П Р О Т О К О Л

 

26.05.2017 година                                             Град Царево      

Царевски районен съд                             Наказателен състав

На двадесет и шести май  две хиляди и  седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                        Членове:

                                                        Съдебни  заседатели:

                                                                            

Секретар: Н.С.

Прокурор: Пламен Пантов

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело номер 385 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява прокурор Пантов.

Обвиняемият Г.Х.Х., редовно призован, се явява лично и с адв.М.Б..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Б. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

Г.Х.Х. - ЕГН **********,

           Съдът разясни правата на обвиняемия в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Б. – Няма да правя отводи.

Обвиняемият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.Б..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Бързо производство № 302 ЗМ-68/2017 г., по описа на РУ на МВР – Царево, прокурорска преписка вх. № 256/2017 г., по описа на Районна прокуратура – Царево с обвиняемия Г.Х.Х. и защитника му адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият Г.Х.Х., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК, за това, че на 20.05.2017 г., около 00:25 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Михаил Герджиков”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел „316И”, с рег. №****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.91 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7410, с фабричен № 0241. За посоченото  престъпление на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК, обв. Г.Х.Х., се съгласява да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от шест месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” да бъде отложено за изпитателен срок от три години. Работа с условно осъдения следва да се възложи на Наблюдателната комисия при Община Садово. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК обв.Г.Х.Х., се съгласява да му бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца, считано от 20.05.2017 г., когато с АУАН № 855502/20.05.2017 г. е било отнето неговото СУМПС № 242206245. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди от престъплението няма. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

Адв.Б. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Съдът на основание чл.382, ал.5 от НПК предлага на страните промяна в споразумението по отношение на размера на наказанието, както следва: На обвиняемия да се наложи наказание при условията на чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно шест месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл.66 НК да бъде отложено за срок от три години, както и глоба в размер на 200 лева. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК обв.Г.Х.Х., да се наложи и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от дванадесет месеца, считано от 20.05.2017 г.,

Прокурорът – Съгласен съм с предложената промяна.

Адв.Б. – Съгласна съм с предложената промяна.

Обвиняемият - Съгласен съм с предложената промяна.

 

 

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

ПРОКУРОР:                                          ОБВИНЯЕМ:

/ПЛАМЕН ПАНТОВ/                             /Г.Х.  Х./

                  

                                                       ЗАЩИТНИК:

                                                              /АДВ.М.Б./

 

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство  302 ЗМ-68/2017 г., по описа на РУ на МВР- Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Пантов, обвиняемия Г.Х.Х. - ЕГН **********, ***, и неговия защитник адв.М.Б., съгласно което обвиняемият Г.Х.Х., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от  НК, за това, че на 20.05.2017 г., около 00:25 часа, в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. „Михаил Герджиков”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ”, модел „316И”, с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.91 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер” 7410, с фабричен № 0241.

     За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.Х.Х., на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от шест месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК ЛИШАВА обв. Г.Х.Х., от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 20.05.2017 г., когато с АУАН № 855502/20.05.2017 г. е било отнето неговото СУМПС № 242206245.

Разноски по делото няма.

Веществени доказателства няма.

Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №385/2017г. по описа на ЦРС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Х.Х., ЕГН:********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: