П Р О Т О К О Л

 

26.05.2017 година                                             Град Царево      

Царевски районен съд                             Наказателен състав

На двадесет и шести май  две хиляди и  седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                        Членове:

                                                        Съдебни  заседатели:

                                                                            

Секретар: Н.С.

Прокурор: Пламен Пантов

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело номер 388 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява прокурор Пантов.

Обвиняемата С.П.Я., редовно призована, се явява лично и с адв.К.К..

           Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.К. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемата - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемата, както следва:

С.П.Я. - ЕГН **********,

           Съдът разясни правата на обвиняемия в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.К. – Няма да правя отводи.

Обвиняемата - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представлявана от адв.К..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Бързо производство № 4635 ЗМ-86/2017 г., по описа на РУ на МВР Приморско, прокурорска преписка вх. № 258/2017 г., по описа на Районна прокуратура Царево с обвиняемата С.П.Я. и защитника й адв.К., съгласно условията на което обвиняемата С.П.Я., се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК, за това, че на 21.05.2017 г., около 04:00 часа, в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Иван Вазов“, е управлявала МПС – лек автомобил марка „БМВ“, модел „320”, с  рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.79 промила, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № 279/22.05.2017 г., изготвена от експерт-химик в специализираната химическа лаборатория към Сектор БНТЛ при ОД на МВР Бургас. За посоченото горното престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК, обв. С.П.Я., се съгласява да й бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от шест месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” да бъде отложено за изпитателен срок от три години. Работа с условно осъдената следва да се възложи на Наблюдателната комисия при Община Димитровград. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК обв. С.П.Я., се съгласява да му бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца, считано от 21.05.2017 г., когато с АУАН № 915937/21.05.2017 г. е било отнето нейното СУМПС № 263486880. Веществените доказателства няма. Разноските по делото – 36.09 лева за изготвянето на химическа експертиза, които на основание чл. 189, ал. 3 от НПК следва да се възложат в тежест на обв. С.П.Я.. Причинени от престъплението имуществени вреди от престъплението няма. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

Адв.К. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моята подзащитна доброволно, същата е запозната с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемата - Разбирам обвинението. Признавам се за виновна по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Съдът на основание чл.382, ал.5 от НПК предлага на страните промяна в споразумението по отношение на размера на наказанието, както следва: На обвиняемата да се наложи наказание при условията на чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно шест месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66 НК да бъде отложено за срок от три години, както и глоба в размер на 200 лева. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК на обв. С.П.Я., да се наложи и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от десет месеца, считано от 21.05.2017 г.,

Прокурорът – Съгласен съм с предложената промяна.

Адв.К. – Съгласен съм с предложената промяна.

Обвиняемата - Съгласна съм с предложената промяна.

 

 

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

ПРОКУРОР:                                          ОБВИНЯЕМ:

/ПЛАМЕН ПАНТОВ/                             / С.П.Я. /

                  

                                                       ЗАЩИТНИК:

                                                              /АДВ.К.К./

 

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 4635 ЗМ-86/2017 г., по описа на РУ на МВР Приморско, прокурорска преписка вх. № 258/2017 г., по описа на Районна прокуратура Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемата С.П.Я. - ЕГН **********, *** и нейния защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемата С.П.Я., се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК, за това, че на 21.05.2017 г., около 04:00 часа, в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Иван Вазов“, е управлявала МПС – лек автомобил марка „БМВ“, модел „320”, с  рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.79 промила, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № 279/22.05.2017 г., изготвена от експерт-химик в специализираната химическа лаборатория към Сектор БНТЛ при ОД на МВР Бургас.

  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемата С.П.Я., ЕГН ********** на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. С.П.Я., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 21.05.2017 г., когато с АУАН № 915937/21.05.2017 г. е било отнето нейното СУМПС № 263486880.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА С.П.Я. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 36.09 лева за разноски по делото.  

Веществени доказателства няма.

Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №388/2017г. по описа на ЦРС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата С.П.Я., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: