Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                         04.04.2018 год.                     Град Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд,                                         наказателен състав

На трети април                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     Председател: Минчо Танев

Секретар: Антония Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД № 91 по описа на съда за 2018 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

 

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по жалба на „Илмар“ ООД, ЕИК 147139787, срещу наказателно постановление № 43741 от 19.10.2017 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 214 от Закон за туризма на „Илмар“ ООД, ЕИК 147139787, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 214 от ЗТ.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Твърди се също, че не са налице нарушенията, за които е санкциониран жалбоподателя. Иска се цялостната му отмяна като неправилно и незаконосъобразно. Изказват се доводи, за приложение на чл. 28 от ЗАНН.

В съдебно заседание жалбоподател се представлява от редовно упълномощен адвокат, който поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата, се представлява от юрисконсулт в съдебно заседание.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпитани са актосъставителя.

Царевският районен съд, като съобрази събраните доказателствата по делото и становищата на страните, прие за установено следното:

На 07.07.2017 г. актосъставителят, служител на КЗП РД-Бургас, съвместно със свой колега, посетили търговски обект– ресторант- находящ се в гр. Китен, обл. Бургаска и стопанисвано от дружеството жалбоподател. При извършената проверка установили, че в обекта се извършва търговска дейност, но не са спазени всички изисквания на Закова за туризма, а именно, няма поставено на видно място временно удостоверение, за открита процедура по категоризация.

По време на проверката контролните органи съставили констативен протокол. С констативния протокол на търговеца било наредено да се яви лично или да изпрати представител в КЗП, РД- Бургас и да представи документи за стопанисвания от него обект. Жалбоподателят изпълнил указанията, като представил необходимите документи.

За приетите за установени от актосъставителя нарушения, бил издаден акт за установяване на административно нарушение № 0043741/ 09.07.2017 г. против жалбоподателя, който бил връчен на упълномощено лице.

В качеството си на наказващ орган, на 19.10.2017 г. директорът на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия със заповед, като счел, че е налице осъществен състав на административно нарушение, издал обжалваното наказателно постановление. Деянието е квалифицирано по чл. 214 от Закона за туризма и санкционирано по чл. 214 от същия закон.

Постановлението е връчено надлежно по пощата на жалбоподателя срещу подпис, видно от обратната разписка.

Изложената фактическа обстановка, съда установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на свидетелите- служител на КЗП- които кредитира изцяло. Същите са обективни, безпротиворечиви вътрешно и помежду си и кореспондират изцяло със събраните по делото писмени доказателства, дадени са под страх от наказателна отговорност и не е налице индиция за тяхната заинтересованост.

          При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служители на КЗП РД-Бургас, а атакуваното наказателно постановление е издадено от директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

Жалбоподателя, в жалбата си и пред съда, не оспорва фактическите констатации по акта.  

Несъстоятелни са и възраженията за допуснати нарушения на установената в ЗАНН процедура. След внимателен прочит на събраните по делото доказателства, съда намира, че при съставянето на акта и при издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на ЗАНН. Актът за установяване на административното нарушение и атакуваното НП, са съставени съобразно нормите на ЗАНН. По делото не са установени различни факти и обстоятелства, както и не са ангажирани достоверни доказателства, оборващи констатациите в акта, поради което съдът приема описаното в него за безспорно установено. Съдът намира, че описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение на ЗТ, което нарушението е извършено от жалбоподателя, поради което правилно е била ангажирана административно- наказателна отговорност спрямо него.

По тези съображения, съдът намира, че обжалваното НП е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди. Както при съставянето на АУАН, така и при издаването на обжалваното НП, са спазени всички процесуални правила и норми. Същите са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Посочените в него фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. Наложеното наказание е в законоустановения размер, като АНО правилно е преценил тежестта на нарушението и наложил наказанието в минимален размер.

Нормата на чл. 28 от ЗАНН е неприложима в случая- нарушението е на просто извършване.

Ето защо, наказателното постановление- като законосъобразен акт, следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 43741 от 19.10.2017 г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол в ГД “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на основание чл. 214 от Закон за туризма на „Илмар“ ООД, ЕИК 147139787, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 214 от ЗТ.

 

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ :