П Р О Т О К О Л

 

26.04.2017 година                                                   Град Царево 

Царевски Районен съд                                            Наказателен състав

На двадесет и шести април две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                           Членове:

                                                           Съдебни  заседатели:

                                                                                               

                                                                                                                                                                               

 

Секретар: А.Д.

Прокурор: Цанка Богомилова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

ЧН дело номер 269  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно уведомени, се явява прокурорът Богомилова.

Осъденият Н.А.К., редовно призован, се явява лично и с адв. М.Н.- служебен защитник.

Съдът докладва, че са постъпили по делото изисканите свидетелство за съдимост, бюлетини и справки по отношение на осъденото лице.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв. Н. – Да се даде ход на делото.

Осъденият - Да се даде ход на делото.

Предвид изявленията на страните и с оглед липсата на процесуални пречки,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Постъпило е предложение от прокуратурата за определяне на общо наказание измежду наказанията, наложени на К. по НОХД № 263/2017 г. и по НОХД № 261/2017 г. и двете по описа на Районен съд - Царево, в размер на най-тежкото от тях.

Прокурорът - Поддържам предложението за определяне на общо наказание.

Адв.Н. – Запозната съм с предложението, считам същото за основателно. Налице са условията за определяне на общо наказание, измежду осъжданията на лицето така, както подробно са описани от прокуратурата.

Осъденият - Получил съм препис от постановлението на прокурора, с което се иска определяне на общо наказание. Наясно съм с него и с правата, които имам в процеса. Няма да правя отводи. Съгласен съм да ме представлява назначения ми служебен защитник - адв. Н.. Съгласен съм с предложението на прокурора.

Прокурорът - Нямам и няма да соча други доказателства.

Адв.Н. – Нямаме и няма да сочим други доказателства.

Осъденият - Нямам и няма да соча други доказателства.

Предвид липсата на доказателствени искания и по доказателствата.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА, ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представените и докладвани в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

Прокурорът Налице са предпоставките на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК за определяне на общо наказание измежду наказанията, наложени на К. по НОХД № 261/2017 г. и НОХД № 263/2017г.  и двете по описа на Районен съд – Царево, в размер на най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от  три месеца, което на основание чл. 66 от НК да бъде отложено за срок от три години.

Адв.Н. Аз също считам, че са налице условията на чл.25, съгласна съм с предложението на прокурора за определяне на общо наказание.

Осъденият – Моля да ми бъде определено общо наказание, така както иска прокурора.

Съдът, след като се запозна с предложението на прокурора и изслуша становищата на страните и съобрази материалите, приложени по делото, намери за установено следното:

Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост, осъденият Н.А.К., ЕГН ********** е осъждан, както следва:

 

1. С Присъда по НОХД №490/2005 на РСХ, влязло в сила на 17.03.2006г., за престъпление по чл.206 ал.1 вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.“Б“  е осъден на наказание ГЛОБА в размер на 1 000 лв. Деянието е извършено през март 2004г. Присъдата е изменена с решение 421/2005 по ВНОХД 377/05 по описа на ХОС.

2.  Със споразумение по НОХД 752/2009г. на Софийски районен съд, влязло в сила на 09.03.2009г., за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, е осъден на Пробация за срок от дванадесет месеца и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца.  Деянието е извършено на 15.02.2009г.

3.Със споразумение по НОХД №17312/2010г. на Софийски районен съд, влязло в сила на 10.05.2011г., за престъпление по чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 от НК, е осъден на пробация за срок от осемнадесет месеца  и лишаване от право да управлява МПС за срок от осемнадесет месеца. Деянието е извършено на 04.08.2010г.

4.Със споразумение по НОХД №263/2017г. на Районен съд Царево, влязло в сила 29.03.2017г., за престъпление по чл.195, ал.1,        т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК е осъден на три месеца лишаване от свобода, което на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. Деянието е извършено на 21.11.2016г.

5. Със споразумение по НОХД №261/2017г. на Районен съд Царево, влязло в сила на 29.03.2017г., за престъпление на по чл.194, ал.1 от НК, е осъден на три месеца лишаване от свобода, което на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. Деянието е извършено през месец февруари 2017г.

           При това положение за съда се налага извода, че деянията - предмет на споразумение НОХД №263/2017г. на Районен съд Царево, влязло в сила 29.03.2017г., и споразумение по НОХД №261/2017г. на Районен съд Царево, влязло в сила на 29.03.2017г., са извършени в условията на реална съвкупност преди да има постановено наказание, за което и да е от тях, предвид което и на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на осъдения Н.А.К., следва да бъде определено едно общо наказание измежду двете наложени му такива в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ три месеца, което на осн. чл.66 от НК бъде отложено с изпитателен срок от три години.  

По отношение на останалите наказания на осъденото лице не следва да бъде определяно общо наказание.

Предвид горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на осъдения Н.А.К., ЕГН **********, измежду наложените му наказания по споразумение НОХД №263/2017г. на Районен съд Царево, влязло в сила 29.03.2017г., и споразумение по НОХД №261/2017г. на Районен съд Царево, влязло в сила на 29.03.2017г.,  в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред БОС.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: