П Р О Т О К О Л

 

 

04.05.2018 година                                              Град Царево       

Царевският районен съд                                    Наказателен състав

На четвърти май две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ                                                         Съдебни  заседатели:

                                                        

                   

Секретар: Антония Димитрова

Прокурор: Зорница Щърбева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Танев.

НОХ дело номер 154 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Щърбева.

Обвиняемият М.П.Г., редовно призован, се явява лично и с адв. Д.С..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.С. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

М.П.Г. - ЕГН **********, *********************

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.С. Няма да правя отводи.

Обвиняемият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.С..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Бързо производство № 63/2018г. по описа на РУ МВР - Приморско, пр. пр. № 182/2018 г., пор. № 35/2018 г. по описа на Районна прокуратура - Царево с обвиняемия М.П.Г. и защитника му адв. С. съгласно условията на което обвиняемия М.П.Г., се признава за виновен в това, че на 29.04.2018 год., в гр.Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Атлиман“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ’’Мерцедес“, модел „Е220Д“, с рег.№ **********, след употреба на наркотични вещества - канабис, установено по надлежния ред с Техническо средство “Drager Drug Test 5000“ с № ARKL-0027- престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК. Деянието е извършено виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал.2 НК. За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 НК на обвиняемия М.П.Г., ЕГН ********** се налага наказание „Лишавате от свобода за срок от три месеца“. На основание чл.66, ал.1 НК така наложеното наказание „Лишаване от свобода за срок от три месеца“ се отлага за срок от три години. На основание чл.55, ал.2 връзка чл. 55, ал.1, т.1 НК на обвиняемия М.П.Г., ЕГН ********** се налага кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 НК по-леко наказание глоба в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл.343г връзка 343б, ал.3 връзка чл.37, ал.1, т.7 НК на обвиняемия М.П.Г., ЕГН ********** се налага наказание ,Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от седем месеца, като на основание чл.59, ал.4 НК от така определеното наказание следва да се приспадне времето, през което за същото деяние обвиняемият Г. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 29.04.2018 г. Веществени доказателства - 1 /един/ брой опаковка от фолио, с надпис „Drager Drug Test 5000 STK 6, срязана в горния край и с надпис с маркер М.п.Г., съдържаща 1 /един/ брой тест касета „Drager“, с надпис М.П.Г. - на съхранение в РУ МВР Приморско - след архивиране на делото да се унищожат. Разноски по делото няма. С престъплението - предмет на настоящото споразумение няма причинени имуществени вреди. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

Адв.С. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                                       Обвиняемият:

/Зорница Щърбева/                                         /М.П.Г./  

                  

                                                               Защитник:

                                                              /адв.Д.С./

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 63/2018г. по описа на РУ МВР - Приморско, пр. пр. № 182/2018 г., пор. № 35/2018 г. по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Щърбева, обвиняемия М.П.Г. - ЕГН **********, ******** и неговия защитник - адв. Д.С., съгласно което обвиняемият М.П.Г., се признава за виновен в това, че на 29.04.2018 год., в гр.Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Атлиман“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ’’Мерцедес“, модел „Е220Д“, с рег.№ *********, след употреба на наркотични вещества - канабис, установено по надлежния ред с Техническо средство “Drager Drug Test 5000“ с № ARKL-0027- престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343б, ал.3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият М.П.Г., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/лв.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 37, ал.1, т. 7 от НК ЛИШАВА М.П.Г., ЕГН ********** от право да управлява  МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият М.П.Г., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 29.04.2018г.

Разноски по делото няма.  

Веществените доказателства - 1 /един/ брой опаковка от фолио, с надпис „Drager Drug Test 5000 STK 6, срязана в горния край и с надпис с маркер М.П.Г., съдържаща 1 /един/ брой тест касета „Drager“, с надпис М.П.Г. - на съхранение в РУ МВР Приморско, да се пазят до изтичане срока на делото, след което ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

Причинени от престъплението имуществени вреди  няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №154/2018г. по описа на ЦРС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия М.П.Г., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

Съдът на осн. чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на обвиняемия М.П.Г., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно глобата в размер на 250.00 лева /двеста и петдесет лева/.

В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като обвиняемият дължи 5.00 /пет/ лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                        СЪДИЯ: