П Р О Т О К О Л

 

 

16.06.2014 година                                                                                         Град Царево  

ЦАРЕВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                                       Наказателен състав

На шестнадесети юни две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА                                                                                                                              Членове:

                                                                        Съдебни  заседатели:

Секретар: К.Д.

Прокурор: К.Е.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Татяна Станчева

НОХ дело номер 60 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

            Обвиняемият се явява лично и с адв.Б.Б..

            За РП Царево се явява районният прокурор Е.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Г. - Да се даде ход на делото.

Адв.Б. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

Д.И.Г. – ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл.274 от НПК

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Б. – Няма да правим отводи.

Обвиняемият Г. - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл.275 от НПК, да направят искания  по доказателствата и съдебното следствие.

Прокурорът – Госпожо съдия, на основание чл.381 и сл. от НПК постигнахме споразумение за решаване на делото по досъдебно производство №12-67/2014 год. по описа на РУП гр.Царево с обвиняемия Г. и защитника му адв.Б., което сме Ви представили в писмен вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Б. – Г-жо председател, с прокурора постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Обвиняемият Д.И.Г. - Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото ще бъде прекратено. Разбирам, че одобреното споразумение от съда има последици на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

                                

О         П         Р          Е          Д         Е          Л         И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство №12-67/2014 год. по описа на РУП гр.Царево.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

І.   СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО :

1.      ДЪРЖАВНИЯТ ОБВИНИТЕЛ

 

К.Е. - АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО.

 

2.      ОБВИНЯЕМИЯТ 

 

Д.И.Г. – ЕГН **********

 

3.  ЗАЩИТНИК

 

Б.Б. - адвокат от Адвокатска колегия – гр. Бургас, упълномощен с пълномощно с. Б № 140511.

 

I.                    ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

Страните спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

 

1. Обвиняемият Д.И.Г. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, а именно, че на неустановена дата през месец април 2014 год. в гр. Русе без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на досъдебното производство лице и държал до 28.04.2014 год. в  гр. Ц., обл. Бургаска, кв. „**”, ул. „**” № *, в стая на апартамент № ** в БГЦПО, клон Царево, в раницата си и в черен калъф високо рискови наркотични вещества: КОНОП с нетно тегло 2.333 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент  ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 4.00 % тегловни процента на стойност 14.00 лева, КОНОП с нетно тегло 1.942 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.60 % тегловни процента на стойност 11.65 лева, КОНОП с нетно тегло 0.646 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 8.20 % тегловни процента на стойност 3.88 лева, КОНОП с нетно тегло 24.033 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 7.50 % тегловни процента на стойност 144.20 лева и 3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН - производно на АМФЕТАМИН, с нетно тегло 0.237 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент MDMA - 41% теглови процента, на стойност 7.11 лева, всичко на обща стойност 180.84 лева - един грам  КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, а един грам Амфетамин е на стойност 30.00 лв. за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. 

 

2. За посоченото в т. 1 престъпление обвиняемият Д.И.Г. ще изтърпи наказание при условията на чл. 354а, ал. 3, т. 1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание ще бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на обв. Г. няма да бъде наложено по - лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

 

3. Веществени доказателства – КОНОП с нетно тегло 2.333 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент  ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 4.00 % тегловни процента, КОНОП с нетно тегло 1.942 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.60 % тегловни процента, КОНОП с нетно тегло 0.646 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 8.20 % тегловни процента, КОНОП с нетно тегло 24.033 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 7.50 % тегловни процента и 3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН-производно на АМФЕТАМИН, с нетно тегло 0.237 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент MDMA - 41% теглови процента, с изключение на количеството използвано за анализ по протокол за химическа експертиза № 112/29.03.2014 г. на специалист химик при БНТЛ ОД на МВР Бургас, предадени на съхранение в Централно митническо управление, Отдел „МРР-НОП”, на основание чл. 354а, ал. 6 и чл. 53, ал. 2 от НК ще бъдат отнети в полза на Държавата и ще бъдат унищожени.

Веществени доказателства – 13 бр. полиетиленови пликчета с размери 4х5 см., 1 бр. полиетиленово пликче с размери 5х7 см., 76 бр. празни полиетиленови пликчета, 10 бр. пластмасови елементи от шоколадови яйца, 1 бр. електронна везна черна на цвят с капак с надпис на дъното „Qcpassed” № 0.2 с два броя кръгли батерии, 1 бр. раница с надпис „Timberland”, 1 бр. калъф черен на цвят с надпис „GENMOB” – на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” ще бъдат отнети в полза на Държавата.

 

4. Разноските по делото в размер на 499.40 лева ще бъдат изплатени от обвиняемия след издаване на изпълнителен лист.

 

            5. От престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

            Страните постигнаха съгласие по описаните по-горе въпроси водени от желанието за по-бързо приключване на наказателното производство с последиците на влязла в сила присъда, без същинско съдебно разглеждане на делото.

 

           

 

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ

РАЙОНЕН ПРОКУРОР

РП - ЦАРЕВО:

                                                                                                            / К.Е./

ЗАЩИТНИК:

                                    / Б.Б. /

 

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.И.Г. декларира, че е съгласен с постигнатото споразумение и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

ОБВИНЯЕМ:

/ Д.И.Г. /

 

 

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

 

            Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

 

О         П         Р          Е          Д         Е          Л         И:

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №60/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Д.И.Г. – ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Б.Б., съгласно което обвиняемият Д.И.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, а именно, че на неустановена дата през месец април 2014 год. в гр. Русе без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на досъдебното производство лице и държал до 28.04.2014 год. в  гр. Царево, обл. Бургаска, кв. „В.”, ул. „**” № *, в стая на апартамент № ** в БГЦПО, клон Царево, в раницата си и в черен калъф високо рискови наркотични вещества: КОНОП с нетно тегло 2.333 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент  ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 4.00 % тегловни процента на стойност 14.00 лева, КОНОП с нетно тегло 1.942 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.60 % тегловни процента на стойност 11.65 лева, КОНОП с нетно тегло 0.646 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 8.20 % тегловни процента на стойност 3.88 лева, КОНОП с нетно тегло 24.033 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 7.50 % тегловни процента на стойност 144.20 лева и 3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН - производно на АМФЕТАМИН, с нетно тегло 0.237 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент MDMA - 41% теглови процента, на стойност 7.11 лева, всичко на обща стойност 180.84 лева - един грам  КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, а един грам Амфетамин е на стойност 30.00 лв. за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. 

За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК на основание чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.И.Г., ЕГН ********** наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обв. Г. не налага кумулативното наказание ГЛОБА, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

            От престъплението не са причинени имуществени вреди.

ОСЪЖДА Д.И.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 499.40 лева за разноски по делото.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                                        СЪДИЯ:

 

 

 

Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото:

Веществените доказателства: КОНОП с нетно тегло 2.333 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент  ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 4.00 % тегловни процента, КОНОП с нетно тегло 1.942 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.60 % тегловни процента, КОНОП с нетно тегло 0.646 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 8.20 % тегловни процента, КОНОП с нетно тегло 24.033 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 7.50 % тегловни процента и 3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН-производно на АМФЕТАМИН, с нетно тегло 0.237 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент MDMA - 41% теглови процента, с изключение на количеството използвано за анализ по протокол за химическа експертиза № 112/29.03.2014 г. на специалист химик при БНТЛ ОД на МВР Бургас, предадени на съхранение в Централно митническо управление, Отдел „МРР-НОП”

Веществени доказателства – 13 бр. полиетиленови пликчета с размери 4х5 см., 1 бр. полиетиленово пликче с размери 5х7 см., 76 бр. празни полиетиленови пликчета, 10 бр. пластмасови елементи от шоколадови яйца, 1 бр. електронна везна черна на цвят с капак с надпис на дъното „Qcpassed” № 0.2 с два броя кръгли батерии, 1 бр. раница с надпис „Timberland”, 1 бр. калъф черен на цвят с надпис „GENMOB”.

 

 

Предвид на това съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

На основание чл.354а, ал.6 във вр. чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото - КОНОП с нетно тегло 2.333 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент  ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ – 4.00 % тегловни процента, КОНОП с нетно тегло 1.942 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 4.60 % тегловни процента, КОНОП с нетно тегло 0.646 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 8.20 % тегловни процента, КОНОП с нетно тегло 24.033 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ - 7.50 % тегловни процента и 3,4-МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТААМФЕТАМИН-производно на АМФЕТАМИН, с нетно тегло 0.237 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент MDMA - 41% теглови процента, с изключение на количеството използвано за анализ по протокол за химическа експертиза № 112/29.03.2014 г. на специалист химик при БНТЛ ОД на МВР Бургас, предадени на съхранение в Централно митническо управление, Отдел „МРР-НОП”, като същите, следва да бъдат унищожени, след влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл.53, ал.1 б.“а“ от НК,  ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства по делото - 13 бр. полиетиленови пликчета с размери 4х5 см., 1 бр. полиетиленово пликче с размери 5х7 см., 76 бр. празни полиетиленови пликчета, 10 бр. пластмасови елементи от шоколадови яйца, 1 бр. електронна везна черна на цвят с капак с надпис на дъното „Qcpassed” № 0.2 с два броя кръгли батерии, 1 бр. раница с надпис „Timberland”, 1 бр. калъф черен на цвят с надпис „GENMOB”, като същите следва да бъдат унищожени като вещи с ниска стойност.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

            След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на Агенция „Митници”.

 

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и на основание чл. 309, ал. 2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д.И.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: