Мотиви към  решение №84 от 26.04-2018г. по андело №117/2018г. на ЦРС.

 

 Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по  повод Постановление на Районна прокуратура-Царево от 30.03-2018г., с което се предлага за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на  подсъдимия С.  М.К. , ЕГН ********** *** за извършено от него престъпление по чл. 345, ал.2, вр. ал.1 от НК с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

  Представител на Районна прокуратура-Царево , въпреки редовно призоваване, не се явява.

  Подсъдимият С.  М.К. , редовно призован, не се явява.

  Явява се защитникът на подсъдимия – адвокат М.Н.,***,  с адрес на кантора: гр.**********,упълномощена надлежно.

  Съдът , като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна , следното:

   Обвиняемият С.М.К. е  правоспособен водач и живее в гр.************, като през годините той придобил правоспособност за управление на моторни превозни средства /МПС/ от следните категории: “B”, “M”,  “C”, ТКТ, ”AM”, „В1и му било издадено свидетелство за управление на моторно превозно средство /СУМПС/, валидно до 06.06.2021 г..

   За да улесни придвижването си в гр.Приморско, обвиняемият К. решил да си закупи моторно превозно средство – мотопед. След като се свързал с продавача на мотопед марка „Ризато, двамата постигнали съгласие за сключване на договор за продажба. Тъй като закупеният от обвиняемия К. мотопед не бил регистриран по надлежния ред, той не получил свидетелство за регистрация на МПС /част I и II/, съответно на мотопед  марка „Ризато” не е била поставена  табела с регистрационен номер  на определеното за това място /задната част на мотопеда/. Продавачът предал на обвиняемия С.  М.К.  единствено талон за МПС, издаден от държавните власти на Република Италия. От своя страна обвиняемият К.  също не предприел необходимите действия пред сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Бургас, с оглед надлежната регистрация на придобития мотопед, а вместо това започнал да го управлява.

На 02.01.2018 г., около 14:00 часа обвиняемият  С.К. отново управлявал мотопед марка „Ризато”, като се придвижвал с него по ул.“Трети март“ в гр.Приморско. По същото време свидетелите С. А.  О. и Н. И.  И. – служители в РУ – Приморско при ОД МВР – Бургас били назначени на работа, съгласно график и в тази връзка извършвали проверки на преминаващи превозни средства през КПП „Иглика“, гр.Приморско. Двамата свидетели забелязали движещ се мотопед без поставена регистрационна табела и поради тази причина решили да предприемат проверка на документите на водача и на мотопед. В хода на предприетата проверка органите на реда изискали от водача документи и от представените такива установили неговата самоличност - това бил обвиняемият  С.М.  К., ЕГН **********. Той представил на полицейските служители талон за МПС *********, относно мотопед с идентификационен номер *********,  издаден на италиански език  от компетентните органи в Република Италия. Освен това заявил, че след като е придобил собствеността върху управлявания мотопед не е регистрирал същия по нормативно установения ред.Предвид констатираното нарушение на разпоредби от ЗДвП и упражнявайки правомощията си, св. Н. И. И.съставил срещу обвиняемия С.К. Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ с бланков номер 409876 от 02.01.2018г.. Препис от акта актосъставителят връчил на обвиняемия К.  срещу подпис, на място.

Малко по-късно, в сградата на РУ-Приморско обвиняемият К. предал управлявания от него мотопед, черен на цвят, марка „Ризато”, с номер на рама ********, без табели с регистрационен номер, за което обстоятелство бил съставен надлежен Протокол за доброволно предаване от 02.01.2018 г.

По делото е приобщена справка за съдимост на С.М.К., ЕГН **********, от която се установява, че до настоящия момент същият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

С оглед така възприетата фактическа обстановка, от правна страна се налага изводът, че с деянието си обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 345, ал.2 вр. ал.1 от НК.

 От обективна страна се установява, че на 02.01.2018г., в гр.Приморско, по ул.“Трети март“ същият е управлявал собственото си моторно превозно средство – мотопед, марка „Ризато. Изпълнителното деяние на посоченото престъпление „управлява“ се изразява в боравене, служене с уредите на превозното средство и привеждането му в движение. В случая се установява, че управлението е било осъществено по път, отворен за обществено ползване.  Управляваното МПС не е било регистрирано по надлежния ред, указан в Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства .

От субективна страна деянието е извършено умишлено, при форма на вината - пряк умисъл /чл.11, ал.2 НК/. Обвиняемият К.  е съзнавал общественоопасния характер на своето деяние, като е предвиждал общественоопасните последици, които настъпват при осъществяване на престъплението и същевременно е искал тяхното настъпване. Обвиняемият С.М.К.  е правоспособен водач на моторно превозно средство и е бил запознат с разпоредбите на Закона за движението по           пътищата, задължаващи водачите да управляват по пътищата единствено регистрирани  по надлежния ред МПС.

Разпитан в качеството му на обвиняемият  С.  М.К. не дава обяснения по така повдигнатото му обвинение, позовавайки се на това свое право, като единствено изразява съжаление за стореното от него.

Обвиняемият С.М.К. е *****************

В съдебно заседание обвиняемият С.М.К. не се явява, въпреки редовно призоваване.

Като смекчаващо отговорността обстоятелство следва да се отчете изразеното съжаление за стореното. Чистото съдебно минало на обвиняемият не следва да се взима под внимание, доколкото именно липсата на предходни осъждания е едно от основанията, при наличието на които приложение намира института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Отегчаващи отговорността обстоятелства – не се констатират.

Обвинението се доказва от приобщените по делото доказателствени материали, а именно: гласните доказателствени средства на ДП №2/2018г. на РУ Приморско - показанията на свидетелите Н. И. И. /л. 13/ и С.А.О. /л. 14/; писмени доказателствени средства – протокол за оглед на местопроизшествие /л. 16-19/; веществени доказателствени средства – фотоалбум съдържащ снимки /л. 20-21/; писмените доказателства – протокол за доброволно предаване /л. 22/; справка за съдимост /л. 12/; справка за водач/нарушител /л. 35-36/; талон за МПС /л. 25-29/; справка от АИС КАТ /л. 33/; акт за установяване на административно нарушение /л. 34/.

            С оглед на всичко изложено, съдът приема, че по отношение на обвиняемият  С.М.  К. са налице законоустановените, кумулативно предвидени предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, тъй като:

       -престъплението по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК, извършено от обв. С.М.  К.  е умишлено и за него законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година или с „глоба“ от петстотин до хиляда лева

      -обвиняемият С.М.К. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

      -от престъплението не са били причинени имуществени вреди,

      -не е налице и която и да било от отрицателните предпоставки, визирани в разпоредбата на ал.7 на чл.78а от НК и препятстващи приложението на този институт.С изменението на чл. 78а, ал.1 от НК /ДВ. бр.21/2000/ бе отнето правото на съда да извършва  преценка дали да освободи извършителя на престъплението от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание.След посоченото изменение, при наличието на изискванията по чл. 78а, ал.1 от НК съдът е длъжен , по силата на закона да освободи дееца от наказателна отговорност , поради което и споделя становището на  защитата на  обвиняемия –адвокат М.Н..

        При определяне размера на наказанието, като смекчаващи наказателната отговорност на подсъдимия обстоятелства, следва да се отчетат чистото му съдебно минало и положителните характеристични данни.

        Отегчаващи  вината обстоятелства не са били установени по делото.

        При определяне на размера на наказанието съдът съобрази следното :

         Настоящият състав намира, че наказанието следва да се определи при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, като то се  наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000,00 лв./ хиляда лева/, тъй като счита, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемия С.К.  деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него.Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл. 36 от НК  и с оглед  генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

          Съдът  осъди накрая обвиняемият С.М.К. *** направените по делото разноски в размер на 60,00 лв./ шестдесет лева /, а на РС-Царево да  заплати  държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5,00 лв./ пет лева /.

       Мотивиран от горното, съдът постанови решението си.   

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ :