М О Т И В И

към

Присъда № 02/ 11.01.2011 год. по НОХД № 147/ 2010 год.

 

 

Производството по делото е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура, гр. Царево, против И.К.И., със следното обвинение: затова, че в периода 25.03.2010 год. до 16.09.2010 год. в ***, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOJI св. Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода- 135 куб. м. на стойност 199.26 лева.

Престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК

В съдебно заседание, прокурорът поддържа повдигнатото обвинение и счита същото за доказано по безспорен начин. Пледира подсъдимият да бъде признат за виновен, като му бъде наложено наказание в минимален размер.

Подсъдимия признава вината си, заявява, че ще заплати стойността на разходената вода, моли за минимално наказание.

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимия И.К.И. живее в ***, находяща се *** заедно със ***.

Партидата за ползване на питейна вода в дома на подсъдимия И.И. е под абонатен № ***, като регистрацията е била на името на баща му К. И. Х. -***.

Водоснабдяването към посоченият абонатен номер е било прекъснато поради неплатени задължения към „ВиК"ЕАД гр.Бургас .

На 25.03.2010 год. св.Б.Д.Д. и св. Д.Г.Н. *** извършили проверка в дома на подсъдимия и констатирали самоволно присъединяване към водоснабдителната мрежа, за което бил съставен протокол № *** год.

Служителите на „ВиК" ЕАД гр.Бургас преустановили отново водоподаването към абоната, като първоначално спрели водата на ул."***", свалили спирателния кран на уличното отклонение и с помощта на муфа и тапа 3/4 цола затапили тръбата , за да възстановят водоподаването на улицата.

Подсъдимия И. сам се свързал към водоснабдителната мрежа, като присъединяването извършил чрез тръба с диаметър 3/4 цола и започнал да употребява вода без да има наличен водомер за отчитането й.

На 16.09.2010 год. св. Б.Д.Д. и св. Д.Г.Н. - *** във „ВиК" ЕАД гр.Бургас извършили проверка в дома на подсъдимия И. и отново установили неправомерно присъединяване към водо­снабдителната система и ползване на вода без отчитането й. Свалили тръбата, прекъснали водоподаването, а тръбата за уличното отклонение затапили, след което поставили пломба № *** и съставили протокол №*** год.

Изложената фактическа обстановка, съда прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства.

Съдът обаче, не приема тезата на държавното обвинение, залегнала в обвинителния акт, че в резултат на извършеното престъпление са причинени имуществени вреди на „ВиК" ЕАД, гр. Бургас, определени в облагателната сметка в размер на 199.26 лева. Непосредствен обект на престъплението по чл. 234в, ал. 1 НК са обществените отношения, които осигуряват правилно, точно и законосъобразно ползване и отчитане на потребени енергия, гориво или вода.
В състава на чл. 234в, ал. 1 от НК са очертани две изпълнителни деяния, като първото от тях, представляващо осъществяване на неправомерно присъединяване към изброените тип мрежа и системи, каквото е настоящото деяние, е на просто извършване- достатъчно е да бъде установено, че деецът е осъществил изпълнителното деяние “неправомерно присъединяване” без да е нужно да бъдат причинени някакви други вредни последици. Следователно според състава на чл. 234в, ал. 1 от НК, причинените с деянието вреди (каквито несъмнено има за „ВиК”ЕАД) не са съставомерни.

Правна квалификация:

При така установената фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението, за които прокуратурата му е повдигнала обвинение, а именно за това, че в периода от 25.03.2010 год. до 16.09.2010 год. в ***, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOЛ св. Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода- 135 куб. м. на стойност 199.26 лева.

От обективна страна и подсъдимият е извършил действия /волеви акт/, като се е прикачил противозаконно /дейност извършена човешки усилия/ към водопреносната мрежа.

Съгласно изложените по- горе доводи, в хода на съдебното следствие се установи, че подсъдимият е имал представа, че противозаконно се прикачва към водопреносната система. Горното обосновава извода на съда, че престъпното деяние е обмислено от страна на подсъдимия, т.е. деянието е извършено от него при форма на вината пряк умисъл, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от НК.

В тази връзка, съда счита, че подсъдимият следва да носи наказателна отговорност по следния състав на престъпление: чл. 234в, ал. 1 от НК.

Определяне на наказанието:

В настоящия случай, съдът намери, че не са налице всички предпоставки на чл. 78а, ал. 1 от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на подсъдимия, а именно: подсъдимият е осъждан.

При определяне размера на наказанието, съдът взе за смекчаващи вината на подсъдимия обстоятелства признанието на виновността в извършването на криминалното деяние, причините за извършването му- тежкото му материално положение, разкаянието му и обещанието да заплати изразходваната вода. Съдът не отчете наличието на отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства.  Затова съдът определи наказанието на подсъдимия при наличието на няколко смекчаващи  вината обстоятелства, поради което му наложи наказание при приложението на чл. 55 от НК, а именно наказание „пробация” в минималния предвиден в НК размер.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

              СЪДИЯ: