П Р О Т О К О Л

 

 

04.11.2015 година                                                                             Град Царево  

Царевски районен съд                                                                      Наказателен състав

На четвърти ноември две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА                                                      

                                                 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Кънчо Крумов

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Мария Москова

НОХ дело номер 832 по описа за 2015 година

На именното повикване в 16.35 часа се явиха:

Подсъдимият И.А.А., редовно уведомен, се явява лично, доведен от органите на ГПУ Царево и със служебния си защитник адв.Д.С..***, редовно уведомени, се явява прокурорът Крумов.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Подсъдимият - Да се даде ход на делото.

Адв.С. - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличност на подсъдимия, както следва:

И.А.А., ЕГН ********** -

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи. 

Адв. С. – Няма да правим отводи.

Подсъдимият –Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от назначения ми служебен защитник адв.С..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по незабавно производство № ЗМ – 66/2015 год. по описа на ГПУ - Царево, с подсъдимия И.А.А. и защитника му адв.С., съгласно което подсъдимият И.А.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.11.2015год. в около 03.00 часа в землището на гр. Приморско, Бургаска обл. зоната за отговорност на ГПУ на МВР Царево и по общински път по път клас ІІІ – 992, км. 24, в посока гр.  Приморско – с. Ново Панчарево – гр. Бургас с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 20 /двадесет/ броя лица, между които и 8 /осем/ лица **************** – ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: ***********,       да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на гр. Приморско, община Приморско към вътрешността на страната в нарушение на закона,  като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Крайслер„ ,модел „Вояджър SE” с Рег. № **** собственост на Г. Д. Р., ЕГН:********** ***, както и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице.

За посоченото престъпление  по  чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, вр. чл. 54 от НК, подс. И.А.А., ЕГН ********** ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три години, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от пет години и глоба в размер на пет хиляди лева.

ІІІ. Веществените доказателства:

1.1.  1 бр. лек автомобил марка Крайслер ,модел „Вояджър SE” с Рег. №**** собственост на Г. Д. Р., ЕГН:********** ***, иззет и описан  в Протокол за  претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение” – с Определение № 355/02.11.2015 год. на РС – Царево, както и:

1.2. Международна карта за автомобилна застраховка № *** издадена за лек автомобил марка Крайслер ,модел „Вояджър SE” с Рег. № ****.

1.3. Застрахователна полица за лек автомобил марка Крайслер ,модел „Вояджър SE” с Рег. № **** с №****, ведно с Контролен талон № ***, анекс № 01/07.3.2015 г. и сметка №*** за платена застрахователна полица.

1.4 1 бр. контактен ключ за горепосочения автомобил – предадени от подс. И.А.А., ЕГН ********** с протокол за доброволно предаване от 02.11.2015 год., всички намиращи се на съхранение при домакина на ГПУ на МВР Царево, - предоставени доброволно на подс. И.А.А., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване, на основание чл. 281 ал. 3, вр. ал. 2 т. 1 от НК се отнема в полза на държавата.

Вещественото доказателство:

1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг GTE 1150i  с ИМЕЙ № ********* ведно със СИМ карта на „М-тел” принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението на основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК се отнемат в полза на държавата.

Разноските по делото – 15.00 лева за извършен превод от арабски на български и обратно се възлагат на обвиняемия и ще бъдат заплатени от обвиняемия И.А.А. след издаване на изпълнителен лист.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

 Адв.С. - Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

Подсъдимият - Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Съгласен съм с условията по споразумението. Разбирам последиците от споразумението, прочетени ми бяха  условията по него, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                                  

 

ПРОКУРОР:                                                  ПОДСЪДИМ:

/КЪНЧО КРУМОВ/                                       / И.А.А. /

                       

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                        /АДВ.Д.С./

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №832/2015г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И.А.А., ЕГН ********** -, представляван от неговия  служебен защитник адв.Д.С., съгласно което подсъдимият И.А.А., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, за това, че на 02.11.2015год. в около 03.00 часа в землището на гр. Приморско, Бургаска обл. зоната за отговорност на ГПУ Царево и по общински път по път клас ІІІ – 992, км. 24, в посока гр.  Приморско – с. Ново Панчарево – гр. Бургас с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал група чужденци – 20 /двадесет/ броя лица, между които и 8 /осем/ лица ****– ненавършили шестнадесет годишна възраст, а именно: *******,          да пребивават в страната и да преминават в страната, чрез извършване на превоз от землището на гр. Приморско, община Приморско към вътрешността на страната в нарушение на закона,  като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Крайслер„ ,модел „Вояджър SE” с Рег. № **** собственост на Г. Д. Р. ЕГН:********** ***, както и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице.

За посоченото престъпление по чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.А.А., ЕГН ********** на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 5 000 /ПЕТ ХИЛЯДИ/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

            По отношение на веществените доказателства:

На основание чл.281, ал.3, вр. ал.2, т.1 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата: -  1 бр. лек автомобил марка Крайслер ,модел „Вояджър SE” с Рег. № **** собственост на Г. Д. Р. ЕГН:********** ***, иззет и описан  в Протокол за  претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение” – с Определение № 355/02.11.2015 год. на РС – Царево, както и:

1.2. Международна карта за автомобилна застраховка № **издадена за лек автомобил марка Крайслер ,модел „Вояджър SE” с Рег. № **

1.3. Застрахователна полица за лек автомобил марка Крайслер ,модел „Вояджър SE” с Рег. № ** с № **, ведно с Контролен талон № **, анекс № 01/07.3.2015 г. и сметка № *** за платена застрахователна полица.

         1.4 1 бр. контактен ключ за горепосочения автомобил – предадени от подс. И.А.А., ЕГН ********** с протокол за доброволно предаване от 02.11.2015 год., всички намиращи се на съхранение при домакина на ГПУ Царево - предоставени доброволно на подс. И.А.А., ЕГН ********** въз основа на устен договор за послужване.

         На основание чл. 53 ал. 1 б. „а” от НК ОТНЕМА  в полза на държавата принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението - 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг GTE 1150i”  с ИМЕЙ № *** ведно със СИМ карта на „М-тел” принадлежащи на виновния и послужили за извършването на престъплението намиращи се на съхранение в ГПУ Царево при домакина.

            ОСЪЖДА И.А.А., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 15.00 лева за разноски по делото.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №832/2015г. по описа на ЦРС.

Препис от споразумението незабавно да се изпрати на ГПУ Царево.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: