П Р О Т О К О Л

 

30.05.2017 година                                             Град Царево      

Царевски районен съд                             Наказателен състав

На тридесети май  две хиляди и  седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА                                                                    Членове:

                                                        Съдебни  заседатели:

                                                                            

Секретар: Н.С.

Прокурор: Цанка Богомилова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александра Коева

НОХ дело номер 392 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява прокурор Богомилова.

Обвиняемият А.Г.Г., редовно призован, се явява лично и с упълномощен защитник адв.А.А..

           Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.А. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемият, както следва:

А.Г.Г., ЕГН ****

           Съдът разясни правата на обвиняемия в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.А. – Няма да правя отводи.

Обвиняемият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представлявана от адв.А..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по досъдебно производство №26/2017 г. по описа на РПУЦарево, преписка вх. № 67/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево с обвиняемият А.Г.Г. и защитника му адв.А., съгласно условията на което обвиняемият А.Г.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че:

На 19.02.2017 год., около 11:25 часа, по ВП II-99, км. 58, посока от с. Лозенец за гр. Китен, общ. Приморско, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Хонда”, модел “Сивик”, с рег. №****, след употреба на наркотични вещества – aмфетамин, установено по надлежния ред – със съдебно-химическа / токсикологична / експертиза, Изх. № и-2998/31.03.2017 год. на Военномедицинска Академия – София.

Обвиняемият А.Г.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това че:

На 19.02.2017 год., около 11:25 часа, на КПП- Караагач, землището на с. Лозенец, обл. Бургаска, пред св.И. А. М. – полицейски служител РУ на МВР гр. Царево на длъжност младши автоконтрольор, осъществяващ контрол за спазването на правилата установени в Закона за движение по пътищата от страна на водачите на моторни превозни средства, съзнателно се е ползвала от неистински български официален документ съдържащ лични и регистрационни данни и удостоверяващ правоспособност, а именно – контролен талон № **** на който е придадено вид че е издаден от ОД на МВР - Русе на името на А.Г.Г., ЕГН **********, като е представил горепосочения контролен талон пред полицейския служител св.М., към Свидетелство за управление на МПС № ****, на отчет в ОД на МВР - Русе, които документи удостоверяват правоспособност, като от обвиняемия за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

А.Г.Г., ЕГН ********** ще изтърпи наказание при условията на чл. 343б, ал. 3 от НК и 381, ал. 4 НПК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и чл.36  от НК, а именно шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от три години. На осн. чл.342г НК да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от  шест месеца. На основание чл.55, ал.3 НК наказанието глоба не се налага.

А.Г.Г., ЕГН ********** ще изтърпи наказание при условията на чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 и чл.36  от НК, а именно шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 23, ал.1  НК на А.Г.Г., ЕГН ********** да бъде определено едно общо наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от три години. На осн. чл.342г НК да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от  шест месеца.

Веществени доказателства няма.

Разноските по делото в размер на 312,58 лв. да се възложат на обвиняемия.

Причинени от престъплението имуществени вреди от престъплението няма. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

Адв.А. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моят подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

 

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

ПРОКУРОР:                                          ОБВИНЯЕМ:

/ЦАНКА БОГОМИЛОВА/       /А.Г.Г./

                  

                                                       ЗАЩИТНИК:

                                                              /АДВ.А.А./

 

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №26/2017 г. по описа на РПУ –Царево, преписка вх. № 67/17 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият А.Г.Г., ЕГН**** и неговия защитник адв.А.А., съгласно което обвиняемият А.Г.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че:

1.На 19.02.2017 год., около 11:25 часа, по ВП II-99, км. 58, посока от с. Лозенец за гр. Китен, общ. Приморско, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Хонда”, модел “Сивик”, с рег. № ****, след употреба на наркотични вещества – aмфетамин, установено по надлежния ред – със съдебно-химическа / токсикологична / експертиза, Изх. № и-2998/31.03.2017 год. на Военномедицинска Академия – София.

Обвиняемият А.Г.Г., се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това че:

2.На 19.02.2017 год., около 11:25 часа, на КПП- Караагач, землището на с. Лозенец, обл. Бургаска, пред св.И. А. М. – полицейски служител РУ на МВР гр. Царево на длъжност младши автоконтрольор, осъществяващ контрол за спазването на правилата установени в Закона за движение по пътищата от страна на водачите на моторни превозни средства, съзнателно се е ползвал от неистински български официален документ съдържащ лични и регистрационни данни и удостоверяващ правоспособност, а именно – контролен талон № **** на който е придадено вид че е издаден от ОД на МВР - Русе на името на А.Г.Г., ЕГН **********, като е представил горепосочения контролен талон пред полицейския служител св.М., към Свидетелство за управление на МПС № ****, на отчет в ОД на МВР - Русе, които документи удостоверяват правоспособност, като от обвиняемия за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

  За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343б, ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият  А.Г.Г., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 НК НЕ НАЛАГА глоба.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. А.Г.Г., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 19.02.2017 г.

За посоченото престъпление по чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 316, предл. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият  А.Г.Г., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА А.Г.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 312.58 лева за разноски по делото.  

Веществени доказателства няма.

Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №392/2017г. по описа на ЦРС.

Съдът счита, че в случая са налице основания за определяне на общо наказание на основание чл. 23, ал.1  НК, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по НОХД №392/2017г. по описа на ЦРС на А.Г.Г., ЕГН ********** в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. А.Г.Г., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 19.02.2017 г. – датата, на която СУМПС е иззето по административен ред.

Определението му в тази част подлежи на обжалване или протест в петнадесетдневен срок, считано от днес пред БОС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата А.Г.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: