Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    

 

 

                                           гр.Царево,                              16.04.2018 г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

         ЦАРЕВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в открито съдебно заседание на десети април  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ МОСКОВА

 

с участието на секретаря Нели Стоянова,

като разгледа докладваното от съдия Москова  НАХД № 40/2018г. по описа на РС-Царево, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по жалба  на „Хом Кеър Хотелс“ ООД с ЕИК 203980775, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Христо Ботев“ № 31 ет.1, против Наказателно постановление №09-001764/09.01.2018г. на Изпълнителния директора на Изпълнителна дирекция „Главна инспекция по труда”-София, с което за нарушение на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, на основание чл.76 ал.4 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл. 48 ал.2 от Закона за чужденците в Република България. В жалбата се навеждат твърдения за допуснати съществени процесуални нарушения и съображения за материалната незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление и се иска неговата отмяна.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител – адв.И., който поддържа жалбата на изложените в нея основания и доводи и пледира за отмяна на наказателното постановление.

АНО, редовно призован, се представлява в с.з. от надлежно упълномощен процесуален представител –ю.к.А., която взема становище за неоснователност на жалбата и пледира за потвърждаване на наказателното постановление.

Въз основа на събраните в хода на съдебното следствие писмени и устни  доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 08.08.2017г. в 15:50 часа св.С. заедно с колегата си  К. /и двамата служители на Д“ИТ“-Кърджали, командировани в Д“ИТ“-Бургас- л.51/, извършили проверката по спазване на трудовото законодателство в оект за контрол - вилно селище „Жасмин“, намиращо в гр.Китен, община Приморско, ул.“Първи май“ №22 и стопанисван от дружеството-жалбоподател. При проверката служителите на Д“ИТ“ заварили лицето В. К., роден на ***г., гражданин на Украйна, да полага труд като **** в във вилно селище „Жасмин“. Лицето В. К., гражданин на Украйна, е попълнило собственоръчно декларация по реда на чл.402 от КТ, в която е посочило, че работи като сервитьор от 19.06.2017г. с възнаграждение в размер на 300 лева. При проверката на документите - декларация по реда на чл.402 от КТ, Договор за сътрудничество за практическо обучение и за придобиване на професионална квалификация, Договор за теоретично и практическо обучение №Ж-04/07.04.2017г., заявление за записване в курс за професионална квалификация, служителите на Д“ИТ“ установи, че лицето В. К. е насочено за производствена практика в процесния хотел в изпълнение на Договор за сътрудничество за практическо обучение и за придобиване на професионална квалификация, сключен между дружеството „Хом Кеърс Хотелс”ООД и Фондация „Еврофонд за преквалификация и нови работни места”-София, и че полага труд като *** в процесния хотел без разрешение за работа или регистрация в Агенция по заетостта. Св.С. приела, че дружеството в качеството си на работодател е  нарушило разпоредбата на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност като е приело лицето  В. К., гражданин на Украйна, да предоставя работна сила на длъжност **** във вилно селище „Жасмин“   в гр.Китен, за което с писмо с изх.№17250621/26.09.2017г. поканила управителя на дружеството да се яви на 09.10.2017г. в 11:00 часа в сградата на Д“ИТ“-Кърджали за съставянето на АУАН. Поканата е била връчена на 06.10.2017г. лично на управителя на дружеството – П.С., видно от инкорпорираната в поканата разписка /л.47-48/. Видно от приложения към АНП констативен протокол /л.49/, управителят на дружеството не се явил а посочената от АНО дата и час, поради което на 10.10.2017г. св.С. съставила при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН Акт за установяване на административно нарушение № 09-001764/10.10.2017г. Видно от приложеното по делото известие за доставяне /л.50-51/ препис от съставения АУАН е връчен на 13.10.2017г. на дружеството.

Въз основа на така съставения АУАН и след преценка на събраните доказателства, на 09.01.2018г. е издадено атакуваното наказателно постановление, с което административно наказващият орган изцяло е възприел констатациите на длъжностните лица и за нарушение на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.76 ал.4 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл. 48 ал.2 от Закона за чужденците в Република България.

Видно от приложеното по делото известие за доставяне /л.16/, препис от НП, предназначен за дружеството-жалбоподател, е бил връчен на 23.01.2018г. на лицето Г., което лице не е сред управителите на дружеството и за което лице липсват данни да е било надлежно упълномощено от дружеството, с което са нарушени правилата на чл.180 ал.5 от НПК вр.чл.58 ал.1 от ЗАНН. Допуснатата процесуална нередовност касае единствено и само срока за обжалване, поради което съдът приема, че депозираната на 31.01.2018г., /видно от известието за доставяне на куриерската фирма -л.12/ от дружеството жалба е подадена в срок.

Съдът установи изложената фактическа обстановка след анализ на събрания по делото доказателствен материал - показанията на свидетеля С.,  както и писмените доказателства по АНП, приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК и събраните такива в хода на съдебното следствие.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес и е процесуално допустима.

 Настоящата инстанция намира, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са спазени разпоредбите на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за издаване на НП. НП е издадено от компетентно лице. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на нарушителя. Не е допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на наказателно постановление, обуславящо неговата незаконосъобразност, изразяващо се в неспазване на императивните изисквания на нормата на чл. 57 от ЗАНН.

Съгласно разпоредбата на чл. 3 ал.1  и ал.2 от ЗАНН, за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.

Съгласно разпоредбата на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност на работодател / в редакцията му към дата 08.08.2017г. -датата на извършването на нарушението/, на работодател, за който чужденец предоставя работна сила без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, или на местно лице, приело на работа командирован чужденец без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, както и на чужденец, извършващ трудова дейност без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, и на командирован в Република България чужденец в рамките на предоставяне на услуги без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер, определен по чл. 48 от Закона за чужденците в Република България, освен ако не подлежи на по-тежко наказание. Съгласно чл.48 ал.2 от ЗЧРБ  на юридически лица, които са наели на работа или приели законно пребиваващи чужденци без съответното разрешение или регистрация се налага имуществена санкция в размер от 2000лв. до 20 000лв.

Видно от съдържанието на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г./ същият в разпоредбата на чл.75а ал.2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност съдържа състав и санкция на същото нарушение, а именно: на работодател на работодател - физическо лице, за което чужденец предоставя работна сила или е приело законно пребиваващи чужденци - граждани на трети държави, без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта, а на работодател - юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

Ето защо в конкретния случай предвид датата на извършеното нарушение – 08.08.2017г., следва да се приложи нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а именно: чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност на работодател /доп.ДВ бр.97/06.12.2016г./

Видно е от приложените по делото Договор от 26.04.2017г. за сътрудничество за практическо обучение и за придобиване на професионална квалификация, сключен между дружеството-жалбоподател и Фондация „Еврофонд за преквалификация и нови работни места”, Заявление за записване в курс, Списък на курсистите,  Договор за теоретично и практическо обучение № Ж-04/07.04.2017г. дружеството-жалбоподателят се е задължило през лятото на 2017г. да приеме в обекта си за практическо обучение курсисти,  измежду които и лицето В. К., гражданин на Украйна /л.25-33/. От посочените писмени доказателства, както и от приложената по делото  декларация по реда на чл.402 от КТ, и събраните в хода на съдебното следствие устни доказателства – показанията на св.С., безспорно се установи, че дружеството в качеството си на работодател, е приело на 19.06.2017г. лицето  В. К. гражданин на Украйна, да предоставя работна сила на длъжност *** във вилно селище „Жасмин“, без разрешение за работа или регистрация в Агенцията по заетостта, с което е  нарушило разпоредбата на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

