК приспада времето, през което С. е бил задържан под стража, считано от 16.09.2013г.

Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                        СЪДИЯ:

 

 

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                            2.