Р Е Ш Е Н И Е

№ ........                                                              

                              19.04- 2018 г., град  Царево

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Царевски районен съд                                   наказателен състав

На дванадесети април  две хиляди и осемнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :       1.

                                                                   2.

Секретар  Нели Стоянова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

НАХ Дело № 36    по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН.

Образувано е по жалба от „Еврос  КиП „ЕООД, ЕИК:102733988, със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, 8000, ж.к. „Лазур „ , бл. 18, вх.4, ет.1, представлявано от управителя Р.И.К. против наказателно постановление № 1907 от  22.08-2017г. на К. П. П. –Заместник директор на ТД на НАП град Бургас , упълномощен със заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12-2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „Еврос  КиП „ЕООД, ЕИК:102733988 за нарушение  на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез  фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./ три хиляди  лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС.

            В  жалба се излагат основания за незаконосъобразност на наказателното постановление ,евентуално желаят съдът да наложи минималния размер в хипотезата на изречение второ на чл. 185, ал.2 от ЗДДС, което препраща към размерите на санкцията по алинея 1,т.е. в размер на 500,00 лв..

            В съдебно заседание жалбоподателят  не се явява, за него не се явява процесуален представител .

           Административно-наказващият орган, редовно призован,  изпраща представител-главен юрисконсулт Г. М. А. ,който в съдебно заседание изразява становище в смисъл, че  желае съдът да потвърди наказателно постановление,  изцяло, като  законосъобразно.

 РП-Царево, редовно призована, не изпраща представител.

           Жалба е подадена в срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът   съобрази становищата на страните и събраните по делото  писмени и гласни доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

            На 11.08-2017г. , в 10:10 час. в гр.Приморско се извърши оперативна проверка в търговски обект по смисъла на  параграф 1, т.41 от ДР на ЗДДС – рецепция – хотел „Сиена Палас“, находящ се  в гр.Приморско,ул.“Зорница „№11, стопанисван от „ЕВРО КиП “ЕООД, ЕИК :102733988, в присъствието на управител Р.И.К., ЕГН **********.По време на проверката инспектор по приходите при ТД на НАП –София П.И.К.

установи чрез  ФУ  „Датекс“ №3714557 разчетена касова наличност  в размер на 51 лв., както и установи  фактическата наличност в касата на обекта в размер на 151,00 лв. , съгласно опис на паричните средства от 11.08-2017г.,съставен от М.Г. М. Инспектор по приходите установи , че разчетена касова наличност от ФУ  не съответстват  на наличните пари в касата на обекта.Разликата състави сумата от 100,00 лв..Фискалното устройство притежава функциите „служебно въведени” и „служебно изведени”суми.Задълженото лице не е регистрирало случаите на продажби всяка промяна в касовата наличност  начална сума , въвеждане и извеждане на пари във и извън касата на ФУ  не е регистрирано във  ФУ чрез операцията „служебно въведени“ суми.

Резултатите от проверката в обекта на 11.08-2016г. , включително и констатацията за установена разлика в касовата наличност свидетелят-контролен орган отразил в съставения на място Протокол  за извършена проверка сериен  номер АА№0313891 .

Със същият Протокол за извършена проверка сериен  номер АА№0313891търговец бил задължен да се яви в ТД  на НАП Бургас, за съставяне на АУАН на 14.08-2017г. в 17:00 часа.. На 14.08-2017г. инспектор  по приходите П.И.К.,  състави Акт за  установяване на  административно нарушение-АУАН  сериен номер АN F 321354, в присъствието на управител на дружеството- Р.И.К. и  свидетел С.А. Х.  от гр.София, Аксаков 21. Актосъставителят е квалифицирал нарушението по чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ.

Жалбоподателят – управител на дружеството Р.И.К.  не направи възражения, и получи препис от АУАН. Възражения срещу акта не са постъпили и в срока по  чл.44, ал.1 от ЗАНН.

        Действията, извършени при проверката в търговския обект  и при съставянето на  акта се потвърждават  от показанията на актосъставителя, разпитан в качеството на свидетел, които съдът кредитира като последователни, логични и  безпротиворечиви.

         Административно наказващият орган е приел, че нарушението е установено и е издал обжалваното наказателно постановление, с което е  възпроизвел  съдържанието на АУАН,  и приел, че нарушението е  съставомерно по чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, и е  наложил санкция на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС в размер на  3000,00 лв./ три хиляди лева /.

          Въз основа на гореизложеното, съдът направи следните правни изводи:

         Жалбата е подадена в законоустановения 7-дневен срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради  което е процесуално допустима.

         Съгласно разпоредбата на чл.33,ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от МФ :извън случаите на продажби всяка  промяна в касовата наличност /начална сума, въвеждане и  извеждане на пари във и извън касата/ на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите служебно въведени „ и „служебно изведени” суми.Това означава, че лицата, регистриращи и отчитащи извършвани продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова  бележка от фискалното устройство, са длъжни да регистрират  във ФУ  чрез операциите „служебно въведени” и „ служебно изведени”суми всяка промяна на касовата наличност, извън случаите на продажби.Нормата има за цел създаване на условия за съпоставимост на касовата наличност с документираните със съответното фискално устройство суми в продажби във всеки един момент.Всяка една разлика между наличните и документираните средства препятства проследяването на паричния поток в търговския обект и представлява нарушение на правилата за регистрация и отчетност.Този начин на регистрация на промяната на касовата наличност на ФУ е задължителен във всички случаи, когато ФУ притежава/поддържа/ такива функции.

         В случая , от  приетите по делото доказателства е установено, че в проверявания търговски обект се е намирало пет  фискални устройства, т.е. налице  са пет каси, на които се извършват продажбите.Монтираните и въведени в експлоатация в обекта фискални устройства са притежавали функциите „ служебно въведени „ и „служебно изведени” суми, поради което търговецът  е бил задължен  да регистрира във ФУ всяка промяна на касовата наличност извън случаите на продажби.

      Самата касова наличност се формира от средствата, с които е започната работа в началото на деня, средствата, които са постъпили от  продажби за съответния ден, както и средствата, които постъпват  или излизат  от касата във връзка с извършени разплащания с други търговци.Търговецът е задължен да регистрира във ФУ  чрез операцията „служебно  въведени” сумата, с която се започва работа в обекта за деня/ начална сума /и всяко друго служебно въвеждане на пари в касата.От съвкупния анализ  на събраните по делото доказателства се установи, че на 11.08-2017г. във фискалното устройство3714557  на проверявания обект има „служебно въведени” сум-0,00 лв. и „служебно изведени“- 0.00 лв.  установена като разлика между дневния оборот и фактическата наличност в касата на обекта  в размер на 100,00лв..Тази разлика представлява промяна в касовата наличност, изразяваща се  във въвеждане на пари в касата, която не е била отразена във фискалното  устройство чрез операцията „служебно въведени” суми , видно от снетия от ФУ дневен отчет от 11.08-2017г., 10:42 час..Бездействието на жалбоподателя- търговец да отрази тази промяна в касовата наличност  осъществява от обективна страна състава на  административно нарушение   по чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12-2006г..

        Както  актът за установяване на административно нарушение , така и  наказателното постановление  са издадени от компетентни органи и съдържат  изискуемите съгласно разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН реквизити.Нарушението с всички негови съставомерни признаци е описано по напълно идентичен  начин в АУАН и в НП, като са посочени времето, мястото и обстоятелствата, при които е извършено нарушението.

         След като приел, че е  извършено  нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12-2006г. на МФ, вр. чл.118, ал.4 от ЗДДС, административно наказващият орган  незаконосъобразно  е наложил на жалбоподателя  административно наказание съгласно санкционната разпоредба на чл. 185, ал.2 от ЗДДС, вместо  чл. 185, ал.2, във връзка с ал.1 от ЗДДС, според която,  извън случаите по ал.1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 118 или на нормативен акт  по неговото прилагане, се налага имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 500,00 лв. до  2000,00 лв., когато нарушението не води до неотразяване на приходи.Затова  настоящият състав  намира, че  размерът на наложената от наказващия орган  имуществена санкция следва да бъде  изменена, като същата бъде намалена на 500,00 лв. и наложена  при условията на чл. 185, ал.2, изреч. 2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС.Прилагането на  друга санкционна  разпоредба, чрез налагане на по-леко наказание в случая не представлява излизане извън рамките на съдебния контрол.Съдът следва да съобрази, както приложимостта на разпоредбите на чл. 334, т.3 , във връзка с чл. 337, ал.1, т.1, т.2 от НПК , към които препраща чл. 84 от ЗАНН, така и задължителните указания, дадени в ТР №3/ 10.05-2011г. по т.д. №7/2010г. на Общото събрание на съдиите от І и ІІ колегия на ВАС, касаещи преценката по същество на спора, включваща освен обосноваността и законосъобразността на акта и наказателното постановление, така и квалификацията на установено административно нарушение, както и че  пълната отмяна на наказателното  постановление вместо изменението му чрез налагане на  по-леко наказание, прилагайки привелигирована санкционна разпоредба, се явява нарушение на разпоредбите на чл. 12 и чл. 27 от ЗАНН и води до неравностойност  на положението на нарушителя с това на  други нарушители, по отношение на които наказващият орган  е констатирал, че има основание да се наложи санкция при привилегирован състав.

        Мотивиран от горното , съдът, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН

 

                                                    Р   Е  Ш  И   :

         ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1907 от 22.08-2017г., издадено от К.П. П.– заместник-директор  на ТД на НАП,упълномощен със Заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12-2015г.  на Изпълнителния директор  на НАП, с което на „Еврос  КиП „ЕООД, ЕИК:102733988, със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, 8000, ж.к. „Лазур „ , бл. 18, вх.4, ет.1, представлявано от управителя Р.И.К. за нарушение  на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез  фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС е наложено административно наказание –„имуществена санкция” в размер на 3000,00 лв./ три хиляди  лева /, на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

          ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция „ на „Еврос  КиП „ЕООД, ЕИК:102733988, със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, 8000, ж.к. „Лазур „ , бл. 18, вх.4, ет.1, представлявано от управителя Р.И.К. за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС, КАТО  ГО НАМАЛЯВА  от 3000,00 лв./ три хиляди лева / на 500,00 лв./петстотин лева /, на основание чл. 185, ал.2, изр. 2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС.

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок , считано от съобщаването му  на страните. 

            

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ  :