П Р О Т О К О Л

 

26.06.2014 година                                                                             Град Царево  

Царевски Районен съд                                                                      Наказателен състав

На двадесет и шести юни две хиляди и четиринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ                                                                                        Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Кънчо Крумов

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело номер 64 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

Обвиняемият се явява лично и със защитника си адв.П.Д..

            За РП Царево се явява прокурорът Крумов.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

С.В.М. - ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия в настоящото производство.

Обвиняемият М. - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.П.Д..

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по бързо производство №12-105/2014 год. по описа на РУП - град Царево с обвиняемия М. и защитника му адв.П.Д., съгласно което обвиняемият С.В.М., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 17.06.2014год. около 14.30 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул.“Любен Каравелов” управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “Джилера” с рег. № ** собственост на П. В. Т., ЕГН ********** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление  №19 от 30.01.2012год. на Началника група в сектор “ПП” при ОДМВР- Бургас, влязло в сила на 06.11.2013год. и Наказателно постановление №5064 от 29.10.2012год. на Началник група в сектор “ПП” при ОДМВР-Бургас влязло в сила на 02.11.2013год. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление, по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, обвиняемият С.В.М., ЕГН ********** ще изтърпи наказание  при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, 2, 4 и 6  от НК, а именно: Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от две години; Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от две години; Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от две години; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 320 часа годишно -  за срок от две  години. На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК обвиняемият С.В.М., ЕГН ********** ще изтърпи и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, считано от 26.06.2014 год. Веществени доказателства няма. Разноски по делото няма. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

          Адв.Д. - Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

          С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият - Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, прочетох споразумението и условията по него, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът след като са запозна с условията по споразумението намери, че същото не противоречи на закона, но противоречи на морала, поради което не следва да бъде одобрявано в този вид, ето защо на осн. чл.382, ал.5 от НПК съдът предлага промени в споразумението изразяващи се в следното. Наказанието Пробация с пробационните мерки при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 т.4 и т.6 от НК да бъдат за срок от три години, а наказанието на осн. чл.343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7 НК, а именно лишаване от право да управлява МПС по отношение на обв. С.В.М. да бъде за срок от една година и шест месеца, а не така както е предложено от държавното обвинение и защитата.

Прокурорът – Не се противопоставям с така направените промени в споразумението, съгласен съм с тях.

Адв.Д. – Съгласен съм с предложените от съда промени, не се противопоставям споразумението да бъде променено в този смисъл.

Обвиняемият – Разбирам какви промени предлага съда, заявявам, че съм съгласен с предложените промени. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                                              

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ОБВИНЯЕМ:

            /КЪНЧО КРУМОВ/                           /С.В.М. /

                       

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                                    / АДВ.П.Д./

 

 

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение след внесените от съда и приети от страните промени, следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №64/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.В.М. - ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.П.Д., съгласно което обвиняемият С.В.М., ЕГН **********, се признава за виновен в  умишлено извършване на престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1  от НК, за това, че на 17.06.2014год. около  14.30 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул.“Любен Каравелов” управлявал моторно превозно средство – мотопед марка “Джилера” с рег. № ** собственост на П. В. Т., ЕГН ********** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред наложено с наказателно постановление  №19 от 30.01.2012год. на Началника група в сектор “ПП” при ОДМВР- Бургас, влязло в сила на 06.11.2013год. и Наказателно постановление №5064 от 29.10.2012год. на Началник група в сектор “ПП” при ОДМВР-Бургас влязло в сила на 02.11.2013год. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление.

За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1  от НК на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1  от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.В.М., ЕГН ********** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 т.4 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ;

2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ТРИ ГОДИНИ;

3.Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ТРИ ГОДИНИ;

4.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 320 часа годишно -  за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т. 7 НК ЛИШАВА С.В.М., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 26.06.2014 год.

Веществени доказателства няма.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

Разноски по делото няма.

На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №64/2014г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С.В.М., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: