Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                      19.04.2018г.                 гр.Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                          наказателен състав

На двадесет и осми март                                 две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател: Мария Москова

 

секретар Нели Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 77/2018г. по описа на РС-Царево, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Мадама БГ“ ЕООД с  ЕИК 202060311 със седалище и адрес на управление: град София, жк „Младост“ бл.407 вх.5 ет.7 ап.19, представлявано от Я.Т.Я. против Наказателно постановление № ДДГ-10/15.11.2017г. на Началника на Регионалния отдел „Надзор на пазара“ Югоизточна България  при ДАМТН, с което за нарушение на чл.4б т.2 от ЗТИН вр.чл.6 ал.1 от НСИОСИ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 250.00 лева на основание чл.52б от ЗТИП и за нарушение чл.4б т.1 вр.чл.17 ал.1 и ал.2 от НСИОСИ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 250 лева. Считайки същото за постановено в нарушение на  процесуалния закон, жалбоподателят моли НП да бъде отменено изцяло.

В с.з., жалбоподателят чрез своя законен представител  - управителят Я.Я.  признава изцяло фактическата обстановка, изложена в АУАН и съставеното въз снова на него НП, но моли съда да отмени атакуваното НП поради допуснати съществени процесуални нарушения.

За АНО, редовно уведомен, процесуален представител не се явява. АНО чрез процесуалния си представител –ю.к.С., е депозирал писмено становище, като счита, че жалбата е недопустима като просрочена, а разгледана по същество – неоснователна, поради което моли  НП да бъде потвърдено.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

На 21.06.2017г.  актосъставителят Д.Г.  - инспектор към РОНП ЮИБ –Бургас заедно с колеги извършил проверка в търговски обект магазин, находящ се в гр.Китен, общ.Приморско, ул.“Пирин“ № 1 и стопанисван  от „Мадама БГ“ ЕООД. В хода на проверката контролните органи установили, че търговецът предлага за продажба в обекта  следните продукти: 1.Детска играчка - спинер - марка: “JV“, модел необозначен, цвят: светлозелен и черен, без батерии. Опаковка: бяла картонена кутия, съдържаща РУС прозрачна подложка, в която е разположен спинера. Баркод - необозначен. Произход - Made in China. Вносител - необозначен. Наличност в търговския обект 8 бр., цена 4 лв./бр.; 2.   Детска играчка - спинер - марка: необозначена, модел необозначен, цвят: черен и бял, с батерии. Опаковка: бяла картонена кутия, съдържаща РУС прозрачна подложка, в която с разположен спинера. Баркод - необозначен. Произход - необозначен. Вносител - необозначен. Наличност в търговския обект 16 бр., цена 6,50 лв./бр.; 3.         Детска играчка - спинер - марка: необозначена, модел необозначен, цвят: жълт и бял. с батерии. Опаковка: бяла картонена кутия, съдържаща РУС прозрачна подложка, в която е разположен спинера. Баркод - необозначен. Произход - Made in China. Вносител - необозначен. Наличност в търговския обект 18 бр., цена 6,50 лв./бр.; 4.       Детска играчка - спинер - марка: необозначена, модел необозначен, цвят: тъмносин и черен, без батерии. Опаковка: бяла картонена кутия, съдържаща РУС прозрачна подложка, в която е разположен спинера. Баркод - необозначен. Произход - Made in China. Вносител необозначен. Наличност в търговския обект 8 бр., цена 5,00 лв./бр./л.27-30/. При проверката е установено, че  гореописаните продукти са проектирани и предназначени за използване предимно за игра или с друга цел от деца под 14-годишна възраст, поради което са играчки по смисъла на чл. 2, ал. 1 от НСИОСИ.и попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (НСНОСИ, обн., ДВ бр. 99 от 17.12.2010г. изм. и дои ДВ бр. 31 от 19.04.2016г.), приета на основание чл. 7, ал. 1 от Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обп., ДВ, бр. 86 от 01.10.1999г., изм. ДВ. бр. 101 от 22.12.2015г.).

Въз основа на установено, че: 1/ гореописаните продукти   по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се предлагат за продажба без маркировка за съответствие, нанесена върху играчката, върху опаковката или върху допълнително прикрепен етикет, поради което актосъставителят приел, че търговецът е извършил нарушение на чл. 46, т. 2 от ЗТИП, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НСИОСИ;  2/ гореописаните продукти по  т.1. 2, т. 3 и т. 4 се предлагат за продажба без обозначено наименование и адрес на управление /производител, адрес/, поради което актосъставителят приел, че търговецът е извършил нарушение на чл. 46, т. 1 от ЗТИП, във връзка с чл. 17, ал. 1 от НСИОСИ; и  3/ гореописаните продукти по т.1, т. 2, т. 3 и т. 4  се предлагат за продажба     без обозначено наименование и адрес на управление /вносител, адрес/, поради което актосъставителят приел, че търговецът е извършил нарушение на чл. 46, т. 1 от ЗТИП, във връзка с чл. 17, ал.2 от НСИОСИ.

Във основа на  констатираните нарушения актосъставителят поканил управителят на, „МАДАМА. БГ“ ЕООД, ЕИК 202060311 с писмо изх. № 81 -02-350/28.06.2017г. на ДАМТН/л.25-26/, да се яви на 24.07.2017 г.за съставяне и предявяване на АУАН. Писмото е получено от търговеца на 06.07.2017г. видно от разписката за получаване № PS8010001SKEH на Български пощи /л.26-гръб/. На определената дата представител на нарушителя не се е явил, поради което актосъставителят съставил на 24.07.2017г. против дружеството-жалбоподател АУАН № ДДГ- 10/24.07.2017г. при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН.

Видно от материалите по делото, с писмо изх. № 06-00-105/26.07.2017 г.на ДАМТН до Кмет на Столична Община, гр. София АУАН № ДДГ - 10/24.07.2017 г. е изпратен за връчване и подписване. С писмо вх. № 06-00-105-1/06.11.2017 г. от Кмет на Столична Община, гр. София преписа от АУАН № ДДГ№ 10/24.07.2017 г. е върнат невръчен и неподписан.

Препис от съставеният АУАН № ДДГ№ - 10/24.07.2017 г. повторно бил изпратен за връчване със съдействието на органите на МВР, като от материалите по делото се установява, че на 08.11.2017 г. е бил връчен от актосъставителя инспектор Д.Г.  лично срещу подпис на управителя  на дружеството Я.Т.Я. с ЕГН **********. Дружеството не е упражнило правото си по чл. 44, ал.1 от ЗАНН, да даде писмени обяснения по време на връчване на АУАН или в законния тридневен срок.

Въз основа на така съставения АУАН и след преценка на събраните доказателства, Началникът на Регионалния отдел „Надзор на пазара“ Югоизточна България  при ДАМТН, издал атакуваното НП, с което на дружеството-жалбоподател за нарушение на чл.4б т.2 от ЗТИН вр.чл.6 ал.1 от НСИОСИ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 250.00 лева на основание чл.52б от ЗТИП и за нарушение чл.4б т.1 вр.чл.17 ал.1 и ал.2 от НСИОСИ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 250 лева.

От материалите по делото се установява, че АНО е направил многократни опити да връчи препис от НП на дружеството на посочения в Търговския регистър адрес и седалище на управление, но писмата са били върнати с отбелязване, че на адреса не пребивава никой или че писмата не са били потърсени, поради което АНО потърсил за съдействие органите на МВР. Видно от докладната записка на мл.полицейски инспектор Р.Б. /л.33/,  пред органите на МВР управителят на дружеството Я.Я. заявил, че вече не живее в гр.София и е посочил друг адрес, на който може да бъде намерен, а именно: в гр.Ахтопол, ул.“ Зеленика“ № 17.

Видно от известието за доставяне /л.17-гръб/, препис от наказателното постановление е бил изпратен на посочения от управителя адрес в гр.Ахтопол, ул.“Зеленика“ № 17 и връчен на 01.02.2018г., на лицето Т. М. / като в товарителницата не е отбелязано в какво качество лицето М. е получил пратката, а жалбата е депозирана на 14.02.2018г., видно от входящия регистрационен номер на РС-Бургас. От жалбата и от обясненията на управителя, дадени в хода на съдебното следствие,  се установява, че лицето Т. М. е баща на управителя, като последният не е упълномощавал баща си да получава книжа и документи, предназначени за дружеството.

Съдът установи изложената фактическа обстановка след анализ на събрания по делото доказателствен материал - писмените доказателства по АНП, приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК и събраните такива в хода на съдебното следствие– обясненията на управителя на дружеството. Констатациите на проверяващите органи относно процесните играчки, предлагани за продажба от търговеца, не се оспорват от дружеството-жалбоподател. В с.з. управителят на дружеството изрично заявява, че не оспорва изложената в АУАН и НП фактическа обстановка относно процесните играчки, предлагани за продажба от търговеца. Дружеството оспорва НП, като твърди, че са допуснати процесуални нарушения при съставянето на акта и в процедурата по връчване на НП, както и неправилно приложение на материалния закон при налагането на една санкция по т.2 от НП за две нарушения в противоречие с разпоредбата на чл.18 от ЗАНН.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес и е процесуално допустима. Видно от приложеното по делото известие за доставяне /л.17-гръб/, препис от НП, предназначен за дружеството-жалбоподател, е бил връчен на 01.02.2018г., на лицето Т. М., което лице не е сред управителите на дружеството и за което лице липсват данни да е било надлежно упълномощено от дружеството, с което са нарушени правилата на чл.180 ал.5 от НПК вр.чл.58 ал.1 от ЗАНН. Допуснатата процесуална нередовност касае единствено и само срока за обжалване, поради което съдът приема, че депозираната пред съда на 14.02.2018г. от дружеството жалба е подадена в срок.

АУАН е съставен от компетентно лице - инспектор от Д.Г. е служител на Регионален отдел Гл. Дирекция "Надзор на пазара" гр. Бургас при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, и е измежду служителите, определените със Заповед  №А-439/12.06.2017г. на Председателя на ДАМТН да съставят актове за установяване на административно нарушения по ЗТИП. Атакуваното Наказателно постановление е издадено от  компетентно лице - Началникът на Регионален отдел Гл. Дирекция "Надзор на пазара" гр. Бургас, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, е оправомощен със заповед № А-629/ 25.08.2017 год. на Председател на ДАМТН /л.38-39/ за издава НП по ЗТИП, т.е. АУАН и НП са издадени в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН. Спазени е процедурата при издаването на АУАН при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН - с писмо изх. № 81 -02-350/28.06.2017г. на ДАМТН/л.25-26/, дружеството е било поканено да се яви на 24.07.2017 г.за съставяне и предявяване на АУАН, като писмото е получено от търговеца на 06.07.2017г. видно от разписката за получаване № PS8010001SKEH на Български пощи /л.26-гръб/, но на определената дата същият не се е  явил. Ето защо възраженията на жалбоподателя в тази насока са неоснователни.

От приложените по делото писмени доказателства -  листи за проверка /л.27-30/, АУАН и  НП,  се установява, че на инкриминираната дата търговецът е предлагал за продажба в стопанисвания от него обект  процесните продукти, подробно описани в  т.1. 2, т. 3 и т. 4  на АУАН и съответно в НП, които продукти са били: 1/без маркировка за съответствие, нанесена върху играчката, върху опаковката или върху допълнително прикрепен етикет, с което е нарушил чл. 46, т. 2 от ЗТИП, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НСИОСИ;  2/ без обозначено наименование и адрес на управление /производител, адрес/, с което е нарушил чл. 46, т. 1 от ЗТИП, във връзка с чл. 17, ал. 1 от НСИОСИ; и  3/ без обозначено наименование и адрес на управление /вносител, адрес/, поради с което е нарушил чл. 46, т. 1 от ЗТИП, във връзка с чл. 17, ал.2 от НСИОСИ. Управителят на дружеството изрично е заявил в хода на съдебното следствие, че не оспорва фактическите констатации на проверяващите органи досежно процесните играчки, предлагани за продажба в стопанисвания от него обект.

В АУАН и съставеното въз основа на него НП са описани три нарушения, извършени от търговеца, които правилно са квалифицирани от АНО като нарушения съответно: 1/ на чл. 46, т. 2 от ЗТИП, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НСИОСИ, 2/ на чл. 46, т. 1 от ЗТИП, във връзка с чл. 17, ал. 1 от НСИОСИ и  3/ на чл. 46, т. 1 от ЗТИП, във връзка с чл. 17, ал.2 от НСИОСИ, но с атакуваното НП на търговецът са наложени две наказания , а именно: за нарушението по т.1  от НП е наложена имуществена санкция в размер на 250 лева на основание чл.52б от ЗТИП и за нарушенията по т.2 и т.3 от НП е наложена имуществена санкция в размер на 250 лева на основание чл.52г от ЗТИП.

Съгласно разпоредбата на чл.52б от ЗТИП, търговец, който предлага продукти без маркировка за съответствие или без допълнителна маркировка, когато такава се изисква в наредбите по чл. 7 и/или в мерките по прилагането по чл. 26а, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл.52г от ЗТИП, търговец, който предлага продукти без обозначение на наименованието или адреса на управление на лицето, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв.

Съдът намира, че АНО правилно е приложил закона по отношение на извършеното от търговеца нарушение по т.1 от НП, като му е наложил на основание чл.52б от ЗТИП имуществена санкция в минималния предвиден в закона размер, а именно: в размер на 250 лева, поради което в тази му част наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

По отношение обаче на извършените от търговеца нарушения по т.2 и т.3 от НП, за които АНО е наложил едно наказание - имуществена санкция в размер на 250 лева на основание чл.52г от ЗТИП, АНО е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, като в противоречие с императивната норма на чл.18 от ЗАНН, за извършените с едно деяние от търговеца две отделни нарушения АНО е наложил едно наказание, като по този начин  е ограничил правото на защита и за деецът остава неясно за кое от двете нарушения е санкциониран. Ето защо в тази му част НП следва да бъде отменено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И     :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДДГ-10/15.11.2017г. на Началника на Регионалния отдел „Надзор на пазара“ Югоизточна България  при ДАМТН,  в ЧАСТТА, с която  на „Мадама БГ“ ЕООД с  ЕИК 202060311 със седалище и адрес на управление: град София, жк „Младост“ бл.407 вх.5 ет.7 ап.19, представлявано от Я.Т.Я., за нарушение на чл.4б т.2 от ЗТИН вр.чл.6 ал.1 от НСИОСИ е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 250.00 лева на основание чл.52б от ЗТИП, като го ОТМЕНЯ  в ЧАСТТА, с която за нарушение чл.4б т.1 вр.чл.17 ал.1 и ал.2 от НСИОСИ му е наложено наказание „имуществена санкция“ в размер на 250 лева.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: