П Р О Т О К О Л

 

26.04.2017 година                                             Град Царево      

Царевски Районен съд                             Наказателен състав

На двадесет и шести април две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                               Членове:

                                               Съдебни  заседатели:

                                                                            

                                                                                                                                            

 

Секретар: А.Д.

Прокурор: Цанка Богомилова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

ЧН дело номер 271  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно уведомени, се явява прокурорът Богомилова.

Осъденият Р.Н.К., редовно призован, се явява лично, доведен от органите на „Съдебна охрана” и със защитника си - адв. М.Б. – служебен защитник.

Съдът докладва, че са постъпили по делото изисканите свидетелство за съдимост, бюлетини и справки, по отношение на осъденото лице.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв. Б. – Да се даде ход на делото.

Осъденият - Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Постъпило е предложение от прокуратурата за определяне на общо наказание измежду наказанията, наложени на К. по НОХД № 141/2017 г. по описа на РС-Сливен, по НОХД № 206/2016г. по описа на РС-Котел и по НОХД № 248/2017 по описа на Районен съд - Царево в размер на най-тежкото от тях.

          Прокурорът - Поддържам предложението за определяне на общо наказание.

Адв.Б. – Запозната съм с предложението, считам същото за основателно. Налице са условията за определяне на общо наказание, измежду осъжданията на лицето така, както подробно са описани от прокуратурата.

Осъденият - Получил съм препис от постановлението на прокурора, с което се иска определяне на общо наказание. Наясно съм с него и с правата, които имам в процеса. Няма да правя отводи. Ще ме представлява назначения ми служебен защитник адв. Б.. Съгласен съм с предложението на прокурора.

Прокурорът - Нямам и няма да соча други доказателства.

Адв.Б. – Нямаме и няма да сочим други доказателства.

Осъденият - Нямам и няма да соча други доказателства.

Предвид липсата на доказателствени искания и по доказателствата.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените с молбата писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

Прокурорът Уважаеми г-н Председател, считам, че са налице предпоставките по чл.25 във вр. с чл.23  да бъдат кумулирани наложените наказания на осъдения Р.Н.К.  с ЕГН ********** по НОХД № 141/2017 г. по описа на РС-Сливен, по НОХД № 206/2016г. по описа на РС-Котел и по НОХД № 248/2017 по описа на Районен съд – Царево, като бъде определено едно общо най-тежко наказание - Лишаване от свобода  за срок от осем месеца, което на основание чл.57, ал.1, т.2, б. „Б“ от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „Строг“ режим в затвор.

       Адв.Б. Уважаеми г-н Председател, моля да уважите   предложението на държавното обвинение за определяне на общо наказание в размер на най- тежкото, а именно 8 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален „Строг“ режим.

Осъденият – Моля да ми бъде определено общо наказание, така както иска прокурора.

      Съдът  като изслуша страните и съобрази материалите, приложени по делото намери за установено следното:

Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, осъденият Р.Н.К., ЕГН ********** е осъждан, както следва:

1.       С Решение по НАХД № 976-03/2003 год. на PC - Търговище, влязло в сила на 12.02.2004 год. БЮЛЕТИНЪТ Е УНИЩОЖЕН, ПОРАДИ ИЗТЕКЪЛ СРОК

2.       С Решение по НАХД № 163-03/2003 год. на PC - Котел, влязло в сила на 23.04.2004 год. БЮЛЕТИНЪТ Е УНИЩОЖЕН, ПОРАДИ ИЗТЕКЪЛ СРОК

3.       РЕАБИЛИТИРАН - С присъда по НОХД № 1226/2004 год., по описа на РС-Сливен, в сила от 14.12.2004 год. за престъпление по чл. 346 ал.2 т.2 пр.1 вр. чл.346 ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 НК, е осъден на ЛОС за срок от три месеца, което на осн. чл. 66 НК е отложено за 3год.

4.       РЕАБИЛИТИРАН - С присъда по НОХД № 1722/2004 год., по описа на РС-Сливен, в сила от 16.12.2004 год. за престъпление по чл. 343 в ал.2 вр. чл.54 НК, е осъден на ЛОС за срок от шест месеца, което на осн. чл. 66 НК е отложено за 3год. Деянието е извършено на 08.04.2004г.

5.       РЕАБИЛИТИРАН - С Определение по НОХД № 451/2010 год., по описа на РС-Ямбол, в сила от 27.04.2010 год. за престъпление по чл. 129 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.54 ал.1 НК, е осъден на ЛОС за срок от шест месеца, което на осн. чл. 66 НК е отложено за 3год. Деянието е извършено на 19.10.2009г. На осн. чл.68 ал.1 от НК е осъден да изтърпи наказанието с Определение по НОХД № 451/2010 в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

6.       Със споразумение по НОХД № 202/2011 год., по описа на Районен съд Карнобат, в сила от 13.07.2011 год. за престъпление по чл.197 т.3 вр. чл. 195 ал.1 т.2 т.4 предл. Рърво и второ  т.5 вр. чл.194 ал.1 вр.чл.250 ал.2  и чл. 54 от НК е осъден на шест месеца ЛОС, което да бъде изтърпяно в  затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Престъплението е извършено на 05.01.2011г.

7.       С Определение по НОХД № 198/2012год., по описа на Районен съд Котел, в сила от 02.10.2012 год. за престъпление по чл.343в ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.“Б“ от НК е осъден на пробация за срок от една година и  100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. Престъплението е извършено на 15.09.2012г.

8.       Със Споразумение по НОХД № 191/2013год., по описа на Районен съд Котел, в сила от 02.10.2012 год. за престъпление по чл.343в ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.“Б“ от НК е осъден на пробация за срок от осемнадесет месеца и  200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. Престъплението е извършено на 12.09.2013г.

9.       Със Споразумение по НОХД № 141/2017год., по описа на Районен съд Сливен, в сила от 10.02.2017 год. за престъпление по чл.343в ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК е осъден на ЛОС за срок от пет месеца, което да бъде изтърпяно при строг режим в  затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Престъплението е извършено на 03.11.2016г.

10.   Със Споразумение по НОХД № 206/2017год., по описа на Районен съд Котел, в сила от 17.02.2017 год. за престъпление по чл.343в ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК е осъден на ЛОС за срок от пет месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Престъплението е извършено на 19.07.2016г.

11.   Със Споразумение по НОХД № 248/2017год., по описа на Районен съд Царево, в сила от 24.03.2017 год. за престъпление по чл.211 предл. посл. от НК във вр. с чл. 209 ал.1 от НК във вр. с чл. 29 ал.1 б.“Б“ от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК е осъден на ЛОС за срок от осем месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим. Престъплението е извършено  в периода от 05.09.2015 до 09.09.2015г.

          При това положение за съда се налага извода, че деянията - предмет на  посочените споразумения по НОХД № 141/2017 г. по описа на РС-Сливен, влязло в сила на 10.02.2017г., по НОХД № 206/2016г. по описа на РС-Котел, влязло в сила на 17.02.2017г. и по НОХД № 248/2017г. по описа на Районен съд – Царево, влязло в сила на 24.03.2017г. са извършени в условията на реална съвкупност - преди да има постановено наказание за което и да е от тях, предвид което и на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на осъдения  К. следва да бъде определено едно общо наказание измежду двете, наложени му такива в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок осем месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ“ режим. Предвид горното,

          ОПРЕДЕЛИ:

На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Р.Н.К., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по Споразумение по НОХД № 141/2017год., по описа на Районен съд Сливен, в сила от 10.02.2017 год. за престъпление по чл.343в ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, Споразумение по НОХД № 206/2016год., по описа на Районен съд Котел, в сила от 17.02.2017 год. за престъпление по чл.343в ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК и по Споразумение по НОХД № 248/2017год., по описа на Районен съд Царево, в сила от 24.03.2017 год. за престъпление по чл.211 предл. посл. от НК във вр. с чл. 209 ал.1 от НК във вр. с чл. 29 ал.1 б.“Б“ от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК в размер на общо най-тежко наказание измежду тях, а именно Лишаване от свобода за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да ИЗТЪРПИ при първоначален „СТРОГ” режим.

На осн. чл.59 НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента по всяка от присъдите, съгласно приложените по делото справки за търпяни наказания, считано от 02.03.2017г.

 Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: