М О Т И В И

към

Присъда № 36/ 30.05.2014 год. по НОХД № 38/ 2014 год.

 

 

Производството по делото е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура, гр. Царево, против И.К.Х., със следното обвинение: за времето от 23.06.2012 год. до 27.06.2013 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. „Мандрата” № *, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст- с непълнолетната Р.Т.А., ЕГН **********.

Престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК.

В съдебно заседание, подсъдимият направи пълно самопризнание на всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изрази съгласие за установяването на тези факти и обстоятелства да не се събират доказателства. Във връзка с това и с оглед съгласието на страните, съдът проведе съкратено съдебно следствие по реда на чл. 370 и сл. от НПК.

Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение и счита същото за доказано по безспорен начин. Пледира на подсъдимият да бъде наложено наказание на основание чл. 54 от НК, а именно наказание „пробация”.

Защитникът на подсъдимият също пледира за налагане на наказание „пробация“ като моли съда да наложи наказанието в минимален размер.

При последната си дума подсъдимият изказва съжаление за извършеното от него престъпно деяние, разкайва се и моли за наказание в минимален размер.

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа страна следното:

Подс. И.К.Х. живее в самостоятелно бунгало в кв. „Мандрата” № *, гр. Царево. През м. декември 2011 год. подсъдимият се запознал с непълнолетната Р.Т.А., ЕГН ********** *** и двамата се харесали. Св. А. живеела в с. Габър заедно с баща си– св. Т.И.А. и жената, с която той живеел на семейни начала – св. Е. С. М.. Подс. Х. *** и споделил на родителите си, че харесал А. за жена.

През м. март 2012 год. подсъдимият заедно с баща си – св. К. Й. Х. и майка си – св. Ф. И. М. отишли на гости при св. А. в с. Габър, където подс. Х. я поискал от баща и за жена. Св. А. се съгласил, но поставил условие дъщеря му да завърши учебната година. Подсъдимият и родителите му се прибрали в гр. Царево.

На 07.04.2012 год. св. А. заедно с баща си и други техни роднини пристигнали в гр. Царево, където направили годеж и уговорили дата на сватбата – за 23.06.2012 год. Същата вечер А. и семейството и се върнали в с. Габър, обл. Бургаска.

На 23.06.2012 год. подс. Х. и св. А. направили сватба в с. Габър по обичаите на ромската етнос /без да сключват граждански брак/ и още същата вечер двамата се върнали в гр. Царево, където заживели на семейни начала в бунгалото на подсъдимия в кв. „Мандрата” № *, гр. Царево.

През м. май 2013 год. св. А. установила, че е бременна. Посетила лекар, който потвърдил бременността и.

Св.  Р.Т.А. навършила 16 годишна възраст на 27.06.2013 год.

През м. декември 2013 год. при св. Н. Д.К. – Началник отдел Закрила на детето в Дирекция социално подпомагане, гр. Царево постъпил писмен сигнал от ДСП – гр. Созопол, касаещ положението на непълнолетната Р.Т.А.. Била е извършена анкета и бил изготвен социален доклад.

На 31.12.2013 год. св. А. родила дете – К. И.Х..

Към настоящия момент, подсъдимия е припознал детето, живее с Р.Т.А., като съвместно с нея и родителите им, отглеждат детето в бунгалото в кв. „Мандрата”, гр. Царево.

Подс. И.К.Х. е ***.

Гореизложената фактическа обстановка, съобразно чл. 373, ал. 3 от НПК, съда приема за безспорно установена от събраните на предварителното производство доказателства и направеното от подсъдимия самопризнание. Така описаните по- горе доказателства са логични, пълни, последователни и безпротиворечиви, поради което съдът ги възприема изцяло. Няма такива, които да внасят съмнения в описаната фактическа обстановка, както и такива, които са в противоречие с изброените доказателства, поради което и съдът не се спря на всяко едно от доказателствата по отделно.

Правна квалификация:

При така установената фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено, че подсъдимият за времето от 23.06.2012 год. до 27.06.2013 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, кв. „Мандрата” № *, като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст- с непълнолетната Р.Т.А., ЕГН **********.

От обективна страна и подсъдимият е извършил действия /волеви акт/, като е заживял на семейни начала с непълнолетно лице /дейност извършена с човешки усилия/.

Субективният елемент на престъплението се обективира в изпълнителните деяния на престъпната проява, в предшестващите и последващите същата събития и действия от страна на подсъдимия и намира израз в депозираните обяснения на подсъдимия и свидетелски показания по делото, както и приложения писмен доказателствен материал, връзките и противоречията между тях.

Съгласно изложените по- горе доводи, в хода на съдебното следствие се установи, че подсъдимият е имал представа, че противозаконно е заживлял на съпружески начала с непълнолетно лице. Горното обосновава извода на съда, че престъпното деяние е обмислено от страна на подсъдимия, т.е. деянието е извършено от него при форма на вината пряк умисъл, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от НК.

В тази връзка, съда счита, че подсъдимият следва да носи наказателна отговорност по следния състав на престъпление: чл. 191, ал. 1 от НК.

Определяне на наказанието:

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимият за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид, че съгласно нормата на чл. 191, ал. 1 от НК, предвиденото наказание към момента на извършване на деянието е “лишаване от свобода до две години” или “пробация” както и „обществено порицание“. В този случай при определяне на наказанието съдът счете, че не са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Затова съдът съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 от НК счете, че следва да се определи наказание “пробация”. Отчетоха се следните смекчаващи отговорността обстоятелства: критичното отношение към извършеното, припознаването на детето от страна на подсъдимия, полагането на грижи по отношение на детето и на лицето с което живее на съпружески начала. Отчетоха се като отегчаващи вината обстоятелства, факта, че подсъдимия е осъждан. Степента на обществената опасност на деянието и дееца не са високи. При паритет на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, с оглед постигане целите на наказанието по смисъла на чл. 36 от НК, с оглед личността на подсъдимият, мотивите за извършване на настоящото престъпление, степента на засегнатост на обществото и пострадалото лица, съдът прецени, че най-съответно се явява да се определи наказание при приложение на разпоредбата на чл. 54 от НК, тъй като изброените смекчаващи вината обстоятелства, съда не намери нито за многобройни, нито пък за изключителни, така че да мотивират съда да приложи разпоредбата на чл. 55 от НК, В тази връзка, съда определи наказание в размер на“пробация за срок от една година”, с прилагане на пробационни мерки по реда на чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, изразяваща се в „задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от една година, с периодичност на явяванията пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година и „безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно, за срок от една година“. Съда наложи на подсъдимия и наказание „обществено порицание“ което определи да се изпълни, чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община Царево.

Съобразно чл. 25, вр. чл. 23 от НК, съда наложи едно общо наказание на подсъдимия, измежду наказанието по настоящата присъда и това по Споразумение по НОХД № 20/ 2013 год. на ЦРС, в размер на по-тежкото от тях.  

Съдът счете, предвид критичното отношение на подсъдимия към извършеното от него, че едно по-тежко наказание не би съдействало за поправянето и превъзпитанието му и не би го мотивирало да спазва законите на страната. Съда счита, че едно по- леко наказание ще въздейства поправително и превъзпитаващо на подсъдимия, ще го мотивира към съобразяване с правните норми и морални принципи, а освен това ще въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

           

            По горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

               СЪДИЯ: