Р Е Ш Е Н ИE

… ..

                                       19.04-2018г., град Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ЦАРЕВСКИЯТ районен съд                     наказателен състав

На пети април две хиляди и осемнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                            Председател :   АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                  2.

Секретар Антония Димитрова  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Коева

НАХ дело № 89  по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството по делото е реда на  чл. 59  и сл.  от ЗАНН.

         Образувано е по жалба от И.И.Г., ЕГН ********** *** против  наказателно постановление №17-4635- 000069  от 02.05-2017г. на Калин Г. Стоянов  на длъжност Началник РУП към ОДМВР-Бургас,РУ Приморско,упълномощен със Заповед №251з-1776/31.05-2016г., с което на жалбоподателя И.И.Г.   за нарушение по 483, ал.1, т.1 от КЗ

е наложено административно наказание на основание чл.638,ал.1, т.1 вр. чл. 461,т.1 от КЗ  – „Глоба „ в размер на  250,00 лв. .

           В жалбата се излагат основания за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна.

          В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован се явява лично с адвокат А. П., вписан в АК-Бургас.

           Административнонаказващият орган, редовно призован,не изпраща представител.

За РП-Царево представител не се явява, въпреки редовно призоваване.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

          Съдът от фактическа страна намира за установено   следното:

          На    29.04-2017г. , около 13:45 час. младши инспектор Н.И.И. –младши инспектор , на длъжност младши автоконтрольор  при РУ Приморско , изпълнявайки служебните си задължения, спрял  за проверка движещият се в гр.Приморско  по ул.“Странджа „  с посока ул.“Св.свети Кирил и Методий „ мотопед  марка „Лифан „, модел  ЛФ К 2 А, негова собственост ,с чието притежание и ползване  няма  валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“  на автомобилистите и с това е нарушил  разпоредбата на чл. 483, ал.1, т.1 от КЗ, за което  младши автоконтрольор е съставил против жалбоподателя  акт за установяване на административно нарушение сериен №915896 от 29.04-2017г., с който привлякъл отговорността  му ,с оглед виновно извършено административно  нарушение по чл. 483, ал.1, т.1 от КЗ. Този АУАН бил представен на жалбоподателят за подпис и той го подписал , като не  отбелязал възражение по него.Копие от АУАН бил връчен на нарушителя след подписването му на  29.04-2017г..

        В тридневният срок от съставянето на  АУАН, предвиден в разпоредбата на чл. 44, ал.1 от ЗАНН, жалбоподателят И.И.Г.  не е депозирал  писмено възражение п ред административно наказващият орган.

        Въз основа на така съставения АУАН и в законоустановения срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН административно наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление, като ангажирал отговорността с оглед извършено административно нарушение по чл.483, ал.1, т.1 от КЗ.

          Описаната и възприета от съда фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните в хода на съдебното дирене гласни доказателствени средства-показанията на актосъставителя,както и приложените по делото писмени доказателства, приобщени от съда по предвидения процесуален ред. Съдът намери, че показанията на актосъставителя се явяват непротиворечиви, поради което ги кредитира изцяло и безрезервно.В съдебно заседание  жалбоподателят чрез процесуален представител – адвокат А.П. представя по делото застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите №58200300 /238389, сключена чрез застрахователния посредник :ЗБ Сонерс Груп, гр.Бургас, ж.к. Лазур, бл.65, вх.3, ет.1, ап.2, със срок на действие : -1 година от 00. 00ч. 01.05.2017 година до 23.59часа на 30.04.2018г., за мотоциклет  марка Лифан , модел ЛФ К 2 А, произведен през 2014г..

        От така описаната фактическа обстановка  съдът  прави следните  правни изводи: Жалбата и е подадена от лице с правен интерес да обжалва  наказателното постановление и в  законоустановения срок  и като такава се  явява допустима.

           Разгледана по същество жалбата е изцяло неоснователна по следните съображения:

           Извършвайки служебна проверка за процесуалноправната  законосъобразност на атакуваното  наказателно постановление , съдът  не констатира допуснати  процесуални нарушения, представляващи  формални предпоставки за отмяна на  обжалваното наказателно постановление.Административнонаказателната отговорност на  И.И.Г.  е ангажирана в напълно редовно възникнало и развило се  производство по установяване на нарушението и издаване на НК.Актовете са издадени от компетентни органи, в надлежната форма, при спазване на процесуалните изисквания и съдържат всички изискуеми реквизити, съобразно разпоредбите на чл. 42, респ. чл. 57 ЗАНН.В АУАН, съотв. възпроизведено в НП, се съдържа достатъчно ясно и конкретно формулирано  словесно описание на нарушението, с неговите обективни признаци, посочена е цифрово и нарушената разпоредба.Т.е.  даденото описание съответства на законовото изискване, установено за обстоятелства, както тези явяващи се елементи от твърдяното нарушение, така и  обстоятелствата при осъществяването му и  откриване на нарушението. 

След внимателен анализ на всички писмени и гласни доказателства, се установява, че жалбоподателят е управлявал процесния  мотоциклет  марка Лифан , негова собственост , без да е сключил  задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ към 29.04-2017г. преди и към 13:45 часа.От показанията на свидетеля и от  представената  в съдебно заседание  застраховка „ГО“ на автомобилистите се установи безспорно, че към момента на извършване на проверката на жалбоподателя, не е имало валидно сключена застраховка „ГО“ за 2017г. за управлявания от жалбоподателя И.Г.   мотоциклет, негова собственост.По делото има данни, че такава застраховка е сключена  на следващия ден  след проверката, а друга не се представя.

             Контролните органи правилно и законосъобразно са посочили нарушената от жалбоподателя материална норма от КЗ, както и че следва  да бъде ангажирана неговата административно наказателна отговорност  по този кодекс.В момента на проверката за  управлението на  конкретния мотоциклет, който е регистриран на територията на страната е не е бил спрян от  движение, не е имал сключен действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.Това е основният  обективен признак  от вменения  административно наказателен състав, който е категорично установен в хода на АНП.Поради това съдът и приема, че е  липсвала валидно сключена застраховка „ГО“, от тук  и несъмнено с бездействието си жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 483, ал.1, т.1 КЗ.Деянието му е  съставомерно и по  субективен признак , същото е извършено виновно, при небрежност, доколкото И.И.Г. , като собственик и водач на МПС, управлява същото по обществени пътища е бил длъжен  и е следвало да знае изискването и задължението за сключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност“, съотв. да положи необходимата грижа и да съобрази поведението си с това изискване.

         Настоящият състав намира, че определеното спрямо жалбоподателя наказание по чл. 638, ал.1, т.1 от КЗ за лице, което притежава моторно превозно средство , регистрирано на територията  на Република България , не е спряно от движение и го управлява, без да изпълни задължението си да сключи договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите , е в съответствие с обществената опасност  на деянието и дееца, на подбудите и другите отегчаващи и смекчаващи отговорността обстоятелства съгласно разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН,  вкл. И като се има предвид , че  на следващия ден след  проверката е бил сключен  договор за застраховка „ГО“ и отговаря  на целите по чл. 12 от ЗАНН, като е определено в предвиденото закона за извършеното нарушение наказание в абсолютен  размер , тъй като за това нарушение е  предвидено наказание глоба от 250,00 лв..Ето защо  съдът счита, че административно наказващият орган е определил справедливо наказание в предвиденият от закона размер , поради което не може да се приеме, че са налице основания за отмяна или изменение на  обжалваното Наказателно постановление.

        Административно наказващият орган  при квалифициране на нарушението не е изложил съображения за възможността за приложение разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, от което следва, че е преценил , че не са налице основания за приложението на чл. 28 от ЗАНН.При преценка на възможността за приложение на тази разпоредба следва да се  вземе предвид , че настоящият  случай по никакъв начин  не се отличава от другите  случаи на извършено такова административно нарушение и в този смисъл,  съдът не намира основания за приложение на чл. 28 от ЗАНН, също.От фактите по делото не се установява липсата или незначителността на вредните последици или с оглед  на други смекчаващи  вината  обстоятелства деянието да представлява  по-ниска степен на обществена опасност в сравнение  с обикновените случаи на нарушения от съответния вид. Нарушението е на формално извършване и за реализация на състава не е необходимо настъпването на определен резултат.Формалният  характер на  нарушението сочи, че законодателят е окачествил обществените отношения , свързани с уреждането на гражданската отговорност при пътнотранспортни произшествия, като нуждаещи се от особена закрила и в този смисъл не би могло да се твърди, че  извършеното се явява маловажен случай.

          Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

                                            Р      Е     Ш     И   :

             ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление №17-4635- 000069  от 02.05-2017г. на К. Г. С.  на длъжност Началник РУП към ОДМВР-Бургас,РУ Приморско,упълномощен със Заповед №251з-1776/31.05-2016г., с което на И.И.Г. ЕГН ********** ***  за нарушение по 483, ал.1, т.1 от КЗ

е наложено административно наказание на основание чл.638,ал.1, т.1 вр. чл. 461,т.1 от КЗ  – „Глоба „ в размер на  250,00 лв. /двеста и петдесет лева /.

             Решението  може да се обжалва с  касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: