П Р О Т О К О Л

 

 

30.05.2018 година                                              Град Царево       

Царевският районен съд                                    Наказателен състав

На тридесети май две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА                                                              Съдебни  заседатели:

                                      

 

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Зорница Щърбева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Москова.

НОХ дело номер 173 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Щърбева.

Подсъдимият И.Н.К., редовно призован, се явява лично и с адв.Т.С..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.С. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на подсъдимия по данни от ДП е заявени от него, както следва:

И.Н.К. - ЕГН **********,***, Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.С. -  Няма да правя отводи.

Подсъдимият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.С..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът Постигнахме споразумение за решаване на делото по Бързо производство № 79/2018г. по описа на РУ МВР – Приморско, пр. пр. № 223/2018 г., пор. № 41/2018 г. по описа на Районна прокуратура Царево, с подсъдимия И.Н.К. и защитника му адв.С., съгласно условията на което подсъдимият И.Н.К. се признава за виновен в това, че на 25.05.2018 г в град Китен, област Бургас,  по улица  „Странджа“  управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с регистрационен  ****, след  употреба на наркотично вещество – КАНАБИС 5, установено чрез проба, извършена с  техническо средство - Drager Drug Test 5000 - престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК. Деянието е извършено виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11, ал.2 НК.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК на подсъдимия И.Н.К., ЕГН ********** се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА“

На основание чл.66, ал.1 НК така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА“ се отлага за срок от три години.

На основание чл.55, ал.2 връзка чл. 55, ал.1, т.1 НК на подсъдимия  И.Н.К., ЕГН ********** се налага кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 НК по-леко наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева.

На основание чл.343г връзка 343б, ал.3 връзка чл.37, ал.1, т.7 НК на подсъдимия И.Н.К., ЕГН ********** се налага наказание ‚ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 НК от така определеното наказание следва да се приспадне времето, през което за същото деяние подсъдимия К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 25.05.2018 г.

Веществени доказателства – 1 /един/ брой опаковка от фолио, с надпис „Drager Drug Test 5000 STK 6, срязана в горния край и с надпис с маркер И.Н.К., ЕГН ********** и 1 /един/ брой тест касета „Drager“, с надпис И.Н.К., ЕГН ********** – да останат по делото и след  неговото архивиране да се унищожат. Разноски по делото – няма направени разноски. С престъплението, предмет на настоящото споразумение няма причинени имуществени вреди. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

Адв.С. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                                       Подсъдим:

/Зорница Щърбева/                                         /И.Н.К./  

                  

                                                               Защитник:

                                                              /адв.Т.С./

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение, определеното на подсъдимия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 79/2018г. по описа на РУ МВР – Приморско, пр. пр. № 223/2018 г., пор. № 41/2018 г. по описа на Районна прокуратура Царево, представлявана от прокурор Щърбева, подсъдимия И.Н.К. - ЕГН **********, , и неговия защитник - адв. Т.С., съгласно което подсъдимият И.Н.К. се признава за виновен в това, че на 25.05.2018 г. в град Китен, област Бургас, по улица  „Странджа“  управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с регистрационен  ****, след  употреба на наркотично вещество – КАНАБИС, установено чрез проба, извършена с  техническо средство - Drager Drug Test 5000 - престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343б, ал.3 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.К., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 400.00 /четиристотин/лв.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 37, ал.1, т. 7 от НК ЛИШАВА И.Н.К., ЕГН ********** от право да управлява  МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият И.Н.К., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 25.05.2018г.

Разноски по делото няма.  

Веществените доказателства – 1 /един/ брой опаковка от фолио, с надпис „Drager Drug Test 5000 STK 6, срязана в горния край и с надпис с маркер И.Н.К., ЕГН ********** и 1 /един/ брой тест касета „Drager“, с надпис И.Н.К., ЕГН ********** – да останат по делото и след  неговото архивиране ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

Причинени от престъплението имуществени вреди  няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №173/2018г. по описа на ЦРС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия И.Н.К., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

Съдът на осн. чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на подсъдимия И.Н.К., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно глобата в размер на 400.00 лева /четиристотин лева/.

В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като подсъдимият дължи 5.00 /пет/ лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 15.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                        СЪДИЯ: