П Р О Т О К О Л

 

11.05.2017 година                                              Град Царево       

Царевски Районен съд                              Наказателен състав

На единадесети май две хиляди и седемнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                                               Членове:

                                               Съдебни  заседатели: 1.Д.И.

                                                                                   2. М.Н.

                                                                                  

                                                                               

Секретар: А.Д.

Прокурор: Станислав Страшимиров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александра Коева

ЧН дело номер 317 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

За РП Царево, редовно призовани, се явява прокурор .

По телефон , в деловодството но РС-Царево , защитникът на осъденият – адвокат Д.Д. уведоми съда, че  пътуват и моли да бъде изчакан.

Районен прокурор Ст.Страшимиров : Не възразявам.

 Съдът обяви почивка от  15 минути.

След почивка в с.з. се явяват:

 

Осъденият Г.А.А., редовно призован, се явява лично.

Явява се и защитникът на осъдения Г.А.-адв.Д.,***.  

Съдът докладва, че към делото е приложено НОХД №301/2017г. по описа на РС-Царево.

С писмо изх.№ 4342 от 25.04-2017г. постъпила Справка за съдимост и копия на бюлетините на осъдения Г.А.А., ЕГН ********** ***, която следва да се приеме по делото.

           Постъпило е писмо изх.№ 5960 от 02.05-2017г. от ГД „ИН” гр.София, с което уведомяват, че към настоящият момент лицето Г.А.А.  не изтърпява наказание „Лишаване от свобода” и не се задържа в затворите на страната на друго основание, по реда на НПК.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Д. – Да се даде ход на делото.

Осъденият – Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на осъденото лице, както следва:

Г.А.А. - род. на *** ***, **************************************

Осъденият : Получил съм  препис от Предложение на районен прокурор-Царево.Наясно съм с правата, които имам в процеса.Няма да правя отводи.Ще ме представлява адвокат Д.Д..

Адв.Д.: Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

          Прокурорът – Налице са предвидените в закона предпоставки да бъде определено общо наказание. Няма да соча други доказателства.

Адв.Д. – Поддържам искането на  РП – Царево за определяне на общо наказание. Няма да соча доказателства. Моля да се приемат представените справки.

 

По доказателствата

СЪДЪТ

          ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените справки по делото: Справка за съдимост и копия на бюлетините на осъдения Г.А.А., ЕГН *********, изпратена от РС-Бургас.

ПРИЕМА писмо изх.№ 5960 от 02.05-2017г. от ГД „ИН” гр.София, с което уведомяват, че към настоящият момент лицето Г.А.А.  не изтърпява наказание „Лишаване от свобода”.

ПРИЕМА НОХД №301/2017г. по описа на РС-Царево.

ПРИЕМА и актуалното свидетелство за съдимост на осъденото лице.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество.

Прокурорът – Поддържам предложението и по следните съображения. Осъденият Г.А.А. е осъждан , както следва :1.по НОХД № 301/2017 по описа на РС-Царево, със Споразумение №107 от 07.04-2017г., в сила от 07.04-2017г. , за деяние ,извършено на 05.10.2015г., за умишлено престъпление -чл.281,ал.2,т.1, предл. първо, т.4 и т.5, вр. ал.1 от НК, чл.55,ал.1, т.1 от НК ,за което  било наложено наказание  от  три месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,което наказание да бъде изтърпяно при първоначален „ОБЩ” режим за изтърпяване на наказание.На основание чл. 59, ал.1от НК Приспада времето, през което подс.Г.А.А. е бил задържан  по Закона за МВР за срок от 24 часа, считано от 05.10-2015г.,21:00 часа до 06.10-2015г. , 21:00 часа.

2.По НОХДело № 442/2016 по описа на РЦ-Средец, със Споразумение №282 от 22.11-2016г. , в сила от 22.11-2016г. Г.А.А. , ЕГН **********, за престъпление, извършено на 07.04-2016г., за престъпление по  чл. 343в, ал.2 от НК вр. чл. 55, ал.1, т.1е ал.2 от НКбило наложено наказание лишаване от свобода от „ТРИ МЕСЕЦА” И „ГЛОБА „ в размер на 500 лв./ петстотин лева /.Като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание било отложено за изпитателен срок от три години.Видно, че по това НОХдело № 442/2016г. на РС-Средец, актът на съда-Споразумение № 282 е влязло в законна сила на 22.11-2016г. ,поради изложеното е видно, че и двете престъпления са били извършени от осъденият Г.А.  преди да е имало влязла в сила присъда  за което и да е от тях, поради което е налице реална съвкупност.

Налице е реална съвкупност и това налага заключението, че налице е хипотезата на чл.25 ал.1 във вр с чл. 23 ал 1 от НК. Намирам ,че по- тежкото измежду двете наказания е това, наложено с присъдата на РС-Средец, а именно: три месеца „ЛОС” и „ГЛОБА”в размер на 500.00 лв. Наказанието по НОХД № 301/2017 на РС-Царево е „ЛОС” за срок от ТРИ МЕСЕЦА,поради което се явява по- лекото наказание. Поради това намирам, че следва да се определи едно общо най-тежко наказание, а именно: наказанието наложено по НОХД№ 442/2016 на РС-Средец в размер на „ТРИ МЕСЕЦА”  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 500.00 лв. Това наказание ще следва да бъде изтърпяно ефективно, тъй като е видно, че  осъденият Г.А.А. не е бил реабилитиран по предходните свои присъди, към момента на извършване на престъпление. Независимо от обстоятелството, че наказание по НОХД №301/2017 по описа на РС-Царево е било определено за изтърпяване в затвор при първоначален „ОБЩ” режим, намирам ,че така определеното общо наказание в размер на „ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”следва да бъде изтърпано в „ЗАТВОР” при първоначален „СТРОГ” режим, защото е видно, че престъпленията  и двете  са извършени от Г.А.А.  са били извършени преди да е изтекъл срок от пет години от изтърпяване на наказанието по НОХдело №1277/2011 по описа на РС-Бургас, като това наказание е било кумулирано с НОХД №1496/2011 по описа на РС Бургас. Кумулация е била постановена по ЧНДело №4270/2011 по описа на РС-Бургас, в сила от 22.12.2011г. от справката за съдимост е видно, че  това наказание е било изтърпяно на 07.11.2012 г., т.е. изтекли са по-малко от пет години между соченото  за изтърпяване и извършване на престъплението, по чиито присъди се иска настоящата кумулация. Имайки предвид чл.57 от ЗИНЗС, това обстоятелство предполага ,че на осъдения Г.А. да бъде определен първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието.  Предлагам на съда и на осн чл.24 от НК да увеличи  определеното общо най-тежко наказание „ЛОС” с още един месец.

Адв.Д. – Уважаема г-жо съдия, уважаеми госпожи съдебни заседатели, съгласен съм със становището на районен прокурор, че са налице условия на чл.25 от НК за определяне на общо наказание, но само до тук. Това, за смяна на режима, би следвало да влезе в предложение,  но мисля, че не е предмет на обсъждане.Днес е съвсем др. предмет на с.з.според мен, режимът , който е определен на осъдения Г.А.А. – „ОБЩ” режим и би следвало да остане така както е постановено от съда. Освен това предложение да се увеличи наказание с един месец, на основание чл.24 от НК ,не съм съгласен. Чл. 24 от НК казва: ” съдът може” .Това не е императивна норма и като се вземе предвид, че едното наказание е условно на РС- Средец, а на РС- Царево е ефективно, мисля, че това е несъвместимо, по този начин му нарушаваме правата, ако се увеличи наказанието. Вторият ми аргумент, е закъснението ни тази сутрин се дължи на това, че тази сутрин изписаха майка му на Г.А. от болница след тежка онкологична операция. Това е единствен човек, който се грижи за нея, Г. има по-голям брат, който  не се грижи за майка си, която е онкологично болна и живее  отделно. Ако трябва, ще приложим документ, днес не успяхме. В тази връзка, ви моля ,да не му променяте режим , а и да не му увеличавате наказание, по предложение  на районен  прокурор.

 

Осъденото лице – Придържам се към казаното от адвоката ми. Съгласен съм да се определи общо наказание.

 

 

Съдът обяви, че се оттегля на съвещание за постановяване на определението си.

След съвещание съдът обяви определението си:

Съдът, след като се запозна с искането на осъденото лице и изслуша становищата на страните и съобрази материалите приложени по делото намери за установено следното:

Осъденият Г.А.А., ЕГН ********** е осъждан, както следва:

1.Със Споразумение от 16.12-2008г., по НОХД №3635/2008г. на Районен съд – Бургас, влязло в сила на 16.12.2008г., за престъпление  извършено на 13.02.2008г. по чл.197, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК е осъден на три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн. Чл.66, ал.1 от НК се отлага за  изпитателен срок от три години.  

С определение от 25.10.2011г. по НЧД №3531/2011г. на Бургаски районен съд, е приведено в изпълнение на осн. Чл.68, ал.1 от НК условното наказание по НОХД №3635/2008г. на БОС, в размер на три месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно от осъдения при първоначален строг режим в затвор от закрит тип.

         2.Със споразумение по НОХД №1496/2011г. на Районен съд – Бургас, влязло в сила на 16.09.2011г., за престъпление извършено в периода от 20.11.2010г. – 30.11.2010г. по чл.195, ал.1, т.4 и т.5 и  т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, р. чл. 55,ал.1, т.2, т.1 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок шест месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, което да се изтърпи в затвор.

С Определение по ЧНД №4270/2011г. на БОС е определено едно общо наказание в размер на най-тежкото от определените по НОХД №1496/2011г. и по НОХД №1277/2011г., и двете на БРС, а именно: една година лишаване от свобода ,при първоначален строг режим.

        3. С Присъда №1146 от 15.06-2011г. по НОХД №1277/2011г. на Районен съд – Бургас, влязла в сила на 27.10.2011г., за престъпление извършено на 04/05.12.2010г. по чл.195, ал.1, т.4 , т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК е осъден на лишаване от свобода за една година, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието, в затвор.

         Привежда  в изпълнение наказание, наложено по НОХД № 3635/2008 на БРС в размер на три месеца ЛОС при първоначален строг режим в затвор.

        4. Със Споразумение №282 от 22.11-2016г. по НОХД №442/2016г. на Районен съд – Средец, влязло в сила на 22.11.2016г., за престъпление извършено на 07.04.2016г. по чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 и т.2 от НК осъден на лишаване от свобода за срок от три месеца и глоба в размер на 500.00 лв., което наказание , на основание чл.66, ал.1 от НК отложено с изпитателен срок от три години .

        5. Със Споразумение №107 от 07.04-2017г.  по №301/2017г. на Районен съд – Царево, влязло в сила на 07.04.2017г., за престъпление извършено на 05.10.2015г. Г.А.А. е бил осъден за престъпление по чл. 281, ал.2,  предл. първо т.4 и т.5 вр. ал.1 от НК, чл.55, ал.1, т.1 от НК осъден на лишаване от свобода за срок от три месеца, което наказание да се изтърпи при първоначален „ОБЩ „режим за изтърпяване на наказание.

         На осн. чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Г.А.А. е бил задържан по Закона за МВР за срок от 24 часа, считано от 05.10.2015 от 21.00 часа до 06.10.2015г. в  21.00 час..

           При това положение, съдът приема, че  деянията, предмет на НОХДЕЛО №442/2016г. на Районен съд – Средец и по НОХДЕЛО №301/2017г. на РС-Царево са извършени в условията на  реална съвкупност, преди да е има постановено наказание за  което и да е от тях, предвид което  и на основание чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Г.А.А. , ЕГН ********** следва да бъде определено едно общо най-тежко наказание измежду двете наложени такива, а именно: в размер  на ТРИ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на 500,00 лв.,което  наказание лишаване от свобода  да бъде изтърпяно при първоначален  „ОБЩ” РЕЖИМ, НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС .

Настоящият състав не споделя становището на районен прокурор в частта, касаеща увеличаване на наказанието, тъй като счита, че  следва бъде определено общо  най-тежко наказание, най -благоприятно за осъдения, затова и не прилага  чл. 24 от НК.

            Мотивиран от горното, съдът

    ОПРЕДЕЛИ:

            На осн. чл.25, ал.1 във вр. с л.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо  най-тежко наказание на осъдения Г.А.А. с ЕГН ********** измежду наказанията му наложени по НОХД №442/2016г. по описа  на Районен съд – Средец, и  по НОХД №301/2017г. на Районен съд – Царево КАТО  Определя едно общо най -тежко наказание, а именно: три месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 500.00 /ПЕТСТОТИН ЛЕВА / лв., което наказание ,на основание  чл.60 ал.1 от ЗИНЗС  да се изтърпи при първоначален „ОБЩ „ режим за изтърпяване на наказанието НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС .

             На осн. чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което Г.А.А. е бил задържан по Закона за МВР за срок от 24 часа, считано от 05.10.2015 от 21.00 часа до 06.10.2015г. в  21.00 часа.

           ОСТАВЯ предложението на районен прокурор в частта, касаеща увеличаване на размера на общото най -тежко наказание „ЛОС”   с един месец, на осн. чл. 24 от НК, без уважение.

         Определението може да се обжалва или протестира пред БОС в 15- дневен срок, считано от днес.

След  влизане на  настоящото определение в законна сила,  препис да се изпрати на Районен прокурор-Царево за сведение и изпълнение, 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ:

 

 

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                             2.