Р Е Ш Е Н И Е

№ ........ г.                                                         

                              19.04- 2017 г., град  Царево

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Царевски районен съд                                                   ІV състав

На тридесети март  две хиляди и седемнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар  Н.С.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

НАХДело № 1728    по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН.

Образувано е по жалба от адвокат М.М.,***, със съдебен адрес:***, в качеството си на пълномощник на „Давид 2007” ООД , ЕИК: 147129686, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.”Трети Март” №49, представлявано от А.Р.М. , ЕГН ********** против наказателно постановление №1546 от  19.07-2016г.на К. П. П. –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на”Давид 2007” ООД , ЕИК :147129686, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.”Трети Март” №49, представлявано от А.Р.М. , ЕГН ********** за нарушение  на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез  фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./три хиляди  лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС.

            В  жалба се излагат основания за незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна.

            В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично заедно със защита в лицето на адвокат М.М.,***, със съдебен адрес:*** ,който моли съдът да отмени обжалваното наказателно постановление  и наложената  имуществена санкция на дружеството-жалбоподател.

           Административнонаказващият орган, редовно призован,  изпраща представител-главен юрисконсулт Стоилова ,която в съдебно заседание изразява становище в смисъл, че  желае съдът да потвърди наказателно постановление,  изцяло.

 РП-Царево, редовно призована, не изпраща представител.

           Жалба е подадена в срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът   съобрази становищата на страните и събраните по делото  писмени и гласни доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

            На 06.07-2016г. в 10:50 час.  в гр.Приморско при извършена проверка  в търговски обект –магазин за  парфюмерия и  козметика, находящ се в гр.Приморско, ул.” Черно море”№46, стопанисван от  фирма „Давид 2007” ООД , ЕИК :147129686, представлявано от А.Р.М. , ЕГН  ********** в присъствието на Л. О. Т.- продавач-консултант, св. П.И.Ж., на длъжност  инспектор по приходите в Национална агенция за приходите при ТД гр.Бургас, установи, че в обекта налично 1 бр. фискално устройство:”ZEKA FP01-DV” , С ИН на ФУ№ ZK035425и фискална памет № 50126681, дата на рег. В НАП-31.05-16.Разчетен оборот –от 01.07-16 до 05.07-16- 5327,00лв., от 01.06-16- 30.06-16 – 19879,80 лв.. Инспекторите установили, че разчетена касова наличност от ФУ -108,40лв., фактическа наличност -533,10лв.,Сума на паричните средства в началото на работния ден 0.00 лв.Въведени пари в каса- 00.00 лв..Изведени пари от касата -00,00лв..Установена разлика между фактическа наличност и разчетена касова наличност от ФУ и сбора от сумата на паричните средства в началото на деня, въведените пари от касата е 424,70 лв. в повече, която не се отчита с монтираното в обекта фискално устройство.От отпечатаните дневни финансови отчети „Х” се установи, че монтираното и работещо в обекта фискално устройство притежава операциите „служебно въведени” и „служебно  изведени” пари в касата.Сумата от фактическата наличност  в касата е преброена от  продавач-консултант в „Давид 2007”ООД, като описа на паричните средства е отразен в протокол №0226676 от 06.07-2016г..Разчетената касова наличност е установена по отпечатан дневен отчет”Х” с № 1041 от 06.07-2016г. в 10,54 час..

Установили, че „Давид 2007”ООД е нарушило правилата за отчетността на касовата наличност и изискването извън случаите на продажба, всяка промяна в касовата наличност на ФУ да се регистрира  във ФУ  чрез операциите „ служебно въведени” и „служебно изведени „ суми. Резултатите от проверката в обекта на 06.07-2016г. , включително и констатацията за установена разлика в касовата наличност свидетелят-контролен орган отразил в съставения на място Протокол  за извършена проверка сериен  номер АА №0226676.Със същият Протокол за извършена проверка сериен  номер АА №0226676 пълномощникът или управителят на дружеството бил задължен да се яви в ТД  на НАП Бургас  на 12.07-2016г. , като представи –договор за наем , лични документи.

 Вече на 12.07-2016г. , за така констатираното административно нарушение , св.П.И.Ж. състави АУАН сериен номер AN F2224929 , в присъствието на управителя на дружеството-А.Р.М., който направи възражения по акта, вписани в него”Възразявам”.

Според обективираното в АУАН словесно и фактическо описание на нарушението, последното се изразявало в установена разлика в касовата наличност в размер на 424.70 лв., която неотразена чрез фискалното устройство чрез операциите „ служебно въведени” и  „служебно изведени” суми, в нарушение на изискванията на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12-2006г.  на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС.Това деяние , с оглед датата на извършването си се сочи осъществено на датата на проверката- 06.07-2016г., при извършена проверка.Твърдяното нарушение правно е квалифицирано с разпоредбата на  чл. 118, ал.4 от ЗДДС , вр. чл.33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, като същата е вписана на  нарушена и в  АУАН.Последният е надлежно предявен и връчен – пълномощник   на управител на дружеството,който с подписа си удостоверил неговото съдържание както и получаването на препис , за което е налице и надлежно оформена и датирана разписка, инкорпорирана в самия акт.

            Впоследствие , изпълняващия длъжността Заместник-директор  на ТД на НАП град Бургас, упълномощен  със Заповед № ЗЦУ -1582 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, издал процесното  наказателно постановление №1546 от 19.07-2016г., с което наложил на” „Давид 2007” ООД , ЕИК :147129686, представлявано от А.Р.М. , ЕГН  ********** административно наказание –„имуществена санкция „ в размер на 3000,00 лв./ три хиляди лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС, за извършено  нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12-2006г. на МФ , във вр. с  чл. 118, ал.4 от ЗДДС.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства.Съдът приема и цени приложени към административнонаказателната преписка писмени източници-Протокол за извършена проверка сериен номер АА№0226676 от  06.07-2016г., дневен финансов отчет  от 06.07-2016г., описи на налична сума в касата към момента на започване на проверката.

          При така установените факти, съдът приема от правна страна следното :

          Депозираната жалба е процесуално допустима.Преценена по същество, настоящият състав счита, че жалбата  е основателна по следните съображения :

           Наказателното постановление следва да се отмени на процесуално основание, поради противоречие между  фактическото описание на нарушението и нарушената законова разпоредба, което не може да бъде санирано в настоящото съдебно производство.От фактическата страна в НП е посочено, че при проверката в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект е констатирано необосновано различие при сравнение на данните  от ФУ  и наличните суми в касата на обекта, като разликата от 424.70 лв. е в повече, от данните по направените записи във  ФУ.При тези данни жалбоподателят  е санкциониран за нарушение по чл.118, ал.4 от ЗДДС, чл.33, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.1202006г. на МФ.Първата от цитираните норми гласи, че „Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане  на пари във и извън касата/  на ФУ се регистрира във ФУ  чрез операциите „служебно въведени”  или „служебно изведени” суми”.Разпоредбата на чл. 118, ал.4 от ЗДДС обаче не установява конкретно правило за поведение , а само регламентира правомощията на Министъра на Финансите да издава наредба, с която да урежда редица въпроси,изброени в пет точки, като в наказателно постановление липсва конкретизация относно приложената норма на чл. 118, ал.4 от ЗДДС.Т.е., както е видно от съдържанието на  посочените за нарушени законови разпоредби, на първо място, не става ясно каква е връзката между тях, което, само по себе си е достатъчно основание за отмяна на  обжалваното наказателно постановление, тъй като създава неяснота по отношение на вмененото нарушение и на приложения закон.Налице е и несъответствие между фактическото описание на административното нарушение– посоченото от административнонаказващият орган  неизпълнение на задължението за регистриране промяната в касовата наличност извън случаите на продажби, и  посочената нарушена законова разпоредба на чл. 118, ал.4 от ЗДДС, визираща правомощията на МФ.Разминаването между факти и  право създава неяснота по отношение на твърдяното деяние, води до нарушаване правото на защита на наказаното лице и , поради това представлява  основание за отмяна на Наказателното постановление.

         Настоящият състав не споделя становището на  процесуалния представител на  АНО , напротив приема, че АНО не е изпълнил задължението си по чл. 52, ал.4 от ЗАНН, а именно да извърши изследване и да разбере дали тази сума е формирана в резултат на оборот от дейността на търговеца или е  с друг  произход.

В теорията и практиката в административно-наказателното производство се прилагат  правилата на НПК, а според нормата на чл. 303, ал.1 от НПК, която се прилага субсидиарно  и която забранява присъдата да почива на предположения, то е недопустимо и НП  да почива на същите.

      Нормата на чл. 185, ал.1 от ЗДДС предвижда, че „На лице, което не издаде документ по чл. 118, ал.1, се налага глоба- за ФЛ, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или  имуществена санкция – за ЮЛ и ЕТ , в размер от  500 до 2000 лева.

       В случая наложеното на жалбоподателя наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв. е определено в хипотезата на чл. 185, ал.2 от ЗДДС, според която, „Извън случаите на ал.1, на лице, което извърши или допусне  извършването на нарушение по чл. 118 или на  нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба – за ФЛ , които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лева, или имуществена санкция – за ЮЛ  и ЕТ , в размер от 3000,00 лв. до 10 000,00 лева.Когато нарушението обаче не води до  неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал.1”.В обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление няма факти / или твърдение на АНО /, че положителната разлика във фактическата касова наличност е довела до неотразяване на приходи, което да обоснове  наложената от административнонаказващият орган санкция по чл. 185, ал.2,изречение първо от ЗДДС.При това положение , с оглед липсата на факти относно обстоятелството дали нарушението води или не води до неотразяване на приходи, както и  на такива, да е осъществен фактическият състав  на чл. 118, ал.1 от ЗДДС – да не е изпълнено задължението за регистриране и отчитане на извършените доставки/ продажби в търговския обект чрез  издаване на фискална касова бележка от ФУ , е налице несъответствие между фактическото описание на нарушението и приложения закон.

          От друга страна, без да е посочено какво е това нарушение, за което”извън случаите по ал.1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане се налага глоба”, е прието , че санкцията следва да бъде по чл. 185, ал.2 от ЗДДС/.В този смисъл  е и становището на Административен съд-Бургас, застъпено в Решение от 27.05-2016г. по КНАХД №524/2016г. и на Административен съд- Ямбол, застъпено в Решение №119 от 30.05-2014г. по КНАХД №105/2014г. /.Като не е формирал и изразил ясно волята си досежно приложимия закон и при наличието на драстично несъответствие между описаното като нарушение и основанието, на което се налага санкцията, АНО е накърнил  правото на защита на жалбоподателя до степен на невъзможност то да бъде адекватно упражнено.

         Допуснатите съществени процесуални нарушения не могат да бъдат преодолени във фазата на съдебния контрол за законосъобразност по реда на чл. 59 – 63 от ЗАНН.Обжалваното наказателно постановление , като незаконосъобразно, следва да бъде отменено.

          Мотивиран от горното, съдът, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН

 

                                                Р      Е     Ш     И   :

 

          ОТМЕНЯ  наказателно постановление №1546 от  19.07-2016г.на К. П. П. –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „Давид 2007” ООД , ЕИК № 147129686, със седалище и адрес на управление : гр.Приморско,ул.”Трети Март” №49, представлявано от А.Р.М. , ЕГН ********** за нарушение  на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез  фискални устройства на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./три хиляди  лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС.

 Решението  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                           

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: