П Р О Т О К О Л

 

08.05.2018 година                                               Град Царево       

Царевски Районен съд                             Наказателен състав

На осми май две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

                                               Членове:

                                               Съдебни  заседатели:

    1.М.Н.

    2.П.Н.                                                           

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Щилиян Димитров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Мария Москова

ЧН дело номер 127  по описа за 2018 година

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно уведомена, се явява прокурорът Димитров.

Осъденото лице К.Б., редовно призована, не се явява. За нея се явява служебния й защитник адв.Т.Я..

Съдът докладва, че с вх. №1953/19.04.2018г. по делото е постъпила молба от осъденото лице К.Б., с която заявява нежеланието си да присъства за насроченото съдебно заседание, като желае да бъде представлявана от адв.Я..

Съдът докладва, че по настоящото дело е приложено служебно изисканото НОХД № 267/2017 г. и НОХД №262/2017г., и двете по описа на Районен съд – Царево.

Съдът докладва, че с вх. №1984/20.04.2018г.  по делото е постъпила  справки от ГД „ИН” – София, за търпените до момента от К.Б. наказания лишаване от свобода.

Съдът докладва, че с вх. №2235/04.05.2018г. по делото е постъпило служебно изисканото актуално свидетелство за съдимост.

По хода на делото:

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв. Я. – Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на осъденото лице по данни от делата, както следва:

К.Д.Б. – ЕГН **********, **********************************************************

    Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв. Я. -  – Няма да правя отводи.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Постъпила е молба от К.Д.Б., чрез адв.Т.Я., за определяне на общо наказание измежду наказанията, наложени на Б. по НОХД № 267/2017 г. и НОХД №262/2017г., и двете по описа на Районен съд – Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода.

Адв.Я. - Поддържам молбата за определяне на общо наказание измежду наказанията, наложени на Б. по НОХД № 267/2017 г. и НОХД №262/2017г., и двете по описа на Районен съд – Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода. Да се приемат доказателствата. Нямам и няма да соча други доказателства.

Прокурорът – Запознати сме с молбата на осъденото лице. Представям писмено становище, съгласно което считам, че са налице предпоставките на чл. 68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на наказанието по НОХД №3266-06/2006г. на Районен съд – Бургас, тъй като в изпитателния срок е извършено деянието по чл.206 ал.3 от НК, за което е осъдена по НОХД №262/2017г.  По отношение на наказанията, наложени й по НОХД № 267/2017 г. и НОХД №262/2017г., и двете по описа на Районен съд – Царево, считам че са налице предпоставките за определяне на общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно : една година лишаване от свобода, като към него следва да се присъедини наказанието „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства“ за срок от 4 години.  Нямам и няма да соча други доказателства. Да се приемат служебно събраните такива и да се приключи съдебното следствие.

Адв.Я. Не съм съгласна със становището на прокуратурата, че са налице предпоставките на чл. 68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на наказанието по НОХД №3266-06/2006г. на Районен съд – Бургас, тъй като подзащитната ми е била реабилитирана по право за това престъпление, видно от справката за съдимост. Няма да соча други доказателства.

Предвид липсата на доказателствени искания и по доказателствата.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА, ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представените и докладвани в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

Адв.Я. Налице са предпоставките на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК за определяне на общо наказание измежду наказанията, наложени на Б. по НОХД № 267/2017 г. и НОХД №262/2017г., и двете по описа на Районен съд – Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно една година лишаване от свобода. Считам, че не са налице предпоставките на чл. 68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на наказанието по НОХД №3266-06/2006г. на Районен съд – Бургас, тъй като подзащитната ми е била реабилитирана по право за това престъпление

Прокурорът Аз също считам, че са налице условията на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК да бъде определено едно общо наказание в размер на една година. Към така определеното най-общо определено наказание на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.2 от НК следва да се присъедини наказанието лишаване от право да упражнява професия или дейност свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства за срок от четири години. На осн. чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС така определеното наказание лишаване от свобода за срок от една година следва да бъде изтърпяно от Б. при първоначален „общ“ режим. На осн. чл.68, ал.1 от НК следва да се приведе в изпълнение наказанието наложено по НОХД №3266-06/2006г. на Районен съд – Бургас, шест месеца лишаване от свобода, което е било отложено с изпитателен срок от три години, това е така тъй като по НОХД №262/2017г. К.Б. е осъдена за престъпление по чл.206, ал.3, предл.1, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, което е извършено за времето от 30.09.2008г. до 10.03.2009г., което е в изпитателния срок, който изтича на 23.01.2010г. Така приведеното в изпълнение наказание шест месеца „Лишаване от свобода“ също следва да бъде търпяно при първоначален „общ“ режим на осн. чл.57 от ЗИНЗС.

Съдът, след като се запозна с молбата на осъденото лице и изслуша становищата на страните и съобрази материалите, приложени по делото, намери за установено следното:

Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, осъденото лице К.Д.Б., ЕГН ********** е осъждана, както следва:

1.Със споразумение по НОХД №3266-06/2006г. на Районен съд – Бургас, влязло в сила на 23.01.2007г., за престъпление по чл.210, ал.1, т.1, вр. чл.209, ал.1 от НК, е осъдена на шест месеца лишаване от свобода, което на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. Деянието е извършено за времето от 25.03.2005г. до 10.04.2005г.

          2 С Присъда по НОХД №267/2017 на Районен съд – Царево, изменена с Решение №239 по ВНОХД №792/2017г. на БОС, влязла в сила на 27.11.2017г., е осъдена за престъпление по чл.210, ал.1, т.3, пр.1 и т.4 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК, извършено за времето от 15.04.2011г. до 13.02.2012г., на наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца, което следва да търпи при първоначален общ режим, и за престъпление по чл.308, ал.1от НК, извършено на 01.12.2011г., е осъдена на наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца, което следва да изтърпи при първоначален общ режим.  На основание чл.23 ал.1 от НК е определено едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду така наложените й наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, което следва да изтърпи при първоначален общ режим.

           3. С Присъда по НОХД №262/2017 на Районен съд – Царево, изменена с Решение №6 по ВНОХД №845/2017г. на БОС, влязла в сила на 30.03.2018г., е осъдена за престъпление по чл.206, ал.3 от НК, извършено в периода от 30.09.2008г. до 10.03.2009г., на наказание лишаване от свобода за срок от една година, което следва да търпи при първоначален общ режим  и лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства за срок от 4 години, и за престъпление по чл.210, ал.1, т.3, пр.1 и т.4 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК, извършено  за времето от неустановена дата през м.май 2011г. до 30.10.2011г. на лишаване от свобода за срок от десет месеца, което следва да търпи при първоначален общ режим. На основание чл.23 ал.1 от НК е определено едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду така наложените й наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което следва да изтърпи при първоначален общ режим и лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства за срок от 4 години .

 Съгласно разпоредбата на чл.68 ал.1 от НК, ако до изтичане на определения от съда изпитателен срок осъденият извърши друго умишлено престъпление от общ характер, за което, макар и след този срок, му бъде наложено наказание лишаване от свобода, той изтърпява и отложеното наказание. В настоящия случай, престъплението по чл.206, ал.3 от НК, за което Б. е осъдена по НОХД №262/2017 на Районен съд – Царево, изменена с Решение №6 по ВНОХД №845/2017г. на БОС, влязла в сила на 30.03.2018г.,  е  извършено в периода от 30.09.2008г. до 10.03.2009г.,  който период е в изпитателния срок по Споразумение по НОХД №3266-06/2006г. на Районен съд – Бургас, изтичащ за осъдената на 23.01.2010г. Следователно,  тъй като са налице предпоставките на чл.68 ал.1 от НК , наложеното  на Б. по Споразумение по НОХД №3266-06/2006г. на РС-Бургас наказание лишаване от свобода за срок от  шест месеца следва бъде приведено в изпълнение, като същото следва да бъде търпяно при първоначален общ режим.

На следващо място,   безспорно е установено по делото, че деянията - предмет на разглеждане по НОХД № 267/2017 г. и НОХД №262/2017г., и двете по описа на Районен съд – Царево, са извършени преди да е бил постановен и влязъл в сила краен съдебен акт, предвид което и на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на осъденото лице К.Б. следва да бъде определено едно общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ” режим. На осн.25, ал.1, вр. чл.23, ал.2 от НК към така определеното наказание „Лишаване от свобода“ следва да се присъедини и наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ДЕЙНОСТ СВЪРЗАНА С ПАЗЕНЕ, УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Предвид горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

На осн. чл.68 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на  К.Д.Б. с ЕГН **********  по НОХД №3266-06/2006г. по описа на РС-Бургас наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА , което следва да бъде търпяно при първоначален общ режим.

На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ на осъденото лице К.Д.Б. с ЕГН ********** измежду наложените й наказания по НОХД № 267/2017 г. и НОХД №262/2017г., и двете по описа на Районен съд – Царево,  в размер на по-тежкото от тях, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА ПРИ ПЪРВОНАЧАЛЕН „ОБЩ“ РЕЖИМ.

На осн.25, ал.1, вр. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание ЛОС и за срок от 1 година и наказанието Лишаване от право да упражнява професия или дейност свързана с пазене, управление или разпореждане с държавни или общински финансови средства за срок от четири години.

Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ:

 

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                        2.