         В конкретния случай, по безспорен и категоричен начин е установено, че  дружеството в качеството си на работодател, е приело на 19.06.2017г. лицето  В. К., гражданин на Украйна, да предоставя работна сила на длъжност *** във вилно селище „Жасмин“, без разрешение за работа или регистрация в Агенцията по заетостта. От писмените доказателства по делото се установи, че лицето В. К. е гражданин на Украйна и следователно е чужденец, същото е предоставяло за дружеството работна сила на длъжност “*****“, като не са налице доказателства, а и не се твърди, че за лицето има издадено разрешение за работа или регистрация в Агенцията по заетостта. Дружеството безспорно е осъществило състава на вмененото с НП нарушение.

Що се отнася до възражението на защитата, че в конкретния случай не е налице предоставяне на работна сила от чуждия гражданин , тъй като същия се е обучавал, то съдът намира същото за неоснователно по следните съображения:

Предвид наличните по делото писмени доказателства /договор за теоретично и практическо обучение № Ж-04/07.04.2017г., заявление за записване в курс за професионална квалификация, списък на курсистите и Договор от 26.04.2017г. за сътрудничество за практическо обучение и за придобиване на професионална квалификация, сключен между дружеството-жалбоподател и Фондация „Еврофонд за преквалификация и нови работни места” /, съдът намира за необходимо да посочи, че Наредба № 1/08.09.2015г. урежда условията и реда за провеждане на обучението чрез работа (дуално обучение), което се организира и осъществява в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Кодекса на труда (КТ). Съгласно чл. 2. ал.1  от Наредбата обучението чрез работа (дуално обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция за професионално образование и обучение. Съгласно чл.12 ал.8  от Наредбата работодателят сключва с обучаемите лица лицата трудов договор по чл. 230, ал. 1 КТ за целия срок на обучението по професията и специалността.  Съгласно разпоредбата на чл.230 ал.1  и ал.5 от КТ с трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят - да я усвои, като през време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. Следователно, законодателят изрично е приел, че в случаите на обучение чрез работа, какъвто несъмнено е и конкретния случай, работодателят сключва с обучаемите лица трудов договор по реда на чл.230 ал.1 от КТ, тъй като при обучението чрез работа обучаемото лице предоставя на съответния работодател работна сила, за което му се следва и възнаграждение. След като лицето В. К. е гражданин на Украйна и следователно е чужденец,  и същото е било прието от дружеството да предоставя работна сила на длъжност сервитьор, то дружеството е било длъжно да получи за посоченото лице съответното разрешение или регистрация от Агенцията по заетостта.

Правилно е приложена и санкционната норма на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност на работодател / в редакцията й към момента на извършването на нарушението/, съгласно която на работодател, наел по трудово правоотношение чужденец без разрешение за работа се налага имуществена санкция в размер, определен по чл.48 от Закона за чужденците в Република България. Съгласно чл.48 ал.2 от ЗЧРБ  на юридически лица, които са наели на работа или приели законно пребиваващи чужденци без съответното разрешение или регистрация се налага имуществена санкция в размер от 2000лв. до 20 000лв. В случая АНО с обжалваното НП е наложил имуществена санкция на дружеството в размер на 2 000лв., който е минималния, предвиден в закона размер, поради което няма основания размерът на наложената имуществена санкция да бъде намален.

В конкретния случай е неприложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН предвид характера на засегнатите обществени отношения, свързани с трудовата заетост на чужденците и изпълнение на вменени на работодателите задължения.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И     :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №09-001764/ 09.01.2018г. на Изпълнителния директора на Изпълнителна дирекция „Главна инспекция по труда”-София, с което на „Хом Кеър Хотелс“ ООД с ЕИК 203980775, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Христо Ботев“ № 31 ет.1, за нарушение на чл.76 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност му е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, на основание чл.76 ал.4 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл. 48 ал.2 от Закона за чужденците в Република България.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез РС-Царево по реда на АПК на основанията предвидени в НПК пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: