П Р О Т О К О Л

 

31.05.2017 година                                              Град Царево       

Царевски районен съд                              Наказателен състав

На тридесет и първи май  две хиляди и  седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                        Членове:

                                                        Съдебни  заседатели:

                                                                             

Секретар: А.Д.

Прокурор: Цанка Богомилова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело номер 393 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява прокурор Богомилова.

Обвиняемият  И.Ф.С., редовно призован, се явява лично и с адв.М.Н..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Н. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

    И.Ф.С. с ЕГН **********,  ***************************           Съдът разясни правата на обвиняемия в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Н. – Няма да правя отводи.

Обвиняемият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.Н..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по досъдебно производство №4635 ЗМ-4/2017 г., по описа на РУ на МВР – Приморско, с обвиняемия И.Ф.С. и защитника му адв.Н., съгласно условията на което обвиняемият И.Ф.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.2, вр., ал.1 от  НК, за това, че на 27.12.2016 г., в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Бриз”, посока ул.”Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фиат”, модел „Фиорино”, с рег. № ******************, след употреба на алкохол, концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила на хиляда, а именно 1.03 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1214/28.12.2016г. на експерт химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 /НОХД №48/2014г. на РС – Царево/ . За посоченото  престъпление на основание чл. 343б, ал.2, вр. ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, обв. И.Ф.С., ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” да бъде отложено за изпитателен срок от три години. На осн. чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено наказание глоба. На основание чл. 343 г, във вр. чл. 37, т. 7 от НК обв. И.Ф.С. ще изтърпи и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 27.12.2016г. Веществени доказателства няма. Разноски по делото в размер на 56.49лв. за възнаграждение на вещо лице ще бъдат изплатени от обвиняемия след издаване на изпълнителен лист.Причинени от престъплението имуществени вреди от престъплението няма. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

Адв.Н. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                      Обвиняем:

/Цанка Богомилова/                        /И.Ф.С./

                  

                                                       Защитник:

                                                  /адв.М.Н./

 

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №4635 ЗМ-4/2017 г., по описа на РУ на МВР – Приморско, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия    И.Ф.С. с ЕГН **********,  ***************** и неговия защитник адв.М.Н., съгласно което обвиняемият И.Ф.С., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.2, вр., ал.1 от  НК, за това, че на 27.12.2016 г., в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Бриз”, посока ул.”Георги Кондолов” управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фиат”, модел „Фиорино”, с рег. № **********, след употреба на алкохол, концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила на хиляда, а именно 1.03 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1214/28.12.2016г. на експерт химик в специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 /НОХД №48/2014г. на РС – Царево/ .

За посоченото престъпление по чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл.343 б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.Ф.С., на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА .

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На осн. чл. 55, ал.3 от Нк НЕ НАЛАГА на обвиняемия по –лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда, наред с наказанието „Лишаване от свобода”.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. И.Ф.С., от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 27.12.2017 г.

ОСЪЖДА И.Ф.С. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР сумата в размер на 56.49 лв. За разноски по делото.

Веществени доказателства няма.

Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №393/2017г. по описа на ЦРС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И.Ф.С. мярка за неотклонение „Подписка”.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: