П Р О Т О К О Л

 

11.01.2011 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На единадесети януари две хиляди и единадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                            Членове:

                                                            Съдебни  заседатели:

 

Секретар: Н.С.

Прокурор: Кънчо Крумов

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Румен Йосифов

НОХ дело  номер 4 по описа за 2011 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха :

            Подсъдимите се явяват лично и със защитника си адв.Г.Н..*** се явява прокурор Крумов.

            СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва, че е извършена справка в електронния регистър на Националната база данни население за семейното положение на подс.Б.Ц., видно от която той е женен за Р.А.Ц., но в електронния регистър няма данни от кога датира техния брак.

            Снема самоличност на подсъдимите, както следва:

            Б.В.Ц. - ЕГН **********.

            Д.Б.Х. – ЕГН **********.

            М.И.К. –  ЕГН **********.

Прокурорът – Предлагам да не се дава ход на делото. Със споразумението, което обсъдихме, постигнахме съгласие  по отношение на вината и наказанието. Видно от материалите по ДП при извършване на престъплението е било използвано МПС - лек автомобил марка “**”, модел ***, комби, с ДКН ***. Установено е, че този автомобил е собственост на подс.Ц. и е послужил за извършване на престъплението. Към момента е изискана справка, но не е установен момента към който подсъдимият е сключил граждански брак, което има отношение по въпроса за отнемане на вещта послужила за извършване на престъпление. Моля да отложите делото, като за следваща дата да бъде изискана и представена такава справка.

Адв.Н. – Също считам, че трябва да бъде отложено делото за друга дата с оглед изясняване този ирелевантен факт, а именно дата на сключване на гражданския брак на подс.Ц. и неговата съпруга предвид възможността за сключване на едно правилно и непротиворечащо на закона и морала споразумение според което да бъдат заложени всички изисквания.

Подсъдимият – С Р. сключих брак през 1977г., а колата я купих 2008г., не си спомням датата, в талона я пише. Не съм съгласен да ми вземат колата.

Прокурора - Предлагам при това положение делото да бъде върнато на РП Царево за внасяне с обвинителен акт.

Адв.Н. – Да бъде върнато делото предвид нежеланието на подсъдимия Ц., макар, че предпоставките на чл.371 по отношение на някои от подсъдимите да бъде сключено споразумение.

Подсъдимата Х. - Аз съм съгласна със споразумението.

Подсъдимият К. - И аз съм съгласен със споразумението.

Съдът с оглед обстоятелството, че по делото е нужно да се съберат определени доказателства във връзка с датата на сключване на граждански брак между подс.Б.Ц. и съпругата му Р.Ц. намери, че споразумението за решаване на наказателното производство не може да бъде одобрено, тъй като има необходимост от събиране на допълнителен доказателствен материал по делото, а освен това подс.Б.Ц. заяви, че не е съгласен с предложението на прокуратурата за възможността от отнемането на МПС-то послужило за извършване на престъплението в полза на държавата. Предвид горното и на осн. чл.382, ал.8 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ОДОБРЯВА внесеното споразумение за решаване на НОХД №4/2011г. и ВРЪЩА делото на прокурора с оглед събирането на посоченото доказателство.

Определението не подлежи на обжалване.

Протокола изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 15.20ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: