П Р О Т О К О Л

 

 

23.05.2017 година                                                                  Град Царево      

Царевски районен съд                                                  Наказателен състав

На двадесет и трети май две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА                                                             Членове:

                                                                    Съдебни  заседатели:

                                                                              

Секретар: Н.С.

Прокурор: Пламен Пантов

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Мария Москова

НОХ дело номер 375 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

За РП Царево, редовно уведомени, се явява прокурор Пантов.

Подсъдимият П.А.П., редовно уведомен, се явява лично.

Подсъдимият Е.Н.В., редовно уведомен, се явява лично.

За двамата подсъдими се явява адв.Д.Г.Г., редовно упълномощена от ДП.

По хода на делото:

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Г. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимият П. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимият В. - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличност на подсъдимите по данни от ДП и данни, заявени от тях, както следва:

П.А.П. - ЕГН **********,

          Е.Н.В. - ЕГН: **********,

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи. Нямам искания по промяна хода на съдебното следствие.

Адв.Г. – Няма да правим отводи. Нямаме доказателствени искания.

Подсъдимият П. – Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Желая да ме представлява адв.Г..

Подсъдимият В. – Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Желая да ме представлява адв.Г..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Дава думата на прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Досъдебно производство № 216/2015 г., по описа на ГПУ – Малко Търново, прокурорска преписка вх. № 914/2015 г., по описа на Районна прокуратура Царево, с подсъдимия П.А.П. и неговия защитник адв.Д.Г., съгласно което подсъдимият П.А.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, във с вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК, за това, че на 27.09.2015 г., на шосе 99, движейки се в посока гр. Царево – гр. Малко Търново, на КПП № 56 – Българи, намиращо се на около 1000 метра, източно от с. Българи, обл. Бургас, и 7000 метра, западно от с. Кости, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ – Малко Търново, в съучастие помежду си – Е.Н.В. действайки като извършител, а П.А.П. действайки като помагач, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно са подпомогнали двадесет и едно лица, чужди граждани, както следва:

*******да пребивават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ: „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година” като подпомагането се е изразявало в изчакването на територията на Република България на чужденците, товаренето и превозването им посредством товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел Спринтер 208 Д, с per. № *** собственост на Б.Г.Е., ЕГН: **********.

 

За посоченото горното престъпление на основание чл. 281, във с вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК, на подс. П.А.П., ЕГН: **********, ще му бъде наложено наказание „Глоба” в размер на 1500 лева.

 

Разноските по делото в размер на 197.36 лева, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, следва да се възложат в тежест на подс. П.А.П.. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

 Адв.Г.- Съгласни сме с така постигнатото споразумение, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Подсъдимият П.А.П. - Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Съгласен съм с условията по споразумението. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

ПРОКУРОР:                                    ПОДСЪДИМ:

/ПЛАМЕН ПАНТОВ/                    /П.А.П./

                  

ЗАЩИТНИК:

                                                          /АДВ.Д.Г./

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение, определеното на подсъдимия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 216/2015 г., по описа на ГПУ – Малко Търново, прокурорска преписка вх. № 914/2015 г и неговия защитник адв.Д.Г., съгласно което подсъдимият П.А.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, във с вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК, за това, че на 27.09.2015 г., на шосе 99, движейки се в посока гр. Царево – гр. Малко Търново, на КПП № 56 – Българи, намиращо се на около 1000 метра, източно от с. Българи, обл. Бургас, и 7000 метра, западно от с. Кости, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ – Малко Търново, в съучастие помежду си – Е.Н.В. действайки като извършител, а П.А.П. действайки като помагач, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно са подпомогнали двадесет и едно лица, чужди граждани, както следва:

*****

да пребивават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ: „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година” като подпомагането се е изразявало в изчакването на територията на Република България на чужденците, товаренето и превозването им посредством товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел Спринтер 208 Д, с per. №  ***, собственост на Б. Г.Е., ЕГН: **********.

          За посоченото престъпление по чл. 281, във с вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК на основание чл. 281, във с вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия П.А.П., ЕГН ********** на наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

          На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА П.А.П., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП - Елхово сумата в размер на 197.36 лева за разноски по делото.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №375/2017г. по описа на ЦРС по отношение на подсъдимия П.А.П., ЕГН **********.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия П.А.П., ЕГН ********** е прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ на осн. чл.309, ал.4 от НПК спрямо подсъдимия П.А.П., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

ПРОДЪЛЖАВА производството по делото по отношение на подсъдимия Е.Н.В..

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Досъдебно производство № 216/2015 г., по описа на ГПУ – Малко Търново, прокурорска преписка вх. № 914/2015 г., по описа на Районна прокуратура Царево, с подсъдимия Е.Н.В. и неговия защитник адв.Д.Г., съгласно което подсъдимият Е.Н.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, във с вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК, за това, че на 27.09.2015 г., на шосе 99, движейки се в посока гр. Царево – гр. Малко Търново, на КПП № 56 – Българи, намиращо се на около 1000 метра, източно от с. Българи, обл. Бургас, и 7000 метра, западно от с. Кости, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ – Малко Търново, в съучастие помежду си – Е.Н.В. действайки като извършител, а П.А.П. действайки като помагач, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно са подпомогнали двадесет и едно лица, чужди граждани, както следва:

*****

да пребивават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ: „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година” като подпомагането се е изразявало в изчакването на територията на Република България на чужденците, товаренето и превозването им посредством товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел Спринтер 208 Д, с per. № ***, собственост на Б. Г. Е., ЕГН: **********.

 

За посоченото престъпление на основание чл. 281, във с вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК, на подс. Е.Н.В., ще му бъде наложено наказание „Глоба” в размер на 1500 лева.

 

Веществените доказателства:

1 бр. мобилен апарат марка „Нокиа”, с ИМЕЙ № ***, ведно с 1 бр. СИМ-карта, с надпис „VIVACOM, с № *** собственост на обв. Е.Н.В.;

1 бр. мобилен апарат марка „Нокиа”, с ИМЕЙ № **** ведно с 1 бр. СИМ-карта, с надпис „VIVACOM, с № *** собственост на обв. Е.Н.В.;

1 бр. мобилен апарат марка „Самсунг”, с ИМЕЙ № *****, ведно с 1 бр. СИМ-карта, с надпис „VIVACOM, с № ****, собственост на обв. П.А.П.;

1 бр. мобилен апарат марка „Самсунг”, с ИМЕЙ № ****, без СИМ-карта, собственост на обв. П.А.П.;

1 бр. мобилен апарат марка „Самсунг”, с ИМЕЙ № ****, без СИМ-карта, собственост на обв. П.А.П.;

1 бр. лек автомобил марка „Ауди”, модел „А3”, с рег. № ****, с рама № ****, собственост на А. Р. С. от 1 бр. товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер 208Д”, с рег. № ***, с рама № ****, собственост на Б.Г. Е.от гр. Софиядоколкото притежанието им е не е забранено от закона, същите следва да се върнат на законните им собственици.

Разноските по делото в размер на 197.36 лева, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, следва да се възложат в тежест на подс. Е.Н.В.. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

 Адв.Г.- Съгласни сме с така постигнатото споразумение, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Подсъдимият Е.Н.В. - Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Съгласен съм с условията по споразумението. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

ПРОКУРОР:                                    ПОДСЪДИМ:

/ПЛАМЕН ПАНТОВ/                    / Е.Н.В. /

                  

ЗАЩИТНИК:

                                                          /АДВ.Д.Г./

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение, определеното на подсъдимия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 216/2015 г., по описа на ГПУ – Малко Търново, прокурорска преписка вх. № 914/2015 г., по описа на Районна прокуратура Царево, между РП – Царево, представлявана от прокурор Пантов, подсъдимия Е.Н.В. - ЕГН: **********, и неговия защитник адв.Д.Г., съгласно което подсъдимият Е.Н.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, във с вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК, за това, че на 27.09.2015 г., на шосе 99, движейки се в посока гр. Царево – гр. Малко Търново, на КПП № 56 – Българи, намиращо се на около 1000 метра, източно от с. Българи, обл. Бургас, и 7000 метра, западно от с. Кости, обл. Бургас, в зоната за отговорност на ГОДГ 02 към ГПУ – Малко Търново, в съучастие помежду си – Е.Н.В. действайки като извършител, а П.А.П. действайки като помагач, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно са подпомогнали двадесет и едно лица, чужди граждани, както следва:

*****************

да пребивават в страната в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ: „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година” като подпомагането се е изразявало в изчакването на територията на Република България на чужденците, товаренето и превозването им посредством товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел Спринтер 208 Д, с per. № ****, собственост на Б. Г.Е., ЕГН: **********.

          За посоченото престъпление по чл. 281, във с вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК на основание чл. 281, във с вр. чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Е.Н.В., ЕГН: ********** на наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

          На осн. чл.189, ал.3 от НК ОСЪЖДА Е.Н.В., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП - Елхово сумата в размер на 197.36 лева за разноски по делото.

Веществените доказателства, всички находящи се в ГПУ – Малко Търново:

1 бр. мобилен апарат марка „Нокиа”, с ИМЕЙ № ****, ведно с 1 бр. СИМ-карта, с надпис „VIVACOM, с № ****, собственост на подс. Е.Н.В.;

1 бр. мобилен апарат марка „Нокиа”, с ИМЕЙ № ****, ведно с 1 бр. СИМ-карта, с надпис „VIVACOM, с № ****** собственост на подс. Е.Н.В.;

1 бр. мобилен апарат марка „Самсунг”, с ИМЕЙ № *****, ведно с 1 бр. СИМ-карта, с надпис „VIVACOM, с № *****, собственост на подс. П.А.П.;

1 бр. мобилен апарат марка „Самсунг”, с ИМЕЙ № *****, без СИМ-карта, собственост на подс. П.А.П.;

1 бр. мобилен апарат марка „Самсунг”, с ИМЕЙ № ****** без СИМ-карта, собственост на подс. П.А.П.;

1 бр. лек автомобил марка „Ауди”, модел „А3”, с рег. ****, с рама № ******, собственост на А.Р. С. от

1 бр. товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Спринтер 208Д”, с рег. № **, с рама № ***, собственост на Б. Г. Е. ****; доколкото притежанието им е не е забранено от закона, ДА СЕ ВЪРНАТ на законните им собственици.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №375/2017г. по описа на ЦРС по отношение на подсъдимия Е.Н.В., ЕГН: **********.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия Е.Н.В., ЕГН: ********** е прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ на осн. чл.309, ал.4 от НПК спрямо подсъдимия Е.Н.В., ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

Препис от протокола да се изпрати на РП – Царево и ГПУ-Малко Търново за сведение.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: