Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                      18.04.2018 год.                        Град Царево    

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд,                                         наказателен състав

На осемнадесети април                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     Председател: Минчо Танев

Секретар: Антония Димитрова

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД № 73 по описа на съда за 2018 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 59- 63 от ЗАНН.

Образувано е по повод депозирана жалба от Л.М.А., ЕГН **********, против Наказателно постановление НП № 17-4635-000384/ 10.10.2017 г. на Началник група при РУ гр. Приморско, към ОД на МВР гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 2 от КЗ, на Л.М.А., ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл. 638, ал. 3 вр. чл. 461, т. 1 от КЗ, глоба в размер на 400.00 лева.

В жалбата си жалбодателя излага доводи за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, като твърди, че същото е необосновано, тъй като има валидна гражданска отговорност, която е регистрирана в Гаранционен фонд. В тази връзка представя като доказателства, копие от застрахователна полица и талон към нея.

Ответника по жалбата, редовно призован не се явява, не е изпратил представител и не е взел становище по нея.

Разпитаха се актосъставителя.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства и релевираните от жалбодателя претенции, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, като отговаряща на изискуемите реквизити по чл. 59 - 60 ЗАНН за форма, съдържание, срок и надлежна страна. Разгледана по същество, тя е основателна.

От анализа на събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка:

На 03.09.2017 г. актосъставителят бил на работа и изпълнявал служебните си задължения на територията обслужвана от РУ- Приморско. Около 16,30 часа, спрял лек автомобил "Ситроен" с нидерландска регистрация. При извършване на проверка на документите водачът на автомобила предоставил полица за задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", сключена в ЗК "Дженерали застраховане“ Въпреки това актосъставителят приел, че същата не е валидна, тъй като според него гражданската застраховка следва да бъде от държавата, в която е регистриран автомобила или от граничния контролно - пропускателен пункт т.н. гранична застраховка ГО. Тъй като водачът представил българска застраховка той приел, че в случая автомобила няма валидна застраховка "Гражданска отговорност" и съставили АУАН № 384/ 2017 г. за това нарушение. В актът е записано, че лицето управлявал лекия автомобил без сключена валидна застраховка на МПС за територията на Република България. Актът е съставен в присъствието на жалбоподателя и подписан от него с възражения.

Въз основа на този акт АНО издал атакуваното наказателно постановление, в което е посочено че жалбоподателя управлява МПС от трета държава, при влизане на територията на Р България, без да е сключило договор за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите и няма валидна за територията на РБ застраховка и по този начин е нарушил разпоредбата на  чл. 483, ал. 1, т. 2 от КЗ.

Тази фактическа обстановка се установява от акта за нарушение, Наказателното постановление, приложените към делото писмени доказателства, показанията на актосъставителя. Същата не се спори от жалбоподателя.

При служебна проверка на АУАН и обжалваното НП се установява, че и двата акта са съставени от компетентни лица, в рамките на техните правомощия. Акта за установяване на административното нарушение е издаден съгласно установената в ЗАНН процедура.

При съставянето на АУАН и наказателното постановление са допуснати съществени нарушения, които водят до самостоятелна отмяна. Безспорно по делото е, че лекият автомобил е с нидерландска регистрация. Както в акта, така и в процесното наказателно постановление се твърди, че автомобилът, който е управляван от жалбоподателя е от трета държава. В случая на жалбоподателя му е вменен за нарушен състава на  чл. 483, ал. 1, т. 2 от КЗ. Според този текст лицата, които управляват моторни превозни средства от трета държава при влизане на територията на Република България са длъжни да сключат договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, когато няма валидна за територията на Република България застраховка. Според параграф 1, т. 7 от КЗ "трета държава" по смисъла на кодекса на застраховането е държава, която не е държава членка по смисъла на т. 6, т.е. не е членка на Европейския съюз или друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В настоящия случай лекият автомобил е регистриран в Нидерландия, която към настоящия момент е държава- членка на Европейския съюз. От тук следва, че на първо място управлението на автомобила от жалбоподателя в никакъв случай не попада в състава на  чл. 483, ал. 1, т. 2 от КЗ- МПС от трета държава. А още повече, че този автомобил има валидно сключена застраховка "гражданска отговорност". Несъответствието между реално извършеното и вменената за нарушена законова разпоредба е съществено нарушение на процесуалните правила, което е самостоятелно основание за отмяна на процесното наказателно постановление.

Безспорно е, че към датата на проверката, е била налице валидно сключена застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите със застрахователна компания "Дженерали застраховане“, видно от представената по делото полица. От тук се извежда, че към датата на извършване на проверката, за лекия автомобил има валидно сключен договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, за което е издадена съответната полица. От изложеното е видно, че при горния анализ на събраните по делото доказателства не се констатира нарушение, което да е извършено от жалбоподателя.

Коментираното по-горе, налага извода за незаконосъобразност на съставените акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, поради което атакуваното НП следва да бъде отменено като такова.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 17-4635-000384/ 10.10.2017 г. на Началник група при РУ гр. Приморско, към ОД на МВР гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 2 от КЗ, на Л.М.А., ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл. 638, ал. 3 вр. чл. 461, т. 1 от КЗ, глоба в размер на 400.00 лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

 

 

 

СЪДИЯ :