П Р О Т О К О Л

 

21.05.2018 година                                              Град Царево       

Царевският районен съд                                    Наказателен състав

На двадесет и първи май две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ                                                          Съдебни  заседатели:

                                      

Секретар: Антония Димитрова

Прокурор: Щелиян Димитров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Танев.

НОХ дело номер 167 по описа за 2018 година

На именното повикване в 09.50 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Димитров.

Обвиняемият И.П.Р., редовно призован, се явява лично и с адв. К.К..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.К. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

И.П.Р. с ЕГН **********, **************************

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.К. -  Няма да правя отводи.

Обвиняемият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.К..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

            Прокурорът Постигнахме споразумение за решаване на делото по Досъдебно производство № 64/2018 по описа на РУ - Царево, пр. преписка № 190/2018 г по описа на Районна прокуратура-Царево с обвиняемия И.П.Р. и защитника му адв. К., съгласно условията на което обвиняемия И.П.Р. се признава за виновен в това, че на 13.05.2018 г., около 21.15 ч., в гр. Царево, област Бургас, по ул. „Михаил Герджиков“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел „Ц200", с per. № **********, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, метамфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред  с техническо средство „Drager DrugCheck 3000“, с REF 8325554 – престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК. Деянието е извършено виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл.11, ал.2 НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК на обвиняемия И.П.Р. се налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ месеца“. На основание чл.66, ал.1 НК така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ месеца“ се отлага с изпитателен срок от три години. На основание чл.55, ал.2 връзка чл. 55, ал.1, т.1 НК на обвиняемия ***** се налага кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 НК по-леко наказание глоба в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл.343г вр. 343б, ал.3 връзка чл.37, ал.1, т.7 НК на обвиняемия И.П.Р. се налага наказание‚ „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“  за срок от 9 /девет/ месеца. Веществени доказателства – 1бр. тест касета, приложена по делото следва да остане на съхранение, до архивирането на делото, след което да се постанови да бъде унищожена. Разноски по делото – няма направени разноски. С престъплението, предмет на настоящото споразумение няма причинени имуществени вреди. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

Адв.К. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                                       Обвиняемият:

/Щелиян Димитров/                                        /И.П.Р./  

                  

                                                               Защитник:

                                                              /адв.К.К./

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

          ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 64/2018г. по описа на РУ МВР – Царево, пр. пр. № 190/2018 г., по описа на Районна прокуратура Царево, представлявана от прокурор Димитров, обвиняемия И.П.Р. с ЕГН **********, ************ и неговия защитник - адв. К.К., съгласно което обвиняемият И.П.Р., се признава за виновен в това, че на 13.05.2018 г., около 21.15 ч., в гр. Царево, област Бургас, по ул. „Михаил Герджиков“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел „Ц200", с per. № *********, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, метамфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред  с техническо средство „Drager DrugCheck 3000“, с REF 8325554 – престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343б, ал.3 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият И.П.Р. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/лв.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 37, ал.1, т. 7 от НК ЛИШАВА И.П.Р. с ЕГН ********** от право да управлява  МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият И.П.Р. с ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.05.2018г.

Разноски по делото няма.  

Веществените доказателства – 1бр. тест касета, приложена по делото, да се пази до изтичане срока на пазене на делото, след което ДА СЕ УНИЩОЖИ.

Причинени от престъплението имуществени вреди  няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №167/2018г. по описа на ЦРС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И.П.Р. с ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

Съдът на осн. чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на обвиняемия И.П.Р. с ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно глобата в размер на 250.00 лева /двеста и петдесет лева/.

В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като обвиняемият дължи 5.00 /пет/ лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

СЕКРЕТАР:                                                        СЪДИЯ: