П Р О Т О К О Л

 

05.06.2014 година                                                                             Град Царево  

Царевски Районен съд                                                                      Наказателен  състав

На пети юни две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ                                                                                        Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Катя Евтимова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело номер 56 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Обвиняемият се явява лично и с адв.Т.Я..*** се явява районния прокурор Евтимова.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

Адв.Я. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

М.Д.П. –ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия в настоящото производство.

Обвиняемият П. - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.Т.Я..

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по бързо производство №12-92/2014год. по описа на РУП гр.Царево с обвиняемия П. и защитника му адв.Я., съгласно което обвиняемият М.Д.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 29.05.2014г., около 21.45 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.„Михаил Герджиков” в посока изхода на града към с.Изгрев, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Рено, модел 19, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.95 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №350/30.05.2014год. на БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас. За посоченото престъпление обвиняемият М.Д.П. ще изтърпи наказание при условията на чл.343б, ал.1 НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, а именно Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година, задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година и поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от девет месеца, който ще се изтърпи по местоработата му - Община Царево, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обв.М.Д.П. ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.05.2014год. Веществените доказателства няма. Разноските по делото в размер на 39.08 лева ще бъдат изплатени от обвиняемият след издаване на изпълнителен лист. Причинени от престъплението  имуществени вреди няма. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

          Адв.Я. - Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите.

          С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл.382, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият П. - Разбирам в какво съм обвинен от прокурора. Признавам се за виновен. Съгласен съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ОБВИНЯЕМ:

            /КАТЯ ЕВТИМОВА/                         /М.Д.П./

                       

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ. Т.Я./

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №56/2014г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.Д.П. -ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Я., съгласно което обвиняемият М.Д.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 29.05.2014г., около 21.45 часа, в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул.„Михаил Герджиков” в посока изхода на града към с.Изгрев, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Рено, модел 19, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.95 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №350/30.05.2014год. на БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Д.П., ЕГН ********** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, а именно Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;

2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;

3.Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - Община Царево, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.

На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.Д.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.05.2014год.

ОСЪЖДА М.Д.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 39.08 лева за разноски по делото.

Веществени доказателства няма.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

         На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №56/2014г. по описа на ЦРС.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК

         ОПРЕДЕЛИ

         ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия М.Д.П., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

        Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: