Р Е Ш Е Н И Е

№ ......... г.                                                         

                              13.04- 2018г., град  Царево

 

                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Царевски районен съд                                                      ІV състав

На пети април две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния  състав :

                                               Председател :АЛЕКСАНДРА КОЕВА

При секретаря Антония Д.

С участието на прокурора……………………………………………………

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

НАХ дело № 84   по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид :

             Производството е  по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

             Образувано е  по жалба от „Екстра” ЕООД, ЕИК :102894938, със  седалище и адрес на управление : с.Лозенец, община Царево, местност „Караагач”, к-с”Романс”, представлявано от Д.Д.Т., ЕГН **********-управител, чрез процесуален представител – адвокат С.Н. ***, със съдебен адрес *** против Наказателно Постановление №03.1-11 от 26.01-2018г. на д-р Г. И. П. –Директор на Регионална здравна инспекция- Бургас, с което  на дружеството „Екстра” ЕООД, ЕИК :102894938 за нарушение  по чл. 36, ал.1 от Закон за здравето, на основание чл. 211, ал.3 от Закона за здравето е наложено административно наказание  „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / .

Дружеството жалбоподател-„Екстра” ЕООД чрез процесуален представител  моли съдът да отмени изцяло  наказателното постановление.

              В съдебно заседание жалбата се поддържа от процесуален представител -  адвокат С.Н.Н., който желае съдът да отмени  наказателно постановление като незаконосъобразно.

              Процесуален представител на Регионална здравна инспекция- Бургас-юрисконсулт Б. И. П., в съдебно заседание моли съдът да  остави без уважение жалбата и да потвърди обжалваното наказателно постановление , като подробни съображения за това излага в пледоарията, по същество.

               Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл. 84 от ЗАНН, във връзка с чл. 320 НПК,поради което се явява процесуално допустима.

           Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът установи от фактическата страна, следното:

           На 09.08-2017г. , по сигнал,  свидетел Г.Ж.М. – инспектор в ОЗ, ДЗК, в присъствието на свидетелите Г. Ж. П. и С. Г. С.,  извършили проверка в обект с обществено предназначение, работещ  като хотел „Романс”, намиращ се  в с.Лозенец, местността „Караагач”. При проверката се установи, че  „Екстра „ЕООД , представлявано от Д.Д.Т., в качеството си на управител , извършва дейност в посочения обект,  без да е изпълнило задължението си да уведоми РЗИ-Бургас , не по-късно от деня на започването в същия обект. В момента на проверката в хотела има настанени граждани  в стаите, за което  на място бил съставен Протокол №09-32 от 09.08-2017г. от извършена инспекция в обект с обществено предназначение-хотел, мотел, вилно селище, туристическо селище, пансион, почивна станция, бунгала, къмпинг, туристическа хижа от представители на отдел „Контрол  на нехранителни обекти и стоки  в Дирекция „Здравен контрол”.

За посоченото по-горе обстоятелство свидетелката Г.Ж.М.   състави Акт за установяване на административно нарушение № 292  на  09.08-2017г.,в който описаните фактически констатации  били квалифицирани като нарушение по чл.36, ал.1 от Закона за здравето.Препис от АУАН, на място, бил връчен на управителя на  дружеството- Д.Д.Т., която  получи АУАН и не направи възражения.

            Въз основа на  така съставения АУАН  и останалите  материали по административната преписка административно-наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление, с което е наложил  на нарушителя  административно наказание- „имуществена санкция „ в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева/ на основание чл. 211, ал.3 от Закона за здравето за нарушението по чл. 36, ал.1 от Закона за здравето.

             В законоустановения срок не били депозирани писмени възражения срещу съставения АУАН, поради което , въз основа на  материалите по преписката , АНО издал обжалваното  Наказателно Постановление.

             Съдът  кредитира изцяло  показанията на свидетелката Г.Ж.М., тъй като същите  са последователни , непротиворечиви, кореспондиращи с писмените доказателства по делото.

              Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства и от присъединените , на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства.

              Съгласно  чл. 36, ал.1 от Закона за здравето „Всеки, който открие  обект с обществено предназначение , е длъжен да  уведоми за това съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като посочва адреса на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, както и името и постоянния адрес на лицето, което упражнява дейността, а ако е търговец- посочва ЕИК….”.По делото безспорно е , че  към датата на  извършена проверка на  хотел „Романс”, находящ се в с.Лозенец, местността”Караагач”, стопанисван от  „Екстра „ЕООД, ЕИК 102894936 и от него не е било  подадено уведомление за откриването на  дейност в обекта. Липсата на  подадено уведомление  не се оспорва.За да бъде съставомерно  като административно нарушение  по чл. 36, ал.1 от ЗЗ, се изисква същото да не е  сторено към определен  момент- не по-късно  от деня на започване на дейността.В настоящия случай нито в АУАН, нито в НП при излагане на  обстоятелствата на нарушението е посочено кога/ кой ден / е  започнала дейността в  обекта, въпреки наличните доказателства за това.За това не се ангажира и актосъставителка.Непосочването на момента на извършване на  административното нарушение в АУАН и в Наказателно постановление е неизпълнение в пълен обем на задълженията  съответно на актосъставител по чл. 42, т.3 от ЗАНН и на административно-наказващ орган  по чл. 57,ал.1,т.5 от ЗАНН, а това се преценя като съществено процесуално нарушение, засягащо правото на защита на лицето нарушител.Направения в този смисъл  довод в жалбата и в  становището на процесуален представител  за допуснати съществени процесуални нарушения се прие от съда за основателен.Следва да се допълни, че ако  за дата на нарушението по чл. 36, ал.1 от ЗЗ се приеме  деня на проверката, като ден  на започване на дейността на обекта с обществено предназначение, доколкото както се посочи по-горе по делото няма  доказателства за това кога точно и преди колко време преди деня на  проверката е започнал дейност обекта, т.к. проверката била извършена по сигнал от 26.07-2017г., то  задължението на  субектът  на административната отговорност  за това нарушение е до края на работния ден/законодателят обвързва бездействието с конкретен  срок- деня на започване на дейността/ , а  към момента на  проверката жалбоподателката  е била вече в невъзможност да изпълни  задължението си по чл. 36, ал.1 от ЗЗ.В случая административно наказващият орган  е знаел  за тези обстоятелства и  въпреки това проверката била извършена и е безспорно, че дейността  извършвана от страна на жалбоподателката е във вече  регистриран обект  по смисъла на закона-представено и заверено копие от удостоверение №6 от 18.01-2008г. , издадено от Община Царево.А  нарушение по чл. 36, ал.1 от Закона за здравето  предполага разкриването на нов обект с обществено предназначение по смисъла на параграф 1, т.9, б.”е” от ДР на Закон за здравето, без за това да е уведомена  съответната РЗИ.След като провереният обект  не представлява новоразкрит  обект с обществено предназначение по смисъла на  закона,  санкционираното лице  не е имало нормативно  регламентирано задължение по чл. 36, ал.1 от  ЗЗ, неизпълнението на което  да обоснове административнонаказателната му отговорност  по чл. 211, ал.1 от ЗЗ.Поради изложеното , съдът  намира, че при съставяне на акта и  при издаване на  наказателното постановление са били допуснати  съществени нарушения на чл. 42 и чл. 57 , ал.1, т.5 от ЗАНН, които са съществени по своя характер  и ограничават правото на нарушителя да  разбере за извършването на какво  нарушение с всички негови обективни  съставомерни  признаци се  ангажира неговата административно-наказателна отговорност.

          В този смисъл  атакуваното  постановление  следва да бъде отменено като неправилно и  незаконосъобразно.

          Мотивиран  от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

                               Р     Е     Ш     И  :

 

           ОТМЕНЯ наказателно постановление №03.1-11 от 26.01-2018г. на д-р Г. И.П. –Директор на Регионална здравна инспекция- Бургас, с което  на дружеството „Екстра” ЕООД, ЕИК :102894938, със  седалище и адрес на управление : с.Лозенец, община Царево, местност „Караагач”, к-с”Романс”, представлявано от Д.Д.Т., ЕГН **********-управител, за нарушение  по чл. 36, ал.1 от Закон за здравето, на основание чл. 211, ал.3 от Закона за здравето е наложено административно наказание  „имуществена санкция” в размер на 2000,00 лв./ две хиляди лева / .

           Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщението на  страните за изготвянето му.

                                   

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: