Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                                     24.04.2018г.                                гр.Царево,

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                              наказателен състав

На десети април                                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                          Председател: М. Москова

Секретар: Нели С.

като разгледа докладваното от съдия Москова  НАХД  № 61/2018г.  по описа на съда , за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на  чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Даликс 2015“ ООД с ЕИК 203320534, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул.“Авксентий Велешки“ №31, представлявано от Д.К., срещу Наказателно постановление № 0043838/08.12.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на жалбоподателя за нарушение по чл.9 ал.2 вр.ал.1 от  Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

В жалбата се излагат доводи за малозначителност на случая по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, поради което се иска от съда да отменени наложената имуществена санкция.

В с.з.,жалбоподателят, редовно призован, се представлява от управителя на дружеството, който поддържа жалбата на изложените доводи малозначителност на случая по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

За АНО, редовно уведомен, в с.з. представител не се явява.

Съдебният състав, съобразявайки  становищата на страните и въз основа на събраните по делото писмени и устни доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

         На 17.08.2017г. в 10:56 часа св.М.И.–старши инспектор в КЗП-РД-Бургас заедно с колегата си св.К.И., извършила проверка в обект – магазин за сувенири, находящ се в гр. Приморско, ул.“Трети март“ №11 и стопанисван от „Даликс 2015“ ООД. При извършената проверка контролните органи установили, че в обекта се предлагат па потребителите стоки, на които няма информация на български език и за които има съмнение, че са опасни, поради което и на основание чл.192 т.З от ЗЗП са били взети проби за изследване, както следва: 1/ проба 1 А - ПВП № 260209/1А/17.08.2017г. - ч- запалка за кола в сив и жълт цвят, в черна кутия, три броя, цена 20.00лв., без информация на български език, USB - форма кола, 2/ проба 1 Б - ПВП № 260209/1Б/17.08.2017г. - запалка телефон с необичаен външен вид, с USB за зареждане. Запалката имитира "iPhone" и на задната част е обявено РС*СЕ-Ф/ -„iPhone”, OFF/FN , наличност 6 бр., цена 15,00лв./л.27-28/.Така също било установено, че на двете стоки нямало поставена предварително от търговеца информация за вида на стоката, производител, вносител, страна произход, предупреждения за употреба и др.  Констатациите на контролните органи от извършената проверка са обективирани в Констативен протокол № К-0260209 от 17.08.2017г. /л.22-25/. Въз основа на така установените факти и обстоятелства, св.М.И. съставила на 18.08.2017г. против дружеството Акт за установяване на административно нарушение с бланков № К-0043838 от 18.08.2017г. /л.19-21/, като приела, че търговецът "ДАЛИКС 2015" ООД е нарушил нормативните изисквания на чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 9, ал.1 от Закона за защита на потребителите, като не е изпълнил задължението си да постави върху етикета на стоката информация на български език за производителя, вносителя, ако стоката е внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност, и ако е необходимо указания за употреба. Актът бил съставен в присъствието на управителя на дружеството и подписан от същия с обяснение, че при почистването на стоките стикерите са се отлепили.

Въз основа на така съставения АУАН и документите, намиращи се в административно-наказателната преписка, било издадено и процесното наказателно постановление, с което на жалбоподателя, за нарушение по чл. 9  ал.2 вр.ал.1 от ЗЗП, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл.198 от ЗЗП.

Препис от НП е връчено на жалбоподателя на 09.02.2018г. видно от известието за доставяне /л.18/, а жалбата е депозирана на 15.02.2018г. видно от входащия регистрационен номер на съда /л.2/.

Горната фактическа обстановка се съда установи по безспорен начин, от събраните по делото писмени доказателства,  показанията на актосъставителя и обясненията на управителя на дружеството, събрани в хода на съдебното следствие. Съдът дава пълна вяра на показанията на актосъставителя св.М.И. като ясни, подробни, логични и последователни и кореспондиращи изцяло с писмените доказателства по делото. Изложената фактическа обстановка в АУАН и съставеното въз основа на него НП не се оспорва от управителя на дружеството.

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

При проверка на атакуваното наказателното постановление, съдът не констатира допуснати процесуални нарушения от страна на АНО както при съставянето на АУАН, така и при издаването на обжалваното НП, спазени са всички процесуални правила и норми. В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служител на КЗП-Бургас, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Директора на КЗП-Бургас, т.е. от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание, с което са спазени разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

Съгласно разпоредбата на чл. 9 ал.1 от Закона за защита на потребителите,  търговецът е длъжен да предлага на потребителите стоки с етикети на български език или и на български език, с изключение на случаите, когато информацията по ал. 2 може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите, или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни, като съгласно ал.2 етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването и и, ако е необходимо, указания за употреба.

Въз основа на  събраните по делото гласни и писмени доказателства,  съдът намира за категорично и безспорно установено, че на инкриминираната дата дружеството не е изпълнило задължението си да постави върху етикета на процесните стоки информация на български език за производителя, вносителя, ако стоката е внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност, и ако е необходимо указания за употреба, с което е нарушило разпоредбата на чл.9 ал.2 вр.ал.1 от ЗЗП.

С оглед на гореизложеното, съдът намира че описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по чл.9 ал.2 вр.ал.1 от ЗЗП, поради което правилно е била ангажирана административно-наказателна отговорност на дружеството. Възражението на жалбоподателя, че въпреки липсата на етикети върху процесните стоки, то на видно място до входа на обекта била поставена  информационна табела, поради което не следва да носи отговорност, е неоснователно като съображенията на съда за това са следните: съгласно разпоредбата на чл.9 ал.4 от ЗЗП при предлагането на стоки освен етикети могат да се използват и други средства за информиране на потребителите, които да поясняват и допълват данните от етикета ако това се изисква от наредбите по чл.12, поради което поставената от търговеца на входа на обекта информационна табела би могла да поясни и да допълни данните от етикетите върху стоките, но не и да замести липсващи върху стоката етикети.

Възражението на дружеството, че нарушението не е от естество да доведе до възлагане на отговорност, т.е. би могло да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, съдът счита за неоснователно - случаят не е маловажен, тъй като е била установена липсата на етикети върху наличните артикули на два вида от предлаганите за продажба в обекта стоки, а именно: липсвали са етикети върху предлаганите в обекта за продажба  запалки за кола - три броя на стойност 20.00 лева  и върху запалки телефон - шест броя на стойност 15.00 лева/ . Този случай по нищо не се отличава от други подобни случаи - от неговия вид и характер не е видно той да е с по-малка степен на обществена опасност от други подобни случаи на нарушение на чл.9 от ЗЗП.

Вида и размера на административните наказания, които могат да бъдат наложени за констатираното нарушение, са определени в чл. 198 от ЗЗП, където е посочено, че за нарушение на изискванията за етикетиране на стоките по чл. 9, 10 и 11 и на наредбите по чл. 12 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 300 до 1500 лв. Това налага извода, че в конкретния случай, АНО правилно е определил вида на наложеното на дружеството наказание  - „имуществена санкция“, като при  индивидуализирането му го е съобразил с разпоредбите на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН  и го е наложил в минималния предвиден от закона размер.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 0043838/08.12.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на „Даликс 2015“ ООД с ЕИК 203320534, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул.“Авксентий Велешки“ №31, представлявано от Д.К., за нарушение по чл.9 ал.2 вр.ал.1 от  Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 300.00 лева на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      Районен съдия: