П Р О Т О К О Л

 

                                     гр.ЦАРЕВО 12.05.2017 година

 

ЦАРЕВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на дванадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА                

                                              Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар А.Д.   

прокурор  Станислав Страшимиров

сложи за разглеждане НОХ дело № 355 по описа за 2017 год.

докладвано от съдията Москова

 На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 За РП-Царево, редовно уведомени, се явява прокурор Страшимиров.

          Подсъдимият Р.Б.В., редовно призован се явява лично, ведно с адв. Р.Л. , надлежно упълномощена в хода на ДП.

По хода на делото:

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв. Л. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимият Р.Б.В. - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимият по данни от досъдебното производство и по данни заявени от него.

Р.Б.В. с ЕГН **********, *****************************

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв. Л. – Няма да правим отводи.

Подсъдимият– Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Желая да ме представлява адв. Р.Л..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

         Прокурорът: Постигнахме споразумение за решаване на Досъдебно производство 2/2015г. по описа на ГПУ – гр. Бургас, пр.пр.№ 331/2015г. на РП-Царево, с подсъдимия Р.Б.В. и неговия защитник адв. Р.Л. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн. чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият Р.Б.В. с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 НК, за това че на 11.06.2015г. в покрайнините на с. Резово, Община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, като помагач в съучастие с Р.Ю.Б. с ЕГН ********** (спрямо когото наказателното производство е прекратено посредством сключване на споразумение) и неустановено в хода на досъдебното производство лице, превел през границата на страната от Р. Турция в Р. България, през река Резовска, група от хора – 19 лица, сирийски граждани, както следва:

1. ******************************************************************************************************************************************************************

без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия Р.Б.В. се изразявала в изчакване на групата на територията на Република България в покрайнините на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургаска, товаренето и транспортирането с микробус марка  Форд „Транзит“ с ДКН: ********************, собственост на Б. Р. В. с ЕГН: ********** към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани  – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК. 

 За посоченото престъпление обв. Р.Б.В. с ЕГН ********** ще изтърпи наказание при условията на чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК във вр. чл. 2, ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36, ал. 1 НК – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 11 (единадесет) месеца; на основание разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НК изтърпяването на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ се отлага се изпитателен срок в размер на 3 (три) години; на основание разпоредбата на чл. 55, ал. 3 НК на обв. Р.В. не се налага по-лекото предвидено наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно – „Конфискация на имущество“. На обв. Р.Б.В. се налага и наказание „Глоба“ в размер на 1000 (хиляда) лева.

Веществените доказателства няма.

Разноски – 430 лева (за преводач и за техническа експертиза) – на обв. Р.Б.В. се възлагат разноски в размер на 215 лева.

От престъплението не са причинени имуществени вреди. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв. Л.: Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:                                                        Подсъдим:                             

/Станислав Страшимиров/                              / Р.Б.В. /

 

Защитник:

/ адв.Р.Л./

 

 

         Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:  №

         ОДОБРЯВА  споразумението за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 2/2015г. по описа на ГПУ – гр. Бургас, пр.пр.№ 331/2015г. на РП-Царево, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Р.Б.В. с ЕГН **********, *********** и неговия защитник адв. Р.Л., съгласно условията на което подсъдимият Р.Б.В. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 НК, за това че на 11.06.2015г. в покрайнините на с. Резово, Община Царево, обл. Бургаска, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, като помагач в съучастие с Р.Ю. Б. с ЕГН ********** (спрямо когото наказателното производство е прекратено посредством сключване на споразумение) и неустановено в хода на досъдебното производство лице, превел през границата на страната от Р. Турция в Р. България, през река Резовска, група от хора – 19 лица, сирийски граждани, както следва:

1. ***************************************************************************************************************************************************************************************

         без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на подсъдимия Б. Р. В. се изразявала в изчакване на групата на територията на Република България в покрайнините на с. Резово, общ. Царево, обл. Бургаска, товаренето и транспортирането й с микробус марка  Форд „Транзит“ с ДКН: *******************, собственост на Б.Р. В. с ЕГН: ********** към вътрешността на страната, като преведените лица не са български граждани  – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК. 

         За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК във вр. чл. 2, ал. 1, на основание чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. ал. 1 от НК във вр. чл. 2, ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36, ал. 1 НК ОСЪЖДА подсъдимия Р.Б.В. с ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1 000.00 / хиляда/ лева.

  На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

  На осн. разпоредбата на чл.55, ал.3 НК  НЕ НАЛАГА на подс. Р.Б.В. с ЕГН ********** по-лекото предвидено наказание, наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно – „Конфискация на имуществото“.

Вещественото доказателство - няма.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.Б.В. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Бургас сумата в размер на 215.00 лева за разноски по делото, представляващи  1/2  от общата стойност на направените разноски по ДП.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 355/2017г.  на осн. чл.24 ал.3 от  НПК. по отношение на подсъдимия Р.Б.В. с ЕГН **********.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Р.Б.В. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „Парична гаранция в размер на 500 лева“.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: