П Р О Т О К О Л

 

 

31.05.2017 година                                                        Град Царево       

Царевски Районен съд                                        Наказателен състав

На тридесет и първи май две хиляди и седемнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ                                                         Членове:

                                               Съдебни заседатели:                                            

 

Секретар: А.Д.

Прокурор: Цанка Богомилова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело номер 343 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призован, се явява районният прокурор Богомилова.

Подсъдимият Й.С.Я., редовно призован, се явява лично и с адв. М.Н.

По хода на делото:

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адв.Н. – Да се даде ход на делото.

Подсъдимият - Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ход на делото

Снема самоличност на подсъдимият, както следва:

Й.С.Я. с ЕГН **********, ********************************

Подсъдимият – Получил съм препис от обвинителния акт. Наясно съм с правата, които имам в процеса. Ще бъда представляван от адв. М. Н., която съм упълномощил.

Съобразно чл.274, ал.1 от НПК, съдът разясни на страните правото на отводи.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Н. – Няма да правим отводи.

Подсъдимият - Няма да правя отводи.

Съобразно чл.275, ал.1 от НПК съдът РАЗЯСНИ на страните, че могат да направят искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът - Нямам искания по доказателствата.

Адв.Н. – Искаме да сключим споразумение с  РП-Царево.

Подсъдимият - Искам да сключа споразумение.

Прокурорът – Не възразявам да приключим наказателното производство със споразумение. Моля да ни се даде възможност да обсъдим параметрите на споразумението със защитата на подсъдимия.

С оглед изявлението на страните,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА възможност на страните да обсъдят приключването на наказателното производство спрямо подсъдимият със споразумение, като прекъсва заседанието.

Заседанието продължава в 10.40 часа.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОДЪЛЖАВА производството по делото по реда на глава ХХІХ от НПК.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Досъдебно производство № 285/2016 г. по описа на РУ - гр. Царево с подсъдимия Й.С.Я. и защитника му – адв. Н., съгласно което подсъдимият Й.С.Я. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, а именно, че на 19.10.2016 год., около 15:40 часа, в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Бутамя”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Поло” с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества: AMP – амфетамин и ТНС – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство Drager Drug Check 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071, протокол № 0001439/19.10.2016 год. - престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК. За посоченото престъпление, подсъдимият Я. ще изтърпи наказание при условията на чл. 343 б, ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”. На основание чл. 57, ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание от ТРИ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода” следва да се изтърпи при първоначален „общ режим”. На осн. чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”. На основание чл. 343 г във вр. чл. 343 б, ал. 3 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК  подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН ********** ще изтърпи и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от шест месеца, считано от датата на влизане на споразумението в сила. Вещественото доказателство: 1 бр. техническо средство “Drager” DrugCheck 3000 с № REF 8325554, с валидност до месец март 2017 год., за еднократна употреба, с надпис в основата “0001439”, в светлосива на цвят скъсана опаковка с изобразени указаният, да се пази за срока на съхранение на делото, след което да се унищожи. Разноски по делото няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

          Адв. Н. - Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

Подсъдимият - Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, прочетох споразумението и условията по него, съгласен съм с тях, доброволно ще подпиша споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

        

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

ПРОКУРОР:                                             ПОДСЪДИМ:

           /Цанка Богомилова/                         /Й.С.Я./

 

 

ЗАЩИТНИК:             

/адв.М.Н./

 

 

                                                                 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение, определеното на подсъдимия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл.384, ал.1, вр. чл.382 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 285/2016 г. по описа на РУ - гр. Царево, между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН **********, ************************ и неговият защитник – адв. Н., съгласно което Й.С.Я. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 б, ал. 3, от НК, а именно, че на 19.10.2016 год., около 15:40 часа, в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, по ул. “Бутамя”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Поло” с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества: AMP – амфетамин и ТНС – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред – с техническо средство Drager Drug Check 3000, REF 8325554, LOT ARJA-0071, протокол № 0001439/19.10.2016 год.

За посоченото престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, на основание чл. 343 б , ал. 3 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН ********** на наказание ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, което наложено наказание от ТРИ МЕСЕЦАЛишаване от свобода“, ДА ИЗТЪРПИ при първоначален „общ режим” на основание чл. 57, ал.1 от ЗИНЗС.

На осн. чл. 55, ал.3 от Нк НЕ НАЛАГА на подсъдимия по –лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда, наред с наказанието „Лишаване от свобода”.

На основание чл. 343 г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на влизане на споразумението в сила.

        Вещественото доказателство: 1 бр. техническо средство “Drager” DrugCheck 3000 с № REF 8325554, с валидност до месец март 2017 год., за еднократна употреба, с надпис в основата “0001439”, в светлосива на цвят скъсана опаковка с изобразени указаният, ДА СЕ ПАЗИ  за срока на съхранение на делото, след коетоДА СЕ УНИЩОЖИ.

Разноски по делото няма.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 343/2017г. по описа на ЦРС по отношение на подсъдимия Й.С.Я. с ЕГН **********.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимият Й.С.Я. с ЕГН ********** е прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ на осн. чл.309, ал.4 от НПК спрямо подсъдимият Й.С.Я. с ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка“.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: