Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№:                                     18.04.2018 г.                             гр. Царево

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                              наказателен състав

На шестнадесети април                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                Председател: Минчо Танев

Секретар: Антония Димитрова

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев  НАХД  № 11/ 2018 г.  по описа на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на  чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на В.В.П. с ЕГН **********,  против Наказателно постановление № ОА-177/19.10.2017г. на Кмета на община Царево, с което за нарушение на чл.14 ал.6  от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС. В жалбата се излагат доводи, че атакуваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно, както и съображения за допуснати нарушения на процесуалния закон, поради което се иска отмяна на наказателното постановление.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява лично в с.з.

АНО, редовно уведомен, се представлява в с.з. от надлежно упълномощен  процесуален представител юрисконсулт, която моли атакуваното НП да бъде потвърдено.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

На 08.09.2017г.  около 02:20 часа св.М.,***, при изпълнение на служебните си задължения, извършил проверка на място на бар „Родерик“, находящ се в с.Варвара, община Царево, стопанисван от жалбоподателят В.П.. Служителят на реда констатирал, че при осъществяването на дейността си в търговския обект, който изцяло бил с открита площ, жалбоподателят П. използвал озвучителна уредба, музиката от която нарушавала спокойствието на гражданите в близките до обекта  жилищните сгради в часовете, определени за почивка. Проверката е била извършена от полицейския служител след получен сигнал на тел.112 от граждани за силна музика от заведението, с което се нарушавала нощната тишина и спокойствието на гражданите в часовете за почивка. Свидетеля приел,  че с действията си жалбоподателят П. е нарушил разпоредбата на чл.14 ал.6  от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, като е допуснал озвучаване на откритите площи на бара след 23:00 часа, поради което съставил против същия  Актът за административно нарушение № 170433/08.09.2017г. подписан с възражение от нарушителя.

Въз основа на така съставения АУАН, е издадено атакуваното НП, в което фактическата обстановка и деянието са описан по същия начин, дадена е същата правна квалификация и с което на жалбоподателя е наложена санкция „глоба“ в размер на 100 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС .

От писмените и устни доказателства, събрани в хода на съдебното следствие, се установява, че освен атакуваното наказателно постановление, срещу жалбоподателят са били издадени още множество такива, с предмет – нарушение на чл.14 ал.6 от НООРОС, част от които към момента влезли в законна сила, са индиция за склонността на жалбоподателя да не се съобразява с правните норми.

От показанията на разпитания свидетел се установява, че от три години  жалбоподателят стопанисва всяко лято процесното заведение, както и че срещу озвучаването след 23:000 часа на стопанисвания от него обекта са били подавани многократни сигнали от граждани на тел.112 , както и писмени жалби до Кмета на община Царево.

Съдът установи изложената фактическа обстановка след анализ на събрания по делото доказателствен материал - показанията на свидетеля, както и писмените доказателства по АНП, приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК в хода на съдебното следствие.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес да обжалва и в установения законен срок за това. Разгледана по същество, съдът намира същата за неоснователна по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.14 ал.6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, на територията на община Царево не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23:00 и 07:00 часа.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че на посочените в АУАН и НП дата и час жалбоподателят П. е използвал озвучителна уредба при осъществяване на дейността си в стопанисвания от него търговски обект бар „Родерик“, находящ се на морски плаж в с.Варвара, с което е нарушил спокойствието на живущите в жилищните сгради в близост в часовете, определени за почивка. Силната музика от използваната озвучителна техника е възприета непосредствено от актосъставителя и свидетеля по установяване на нарушението на място. Доказателство, че е звучала силна музика, която е пречила на живущите в жилищните сгради наблизо,  е  и подаденият за това сигнал по телефон 112 на същия ден, видно от показанията на свидетеля, който във тази връзка е бил изпратен на място за проверка. От събраните по делото доказателства безспорно е доказан релевантният факт, а именно, че спокойствието на живущите в близост граждани е било нарушено от силната музика от използваните в плажния бар озвучителни техники в посочената в АУАН и НП част от денонощието, в нарушение на забраната, установена в чл.14 ал.6 от Наредбата. Описанието на нарушението в АУАН и в НП съответства изцяло на дадената му правна квалификация.

Съгласно разпоредбата на основание чл.47, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, физическите лица се наказват с глоба от 10 до 3 000 лева при нарушение на разпоредбите на настоящата наредба, което е извършено за първи път и от което не са настъпили значителни по размер вреди.

Тази разпоредба определя административно наказание за нарушение, което е извършено за първи път. Правилно АНО е приложил санкционната норма на чл.47 ал.1 от Наредбата, тъй като атакуваното постановление е първо по ред – посочените по-горе наказателни постановления са издадени за същите нарушения, извършени от жалбоподателя, но същите не са влезли в законна сила към датата на издаването на атакуваното наказателно постановление.

Показанията на свидетеля, дадени в хода на съдебното следствие относно стопанисването на обекта от жалбоподателя, са последователни, логични, кореспондират изцяло на писмените доказателства, събрани по делото, поради което съдът ги кредитира изцяло.Доколкото непосредственото управление и стопанисване на процесния обект е било извършвано чрез фактическите  действия  /ремонти на обекта, зареждане със стока на обекта, организация и разпределение на конкретните задачи между сервитьор и барман и приемане на касовия оборот, полагане на личен труд и др./ от жалбоподателя последователно и непрекъснато в период на три години /включително и на инкриминираната дата/, тези действия на управление и стопанисване са били възприети лично и непосредствено от актосъставителя и за тези действия не е необходимо писмено упълномощаване от собственика на обекта, то възраженията на жалбоподателя, че не притежава качеството на наемател, поради което не следва да носи административно-наказателната отговорност, са неоснователни.

За нарушението на чл.14 ал.6 от Наредбата, на жалбоподателят П. е наложена съответната глоба, предвидена в разпоредбата на чл.47, ал.1 от Наредбата, чийто размер – 100 лева, е много под средния, предвиден в санкционната норма и е определен в съответствие с тежестта на нарушението - по делото са налице доказателства, сочещи за многократни сигнали на тел.112 през целия месец юли 2017г. от граждани за озвучаването на бар „Родерик“, нарушаващо спокойствието на живущите в жилищните сгради в близост в часовете, определени за почивка, и независимо от съставените актове за това нарушение, на инкриминираната дата в началото на месец август жалбоподателят отново е нарушил разпоредбата на  чл.14 ал.6 от Наредбата, демонстрирайки нежеланието си да се съобразява с действащите на територията на общината правни норми, регулиращи опазване на обществения ред.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА   Наказателно постановление № ОА-177/19.10.2017г. на Кмета на община Царево, с което на В.В.П. с ЕГН **********,  за нарушение на  чл.14 ал.6  от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда /НООРОС/ на община Царево, му е наложена глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.47 ал.1 от НООРОС.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                     

 

СЪДИЯ: