П Р О Т О К О Л

 

17.05.2018 година                                              Град Царево       

Царевски районен съд                                        Наказателен състав

На седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Коева

                                                        Съдебни  заседатели:

                                                                            

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Щелиян Димитров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Коева

НОХ дело номер 164 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Димитров.

Подсъдимият К.Д.Л., се явява лично и със служебния си защитник - адв. М.Н., назначена в хода на ДП.

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв. Н. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на подсъдимия по данни от ДП и заявени от него, както следва:

          К.Д.Л.   - ЕГН **********,

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Н. – Няма да правя отводи.

Подсъдимият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от служебния ми защитник - адв.Н..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 230/2017 г. по описа на РУ – Приморско при ОД МВР – Бургас, пр. преписка № 574/2017 г. по описа на Районна прокуратура Царево с подсъдимия К.Д.Л. и служебния му защитник - адв. М.Н., съгласно условията на което подсъдимият К.Д.Л. се признава за виновен, за това, че на 31.07.2017г. в гр.Китен, община Приморско, област Бургас, на ул.“Атлиман“, отнел чужда движима вещ – 1 брой мобилен телефон марка „Самсунг Галакси Ес6 Ейдж“/“Samsung Galaxy S6 Edge/ на стойност 517,64 /петстотин и седемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ от владението на собственика А. И. С., без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК. За посоченото престъпление по чл.194, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“, пр.1 НК на обвиняемия К.Д.Л. ЕГН ********** се налага наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следната продължителност на определените пробационни мерки: 1.По чл. 42а, ал.2, т.1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес“  за срок  от 7 /седем/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице 2/два/ пъти седмично; 2. По чл. 42а, ал.2, т.2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 7 /седем/ месеца. Веществените доказателства – няма. Разноски по делото – 178,48 /сто седемдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки/ лева, направени за изготвянето на съдебно-оценителни експертизи се възлагат в тежест на обвиняемия К.Д.Л. ЕГН **********. Причинените с престъплението имуществени вреди размер на 517,64 /петстотин и седемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ лева са възстановени. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

Адв.Н. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно, като подписите положих с лявата ръка, тъй като съм с операция на китката и нямам възможност да си движа пръстите. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

                                       СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                      

Прокурор:                                                Подсъдимият:

/Щелиян Димитров/                                /К.Д.Л./  

                

 

                                                                  Защитник:

                                                                       /адв.М.Н. /

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение, определеното на подсъдимия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

          ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 230/2017 г. по описа на РУ – Приморско при ОД МВР – Бургас, пр. преписка № 574/2017 г. по описа на Районна прокуратура Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимия К.Д.Л. - ЕГН **********, * и неговия служебен защитник адв. М.Н., съгласно което подсъдимият К.Д.Л. се признава за виновен, за това, че на 31.07.2017г. в гр.Китен, община Приморско, област Бургас, на ул.“Атлиман“, отнел чужда движима вещ – 1 брой мобилен телефон марка „Самсунг Галакси Ес6 Ейдж“/“Samsung Galaxy S6 Edge/ на стойност 517,64 /петстотин и седемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ от владението на собственика А.И.С., без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

          За посоченото престъпление по чл.194, ал.1 от НК и на основание чл.194, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ НК ОСЪЖДА подсъдимия К.Д.Л., ЕГН ********** на „Пробация при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, изразяваща се в налагане и изпълнение на следните пробационни мерки:

1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.Д.Л., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер на 178.48 лева.

Причинените с престъплението имуществени вреди размер на 517,64 /петстотин и седемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ лева са възстановени.     

          Веществени доказателства по делото няма приобщени.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 164/2018г. по описа на ЦРС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия К.Д.Л., ЕГН **********, мярка за неотклонение  „Подписка”.

Съдът на осн. чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на обвиняемия К.Д.Л., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно разноски по делото в размер на 178.48 лева.

В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като Обвиняемият дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: