М О Т И В И

към

Присъда № 01/ 11.01.2011 год. по НОХД № 136/ 2010 год.

 

 

Производството по делото е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура, гр. Царево, против С.С.Н., със следното обвинение: затова, че в периода 02.08.2010 год. до 06.09.2010 год. в ***, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOJI св. Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода- 135 куб. м. на стойност 199.26 лева.

Престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК

В съдебно заседание, прокурорът поддържа повдигнатото обвинение и счита същото за доказано по безспорен начин. Пледира подсъдимият да бъде признат за виновен, като на основание чл. 78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева.

Подсъдимия признава вината си, заявява, че ще заплати стойността на разходената вода, моли за минимално наказание.

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимата С.С.Н. ***, заедно със семействата на децата си. Подсъдимата Н. ***/.

На 15.07.2010 год. поради неплатени сметки в размер на 629.96 лв. било прекъснато водоснабдяването към жилището на подсъдимата, като бил свален водомера, тръбата била затапена и била поставена пломба с №*** на спирателния кран. За прекъснатото улично водопроводно отклонение бил съставен протокол /л. 19/.

На 02.08.2010 год. подсъдимата Н. сама се свързала към водоснабдителната мрежа, като скъсала пломбата на холендера на сваления водомер и свързала двата холендера с маркуч, като по този начин се включила към главния водопровод и започнала да употребява вода без монтиран водомер за отчитането й.

На 16.09.2010 год. св. Б.Д.Д. - *** "Продажби" към Централно управление на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас и св. Д.Г.Н. - *** към "ВиК" ЕАД - гр. Бургас, район гр. Царево по сигнал на колегите си от "ВиК", район гр. Царево извършили проверка в дома на ул. ***, гр.*** и констатирали неправомерно присъединяване към водоснабдителната система.

Неправомерно изразходвана вода от подсъдимата Н. за периода от 02.08.2010 год. до 16.09.2010 год. не се отчитала, предвид сваления водомер. За извършената проверка бил съставен констативен протокол № *** год. /л. 20/, както и облагателна сметка за неотчитане на потребено количество вода от 135 куб.м. на стойност 199.26 лева.

На 16.09.2010 год. служителите на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас отново прекъснали водоснабдяването, като затапили тръбата и поставили пломба с №***.

Изложената фактическа обстановка, съда прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства.

Съдът обаче, не приема тезата на държавното обвинение, залегнала в обвинителния акт, че в резултат на извършеното престъпление са причинени имуществени вреди на „ВиК" ЕАД, гр. Бургас, определени в облагателната сметка в размер на 199.26 лева. Непосредствен обект на престъплението по чл. 234в, ал. 1 НК са обществените отношения, които осигуряват правилно, точно и законосъобразно ползване и отчитане на потребени енергия, гориво или вода.
В състава на чл. 234в, ал. 1 от НК са очертани две изпълнителни деяния, като първото от тях, представляващо осъществяване на неправомерно присъединяване към изброените тип мрежа и системи, каквото е настоящото деяние, е на просто извършване- достатъчно е да бъде установено, че деецът е осъществил изпълнителното деяние “неправомерно присъединяване” без да е нужно да бъдат причинени някакви други вредни последици. Следователно според състава на чл. 234в, ал. 1 от НК, причинените с деянието вреди (каквито несъмнено има за „ВиК”ЕАД) не са съставомерни.

Правна квалификация:

При така установената фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението, за които прокуратурата му е повдигнала обвинение, а именно за това, че в периода от 02.08.2010 год. до 06.09.2010 год. в ***, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOJI св. Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода- 135 куб. м. на стойност 199.26 лева.

От обективна страна и подсъдимият е извършил действия /волеви акт/, като се е прикачил противозаконно /дейност извършена човешки усилия/ към водопреносната мрежа.

Съгласно изложените по- горе доводи, в хода на съдебното следствие се установи, че подсъдимият е имал представа, че противозаконно се прикачва към водопреносната система. Горното обосновава извода на съда, че престъпното деяние е обмислено от страна на подсъдимия, т.е. деянието е извършено от него при форма на вината пряк умисъл, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от НК.

В тази връзка, съда счита, че подсъдимият следва да носи наказателна отговорност по следния състав на престъпление: чл. 234в, ал. 1 от НК.

Определяне на наказанието:

В настоящия случай, съдът намери, че са налице всички предпоставки на чл. 78а, ал. 1 от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на подсъдимия, а именно: 1. Подсъдимият е пълнолетно лице; 2. За престъплението по чл. 234в, ал. 1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода до три години и глоба до 10000,00 лева; 3. Подсъдимият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. От извършеното от подсъдимият престъпление, което е престъпление на просто извършване, не са причинени съставомерни имуществени вреди. 

При определяне размера на административното наказание, съдът взе за смекчаващи административнонаказателната отговорност на подсъдимия обстоятелства признанието на виновността в извършването на криминалното деяние, чистото съдебно минало. Съдът не отчете наличието на отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства.  Затова съдът определи наказанието на подсъдимия при наличието на няколко смекчаващи  административнонаказателната отговорност обстоятелства, поради което му наложи наказание в минималния предвиден в чл. 78а, ал. 1 от НК размер, а именно глоба в размер на 1000,00 лева. Съдът съобрази, че така наложеното на подсъдимия наказание съответства на материалното му положение, тъй като в по-голям размер на глобата би го поставил в затруднено финансово положение.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

              СЪДИЯ: